Стратегічні орієнтири » Особливості економічного розвитку країн ЄС » Семків Н. Особливості економічного розвитку Данії
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2658
  • Автор: Cемків
  • Дата: 2-04-2012, 18:55
 (голосов: 0)
2-04-2012, 18:55

Семків Н. Особливості економічного розвитку Данії

Категорія: Особливості економічного розвитку країн ЄС

Вступ
Данія належить до високорозвинутих країн світу і відіграє важливу роль у світовій економіці. З-поміж інших європейських країн вона виділяється спрямуванням своєї економічної політики , особливостями надання державної підтримки соціально незахищеним верствам населення. Дослідники відносять Данію та ряд інших скандинавських країн в окрему групу, яка характеризується високим ступенем демократичності суспільних відносин та соціальною спрямованістю державної політики. Данія - країна з широкими зовнішньоекономічними зв’язками. Її сільське господарство характеризується високим рівнем розвитку, і не незважаючи на те , що його частка у ВВП скоротилась за останні роки до 1%, воно майже повністю забезпечує потреби держави і базується на високих технологіях.
Датську економіку можна назвати такою, що за основу прийняла розвиток малих підприємств і корпорацій.
Данія займає активну позицію на міжнародному ринку . За оцінками багатьох провідних видань входить у тридцятку найбагатших країн світу і найбільших експортерів. Взагалі скандинавський ринок, в тому числі і ринок Данії , вважається одним із найперспективніших з точки зору попиту на високі технології та інші нововведення. Компанії , які орієнтуються на виробництво високотехнологічних новинок, перш за все беруть до уваги скандинавські країни, як центри зосередження попиту. Найбільшими торговельними партнерами Данії є звичайно ж країни ЄС(близько 50 % всього експорту та 54% імпорту), США та Японія. Щодо структури експорту, то тут переважає продукція машинобудування, паливо, м'ясо та м’ясопродукти,молочні продукти, ну звичайно ж риба. До складу імпорту включаються продукція текстильної промисловості, нафта, папір, машини та їх комплектуючі тощо.
Незважаючи на те, що Данія є членом такого високо інтегрованого об’єднання як Європейський Союз, вона залишається особливою державою, вивчення якої безперечно є необхідним. Данія не входить в зону євро і зберігає власну національну валюту датську крону. Ця її самостійність в сфері монетарної політики не є мінусом для економіки, швидше навпаки – сприяє своєчасному і ефективному впровадженню необхідних реформ чи заходів для збереження фінансової стабільності.
У своєму дослідженні я вирішила проаналізувати розвиток економіки Данії протягом 1980-2010 років. Як відомо Данія вступила у Європейський Союз ще у 1973 році, однак вплив такого фактору як членство у цьому високо інтегрованому об’єднанні, проявився з роками, і на мою думку саме період , починаючи з 1980 року і до 2010 , дає змогу якнайкраще оцінити його вплив і значення для датської економіки.

І. Аналіз факторів економічного зростання
Одним із основних показників, які найкраще характеризують розвиток економіки держави є ВВП. На мал.1 подано динаміку ВВП Данії з 1980 по 2010 рік. Загалом можна зробити висновок , що для держави характерним є досить стабільне економічне зростання. Спад ВВП у 2008 можна пояснити світовою фінансовою кризою , яка не залишилась непоміченою у Даній. Однак держава намагається надолужити втрачене , про що свідчить розмір ВВП у 2011 році 349,1 млрд. доларів США.

Мал.1
Динаміка обсягу державних видатків є менш стабільною і характеризується високим зростанням протягом 2003-2008рр., після чого в 2009 році спостерігався різкий спад , а в 2010 році помітним є надолуження втраченого. Дані коливання можна пояснити перш за все тим, що протягом 2003-2008 рр. стабільність у світі позитивно вплинула на розвиток датської економіки і держава займала з року в рік все активнішу позицію на ринку, однак світова фінансова криза сколихнула її у 2008 році, а проявився цей ефект вже у 2009 році. Попр все можна оцінити й те , що вже в 2010 році намітилось зростання державних видатків у напрямку до досягнення попереднього рівня, про що свідчить графік на мал. 2.

