Информація до матеріалу
  • Переглядів: 3952
  • Автор: YarynaKharysh
  • Дата: 2-04-2012, 11:01
 (голосов: 1)
2-04-2012, 11:01

Хариш Я.Я. Економічний стан Нідерландів

Категорія: Особливості економічного розвитку країн ЄС

Хариш Я.Я. 2012

Зміст
Вступ
1.Аналіз динаміки показників економічного розвитку Нідерландів та інших макроекономічних показників
2. Вплив деяких макроекономічних показників на економічне зростання і добробут Нідерландів.
Висновок
Додатки
Список використаних джерел

Вступ
Нідерланди - це високорозвинена європейська держава, що знаходиться на заході Європи та має вигідне економіко-географічне положення. Вигідність його полягає у тому, що країна межує з розвиненими державами (Бельгія, Німеччина, Люксембург), має щільну річкову сітку, вихід до моря (морські кордони з розвиненими державами: Данією, Норвегією, Швецією, Великою Британією). Всі країни-сусіди - члени міжнародних організацій різних напрямів, в яких цілком стабільна ситуація, немає ніяких серйозних осередків війн, окрім локальних внутрішніх суперечок. Саме тому економіка Нідерландів орієнтується на зарубіжні країни, а торгівля і транспорт займають ключове місце в розвитку господарства.
Нідерланди відносять до країн з високим рівнем доходів, по класифікації Світового Банку: країни з валовим національним доходом у рік на душу населення вище $9386; ця група країн, включає як економічно розвинені країни, так і країни, що розвивається з високим рівнем доходу.В останні роки валовий внутрішній продукт (ВВП) перевищує 780 млрд. дол., що забезпечує дохід на душу населення вище за середнє в Європейському Союзі (Додаток 1). Хоча населення Нідерландів становить усього 4,5% від загального населення ЄС, на частку ВВП цієї країни доводиться 5,1 % від усього ВВП Європейського Союзу.

1.Аналіз динаміки показників економічного розвитку Нідерландів та інших макроекономічних показників
Сьогодні Нідерланди являються високорозвиненою індустріальною країною з інтенсивним сільським господарством. Країна входить в першу десятку промислово розвинутих країн Західної Європи. %. Нідерланди - невелика держава, однак її валовий національний продукт (на душу населення) в абсолютному і відносному вимірі свідчить, що Нідерланди - одна з найбагатших країн в світі. Держава перебуває на 10 місці у світі по показнику ВВП на душу населення.
Останніми роками ВВП забезпечує дохід на душу населення вище середнього в Європейському Союзі. Голландську економіку характеризує відкритість і міжнародна орієнтація, про що свідчить висока частка експорту у ВВП. В останні роки відкритість голландської економіки проявляється також в успішнім залученні іноземних інвестицій. Рівень інфляції в Нідерландах один з найнижчих серед західноєвропейських країн і становить - 1.101 %. У структурі ВВП «левова частка» безперечно належить невиробничій сфері - 71,2 %. Частка промисловості - 25,7 %, і, що характерно для країни з інтенсивним сільським господарством, частка цієї галузі складає 3,1 %.
Динаміка показників ВВП Нідерландів відображена Додатку №1
Таблиця 1 .Зростання ВВП

Спад показників ВВП Нідерландів, який можна спостерігати впродовж 1981-1985 рр. пов’язаний з глобальною рецесією 1980-го, що досить важко відбилася на розвитку країни. Перші передчуття глобальної проблеми призвели до краху ринку нерухомості — реальні ціни на нерухомість падали невпинно. Така ситуація на ринку нерухомості призвела до скорочення споживання в країні. В 1982 р. економіка країни була в кризовому стані з падінням ВВП другий рік поспіль. Покращення ситуації в світі призвело до того, що починаючи з 1982 країна почала відновлювати економіку і вже в 1986р. показники ВВП перевищують показники до початку рецесії (1980р.)
Економічний цикл кінця 80-х і початку 90-х відчув на собі вплив Німецької економіки. Встановлені Німеччиною рівні обміну валют призвели до кризи інвестицій в 1991 р. Але не зважаючи на це, Нідерланди потерпіли від рецесій 1992–1993 і 1995 значно менше, ніж інші європейські країни. Розпочався етап економічної стабілізації і постійного зростання національної економіки завдяки раціональній фіскальній політиці і реформам на ринку праці. Економічне зростання країни набуло сили в 1994 р. і продовжується досі.Дані в таблиці свідчать про те, що показники ВВП, протягом кількох останніх років були стабільними, проте світова економічна криза позначилась і на розвиненій економіці Нідерландів, тому в 2008 році спостерігається значне зниження показників. До 2010 року можна спостерігати що економка країни знову стабілізувалась.
У Додатку №2 наведені дані по інфляції, процентній ставці та рівню безробіття в Нідерландах.
Проаналізувавши дані по інфляції, бачимо, що її рівень є достатньо невеликим у країні. Впродовж усіх аналізованих років спостерігається так звана «повзуча інфляція»; найвищий показник інфляції зафіксовано у 1981р(рецесія в країні), а у 1987 та 2009рр. спостерігається стагфляція. Дані ще раз підтверджують ефективність функціонування національної економіки в країні.

