Стратегічні орієнтири » Податкова система 2012 » Вітів О.І. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2473
  • Автор: Вітів О.
  • Дата: 25-10-2012, 22:46
 (голосов: 0)
25-10-2012, 22:46

Вітів О.І. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

Категорія: Податкова система 2012

Застосування адміністративних інструментів податкового регулювання дозволяє державі через органи виконавчої влади здійснювати безпосередній вплив на податкову систему та діяльність суб’єктів господарювання, проте, з іншого боку, невдало обрані інструменти податкового регулювання спричиняють негативний ефект в економіці та понижують фіскальну функцію оподаткування у фінансовій системі держави.
Проблемними питаннями податкового регулювання займались такі науковці, як : Ф. Ф. Бутинець, П. К. Германчук, Т. І. Єфименко, Р. П. Жарко, А. І. Крисоватий, О. В. Поколодна, Н. І. Петренко, Н. І. Рубан, І. Ю. Чумакова та інші. Проте, до сьогодні науковцями не визначено переваги та недоліки адміністративних інструментів податкового регулювання.
Податкове регулювання розглядається фахівцями як цілеспрямований вплив держави на всі стадії процесу розширеного відтворення в цілях активізації (в окремих випадках заборони) підприємницької, інвестиційної і трудової активності, прискореного накопичення капіталу в найпривабливіших галузях економіки, розвитку прикладної науки, техніки і соціальної сфери [7].
Т.І. Єфименко розглядає податкове регулювання, за допомогою притаманних йому методів і важелів, дозволяє досягти більш ефективного використання матеріальних і фінансових ресурсів, інтенсифікувати інвестиційну та підприємницьку активність, узгодити інтереси різних суб’єктів господарювання, прошарків населення, центральних і регіональних рівнів державного управління [2, c. 22].
Р.П. Жарко пропонує розуміти під податковим регулюванням комплекс дій державних органів, спрямованих на зміну параметрів податкової системи та податкового механізму з метою досягнення певних соціальних та економічних цілей. На нашу думку, під податковим регулюванням слід розуміти свідомий, активний та цілеспрямований вплив держави на учасників економічних відносин за допомогою засобів та інструментів податкової політики з метою досягнення бажаних соціально-економічних результатів [3, c. 14].
На нашу думку, під податковим регулюванням держави варто розуміти вплив держави на суб’єктів господарювання через систему взаємопов’язаних методів, зокрема і адміністративних, з метою регулювання їх діяльності та в межах виконання податкової політики.
Адміністративні методи податкового регулювання грунтуються на принципах державного контролю за дотриманням принципів податкової поведінки. До цієї групи методів належать санкції за порушення норм чинного податкового законодавства або за нецільове використання бюджетних коштів. Адміністративне регулювання знаходиться в компетенції виконавчої влади, оформляється через підзаконні акти [1].
Адміністративні методи (методи впливу держави) дозволяють швидко та цілеспрямовано вплинути на податкову систему, втрутитись у діяльність товаровиробника через встановлення відповідних правил, норм та стандартів, зокрема через застосування ліцензій, лімітів, квот, податків та зборів тощо.
Реформування системи оподаткування із періоду введення Податкового кодексу України суттєво покращило комплекс адміністративних методів у системі оподаткування.
В Податковому кодексі України вдосконалено деякі види податків, принципи та норми оподаткування, зменшено кількість податків та зборів: загальнодержавних – з 29 до 18, місцевих – з 14 до 5. Крім того, передбачено зниження ставок: податку на прибуток – поступово з 25 до 16 відсотків у 2014 році, податку на додану вартість – з існуючих 20 до 17 відсотків у 2014 році [5, c. 122].
Податковим кодексом України наближено податковий та бухгалтерський облік, що деяким чином спрощує податкове законодавство. Доходи і витрати підприємств визначаються за принципом нарахування та відповідності доходів і витрат, який прийнятий у бухгалтерському обліку [6].
Передбачені Податковим кодексом та відповідними змінами Бюджетного кодексу перегляд та оптимізація переліку джерел наповнення державного бюджету, відміна низки малоефективних податків і зборів позначились на структурі доходів Державного бюджету України у 2011 році [6].
Сучасне адміністративне податкове регулювання в Україну має багато недоліків, є розімкнутої системою (системою спостережень) без елементів зворотного зв'язку і належного виконавчого механізму.
Немає чіткого розмежування прав і відповідальності, з одного боку, між державним центром і місцевими органами влади, з іншого - між апаратом президента, урядом і законодавчими органами. Це зумовлює дублювання, підміну функцій, неможливість ефективно використовувати владні повноваження. Державні структури самоусуваються від вирішення питань, які і в ринковій економіці є у сфері їх компетенції. У великих масштабах виникають недержавні структури спекулятивно-посередницького типу, організація і діяльність яких далекі від принципів реформи. Після розпаду радянської імперії і втрати старих основ управління разом з тим нічого нового не було запропоновано, а без конкуренції це призвело до некерованості економікою. Виник своєрідний вакуум, який породив організаційну анархію і падіння виконавської дисципліни, де за цих умов громадяни часто позбавлені таких основоположних суспільних благ, як законність та правопорядок [4].
Отже, застосування адміністративних інструментів податкового регулювання має як переваги так і недоліки, до переваг можемо віднести його цільове спрямування, простота та легкість встановлення, до недоліків – значний тиск на діяльність суб’єктів податкової системи та ризики ухилення від методів адміністративного впливу.


Список використаних джерел та літератури
1. Вінідіктова І.С., Піхняк Т.А., Кабаці Б. І. Суть, функції та методи фінансово-податкового регулювання економічного зростання [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/20_PNR_2011 /Economics/16_89669.doc.htm
2. Єфименко Т.І. Податкове регулювання економічного розвитку: Автореф. дис. д-ра. екон. наук. – К., 2003. – 37 с.
3. Жарко Р.П. Теоретико-методичні засади удосконалення податкового регулювання підприємницької діяльності. Автореф. дис. …канд. екон. наук. – К., 2006. – 24 с.
4. Особливості функціонування адміністративної економічної системи [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://student.zoomru.ru /politolog/osoblivost-funkconuvannya-admnstrativno-ekonomchno-sistemi/86285.html
5. Податковий кодекс України // Офіційний вісник України. – 2010. – № 92. – Ст. 3248.
6. Поколодна О.В. Податкове регулювання в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vetp/2012_38/ 12pevtcu.pdf
7. Руда Г.С. Сутність податкового регулювання діяльності юридичних осіб [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://www.rusnauka.com/ 23_NTP_2012 /Economics/3_115462.doc.htm
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2021 (4)
Ноябрь 2021 (6)
Октябрь 2021 (69)
Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
^