Стратегічні орієнтири » Якість фінансових послуг та інструментів » Процайло М.М. Суть та переваги андеррайтингу
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
1-11-2012, 23:43

Процайло М.М. Суть та переваги андеррайтингу

Категорія: Якість фінансових послуг та інструментів

Суть та переваги андеррайтингу

Одним з важливих завдань, що стоїть перед компанією-емітентом, є ефективне розміщення випущених цінних паперів на первинному та вторинному ринках. Вирішенню цього завдання передує ряд операцій, пов'язаних з визначенням обсягу та ціни паперів підготовки до реєстрації, створення синдикатів інвестиційних фондів за передплатою або груп з продажу нових випусків. При цьому роль синдикатів полягає в зведенні емітента цінних паперів з потенційними покупцями.
Емітент же вправі покласти управління процесом розміщення на один інвестиційний фонд або ж доручити таке управління декільком членом тимчасово сформованого на принципах поділу прибутку синдикату. Синдикат не є юридичною особою. Створений таким чином синдикат гарантує емітенту первинне розміщення цінних паперів. Як показує вітчизняний і зарубіжний досвід, правильно підготувати і ефективно розмістити випуск цінних паперів можуть тільки професіонали фондового ринку. До них, як вказувалося раніше, відносяться фахівці, що займаються розміщенням цінних паперів на первинному ринку, що безпосередньо відноситься до процедури андеррайтингу.
Уперше в українському законодавстві термін «андеррайтинг» з’явився в Законі України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. Термін андеррайтинг запозичений в українську економічну термінологію з англійської мови. Андеррайтинг в перекладі з англійської має кілька значень - підписка, гарантування, прийняття ризику страхування. Отже, це поняття багатозначне і застосовується у багатьох сферах економічної діяльності. Відповідно до Закону України "Про банки та банківську діяльність" андеррайтинг - це купівля на первинному ринку цінних паперів з наступним їх перепродажем інвесторам; укладання договору про гарантування повного або часткового продажу цінних паперів емітента інвесторам, про ПОВНИЙ або частковий їх викуп за фіксованою ціною з наступним перепродажем або про накладання на покупця обов'язку робити все можливе, щоб продати якомога більше цінних паперів, не беручи зобов'язання придбати будь-які цінні папери, що не були продані [1]
У Законі України «Про державне регулю¬вання ринку цінних паперів в Україні» та За-коні України «Про цінні папери та фондовий ринок» андерайтинг визна¬чається як розміщення (підписка, продаж) цінних паперів торговцем цінними паперами за дорученням, від імені та за рахунок емітента. У свою чергу, розміщення цінних паперів визначається як відчуження цінних паперів емітентом або андеррайтером шля¬хом укладення цивільно-правового договору з першим власником.
Андеррайтинг є різновидом діяльності з торгівлі цінними паперами, яка, у свою чер-гу, є одним із видів професійної діяльності на фондовому ринку. Професійна діяльність на фондовому ринку — це діяльність юри¬дичних осіб з надання фінансових та інших послуг у сфері розміщення та обігу цінних паперів, обліку прав за цінними паперами, управління активами інституційних інвесто¬рів, що відповідає вимогам до такої діяльно¬сті, установленим Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» та іншими нормативними актами (ч. 1 ст. 16 ). Як і будь-який вид господарської діяльності, професійну діяльність на фондовому ринку здійснюють певні суб’єкти господарювання, а саме — професійні учасники фондового ринку, зокрема торговці цінними паперами. [2]
На підставі вище зазначеного, можна виділити два основних типу андеррайтингу: андеррайтинг на базі твердих зобов'язань і андеррайтинг на базі максимальних зусиль. Ці типи андеррайтингу нашли широке використання в світовій практиці і успішно можуть використовуватися на українському ринку взагалі, а також для випуску і розміщення
позичкових цінних паперів переробних підприємств, що дозволить їм поповнити нестачу власних фінансових ресурсів і забезпечити подальший розвиток підприємства.