Мал.2
Фактично аналогічні процеси відбувалися і у сфері приватного споживання (мал.3)– у період 2003-2008 рр. спостерігалось значне зростання, у 2009 році на хвилі кризи різкий спад і повільне зростання в 2010 році. Це вкотре свідчить про взаємозв’язок цих двох показників і їх залежність. Зокрема саме державні закупівлі стимулюють попит всередині країни.

Мал.3
З огляду на мал.4 можна одразу ж визначити , що для Данії є характерним позитивне сальдо зовнішньої торгівлі. Як уже зазначалось вище держава займає активну позицію на світовому ринку, що і ще раз засвідчують великі обсяги як експорту, так і імпорту. Помітне стрімке зростання різко переходить у спад в 2009 році, що вкотре підтверджує думку про те, що Данія досить добре відчула на собі негативи світової фінансової кризи, з якими уряд більш менш добре почав справлятися в 2010 році.

Мал.4
До 2008 року спостерігалось більш менш стабільне зростання обсягів інвестицій, що свідчить про ефективну інвестиційну політику уряду та монетарну політику центрального банку( мал.5). Однак поряд з цим помітним є різкий спад інвестицій у 2009 році, який продовжився у 2010 році, що свідчить аж ніяк не про ефективні і своєчасні запобіжні заходи уряду і центрального банку,хоча останній має набагато більше можливостей порівняно із банками інших країн-членів ЄС провадити гнучку монетарну політику.

Мал.5
У загальному залежність між ВВП , державними видатками, споживанням, інвестиціями та чистим експортом, тобто рівняння ВВП відносно кейнсіанської моделі, можна оцінити наступним чином:
GDP = - 2341,4 +0,82G+0,61C+1,62I+0,01X
(1214,9) (0,18) (0,14) (0,05) (0,18),
де GDP – BBП , G – державні видатки, C – споживання , І – інвестиції, а Х – чистий експорт.
В даній моделі значна роль відводиться інвестиціям, що пояснюється значними їх обсягами, щодо чистого експорту , то його розмір є незначним, оскільки невеликою є різниця між імпортом та експортом.

ІІ. Вплив різних чинників на економічну рівновагу
ВВП на душу населення є важливим макроекономічним показником, який дозволяє охарактеризувати не лише динаміку розвитку економіки, але показує своєрідне багатство держави і її населення.

Мал.6
Загалом динаміка цього показника(мал.6) є практично аналогічною ВВП, однак тут також відображено як уже було згадано вище і певною мірою рівень добробуту населення, який є досить високим, що підтверджує тенденцію характерну для скандинавських країн.
Темп інфляції характеризує зміну рівня цін в державі , а також знецінення чи подорожчання національної валюти. Динаміка цього показника (мал.7)для Данії є доволі стабільною протягом 1985-2010 роки після різкого спаду у період 1980-1984рр. Причиною цього спаду вжиття ефективних заходів з боку центрального банку щодо підтримання стабільності національної валюти крони. Низькі темпи інфляції 1985-2010 років пояснюються гнучкою монетарною політикою та своєчасним реагуванням на виклики як зовні ,так і всередині держави. Навіть світова фінансова криза не змогла вибити із колії, показник темпу інфляції зріс однак так і не перевищив 3,4% у 2008 році, а в 2009 році знизився до 1,3%.

