Стратегічні орієнтири » Стратегічне управління фінансами » Мала Л.С. Стратегічне планування податкових платежів в контексті забезпечення надходжень державного бюджету України
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 3346
  • Автор: lilia_mala
  • Дата: 1-03-2012, 14:28
 (голосов: 0)
1-03-2012, 14:28

Мала Л.С. Стратегічне планування податкових платежів в контексті забезпечення надходжень державного бюджету України

Категорія: Стратегічне управління фінансами

УДК336 Л.С. Мала
ЛНУ імені Івана Франка ЕКФм – 53

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДХОДЖЕНЬ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Наша держава входить в число країн, одним із основних завдань, яких є розробка такої стратегії розвитку національної економіки, яка б відповідала орієнтирам входження в Євросоюз. З метою реалізації цих завдань виникає потреба побудови конкурентноздатної ринкової економіки та відповідного апарату державного управління, який би забезпечував реалізацію даних стратегічних завдань. Формування апарату державного управління відповідно до Європейського зразка дасть змогу створити відповідне інституційне забезпечення для покращення роботи системи оподаткування тим самим сприяючи збільшенню податкових надходжень до державного бюджету, який у свою чергу стане підґрунтям до формуванням ефективної ринкової економіки на довгострокову перспективу. Тому така стратегія потребує зваженого підходу з врахуванням зарубіжного досвіду і вибору таких зразків наслідування, які б відповідали національним особливостям господарювання.
На жаль, в Україні планування податкових платежів державного бюджету, характеризується великою кількістю проблемних аспектів. Це зумовлено тим, що наша система надходжень до бюджету неефективно побудована, методика стратегічного планування та прогнозування застаріла та потребує вдосконалення.
Масштабні ухиляння від сплати податків, відхід суб’єктів господарювання у тіньовий сектор економіки, постійні зміни податкового та бюджетного законодавства та внесення до нього великої кількості поправок, які у свою чергу не можуть не відбиватись на бюджетних відносинах, крім цього існування проблеми недовиконання показників з деяких видів бюджетних надходжень – все це являється результатом недостатньо ефективного управління формування доходів державного бюджету, відсутності системи стратегічного планування податкових платежів, які забезпечують основну масу надходжень до бюджету.
На даний момент ця тема набуває все більшої актуальності, оскільки відчувається гостра потреба у розробці методів планування та прогнозу податкових платежів, стратегії розвитку податкової бази та оптимізації податкових надходжень, особливо в умовах постійного дефіциту державного бюджету. На скільки вміло здійснюється планування податкових платежів та їх прогнозування залежить виконання дохідної частини зведеного бюджету України.
Окремі теоретичні та практичні питання планування податкових платежів в контексті забезпечення надходжень до державного бюджету України висвітлюються в працях вітчизняних та зарубіжних вчених.
Проте, проблема стратегічного планування податкових платежів не достатньо висвітлена у працях науковців, тому являється актуальною і потребує більш детального вивчення. Питаннями планування та прогнозування податкових платежів до державного бюджету займаються ряд українських вчених серед яких, зокрема Безгубенко О.Ю., Десятнюк О. М., Дмитриченко Л.І., Дуплинська Е.Б., Кізима А.Я.[1].
Стратегічне планування податкових платежів державного бюджету, являється складовою частиною податкового менеджменту на рівні державного управління. Часто виникає ситуація, коли органи місцевого управління самостійно розробляють методику стратегічного планування податкових надходжень до бюджету, проте це не вирішує основних проблем, а іноді носить характер загрози, оскільки відсутні загальнонаукові критерії та принципи розробки.
Тому, у зв’язку з існуванням даної проблематики недосконалості планування та прогнозування податкових надходжень до державного бюджету України, виникає потреба у більш детальному вивченні та удосконаленні методики.
Стратегічне планування податкових платежів – це послідовний процес розробки системи податкових планів, на основі встановлених нормативів, які регламентуються законодавчими актами, метою якого є своєчасне та повне визначення податкових зобов'язань перед бюджетами всіх рівнів, а також обов'язкових платежів і зборів орієнтуючись на довгострокову перспективу.
При здійсненні планування податкових платежів на загальнодержавному рівні, розробляється система цільових завдань, серед яких основними являються( див. рис. 1):
• Визначення тенденцій, які склалися в вітчизняній економіці та розробка таких варіантів податкового режиму, які б відповідали даним тенденціям;
• Їх розподіл відповідно по видах фінансово-господарської діяльності, групах платників податків та зборів, та аналізування цих варіантів;
• Встановлення пріоритету одного варіанту, серед інших;
• Аналіз виконання бюджету попереднього періоду та його розробка на наступний включаючи планування податкових платежів;