Таблиця 2 Інфляція Таблиця 3 Процентна ставка


Протягом 1980-1993 рр. відбувається коливання процентних ставок у межах 4-9%. З 1994р. Спостерігається поступове зниження процентної ставки, що,є інструментом стимулювальної монетарної політики уряду, спрямованої на підвищення рівня зайнятості та прискорення економічного зростання в країні.
Рівень безробіття був порівняно високим впродовж 1980х років, що також пов’язаноз подоланням рецесії в країні. Після 1997р. спостерігається скорочення безробіття в країні, що є позитивним показником і характеризує правильну політику уряду у сфері зайнятості.
Таблиця 4 Рівень безробіття
Anastasiya
2. Вплив деяких макроекономічних показників на економічне зростання і добробут Нідерландів.
У Додатку №3 містяться дані про експорт та імпорт товарів і послуг,державний борг та державні, споживчі та інвестиційні видатки країни. З таблиці видно, що експорт перевищує над імпортом.Більше половини нідерландського національного валового продукту припадає на частку міжнародної торгівлі. Більша частка імпорту й експорту - харчові продукти, продукція хімічної промисловості й машини, комп'ютери і їх компоненти.Товарна структура експорту Нідерландів залишається незмінною протягом останніх років. Чотири п'ятих голландського експорту становить продукція матеріального виробництва. Експортується промислове й транспортне устаткування, а також продукція хімічної промисловості й сільського господарства. Майже третина загального обсягу голландського експорту припадала на машини й транспортне устаткування. Велику частку експорту формують хімічні товари, за ними ідуть продукти харчування, метали й енергоносії. На машини й транспортне устаткування доводилася майже третина загального обсягу експорту. Іншу велику частку експорту формують хімічні товари, а за ними ідуть продукти харчування, метали й енергоносії.Нідерланди відноситься до країн з відносно відкритою економікою з часткою експорту ВВП більше 35%.

За даними євростату у 25 країнах з 27 Євросоюзу має місце дефіцит бюджету і лише у двох країнах ЄС витратна частина бюджету менше доходної: у Великобританії та Мальті . Найбільший дефіцит бюджету, більше 100 млрд $, у 2009 році спостерігався у Франції – 216 млрд $, Німеччині – 142 млрд $, Іспанії – 115,9 млрд $, Італії – 107,9 млрд $. Друга група країн – це країни, в яких дефіцит бюджету становив 30-40 млрд $: Нідерланди – 37 млрд $, Греція – 36,5 млрд $, Ірландія – майже 30 млрд $.Тобто як бачимо державний борг у Дідерланідів є значним, і вона разом з такими країнами як Австрія, Бельгія, Великобританія, Італія, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Португалія, Угорщина, Франція, Греція, Ірландія, входить до групи ризику,їх державний борг перевищує 60% ВВП.
Спостерігається також незначне скорочення споживчих ті інвестиційних видатків в країні. Голландській економіці властивий високий рівень соціальної захищеності.В основі "голландського дива" лежить Вассенаарська угода, підписана 1982 р. між роботодавцями, профспілками та урядом. Тоді для всіх було зрозуміло, що економіка Голландії в поганому стані. Тоді,замість підвищення заробітної плати почали здійснюватись заходи, спрямовані на пом'якшення негативних наслідків безробіття — субсидування тих, хто пішов на "ранню" пенсію, скорочення робочого тижня. Цієї стратегії голладці дотримуються і сьогодні. З початку 80-х років XX ст. зростання заробітних плат було меншим, ніж дозволяв технологічний прогрес. Прибутки компаній збільшувались, що сприяло інвестиціям та створенню нових робочих місць. Класичний механізм спрацював безвідмовно. Тобто велика часта державних видатків спрямована власне на соціальну підтримку населення.
У Голландії набув чинності закон, який поєднав компенсацію у зв'язку з незайнятістю зі стимуляцією пошуку робочого місця. Відмова безробітного від "відповідної" роботи означає закінчення видачі йому державної допомоги. Чим довше індивідум залишається незайнятим, тим ширшими стають рамки визначення "відповідної" для нього роботи. На практиці це діє так: безробітний зобов'язаний прийняти "допустиму" пропозицію роботодавця в перші 6 місяців
10:59:21


Anastasiya
незайнятості та зобов'язаний прийняти будь-яку пропозицію після закінчення 18 місяців, які компенсуються. Невиконання останньої умови призводить до подальшої відмови від виплати йому допомоги у зв'язку з безробіттям. Тому в країні такий низький рівень безробіття. (Додаток №2)

