Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2012 » Сухарина Ю.С. Можливості вдосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
7-05-2012, 03:32

Сухарина Ю.С. Можливості вдосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2012

УДК ЗЗ6
© Сухарина Ю.С., 2012
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ - 51с

Можливості вдосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства

У сучасних умовах в фінансовому житті підприємств відбуваються найбільш критичні процеси. Рано чи пізно керівник підприємства зіштовхуються з певними проблемами управління. У зв’язку з цим приходить розуміння того, що на підприємстві потрібно вдосконалювати систему менеджменту, знижувати витрати, ефективніше управляти фінансовими ресурсами.
У процесі змін в управлінні окреслюється позиція підприємства на ринку, також формулюються і вирішуються питання, що стосуються різних аспектів і життєдіяльності суб’єкта господарювання, зокрема визначаються:
- Структура виробництва і системи технологічних процесів;
- Джерела фінансування й прогнозні фінансові результати;
- Фінансові відносини з бюджетом та іншими суб’єктами ринку;
- Система контролю за фінансовим станом підприємства[ 3,c,126].
Окремо в удосконалені управління фінансовими ресурсами слід виділити аналіз чутливості до структурних змін. Це важливий інструмент поточного фінансового планування, який дає можливість оцінити вплив окремо взятих чинників на фінансові показники що мають суттєвий результат. У ході такого аналізу виявляють показники виробничого процесу, зміни яких спричиняють значний вплив на результуючі фінансові показники і які можна назвати чинниками ризику, оскільки помилки чи недбалий підхід до вибору їх значень можуть призвести до значних похибок при складанні фінансових планів.
Покрашення управління спрямоване на середньо- та довгострокову перспективу і орієнтоване на вирішення ключових, визначальних для підприємства фінансових цілей, від досягнення яких залежить його існування в майбутньому. Часто цілі формуються на якісному рівні або містять дуже загальні кількісні орієнтири, що охоплює сфери його діяльності й окреслює основні етапи досягнення сформульованих у плані цілей.

Прогнозування й моделювання, які ґрунтуються на методах лінійного, нелінійного програмування і економетричних моделях становлять основу удосконалення управління фінансовими ресурсами [3,c.122]. Використання математичних моделей у процесі фінансового управління передбачає врахування впливу значної кількості зовнішніх та внутрішніх чинників, які необхідно правильно кількісно оцінити. Це означає, що лише за умови кваліфікованого підходу з використанням сукупності методів фінансового аналізу та прогнозування можна сформувати реальні фінансові плани і забезпечити управління процесом їх реалізації[5,c.312 ].
У системі прийняття фінансових рішень щодо забезпечення якісного управління фінансовими ресурсами підприємства та визначення стійкого фінансового стану, важливим складовим елементом є управління грошовими активами.
З позиції теорії інвестування грошові кошти являють собою окремий випадок інвестицій у товарно-матеріальні цінності, а тому управління ними здійснюватися на загальних засадах [1, с.211]:
- Підтримка мінімального залишку грошових коштів для безперервного здійснення розрахунків;
- Врахування сезонних змін залишку грошових коштів;
- Створення резерву грошових коштів на випадок розширення обсягів діяльності;
- Формування резерву коштів для компенсації можливих непередбачених витрат і втрат в процесі фінансово-господарської діяльності;
- Своєчасна трансформація вільних грошових коштів у високоліквідні фінансові інструменти та їх зворотна конвертація для поповнення залишку грошових коштів;
Водночас зменшення платіжного обороту не повинно негативно впливати на фінансово-господарську діяльність підприємства та обмежувати її обсяги.
Ще одним із шляхів покращення управління фінансовими ресурсами підприємства є оптимізація грошових потоків.
Це можна здійснювати за рахунок:
- Подальшого вдосконалення технології фінансових розрахунків для скорочення операційних потреб підприємства у необхідних коштах;
- Вдосконалення системи обліку з метою здійснення достовірного ретроспективного аналізу;
- Підвищення точності прогнозування грошових потоків;
- Використання альтернативних джерел ліквідності;
- Підвищення ефективності використання вільних коштів у функціонуванні підприємства[4,c.209 ].
Отже, можна зробити висновок, що забезпечення ефективного управління фінансовими ресурсами, достатніми її обсягами є однією з найважливіших умов досягнення цілей та завдань, передбачених фінансовою стратегією підприємства. Кожне підприємство може використати достатньо інструментів, та можливостей для удосконалення свого фінансового менеджменту. Воно повинне самостійно визначати, які чинники і яким чином впливатимуть на його діяльність, та формувати таку систету фінансового управління, яка б мінімізувала ризики і сприяла збільшенню його прибутковості, підвищенню конкурентоспроможності та фінансової стійкості на ринку.

Список використаних джерел:

1. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності інвестування. - К.: КНЕУ, 2009. - 268 с.
2. Зятковський І.В. Теоретичні засади фінансів підприємств // Фінанси України. – 2007. – №4. – С. 17-26.
3. Менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. Г.В Щокіна, М.Ф. Головатого, О.В.Антонюка, В.П. Сладкевича. – К.: МАУП, 2007. – 816 с.
4. Партин Г.О., Митрухіна О.Я. Фінансова стратегія у системі управління фінансами підприємств // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.6. – с.208-214
5. Ю.С. Цал-Цалко Фінансовий аналіз, підручник – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 566 с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^