• Обговорення проекту бюджету, внесення до нього змін у разі необхідності, включаючи також проект бюджетних надходжень.Рис. 1. Основні завдання при плануванні податкових платежів до державного бюджету України[2, с. 81]
Після постановки завдань планування податкових надходжень до бюджету, фахівці переходять до наступного етапу, це встановлення відповідних вимог, яких слід дотримуватись. Серед основних вимог при плануванні податкових платежів виділяють наступні ( див. рис.2):
• Аналіз позитивних і негативних тенденцій, що формуються між платниками податків та податковими органами, встановлення закономірностей їх розвитку;
• Вплив на систему оподаткування чинників, що існують у системі податкових відносин, включаючи показники фінансового та економічного розвитку, як окремого регіону, так і усієї держави;
• Врахування можливостей появи форс-мажорних обставин та їх вплив на процес стратегічного планування податкових платежів.
Зміст останньої вимоги полягає у виникненні непередбачуваних обставин в бюджетній, фінансовій, кредитній та податковій сферах, що не підлягають передбаченню на момент стратегічного планування, на підставі неспівпадання між цілями платників податків та державного бюджету, в такому випадку необхідно розробити систему заходів для, які б передбачали такі появу і могли вчасно усунути дані протиріччя.Рис.2. Вимоги до планування податкових платежів на довгострокову перспективу[2, с. 82]
Стратегічне планування податкових платежів у контексті забезпечення надходжень до державного бюджету здійснюється кількома загальнонауковими методами.
Насамперед це загальні методи планування, особливість їх полягає в тому, що вони являються за своєю суттю універсальними та використовуються для будь яких процесів та показників. Вони включають балансовий метод, економіко-математичне моделювання, метод експертних оцінок, тощо.
Планування податкових платежів включає в себе використання також і особливих методів, які забезпечують отримання найкращого результату. До них можна віднести такі:
• Метод кореляції та регресії, використовується при розробці прогнозів та планів податкових платежів, з врахуванням взаємозв’язку між їхніми групами та чинниками. Тенденції, що існували в попередніх періодах переносяться на майбутнє.
• Економіко-статистичні методи, використовуються при визначенні та прогнозуванні зміни цін, їхньої структури, податкової дисципліни та для визначення обсягів пропозиції товарів. Ці методи в свою чергу включають в себе наступні:
- Метод теорії ігор;
- Метод масового обслуговування;
- Метод стохастичного програмування.
• Метод варіантної розробки плану, він передбачає розробку декількох варіантів плану, з поступовим відхиленням тих, що формують негативний результат, таким чином залишається лише один.
• Детерміновані моделі — використовуються коли, існує багато взаємопов’язаних змінних чинників, і серед них потрібно знайти оптимальний варіант.
При стратегічному плануванні податкових платежів для забезпечення надходжень до державного бюджету, коли план податкових платежів уже розрахований, необхідно врахувати ризик податкової політики, можливості зменшення дохідної бази бюджету, тобто виникає можливість спланувати витратну частину бюджету встановлюючи мінімальну межу скорочуючи ризик недостатку доходів з метою покриття витрат бюджету. Часто по кожному податковому платежу встановлюється відхилення від планових завдань на два чи три пункти з врахуванням дії певного чинника.
Суто теоретично вибір методу стратегічного планування податкових надходжень до державного бюджету не залежить ні від виду податку, податкової групи, також не від платників податків. Основою виступає мета, що закладається при розробці стратегічного плану податкових платежів[3, с.64].
Стратегічне планування податкових платежів до державного бюджету здійснюється на підставі облікових даних про кількість платників податків, напрямів розвитку економіки і соціального сектора, суми пільг нарахованих по податках, ставок податкових платежів, нестабільності діючого законодавства, розрахунків підприємств, які посідають вагоме місце в обсягах податкових надходжень до бюджету, розрахунку доходів бюджету певного рівня, термінів перерахунку платежів, статистичних звітних даних, надходжень за попередні періоди, дані про залишки податкової заборгованості і передплати, врахування бюджетних призначень з метою визначення забезпечення їх виконання, рівня інфляції та курсу гривні відносно долара та євро.
Стратегічне планування податкових платежів, які б забезпечували формування дохідної частини українського бюджету, здійснюється при розробці проекту державного бюджету на майбутній період. При цьому береться до уваги виконання показників бюджету за попередній період, витрат держави в звітному періоді та розрахунок статей витрат бюджету на майбутній період. І лише після цього розраховується дохідна частина бюджету[4, c.142].
Дохідна частина державного бюджету складається з прямих та непрямих податків та зборів, обов’язкових платежів до цільових фондів, яка в обов’язковому порядку потребує контролю за повнотою надходжень до державного бюджету( див. табл. 1.).
Таблиця 1.
Структура податкових надходжень в доходах державного бюджету України в 2009 – 2011 роках (%)[5, с.44]

