Стратегічні орієнтири » Стратегія і тактика в роботі фінансиста » Деркач Д.О. Вплив інформації, наданої рейтингової агенствами, на фунціонування фондового ринку України
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2699
  • Автор: Admin
  • Дата: 12-03-2011, 13:38
 (голосов: 0)
12-03-2011, 13:38

Деркач Д.О. Вплив інформації, наданої рейтингової агенствами, на фунціонування фондового ринку України

Категорія: Стратегія і тактика в роботі фінансиста

УДК 336
© Деркач Д.О., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, група ЕКФм-53

ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЇ, НАДАНОЇ РЕЙТИНГОВИМИ АГЕНТСТВАМИ, НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

У сучасних умовах, коли розвинуті країни продовжують переходити до постіндустріальної стадії свого розвитку, одну з ключових ролей в цьому процесі починає відігравати інформація, яка перетворилась на об’єкт ретельного дослідження та обміну між різними економічними суб’єктами. Вже зараз можна стверджувати, що інформація та знання є одними з ключових ресурсів сучасної економіки, а їх наявність, достовірність та чіткість можуть стати суттєвим інструментом впливу на прийняття управлінських рішень на всіх рівнях господарювання.

При дослідженні фінансових ринків особливої уваги потребує аналіз комплексної та узагальненої фінансової інформації по конкретній компанії, ринку, країні чи на міжнародному рівні загалом. Інформацію такого роду можна отримати з аудиторських висновків, фондових індексів, рейтингів кредитоспроможності та корпоративного управління тощо. В даній роботі увагу буде сконцентровано саме на роботі рейтингових агентств та їх впливі на фондові ринки.

Аналіз діяльності рейтингових агентств та їх основного продукту – рейтингів безумовно є актуальним та перспективним напрямом дослідження, адже дане питання вже неодноразово викликало резонанс в країнах Європи, Азії та Америки. Водночас проблематика впровадження рейтингових оцінок у сукупність елементів інфраструктури фінансового ринку України є малодослідженою. Становлення прозорого та ліквідного ринку цінних паперів України пов’язується з формуванням організованого процесу оцінки кредитних ризиків, зокрема шляхом рейтингування, яке поступово стає важливим елементом інвестиційного процесу.

Теоретичні основи та практичні підходи до вирішення проблем інфраструктурного забезпечення розвитку фондового ринку й впровадження рейтингових послуг різною мірою представлені в працях вітчизняних і зарубіжних вчених: О. Барановського, В. Булатова, К. Валравена, П. Гармидарова, В. Корнєєва, В. Лісовенка, В. Ляшенка, Я. Міркіна, О. Мендрула, О. Мозгового, Я. Невмержицького, Б. Рубцова, О. Семенкової, Дж. Ф. Сінкі, Р.Дж. Тьюлза, В. Шапрана, У. Шарпа, а також в розробках експертів-аналітиків рейтингових агентств.

Характерною особливістю фондових ринків у сучасних умовах, коли розповсюдження інформації між учасниками торгів відбувається майже миттєво, є високий ступінь залежності прийнятих активними суб’єктами ринку цінних паперів рішень від подій у політичній, економічній, технічній та інших сферах людського життя. Значний вплив на поточний стан фондового ринку можуть мати не лише рейтингові агентства, від яких зазвичай надходить об’єктивна інформація, а й ЗМІ, які можуть продукувати також і суб’єктивну інформацію.

Зв'язок між інформацією та фондовим ринком є настільки тісним, що чутки про погіршення стану здоров’я однієї особи можуть вплинути на зниження вартості акцій багатомільярдної корпорації та навіть цілої галузі загалом. Так, американський журнал National Enquirer опублікував фотографії людини, схожої на виконавчого директора корпорації Apple – Стіва Джобса, і заявив, що ці фотографії були зроблені біля Стенфордської онкологічної клініки. Наслідки не змусили себе чекати – лише за два дні ціни на акції компанії Apple впали на понад 5,5% [1].

Цілком очевидно, що в таких умовах інфраструктурні учасники ринку цінних паперів, що покликані забезпечувати портфельних та стратегічних інвесторів об’єктивними даними, відіграють дуже важливу, а подекуди й ключову, роль у функціонуванні фондового ринку.

Ринок рейтингових послуг в Україні формують як національні, так і міжнародні рейтингові агентства. ДКЦПФР веде Державний реєстр уповноважених рейтингових агентств, до якого станом на 01.03.2011 р. входить чотири агентства: «Кредит-Рейтинг», «Рейтингове агентство «ІВІ – Рейтинг», «РЮРИК», «Рейтингове агентство «ЕКСПЕРТ – РЕЙТИНГ», при чому три останніх були включеними до Реєстру протягом 2010 року [2]. Міжнародні рейтингові агентства представлені в основному так званою «великою трійкою»: Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s та Fitch Ratings.

