Стратегічні орієнтири » Антикризова стійкість страхової системи України » Приймак Н.В. Страховий ринок України: сучасні тенденції та перспективи розвитку
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
20-05-2011, 16:01

Приймак Н.В. Страховий ринок України: сучасні тенденції та перспективи розвитку

Категорія: Антикризова стійкість страхової системи України

УДК 336
© Приймак Н.В., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-39с

Страховий ринок України: сучасні тенденції та перспективи розвитку

Поступове реформування економіки на ринковий лад об’єктивно зумовлює зростання потреби у страховому захисті суб’єктів ринку. У сучасних економічних умовах страхування – чи не єдина галузь економіки України, яка протягом останніх років має стабільний значний щорічний приріст обсягів наданих послуг. Водночас, незважаючи на номінальне зростання обсягів страхового ринку, українські страхові компанії ще не акумулювали вагомий обсяг інвестиційних ресурсів, тому їх частина у вітчизняній економіці ще доволі мала. Саме тому актуальність проблеми розвитку страхового ринку обумовлено необхідністю розробки ефективної стратегічної політики щодо забезпечення страхової діяльності в Україні.
До вітчизняних і зарубіжних спеціалістів та учених, які на сучасному етапі займаються дослідженнями системи страхування належать: В. Базидевич, К. Базидевич, С. Осадця, С. Гуцуляк, Е. Коломина, М. Тайлмайера, М. Дворак та багатьох інших. Ці роботи присвячені теоретичному обґрунтуванню та уточненню визначення поняття «страхування», його суті та значення в сучасних економічних відносинах.
Метою даного наукового дослідження є дослідити та з’ясувати основні проблеми та тенденції розвитку національного ринку страхових послуг.
На сьогодні основною метою розвитку страхового ринку є підвищення рівня страхового захисту майнових інтересів фізичних та юридичних осіб, зменшення витрат держави на попередження і ліквідацію наслідків стихійних лих, катастроф, техногенних аварій, формування ефективних ринкових механізмів залучення інвестиційних ресурсів у національну економіку за рахунок забезпечення ефективного функціонування ринку страхових послуг з урахуванням міжнародного досвіду, застосуванням сучасної ринкової інфраструктури та фінансових інструментів [2].
Оцінка тенденцій розвитку страхового ринку України вказує на те, що страхування є однією з найбільш рентабельних галузей національної економіки, бо дохідність від страхової діяльності є надзвичайно високою. Варто зазначити, що щороку рівень валових страхових виплат зменшується. Так за січень-вересень 2008 року цей показник становив 5080,9 млн грн, а у 2010 році він знизився до 3953,5 млн грн [1].
Розвиток національного страхового ринку на сучасному етапі відбувається за умов підвищення зацікавленості юридичних та фізичних осіб у захисті своїх майнових інтересів, розвитку ринку фінансових послуг та формування національної системи іпотечного кредитування, запровадження системи недержавного пенсійного забезпечення. З іншого боку стримують розвиток ринку страхових послуг - недосконалість захисту прав споживачів страхових послуг, вузька клієнтська база страховиків, недостатність надійних фінансових інструментів для інвестування, слабкий розвиток національного перестрахового ринку, низький рівень страхової культури населення [2].
В Україні кількість страхових компаній (СК) станом на 30.09.10 становила 451, з яких 70 СК зі страхування життя (СК "Life") та 381 СК, що здійснювали види страхування, інші, ніж страхування життя (СК "non-Life"). Станом на 30.09.10кількість страхових компаній зменшилась на 24 СК у порівнянні з кількістю СК станом на 30.09.09. [1].
Страхові компанії поставили перед собою завдання підвищити рівень страхової культури населення. Задля його реалізації потрібно діяти двома шляхами: по-перше, розробити державну програму інформування населення через засоби масової інформації про діяльність українського ринку страхування; по-друге, запровадити спеціальні програми у вищих навчальних закладах, щодо розгляду, вивчення та аналізу фінансових ринків [3].
Доцільно також розглянути структуру страхових резервів, сформованих страховиками України. Варто зазначити, що протягом останніх років спостерігаються тенденції динамічного зростання величини сформованих страхових резервів і збільшення інвестицій страховиками (таблиця 1) [1].
Таблиця1
Динаміка страхових резервів за січень-вересень 2008-2010 рр.

Показники 2008 2009 2010
Обсяг сформованих страхових резервів 9889,2 9366,5 10139,1
- резерви із страхування життя 1275,7 1707,0 2041,3
- технічні страхові резерви 8623,5 7659,5 8097,8
Серед основних проблем ринку страхування необхідно відмітити наступні: низький рівень капіталізації страхових компаній; недосконалість законодавчої бази; низькі реальні доходи населення; недовіра населення до національних страховиків; недостатня розвиненість інформаційної мережі, підготовки кадрів та фінансової системи загалом [4].
Також потребує вдосконалення інфраструктура страхового ринку. Важливе забезпечення розвитку страхового посередництва через створення інститутів, які б обслуговували і здійснювали контроль за діяльністю страхового ринку. Кожен споживач дбає про захист своїх інтересів. Саме тому важливим питанням є вдосконалення порядку ліцензування діяльності страховиків, а також підвищення вимог: по-перше, до джерел формування статутного капіталу, фінансового становища засновників страховиків та осіб, що мають значну частину статутного капіталу в страхових компаніях; по-друге, до оцінки їхньої ділової репутації з метою запобігання використання страхового ринку для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Потрібно поліпшити моніторинг діяльності СК та посилити контроль за дотриманням ними вимог щодо забезпечення платоспроможності, фінансової стійкості, розміру чистих активів і статутного капіталу Це призведе до зміцнення як національного страхового, так і перестрахового ринків[3].
Висновки: Аналіз сучасного стану, тенденцій і проблем розвитку вітчизняного страхового ринку свідчить про певні здобутки та численні недоліки, притаманні функціонуванню як окремих страхових компаній, так і всієї системи страхування. Підводячи підсумки, можна сказати, що темпи зростання українського страхового ринку продовжують відставати від росту економіки. Все ж таки ринок має великий потенціал розвитку, тому для створення нових можливостей у розвитку страхового бізнесу важливим є вирішення вище зазначених проблем, що забезпечить належний розвиток страхового ринку України.

Список використаних джерел
1.Форіншурер інтернет журнал по страхуванню: [Режим доступу: http://forinsurer.com/stat/].
2. Аберніхіна І.Г. / Ринок страхових послуг України: стан та проблеми розвитку: [Режим доступу: http://www.rusnauka.com/NPM_2006/Economics/3_abernihina%20i%201.doc.htm].
3. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: [Режим доступу: http://www.khibs.edu.ua/2%285%292008/R%202/Guravel_Romanenko.pdf].
4. О.Вовчак Стан та перспективи розвитку страхового ринку України//Світ фінансів. – 2007.- №1.- с.107-115.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2018 (9)
Ноябрь 2018 (49)
Октябрь 2018 (175)
Июнь 2018 (5)
Май 2018 (4)
Апрель 2018 (16)
^