Незважаючи на те, що Нідерланди зіткнулись з проблемою перевищення норм дефіциту державного бюджету відповідно до Маастрихтських критеріїв і ця проблема поки не розв'язана, у бюджетному меморандумі на 2005 р. одним із пріоритетів було проголошено збільшення фінансування суспільних послуг, освіти та охорони здоров'я, підвищення якості згаданих послуг.
Тепер протестуємо дві моделі:
1) Кейнсіанська модель – вплив зміни споживчих , інвестиційних, та державних видатків а також показників чистого експорту на ВВП.
DependentVariable: GDP
Method: LeastSquares
Date: 04/01/12 Time: 19:32
Sample: 1993 2010
Includedobservations: 18
GDP=C(1)+C(2)*EXPENDITURES+C(3)*CONSUMPTION+C(3)
*INVESTMENTS+C(4)*PURE_EXPORT
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C(1) -14.72772 15.80679 -0.931734 0.3673
C(2) 0.166477 0.201704 0.825352 0.4230
C(3) 0.151343 0.184452 0.820499 0.4257
C(4) -0.148463 0.203411 -0.729869 0.4775
R-squared 0.123859 Meandependentvar 2.511111
Adjusted R-squared -0.063886 S.D. dependentvar 1.533504
S.E. ofregression 1.581730 Akaikeinfocriterion 3.948045
Sumsquaredresid 35.02617 Schwarzcriterion 4.145906
Loglikelihood -31.53241 Durbin-Watson stat 1.241706

2) Вплив зміни показників безробіття,інфляції та зовнішнього боргу на показники ВВП.
DependentVariable: GDP
Method: LeastSquares
Date: 04/01/12 Time: 19:39
Sample(adjusted): 2006 2010
Includedobservations: 5 afteradjustingendpoints
GDP=C(1)+C(2)*DEBT+C(3)*INFLATION+C(4)*UNEMPLOYMENT
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C(1) 10.00889 8.863210 1.129263 0.4614
C(2) -0.144451 0.075902 -1.903126 0.3080
C(3) 0.580111 0.954181 0.607967 0.6522
C(4) 0.234079 0.827643 0.282826 0.8245
R-squared 0.848094 Meandependentvar 3.020000
Adjusted R-squared 0.392374 S.D. dependentvar 1.089495
S.E. ofregression 0.849265 Akaikeinfocriterion 2.501672
Sumsquaredresid 0.721252 Schwarzcriterion 2.189223
Loglikelihood -2.254180 Durbin-Watson stat 3.235505
10:59:37


Anastasiya
Висновок
За різними економічними показниками та класифікаціями світових організацій Нідерланди займають провідне місце у світовому господарському комплексі. Це високорозвинена індустріальна країна з високим рівнем доходів та дуже високим рівнем розвитку людського потенціалу.
Нідерланди є країною з високо розвиненою економікою, що перебуває на 7 місці у світі по показнику ВВП на душу населення. Голландську економіку характеризує відкритість і міжнародна орієнтація, про що свідчить висока частка експорту у ВВП. В останні роки відкритість голландської економіки проявляється також в успішному залученні іноземних інвестицій.
Нідерланди здійснюють близько 4% світового експорту й понад 3% світового імпорту, що відносить дану країну до групи десяти найбільш важливих держав у світі, що займаються експортом і імпортом.
Економіка Нідерландів є економікою експортно-орієнтованою. Більше половини того, що виробляють Нідерланди йде на експорт. Пріоритетом економіки Нідерландів є не тільки обсяг експорту, але й розвиток економіки високих технологій.
Нідерландам необхідно зробити коректування соціально-ринкового господарства, зокрема скоротити державні видатки на соціальні програми, а також поступово проводити структурну перебудову економіки, яка передбачає подальше стимулювання іноземних інвестицій в передові галузі народного господарства і підтримку експорту країни в поточних обсягах. Не дивлячись на деякі проблеми, в цілому економіка Нідерландів стає однією з найбільш ефективних в Європі. Вартий окремої уваги голландський досвід ліквідування безробіття. Нідерландам вдалося фактично наздогнати США за рівнем зайнятості, використовуючи неповну зайнятість населення, особливо жінок. В результаті показники безробіття в Нідерландах одні з найнижчих в Західній Європі ( біля 3%), що говорить про ефективність голландського ринку праці.

Проаналізувавши дві моделі, можна зробити висновок, що кейнсіансьа модель для аналізу факторів впливу на економічне зростання країни не є оптимальнішою, тому краще використовувати другу модель. Саме у цій моделі критерії Акайке і Шварца є нижчими. R-squared, який показує рівень впливу незалежних змінних на залежну cтановить0,848094.
Цей показник свідчить про те, що майже 91 % зміни ВВП пояснюється рівнянням регресії. Але оскільки використовується регресія багатьох змінних, то потрібно згадати про скоригований коефіцієнт детермінації (Adjusted r-squared), який становить0.392374. Як бачимо, він є значно вищим ніж R-squared.
10:59:49


Anastasiya
Список використаних джерел

1)http://data.worldbank.org/indicator
2)http://knoema.com/vtbvfsb#Netherlands
3)http://www.nfia.nl/General_Statistics.html
4)http://libfor.com/index.php?do=search

Посилання: нідерланди

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
^