Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2012 » Максимович Г.М. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ФІНАНСОВИХПОСЛУГ В УКРАЇНІ
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
28-10-2012, 13:41

Максимович Г.М. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ФІНАНСОВИХПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2012

Ринки фінансових послуг - сфера діяльності учасників ринків фінансових послуг з метою надання та споживання певних фінансових послуг. До ринків фінансових послуг належать професійні послуги на ринку пенсійних послуг, страхових послуг, лізингових послуг, послуг наданих кредитними спілками, що забезпечують обіг фінансових активів.
Головним напрямком державної політики України став європейський вибір - інтеграція в європейський економічний простір.
Обраний напрямок - це шлях до впровадження сучасних технологій; залучення не тільки внутрішніх інвестицій, але й іноземних, що дасть змогу вітчизняним підприємствам розширити виробництво, підвищити його рентабельність і конкурентоспроможність, а різноманітним фінансовим компаніям збільшити обсяги капіталу. Це призведе до виходу на світові ринки, у тому числі й на ринок фінансових послуг .
Говорячи про фактори, що гальмують рух України до Європи виділимо низку таких внутрішніх проблем.
По-перше, це повільність у проведенні економічних реформ, відсутність помітних результатів внутрішніх соціально-економічних трансформацій. Без цього вступ до Європейського союзу (ЄС) буде залишатися недосяжною мрією.
По-друге, тривогу викликає високий рівень корупції та економічної злочинності.
По-третє, відсутність консенсусу стосовно європейського вибору як серед населення, так і на рівні державних інституцій.
По-п'яте, явний дефіцит досвідчених фахівців з євроінтеграції, насамперед, серед політичної еліти і державних службовців України .
Страхові компанії у єдиному ринку фінансових послуг отримають доступ до широкого кола заощаджень та матимуть можливість диверсифікувати свої портфелі різних активів. Проте, вони також постануть перед необхідністю прямо конкурувати із великими страховими компаніями, які оперують у єдиному ринку. На додаток до посилення стандартів розкриття інформації, ведення бізнесу, управління та звітності до якнайвищих на ринку, українські страхові компанії матимуть задовольняти вимогам щодо достатності капіталу та управління ризиками, які встановлюються директивою про кредитоспроможність та які поетапно запроваджуватимуться регуляторними органами. Меншим страховим компаніям буде дуже важко задовольняти цим вимогам, що призведе до швидкої консолідації страхового сектора .
Установи професійного пенсійного забезпечення отримають можливість пропонувати свої послуги клієнтам, які фінансують компанії усього єдиного ринку та диверсифікувати свої портфелі різних активів на єдиному ринку. Проте, як і у випадку інших фінансових посередників, вони також матимуть жорстко конкурувати із великими посередниками, які оперують на єдиному ринку та які зможуть залучати в операції українські фінансуючі установи. Тому для виживання у такому високо конкурентному середовищі єдиного ринку ЄС вітчизняним фінансовим посередникам буде необхідно посилити стандарти розкриття інформації, ведення бізнесу, адміністративного управління, управління ризиками та звітності до якнайвищих на ринку .
Однією з проблем, що стримують розвиток лізингових компаній на шляху до Європейського союзу є те, що самі лізингові компанії налаштовані на співпрацю з юридичними особами, тобто великими корпоративними клієнтами (але в Україні поки що немає настільки значного попиту), адже саме вони формують майже всю частку їх доходу. Фізичні особи є лише не значною частиною, каплею в морі для прибутку даних фірм. Іншою проблемою є недосконалість законодавства в цьому питанні. А саме проблеми пов'язані із оподаткуванням податку на додану вартість, а також внесків до Пенсійного фонду. Тобто, в першу чергу варто реформувати нормативно-законодавчу базу.
На ринку фінансових послуг існує безліч проблем, які потребують вирішення. Що стосується основних напрямків діяльності Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (Держфінпослуг), спочатку найголовнішим завданням було підрахувати кількість суб'єктів регулювання. Питання, що потребує термінового вирішення пов'язане з розкриттям інформації про діяльність фінансових установ, зокрема, про їхній фінансовий стан, про те, наскільки вони ефективно управляють, здійснюють діяльність з надання фінансових послуг.