Доходи 2009 рік 2010 рік 2011 рік
Податкові надходження у т. ч.: 76,5 69,3 86,8
- податок з доходів фізичних осіб 16,1 15,9 15,6
- податок на прибуток підприємств 17,8 14,5 18,5
- збори на використання природних ресурсів 1,1 1,2 0,6
- податок на додану вартість 44,8 41,0 43,1
- акцизний податок 5,7 8,9 10,5
- податок на міжнародну торгівлю 6,7 3,3 3,4
- інші податкові надходження 0,4 0,4 10,7

Частка податкових надходжень в до державного бюджету 2011 році порівняно із 2010 роком збільшилась на 17,5 %, збільшилась частка податку на прибуток, ПДВ та акцизного податку. До державного бюджету за січень-червень 2011 року надійшло 119,8 млрд. грн., що на 38,2 млрд. грн., або 46,9% більше за період 2010 року.
Як бачимо частка податкових платежів в 2011 році суттєво зросла у порівнянні із попереднім, такі тенденції свідчать про посилення фіскального значення в доходах бюджету, тому за таких умов виникає першочергова необхідність стратегічного планування податкових платежів.
Тому державна податкова служба України ( далі – ДПСУ) починаючи з 1997 року почала займатись формуванням методів та організаційних засад стратегічного планування надходжень до бюджету, можливостями розширення податкової бази, удосконаленням інформаційних і аналітичних баз розрахунків, підвищенням ефективності та обґрунтованості прогнозування та планування податкових платежів[6, с. 34].
ДПСУ приділяє важливе значення загальнодержавним та регіональним аспектам стратегічного планування та прогнозування, адже вони відіграють вагоме значення, так як без системи податкових відносин не можливе існування та реалізація програм розвитку на регіональному та загальнодержавному рівнях, стане нереальним проведення економічних, адміністративних та податкових реформ.
Стратегічне податкове планування - виступає вагомим інструментом впливу держави на формування бюджетно-податкових відносин, та має за мету стимулювати надходження інвестицій, запроваджувати інновації, забезпечувати подальший розвиток інфраструктури для вирішення пріоритетних проблем розвитку національної економіки.
Стратегічне планування створює можливості для визначення ймовірності виникнення непередбачуваних обстави на подій, дає змогу оцінити ризик настання важкопрогнозованих фінансових ситуацій, оцінити розбіжності, які виникають між платниками податків та податковими органами, мінімізувати витрати бюджету. З цією метою ДПСУ створила підрозділи податкового прогнозування та економічного аналізу [7, с.25]. Планування на довгострокову перспективу та прогнозування і податкових надходжень слід розглядати, як взаємопов’язаний процес аналізу економічних показників та розробки ефективних стратегічних рішень у сфері забезпечення зростання податкових надходжень до державного бюджету.
На жаль, у вітчизняній та зарубіжній літературі практично відсутні розробки методів стратегічного планування податкових платежів, все зводиться до того , що вони обмежуються лише плануванням на наступний рік.
Враховуючи, те що саме податкові платежі займають основну питому вагу державного бюджету України, необхідно створити систему довгострокового планування та прогнозування бюджетних та податкових показників. Стратегічне податкове планування дозволяє реально оцінити податковий потенціал країни спираючись на плани соціального та економічного розвитку.
Стратегічне податкове планування повинне забезпечувати умови для ефективного та дієвого виконання повноважень органів виконавчої влади у даній сфері, органів місцевого самоврядування, з метою розрахунку та прогнозу основних макроекономічних, можливостей реалізації цільових програм розвитку окремих регіонів країни., так як до сьогодні методи податкового планування та прогнозування не знайшли відповідного місця у будь якому законодавчому акті, включаючи податковий кодекс України, який би мав це передбачити[8, с. 62].
Ще одна проблема, що виникає при стратегічному плануванні це врахування лише макроекономічних показників національного розвитку економіки, залишаючи поза увагою показники пріоритетних суб’єктів господарювання, які відіграють вагоме значення у формуванні доходів бюджету.
Спираючись на методологічне положення про те, що реалізація будь-яких звершень сприяє розробці обґрунтованих планів розвитку держави, законодавство України створило можливості запровадження таких форм державного регулювання економіки, як державне прогнозування та програмування економічного й соціального розвитку країни. В контексті таких форм, існує порядок розробки, затвердження та виконання прогнозних і програмних документів на державному і регіональних рівнях. Проте відповідні законодавчі акти, що стосуються планування та прогнозування формування дохідної та видаткової частини бюджету, нескоординовані належним чином. Все таки залишається відсутнім документ, який би міг забезпечити врегулювання взаємовідносин між усіма гілками влади та суб’єктами господарювання при прогнозуванні та плануванні доходної та витратної частини державного бюджету України[9, с. 163].
В умовах розвитку глобалізаційних процесів та ринкової економіки важливим стає формування дієвої податкової системи, формування засад мобілізації податкових платежів, податків та зборів, які формують основну дохідну частину, на основі створення ефективного механізму формування бюджету не тільки на етапі розробки, але й на інших, включаючи бюджетний контроль.
Стратегічне планування податкових платежів в контексті надходжень до державного бюджету України повинне здійснюватись в межах єдиного механізму формування дохідної частини бюджету.