Андеррайтинг на базі твердих зобов'язань (гарантованих зобов'язань). Андеррайтер бере на себе обов'язки викупити у емітента всю або частку емісії. В тому разі, якщо емісія розміщена не в повному обсязі, саме андеррайтер бере на себе фінансові ризики, так як зобов'язався викупити цінні папери, які не вдалося розмістити. Але, якщо ціни на цінні папери на ринку будуть вищі, заздалегідь обумовлених, андеррайтер має право викупити ці папери, що компенсує йому додатковий ризик. При цьому виді андеррайтингу комісійний договір між емітентом і андеррайтером неминуче трансформується в договір купівлі - продажу. Якщо на вторинному ринку ціна на цінні папери знижується, андеррайтер отримує значні збитки. Вартість андеррайтингу на базі твердих зобов'язань при інших рівних умовах вища, ніж андеррайтинг на умовах максимальних зусиль.
Андеррайтинг на умовах максимальних зусиль. Андеррайтер бере на себе обов'язки зробити все можливе для розміщення цінних паперів, але він не зобов'язується викупити нерозміщені цінні папери. Всі ризики, пов'язані з нерозміщеною частиною цінних паперів, бере на себе емітент, так як всі цінні папери, які не вдалося продати, повертаються емітенту. При цьому виді андеррайтингу в випадках, коли курсова вартість цінних паперів росте, андеррайтер не має права викупити ці папери, тобто додатковий прибуток отримує емітент.[3]
Вибір андеррайтера - це важлива частина підготовки емісії цінних паперів. Підприємство, яке планує випустити цінні папері, повинно вибрати такого андеррайтера, кваліфікація і досвід якого в найбільшому ступеню відповідали би його вимогам. Залучення андеррайтера для здійснення емісії не є обов'язковим. Але для емітента, який не має достатнього досвіду роботи на фондовому ринку і який не володіє технікою емісії цінних паперів, використання андеррайтингу для розміщення цінних паперів - це гарантія успішної емісії.
Було б помилково розглядати андеррайтинг цінних паперів тільки як розміщення або гарантоване розміщення цінних паперів. Андеррайтер виконує цілий ряд функцій, які умовно можна поділити на чотири групи:
– Підготовка емісії цінних паперів.
– Розміщення емісії цінних паперів.
– Після ринкова підтримка цінних паперів.
– Аналітична і Інформаційна підтримка цінних паперів.
Зараз ринок андеррайтингових послуг знаходиться в стадії становлення, тому жорстка конкуренція поки не відчувається. Хоча збільшення кількості емісій, вихід на ринок цінних паперів значної кількості українських підприємств, безумовно визве попит на такого роду послуги, він набуде досить швидкого розвитку, так як має істотні переваги перед іншими засобами залучення капіталу, серед яких:
– Вартість залучених ресурсів шляхом здійснення андєррайтингу, значно нижча, ніж вартість коштів, які підприємства залучають, використовуючи кредити банків і постачальників.
– Інвестиційні банки, як правило, мають широку мережу філій, через яку значно легше розмістити випущені цінні папери.
– Високий імідж, відоме ім'я інвестиційного банку, який виступає в якості андеррайтера і який є гарантом підприємства-емітента, викликає більше довіри у інвесторів, з якими існують напрацьовані зв'язки, що також сприяє успішному розміщенню цінних паперів.
– Андеррайтер здійснює комплекс заходів, направлених на підтримку ліквідності цінних паперів на вторинному ринку шляхом виставлення двосторонніх котирувань (на продаж і на купівлю), що, безумовно, теж є запорукою успішного розміщення.
Список використаних джерел:
1. Закон України "Про банки та банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р. №2121-111//3а- законодавчі та нормативні акти з питань банківської діяльності. - 2001. - № 1. - С. 3-47. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
2. Український юридичний портал “Радник” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://radnuk.info/statti/227-gosp-pravo/14559-2011-01-18-05-18-31.html
3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/6408/1/Underwriting.pdf
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^