Мал.7
Рівень безробіття є віддзеркаленням політики соціального забезпечення, політики праці, ну і звичайно ж, характеризує ті економічні процеси , які відбуваються в країні.(мал.8) Різкі перепади у динаміці показника, особливо протягом 1980-1999 років, показують , що в економіці проходили структурні зміни, однак з 2000 року було досягнуто певної сталості . Низький рівень безробіття за період 2000-2010 років характеризує Данію, як доволі стабільну державу і зумовлений здебільшого наявністю зазвичай невеликої частини робочої сили , яка на цей момент переходить на іншу роботу, переїжджає тощо. Цей показник в загальному за цей період не перевищує поширеної природної норми безробіття 5%.


Мал.8
Зв'язок між рівне безробіття , темпом інфляції та обсягом ВВП можна показати на такій моделі:
LOG(GDP) = -0.11*I - 0.11*L + 13.08
(0,02) (0,015) (0,12)
де LOG(GDP) – відсоткова зміна обсягу ВВП, І – темп інфляції, а L – рівень безробіття. Як видно із моделі вплив безробіття та інфляції на обсяг ВВП є негативним, що і ще раз підтверджує загальновідоме твердження.
Данія належить до країн із невеликим державним боргом. Цьому причиною була політика уряду і ряд інших особливостей країни. З огляду на нижче наведений графік(мал.9) помітно,що розмір державного боргу зростав в незначній мірі, а коли проаналізувати співвідношення із величиною ВВП, то взагалі наявним є зменшення розміру державного боргу за період 1998-2010 рр. Отже , політика Данії спрямована на зменшення тягарю боргу упродовж наступних років.


Мал.9

Мал.10
Взаємозв’язок між розміром державного боргу і величиною ВВП можна подати наступним чином:

GDP = 2.77*DEBT - 87573.82
(1,00) (118874,9)
Позитивний вплив державного боргу на ВВП , який показує дана модель, можна пояснити тим, величина боргу у грошовому еквіваленті за цей період зростала, як і зростало ВВП, однак на мал.10 чітко видно , що співвідношення їх постійно зменшувалось, отже, даний результат просто збіг обставин і не більше.

Висновки
Данія належить до групи скандинавських країн, яким властиві соціальна спрямованість політики, високий рівень життя населення, високі демократичні стандарти, а також невеликий розмір державного боргу.
Вступ до ЄС звичайно ж мав велике значення для економіки цієї держави, однак поряд із високою інтегрованістю Данія залишилась доволі відособленою країною, зберігши певну незалежність в сфері монетарної політики зокрема. Такі кроки не стали мінусом для розвитку датської економіки , навпаки гнучкість монетарної політики, яка проводилась центральним банком за період 1980-2010 років, зробила своє і стримала інфляцію, навіть під час світової фінансової кризи, зберігши її низький темп.
Соціально спрямована державна політика уряду, а також стабільність економіки за останнє десятиліття , втримали рівень безробіття в межах 5%, що характеризує Данію, як із стабільним економічним розвитком без циклічних збурень.
Датський уряд проводить ефективну інвестиційну політику, загальний обсяг інвестицій є досить великим, що свідчить про інвестиційну привабливість країни, незважаючи на те стабільність часто тягне за собою невисоку прибутковість капіталовкладень.
На світовому ринку Данія зарекомендувала себе як активний торговельний партнер, і належить до найбільших імпортерів світу. Попри все для неї є характерним активний торговельний баланс із невеликим переважанням експорту над імпортом протягом усього досліджуваного періоду. Така позиція Данія приносить їй вигоду, в тому числі у формі збільшення ВВП.
Світова фінансова криза однак вдарила, хоча і не сильно, і по цій стабільній країні із поміркованим урядом. На сьогодні завданням уряду є вирівнювання ситуації і надолуження втраченого , з чим він досить ефективно справляється. Досить різкий спад в інвестиційному секторі , поки що не вдалось надолужити, тому необхідним є вжиття заходів щодо підвищення інвестиційної привабливості – заохочення інвесторів за рахунок зниження податків на доходи від інвестиційної діяльності та інших, які є доволі високим на даний момент.


Додатки
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
^