Наступне питання, що потребує вирішення як на рівні суб'єктів, так на рівні Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг і втручання Уряду - це популяризація фінансових послуг та інформування населення щодо можливостей фінансових інститутів та інструментів, які воно може використовувати. На жаль, сьогодні в Україні не відбувається такої структурованої, чіткої системної роботи з населенням щодо роз'яснення принципів та основних положень функціонування фінансових ринків. Досить часто ми стикаємося з тим, що люди не усвідомлюють свою відповідальність особисто, за те, що вони безпосередньо приймають рішення про участь або неучасть у фінансових установах та отримання фінансових послуг. Особливо це було помітно з довірчими товариствами, коли населення «піймалось» на ті відсотки, що пропонували ці фінансові установи .
Підводячи підсумки, варто виділити головні проблеми та наслідки інтеграції України до Європейського союзу . Усі професійні учасники ринку цінних паперів і небанківські фінансові установи матимуть розкривати регуляторним органам інформацію про своїх реальних власників, як українських, так і іноземних. Зі свого боку, регуляторні органи постануть перед необхідністю оцінювати репутацію таких реальних власників. У той же час регуляторні органи повинні будуть оцінювати репутацію та досвід усіх осіб, які керують діяльністю професійних учасників ринку цінних паперів і небанківські фінансові установи.
Стратегія розвитку ринку фінансових послуг являє собою цілісну систему ідей, поглядів, намірів та ключових заходів щодо розвитку фінансового сектору на середньострокову перспективу з урахуванням національних фінансових інтересів та соціально-економічних потреб країни.
Сфера послуг, які надаються на фінансовому ринку є досить значною, що говорить про стрімкий розвиток також і грошового ринку, ринку цінних паперів, валютного ринку і т. д. Ринок фінансових послуг виконує велику кількість функцій, та дослідивши різні підходи, було виділено чотири найголовніших: фінансове обслуговування, мінімізація витрат, формування ринкових цін на окремі види фінансових послуг, інформаційна.
Існує велика кількість фінансових посередників, діяльність одних визначають як більш ефективну та популярну на ринку фінансових послуг, інших - менш розвиненою та такою, що не має ще твердих позицій на фінансовому ринку.
В Українi розвиток фінансового ринку, а в свoю чергу і ринку фінансових послуг ще не набрав такої популярності та значення як за кoрдоном. Про це свідчать досліджені показники діяльностi таких фінансових посередників як: страхoвих компаній, недержавних пенсійних фондів, кредитних спiлок, лізингових компаній. Кількість зареєстрованих кредитних спілок на кінець 2010 року - 700, що менше пoрівняно з попереднім роком. Кількість зареєстрованих компаній за останні роки є досить нестабiльною, oскільки спостерігається чи їх приріст, і навпаки зменшення. Анaлогічна ситуація з недержавним пенсійним страхуванням та лізинговими компаніями. Розвиток цих фінансових посередників досяг піку в період за 2007-2008 рр., але в період фінансової кризи їх розвиток призупинився, про що і свідчать показники діяльності.
На ринку фінансових послуг існує безліч проблем, які потребують вирішення.
Стан розвитку ринку фінансових послуг в Україні поступово розвивається. Це підтверджується і введенням відповідної правової бази, і поступовою інтеграцією до Європейського союзу, що уже у свою чергу свідчить про певні структурні та кількісні зміни в діяльності фінансових посередників.
Отже, підводячи підсумки, можна констатувати, що ринок фінансових послуг України є невід'ємною складовою фінансової системи України. Із кожним роком попит на фінансові послуги зростає, що свідчить про позитивну тенденцію розвитку ринку фінансових послуг.
Література:
1. Актуальні проблеми та перспективи розвитку ринків фінансових послуг [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://wwwufin.com.ua/- analit_mat/strah_rynok/033.htm.
2. Буднік, М. М. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / М. М. Буднік, Л. С. Мартюшева, Н. В. Сабліна; за ред. Б. А. Сладкевича. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 334 с. - ISBN 978-966-364-785-2.
3. Васильєва, В. В. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / В. В. Васильєва , О. Р. Васильченко; за ред. Б. Л. Сладкевича. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 368 с. - ISBN 978-966-364-566-7.
4. Гальчинський, А. С. Гроші, банки і кредит [Текст] : навч. посіб. / Т. С. Смовженко, І. С. Гуцал, А. С. Гальчинський; під заг. ред. к. е. н., доц. Б. Л. Луціва. - Т. : Карт-бланш, 2004. - 219 с. - ISBN 966-7952-32-0.
5. Горач, Л. М. Ринок фінансових послуг [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Горач; за ред. С. П. Білокурського. - К. : Кондор, 2006. - 436 с. - ISBN 966-325-13-1.
6. Гриценко, О. В. Гроші, грошово-кредитна політика [Текст] : навч. посіб. / О. В. Гриценко; за ред. Д. В. Грицюка. - К. : Основи, 2000. - 180 с. - ISBN 966-500-13-3.
7.Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/731.html

Посилання: Екф-41с

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
^