Стратегічні орієнтири » Стратегічне управління фінансами » Кузенко О.В. ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 3173
  • Автор: Kuzenko
  • Дата: 2-03-2012, 00:20
 (голосов: 0)
2-03-2012, 00:20

Кузенко О.В. ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Категорія: Стратегічне управління фінансами

УДК 330.322:332.12
О.В. Кузенко, 2012
Львівський національний університет імені Івана Франка, група ЕКФм-53с


ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Актуальність вибору пріоритетних напрямів інвестиційної політики в Україні пояснюється, перш за все, потребою ресурсного забезпечення довгострокового економічного розвитку, особливо у контексті подолання кризових явищ. Подолання спаду виробництва, інфляції та безробіття, здійснення структурних реформ в економіці України, а також відсутність необхідних внутрішніх заощаджень загострюють потребу у залученні зовнішніх коштів для відновлення макроекономічної рівноваги та забезпечення сталого економічного зростання.
На важливості залучення іноземних інвестицій та їх ефективному використанні акцентують увагу у своїх працях такі провідні українські вчені як В.М. Геєць [6], Я.А. Жаліло [2; 7], І.В. Лук'янов [5], В.Г. Федоренко, М.П. Денисенко [4], О.І. Рогач, А.С. Філіпенко, Т.С. Шемет [8], О. Шаповалова [9].
Окрім збільшення обсягів іноземного капіталу в економіку України, важливим питанням є його форма та структура. Залучення іноземного капіталу може здійснюватись у формі кредитів чи у формі інвестицій. Оскільки разом з притоком іноземних інвестицій відбувається залучення досягнень науково-технічного прогресу та досвіду у сфері менеджменту та управління, то можна вважати таку форму більш привабливою та ефективною. Окрім того, надані іноземні кредити збільшують зовнішній борг держави, а іноземні інвестиції – ні.

Кузенко О.В. ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ


Примітка: діаграму побудовано автором на основі статистичних даних Держкомстату України

Рис. 1. Динаміка обсягів залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України (в млн.. дол.. США)

Як видно з рис. 1., обсяг прямих іноземних інвестицій в Україні станом на 1 січня 2011 року становив 44,7 млрд. дол. США (прим. авт. – статистичні дані подаються наростаючим підсумком) і збільшився порівняно з обсягами на 1 січня 1996 року в 49,9 рази та склав 979 доларів на одну особу [3].
Кількість країн світу, які інвестують економіку України, на 1 січня 1996 року становила 94 країни, на початок 2011 року – 125. Упродовж 15 років десятка основних країн-інвесторів України змінювалась. У 2010 році основними країнами-інвесторами були Кіпр, Німеччина, Нідерланди, Російська Федерація, Австрія, Франція, Сполучене Королівство, Швеція, Віргінські Острови, Британські та США, яким належить понад 82% загального обсягу прямих інвестицій в економіці України. Порівняно з 1996 роком зі складу десяти найбільших країн-інвесторів вибули Швейцарія, Ірландія, Бельгія та Польща [3].

Кузенко О.В. ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
Примітка: діаграму побудовано автором на основі статистичних даних Держкомстату України

Рис. 2. Обсяги прямих іноземних інвестицій в економіку України за основними інвесторами (в млн.. дол.. США)


Проте, якщо ж аналізувати обсяги потоків прямих іноземних інвестицій в економіку України, то тут відбулося скорочення обсягів іноземного інвестування у порівнянні з 2008 роком. Так, у 2008 році обсяг потоків прямих іноземних інвестицій в економіку України складав 10913 млн. дол. США, тоді як аналогічний показник у 2009 році – 4816 млн. дол. США, а у 2010 –6495 млн. дол. США. Для порівняння, обсяги залучення прямих іноземних інвестицій в економіку Польщі за аналогічний період складали: у 2008 році – 14839 млн. дол. США, у 2009 – 13698 млн. дол. США, у 2010 – 9681 млн. дол. США [1]. Зокрема, наочне порівняння з економіками країн сусідів представлено на рис. 3.

