Стратегічні орієнтири » Антикризова стійкість страхової системи України » Деревацька М.Р. Фінансова надійність страховиків та умови її забезпечення
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 4165
  • Автор: mariana77795
  • Дата: 17-05-2011, 17:02
 (голосов: 0)
17-05-2011, 17:02

Деревацька М.Р. Фінансова надійність страховиків та умови її забезпечення

Категорія: Антикризова стійкість страхової системи України

УДК 336
© Деревацька М.Р., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-38с

Фінансова надійність страховиків та умови її забезпечення

Специфіка діяльності страхової компанії зумовлена особливостями організації страхового процесу. Страховик приймає плату не за матеріальний товар, а за специфічну послугу, сутність якої полягає в тому, щоб у майбутньому використати гроші на страхові виплати тим страхувальникам, які будуть потребувати допомоги. Попередня плата за страхову послугу потребує певних гарантій щодо здатності страхової компанії відповідати за своїми зобов’язаннями перед страхувальниками. Однією зі гарантій є фінансова надійність страховика. Питання фінансової надійності страховиків та умови її забезпечення розглядаються в працях таких дослідників, як А. Баранов, С. Осадець, Я. Шумелда.
В діяльності страхових компаній першочергове значення має їх фінансова надійність, економічною передумовою якої є наявність співвідношення між величиною страхових зобов’язань компанії та розміром коштів, які є в її розпорядженні. Коли сукупна величина страхових резервів та власних коштів страховика дорівнює його зобов’язанням або перевищує їх, то страховик може виконати свої зобов’язання. В такому випадку він є надійним та платоспроможним партнером для своїх контрагентів, кредиторів, клієнтів. Коли ж розмір власних коштів та страхових резервів менший за величину зобов’язань, то страховик задовольнити вимоги страхувальників не зможе. Така ситуація критична як для страховика, так і для страхувальника, оскільки першому загрожує ймовірність банкрутства, а другому – недоотримання (або неотримання) належної йому страхової виплати [1]. Це зумовлює необхідність вжиття відповідних заходів, спрямованих на досягнення і утримання на належному рівні показників, які визначають фінансову надійність страхової компанії.
Фінансова надійність забезпечується завдяки таким чинникам, як [2, 3]:
1. Розмір власних коштів. Існують законодавчо визначені вимоги до власних коштів страховика, які мають бути сформовані за рахунок вкладів засновників і прибутку. Порядок формування статутного капіталу регулюється чинним законодавством та установчими документами. Зокрема, Закон України “ Про страхування ” (редакції 2001 р.) встановлює мінімальний розмір статутного капіталу: ті страхові компанії, які планують здійснювати страхування життя, повинні сформувати статутний капітал не менший суми, еквівалентної 1,5млн євро; страховик, що планує займатись ризиковим страхуванням, – не менший суми, еквівалентної 1млн євро. Дозволяється формування статутного капіталу цінними паперами, що випускаються державою, але не більше 25% загального розміру статутного капіталу [4].
2. Правильно розраховані тарифні ставки. Коли визначається ціна за страхову послугу, насамперед, враховується реальна ціна ризику. Крім того, необхідно враховувати величину, однорідність та стабільність страхових операцій. На підставі цих характеристик, сформованого страхового портфеля, а також статистичних даних про настання страхових подій за кілька років і розраховується тарифна ставка.
3. Збалансований страховий портфель. Страховий портфель страховика повинен бути сформований з врахуванням ступеня ризикованості окремих видів страхування. Якщо надходження формуватимуться за рахунок видів страхування, рівень виплат за якими перевищує 50%, то діяльність такого страховика буде короткостроковою, оскільки він буде не в змозі виконувати свої зобов’язання за страховими договорами.
4. Достатність страхових резервів. Величина страхових резервів повинна бути адекватною сумі взятих страховиком на себе зобов’язань. Виконання страхових зобов’язань забезпечується достатнім розміром страхових резервів (при їх формуванні враховується вид страхування, термін дії договору, рівномірність розподілу ризику), а також правильно визначеною основою для страхової премії.