Основним продуктом рейтингових компаній є різноманітні рейтинги, серед основних можна назвати: рейтинги позичальників, інструментів, корпоративного управління, суверенні рейтинги тощо. Більшість рейтингів розглядається з позиції часу у двох вимірах: короткостроковому та довгостроковому, окрім того по рейтингах складають прогнози: негативний (передбачається зниження рейтингу), позитивний (передбачається покращення рейтингу), стабільний (зміни не передбачаються). Визначення рейтингу емітента чи певного фінансового інструмента здійснюється на платній основі, і цей процес може мати як обов’язковий, так і добровільний характер. Так, відповідно до чинного законодавства України, обов’язкового визначення рейтингової оцінки потребують:

*

Емітенти-підприємства, які мають стратегічне значення для економіки та держави; у статутних фондах яких є державна частка; які займають монопольне становище;
*

Емісійні публічні цінні папери – облігації підприємств; облігації місцевих позик; іпотечні сертифікати; іпотечні облігації; сертифікати фондів операцій з нерухомістю; інвестиційні сертифікати;
*

Банківські установи, в яких розміщені кошти страхових резервів або кошти недержавних пенсійних фондів;
*

Цінні папери, в які розміщені кошти страхових резервів кошти недержавних пенсійних фондів;
*

Інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди). [3]

В Україні розроблена та функціонує національна шкала рейтингів, а на світовому рівні діє міжнародна шкала. Загалом за 2010 рік вітчизняними рейтинговими агентствами було присвоєно 79 рейтингів (див. табл. 1).

Таблиця 1.

Структура та кількість рейтингів, наданих вітчизняними рейтинговими компаніями у 2010 році

Рейтингове агентство

Вид рейтингу


«Кредит-Рейтинг»


«ІВІ-Рейтинг»


«Експерт-Рейтинг»


«Рюрик»


Всього

Рейтинг боржника


23


2


3


2


30

Рейтинг боргового інструменту


22


1


-


7


30

Рейтинг депозитів банків


2


-


-


-


2

Рейтинг надійності страхових компаній


6


-


7


-


13

Кредитний рейтинг і рейтинг інвестиційної привабливості міст


-


-


1


-


1

Інфраструктурний рейтинг КУА


-


-


2


-


2

Кредитний рейтинг надійності колекторських компаній


-


-


1


-


1

Всього


53


3


14


9


79

Складено автором на основі джерел: [4], [5], [6], [7]

Більшість рейтингів, що надані вітчизняними рейтинговими агентствами належать до інвестиційного рівня, що свідчить про високу або достатню кредитоспроможність оцінених емітентів або боргових інструментів.

«Великою трійкою» рейтингових агентств було видано загалом 114 рейтингів (див. табл. 2), однак варто зазначити, що з настанням кризи значну кількість рейтингів було відкликано, що пов’язано з нестачею коштів та негативним характером наданих рейтингів, адже на думку міжнародних агентств переважна більшість українських емітентів та боргових інструментів належить не до інвестиційного, а до спекулятивного рівня, що пов'язаний з підвищеними ризиками та значною залежністю від комерційних, фінансових та економічних умов.

Таблиця 2.

Структура та кількість рейтингів, наданих «великою трійкою» рейтингових агентств

Рейтингове агентство

Вид рейтингу


«Fitch Ratings»


«Moody’s Investors Service»


«Standard & Poor’s»


Всього

Рейтинг боржника:

*

корпорації;
*

фінансові установи;
*

місцеві органи влади.
12

12

-8

39

-5

6

725

57

7

Рейтинг боргового інструменту


20


-


2


22

Суверенний рейтинг


1


1


1


3

Всього


45


48


21


114

Складено автором на основі джерел: [8], [9], [10]

Вагомий вплив на залучення іноземних інвестицій в економіку України має суверенний рейтинг України, який за даними Fitch Ratings відповідає рейтингу В за міжнародною шкалою, а на думку Moody’s Investor Service та Standart & Poor’s – В+. Суверенний рейтинг України є нижчим, ніж в Росії, Казахстані, Вірменії та Азербайджані, і свідчить про підвищені ризики та спекулятивний характер інвестицій в економіку України [8; 9; 10].

Таким чином, використання рейтингування в Україні сприяє внутрішнім інвестиціям та активізації вітчизняних учасників фондового ринку, однак на міжнародному рівні позиції українських боргових інструментів, емітентів та України загалом є значно слабшими, про що свідчать рейтинги спекулятивного рівня, які можуть привабити хіба що агресивних портфельних інвесторів, що спеціалізуються на короткотермінових вкладеннях.


Список використаних джерел:

1.

Дані інформаційно-аналітичного агентства Bloomberg [електронний ресурс] / режим доступу до ресурсу: http://www.bloomberg.com
2.

Відомості про уповноважені рейтингові агентства, що включені до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств [електронний ресурс] / режим доступу до ресурсу:

http://www.ssmsc.gov.ua/(S(gzsd35455pfznv55vmwotq45))/ShowPage.aspx?PageID=650&AspxAutoDetectCookieSupport=1

3.

Долінський Л. Ринок рейтингових послуг: реалії та перспективи / Л. Долінський // Цінні папери України. – 2010 – № 16 (610). – с. 20.
4.

Офіційний веб-сайт рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» [електронний ресурс] / режим доступу до ресурсу: http://www.credit-rating.ua/
5.

Офіційний веб-сайт рейтингового агентства «ІВІ-Рейтинг» [електронний ресурс] / режим доступу до ресурсу: http://www.ibi.com.ua/
6.

Офіційний веб-сайт рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг» [електронний ресурс] / режим доступу до ресурсу: http://www.expert-rating.com/
7.

Офіційний веб-сайт рейтингового агентства «Рюрик» [електронний ресурс] / режим доступу до ресурсу: http://www.rurik.com.ua/
8.

Офіційний Веб-сайт рейтингового агентства «Fitch Ratings» [електронний ресурс] / режим доступу до ресурсу: http://www.fitchratings.ru/
9.

Офіційний веб-сайт рейтингового агентства «Moody’s Investors Service» [електронний ресурс] / режим доступу до ресурсу: http://www.moodys.com/
10.

Офіційний веб-сайт рейтингового агентства «Standard & Poor’s» [електронний ресурс] / режим доступу до ресурсу: http://www.standardandpoors.ru/
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^