Кузенко О.В. ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Примітка: діаграма побудована автором на основі статистичних даних World Investment Report 2011, UNCTAD
Рис. 3. Порівняльний аналіз динаміки ПІІ в економіку України та сусідніх держав


Як видно з рис. 4, частка прямих іноземних інвестицій в економіку України як відсоток від валових інвестицій змінюється щорічно. Так, наприклад, у 1995-2004 роки вона становила 8,6%; у 2008 – 22,9%; у 2009 та 2010 – 22,7% і 23% відповідно. Це ще раз підтверджує той факт, що залучення іноземних капіталів у вигляді прямих іноземних інвестицій в умовах дефіциту інвестиційних ресурсів, що характерно для економіки України, є вкрай важливим.

Кузенко О.В. ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІПримітка: діаграма побудована автором на основі статистичних даних World Investment Report 2011, UNCTAD

Рис. 4. Прямі іноземні інвестиції в економіку України, 1995-2010 рр., % від валових інвестицій


Щодо галузевої структури, то тут вибір пріоритетних напрямів інвестиційної політики повинен базуватись на стратегічних пріоритетах з урахуванням порівняльних переваг та глобалізаційних викликів. Проте, як показує світовий досвід, тут існують певні закономірності, що пов’язані зі структурними змінами. Для довгострокового економічного розвитку та зростання пріоритетними є високотехнологічні галузі, галузі обробної промисловості, що спрямовані на задоволення споживчого попиту. Перехід до спеціалізації на цих галузях вимагає узгодження різних видів макроекономічної політики, значного фінансування та підтримки з боку держави.
Станом на 1 січня 2011 року значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено на підприємствах промисловості (31% загального обсягу прямих інвестицій в Україні), зокрема переробної (28%). Серед галузей переробної промисловості суттєві обсяги інвестицій здійснено у металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів (13%), у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (4%), хімічну та нафтохімічну промисловість (3%), а також машинобудування (3%).
У фінансових установах акумульовано 34% прямих інвестицій, на підприємствах торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку, а також в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям, – по 11% [3].

Кузенко О.В. ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ


Джерело: Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності // Статистичний збірник. К.: Державний комітет статистики, 2011

Рис. 5. Структура прямих іноземних інвестицій в Україну за видами економічної діяльності


Така галузева структура прямих іноземних інвестицій свідчить про те, що пріоритетними в економіці України залишаються галузі, що були домінуючими у розвинених економіках ще в минулому сторіччі. Отже, зміна пріоритетів інвестиційної політики в розрізі галузей неминуче передбачає зміни у структурі економіки, тобто, здійснення масштабних реформ у реальному та фінансовому секторах.
Ще одним важливим моментом у формуванні стратегічної інвестиційної політики є те, що інтереси іноземних інвесторів та національні інтереси України не завжди збігаються, тому перед урядом України стоїть доволі складне завдання – створення сприятливого інвестиційного клімату для залучення іноземного капіталу та використання цих ресурсів в своїх інтересах. Саме тому інвестиційна політика держави є інструментом у досягненні довгострокових стратегічних цілей.

Список використаних джерел
1. World Investment Report 2011 // UNCTAD. – New York and Geneva: UNCTAD. – 2011.
2. Жаліло Я. А. Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави: монографія. - К.: НІСД, 2009. - 336 с., іл
3. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності // Статистичний збірник. К.: Державний комітет статистики, 2011
4. Інвестування національної економіки : монографія / [В.Г. Федоренко ... [та ін.] ; за ред. В.Г. Федоренка, М.П. Денисенка] ; Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України. - Київ : ІПК ДСЗУ, 2011. - 295 с. : іл., табл.
5. Лук'янов І.В. Іноземні інвестиції в економіку України у перехідний період : монографія / Ігор Лук'янов ; Українська академія наук, Відділення економіки і управління. - Київ : Фенікс, 2011. - 114 с.
6. Новий курс: реформи в Україні. 2010–2015. Національна доповідь /за заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. – К.: НВЦ НБУВ, 2010. – 232 с.
7. Післякризовий розвиток економіки України: засади стратегії модернізації. - К.: НІСД, 2011. - 66 с.
8. Міжнародні фінанси: Підручник / О.І. Рогач, А.С. Філіпенко, Т.С. Шемет та ін.; за ред. О.І. Рогача – К.: Либідь, 2003. – 784 с.
9. Шаповалова О. Сучасні тенденції розвитку інвестиційної політики України: іноземні надходження / О. Шаповалова // Схід. — 2011. — № 1 (108). — С. 195-198.

Посилання: інвестиційна політика, стратегічні пріоритети

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Ноябрь 2021 (6)
Октябрь 2021 (69)
Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
^