Література:

1. Корецька-Гармаш В.О., Коваленко Н.С. Система податкового планування і прогнозування у розрізі підвищення ролі держави/ В.О. Корецька-Гармаш, Н.С. Коваленко// Часопис економічних реформ. – 2011. - №4. – С. 39 - 45.
2. Литвиненко Податкова політика: Навч. посібник/ Я.В. Литвиненко – К.: МАУП, 2003. – 224 с.
3. Іванов Ю.Б., Крисоватий А.І., Кізима А.Я., Карпова В.В. Податковий менеджмент: Навч. посібник/ Ю.Б. Іванов, А.І.Крисоватий, А.Я.Кізима, В.В Карпова – К.: Знання, 2008. - 525 с.
4. Воронина Н.В., Бабанин В.А. Развитие налогового планирования в мировой экономике в современных условиях глобализации // Финансы и кредит. – 2009. – №27. - С. 27 – 40.
5. Щербина І. Ф., Рудик А.Ю., Губенко В.В. Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за січень – червень 2011 року/ І. Ф., Щербина, А.Ю Рудик., В.В.Губенко // USAID – 2011. – 115с.
6. Безгубенко О.Ю. Прогнозування у податковому менеджменті / О.Ю. Безгубенко // Фінанси України. – 2003. – № 2. – С. 33 – 38.
7. Десятнюк О. Прагматика реформування податкової системи в умовах ризиків // О. Десятнюк // Вісник економічної науки України: Науковий журнал. – 2008. – № 1 (13). – С. 22-26.
8. Дмитриченко Л.І., Єгорова Т.М. Податковий ресурс забезпечення економічного розвитку// Л.І. Дмитриченко, Т.М. Єгорова // Наукові праці. – 2010. – Том 133. Випуск 120. – с. 62 – 65.
9. Кізима А.Я. Податкове прогнозування: суть та визначальні риси / А.Я. Кізима // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2005. – № 19. – С. 162 – 166.

Посилання: податки, державний бюджет, доходи державного бюджету, планування податкових платежів

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.
^