5. Розміщення страхових резервів. Страховик протягом часу дії договору страхування тимчасово розпоряджається коштами страхувальника, які акумульовані в страхові резерви. Про стабільне розміщення тимчасово вільних коштів і отримання від них доходів свідчать такі показники: безпечність вкладень активів; прибутковість активів страховика; ліквідність активів страховиків, диверсифікованість.
6. Перестрахування. З метою захисту виконання зобов’язань страховика перед страхувальниками Законом України “ Про страхування ” передбачається в обов’язковому порядку укладання угоди перестрахування в разі, коли страхова сума за окремим об’єктом страхування перевищує 10% суми сплаченого статутного фонду і сформованих страхових резервів [4].
Починаючи з 1 січня 2004 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів “ Про затвердження вимог до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків – нерезидентів ” № 1640, яка передбачає, що рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів повинен відповідати одній з таких вимог:
1. Платоспроможність страховиків та перестраховиків-нерезидентів відповідає рівню, не нижчому від високої надійності, за класифікацією таких міжнародних рейтингових агентств:
1."A.M.Best" (США) - "B+";
2."Moody's Investors Service" (США) - "Ваа";
3."Standard & Poor's" (США) - "ВВВ";
4."Fitch Ratings" (Великобританія) - "ВВВ";
2. Страховик та перестраховик-нерезидент є синдикатом або авторизованим брокером міжнародного страхового об’єднання “Ллойдс” (Lloyd’s) [5].
Однією з умов забезпечення платоспроможності страховиків є створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових сум і страхових відшкодувань. Показники діяльності суб’єктів страхового ринку України свідчать про наступне: у 2010 році в порівнянні з 2009-м страхові резерви страховиків зменшились на 2,9% , при цьому технічні резерви зросли на 16,3%, резерви зі страхування життя зменшилися на 6,7%. Протягом останніх років підвищувався рівень забезпечення активами страховиків. Так, у 2010 році загальні активи зросли на 4,2% порівняно з 2009р.
Ефективний розвиток страхового ринку України неможливий без залучення до cпівробітництва страховиків-нерезидентів. Серед країн перестрахування ризиків у нерезидентів найбільшу питому вагу займають Велика Британія (34,5%), Російська Федерація – 20,3%, Німеччина – 16,1%, США – 7,9%, Австрія – 7,6%; частки інших країн становлять менше 5% [6].
Висновки. Додержання страховиком чинників, котрі мають вплив на його фінансову надійність, є певною гарантією для страхувальників, які в обмін на сплачені гроші отримують від страховика запевнення щодо забезпечення страхового захисту. Наслідками світової фінансової кризи в сфері вітчизняного ринку страхових послуг є втрата надійних напрямів розміщення страхових резервів. Зниження рівня платоспроможності населення й довіри до фінансових установ призвели до суттєвого зменшення попиту на страхові послуги. [7]. Виходом з кризової ситуації мають бути згуртовані дії менеджменту держави, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, а також об’єднань страховиків.
Список використаних джерел:
1. Баранов А. Збалансованість страхового портфеля та його вплив на фінансову надійність страховика [Електронний ресурс] // Ринок цінних паперів України. – 2006. – № 9 –10. – Режим доступу до журналу : http://www.securities.org.ua/securities_journal/
3. Страхові послуги : підручник / [С. С. Осадець, Т. М. Артюх, О. О. Гаманкова та ін.]; кер. авт. кол. й наук. ред. С. Осадець і Т. М. Артюх]. – К. : КНЕУ, 2007. – 464 с.
4. Шумелда Я. П. Страхування : [навч. посібник] / Ярослав Павлович Шумелда. – [2-е, вид., розширене]. – К. : Міжнародна агенція “Бізон”, 2007. – 384 с.
5. Про внесення змін до Закону України “Про страхування” : закон України // Україна - business. – 2001. – 6 –13 листопада. – № 44.
6. Про затвердження вимог до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів : постанова : [прийнято Кабінетом Міністрів України 03.12.2004 р. № 2885]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
7. Інформація про стан страхового ринку України за 2010 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uainsur.com/wp-content/uploads/2010/01/sk_1kv_2010.pdf
8. Веретнов В. Страховий ринок в умовах світової та національної фінансової кризи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.klubok.net/UserInfo-vveretnov.html/
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
Ноябрь 2021 (6)
Октябрь 2021 (69)
^