Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2012 » Мошовський Б. Інвестиційний клімат в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1494
  • Автор: Moshovskiy Bogdan
  • Дата: 4-11-2012, 23:30
 (голосов: 0)
4-11-2012, 23:30

Мошовський Б. Інвестиційний клімат в Україні

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2012

Сьогодні глобальна економіка перебуває на стадії динамічного розвитку. Одним з процесів,що сприяє глобалізації економічної діяльності, є інтернаціоналізація капіталу,котрий нерозривно пов ’язаний з інтернаціоналізацією виробничої діяльності та розвитком iнформацiйних технологiй.Перелив фiнансових ресурсiв з однiєї країни в iншу вiдбувається здебiльшого у формi iнвестицiй, позик. Деякі країни, які ще донедавна були економічно нерозвинуті, у тому числі країни з авторитарним режимом, зараз перетворились на перспективні економічно-зростаючі країни. Велика кількість науковців стверджують, що основою сучасного економічного розвитку є міжнаціональний рух інвестиційних ресурсів, що допомагають країнам розвиватись. Низка країн намагається забезпечити сприятливі умови для надходження капіталу, зокрема:
– Упровадження спеціальних митних і податкових режимів на певних територіях;
– Лібералізація ведення підприємницької діяльності;
– Створення технологічних парків.
Інвестиційний клімат безпосередньо впливає на основні показники соціально-економічного розвитку країни. Позитивний інвестиційний клімат сприяє вирішенню соціальних проблем,забезпечує високий рівень зайнятості населення,дозволяє оновлювати виробництво,проводити модернізацію й нарощування основних фондів підприємств,впроваджувати новітні технології тощо.
Враховуючи,що інвестиції виступають дієвим важелем здійснення структурної перебудови економіки,розв'язання соціальних і економічних проблем,то ключовими завданнями державного управління є:
–державні гарантії іноземним інвесторам на довгострокові проекти,
–надання державних пільг на розвиток окремих галузей економіки країни,
–покращення інвестиційного клімату,
–активізація інвестиційної активності,
–накопичення інвестиційних ресурсів та їх концентрація на пріоритетних напрямах розвитку економіки.
За оцінками внутрішніх й іноземних суб ’єктів господарювання інвестиційний клімат в Україні залишається несприятливим для залучення капіталу в економіку країни. Тому,в даний час стабілізація інвестиційного клімату є найважливішим завданням для України.
Cеред основних причин низького рівня інвестиційної активності в Україні є :
–відсутність порядку державної реєстрації іноземних інвестицій у вигляді валютних цінностей ;
– ризик дестабілізації на валютному ринку;
–збереження складної ситуації у банківській сфері,зокрема недостатні обсяги довгострокового
– кредитування вітчизняної економіки ;
– Обмежені можливості доступу до фінанансових ресурсів як на внутрішньому , так і на зовнішньому ринку;
- зниження рівня прибутковості українських підприємств;
–Складні регуляторні процедури , зокрема :
кількість та складність отримання дозволів, складність адміністрування податків, перевірки органів державного нагляду.
За версією Economist Intelligence Unit (EIU), Україна за показниками якості ізнес-середовища посідає 75 місце серед 82країн.
Україна суттєво відстає від ключових конкурентів за іноземні інвестиції на світовому ринку. Перебіг сучасних політичних процесів та практична реалізація встановлених цілей та пріоритетів поліпшення інвестиційного клімату в Україні,переважно негативно впливають на інвестиційний клімат й, зокрема, на міжнародну інвестиційну привабливість України,підвищують ризики для інвесторів,зумовлюючи тим самим втрати в конкурентній боротьбі за світові інвестиційні ресурси.Протягом останніх років Україна залучила прямих іноземних інвестицій (ПІІ)в декілька разів менше,ніж інші країни Центральної та Східної Європи,а частка країни в світових потоках ПІІ залишається надзвичайно низькою.
При цьому надалі,за незмінних умов, немає підстав прогнозувати помітного збільшення припливу ПІІ в Україну. По-перше,традиційно значна частка ПІІ в країни регіону надходить в енергетичний сектор (який є найбільш інвестиційно-привабливим в Азербайджані,Росії,Казахстані),в якому Україна об’єктивно не має значних переваг. По-друге,в Україні скорочуватиметься потенціал такого джерела залучення ПІІ як приватизація. За оцінками Міністерства економіки,загальна потреба в інвестиціях для структурної перебудови економіки України становить від 140 до 200 млрд дол.США,а щорічна потреба – близько 20 млрд дол.США.Фактичний обсяг необхідних іноземних інвестицій в економіку України становить 40-60 млрд дол США ,що не відповідає інвестиційним потребам національної економіки. За оцінками експертів Всесвітньогобанку,для досягнення рівня розвитку США Україні потрібно загалом 4 трлн.дол.США .Отже,фактичні обсяги інвестицій в Україну є мізерними в порівнянні з цими цифрами.
Таким чином,Україна потребує нових механізмів залучення ПІІ та суттєвого поліпшення інвестиційного клімату. Недостатній обсяг інвестицій в українську економіку обертається технологічним відставанням виробництва,зростаючою зношеністю основних фондів.
Натомість в Україні дедалі більше дається взнаки нечіткість інвестиційної стратегії,а непрозорість процесу обговорення та формування інвестиційних та інноваційних пріоритетів розвитку національної економіки,
перешкоджає виробленню об ’єктивних цілей та напрямків цієї політики, послаблює суспільну легітимність урядової політики у цій сфері.
Слiд зазначити,що iнвестицiйна полiтика трактується як заходи з усунення перешкод та запровадження стимулiв для iнвестування,захисту прав iнвесторiв,забезпечення привабливого iнвестицiйного клiмату для розвитку нацiональної економiки та пiдвищення життєвого рiвня населення.У такому розумiннi iнвестицiйна полiтика дещо виходить за рамки економiчної полiтики як такої,оскiльки поєднує полiтичнi ,правовi ,макроекономiчнi ,податковi,регуляторнi та соцiальнi чинники.
На нашу думку,усунення недолiкiв можливе шляхом формування iнновацiйної iнфраструктури нацiональної економiки через:
-формування сприятливого інвестиційного іміджу через організацію та участь в міжнародних виставках,ярмарках,інвестиційних проектах, публікації в міжнародних друкованих виданнях відповідного профілю;
–створення регiональних центрів iнновацiйного розвитку;
– розвиток таких iнновацiйних структур,як науковi парки на базi наукових закладiв,що мають вагомi науковi здобутки;
-покращення інформаційного забезпечення іноземних інвесторів про потенційні можливості інвестування;
-підтримка малого підприємництва,оскільки малий та середній бізнес дозволяють використовувати інвестиційний потенціал територій,створювати конкурентне ринкове середовище,швидко реагувати на споживчі потреби і кон'юнктуру ринку,розширюють мережу видів діяльності,орієнтуються на регіональну і місцеву специфіку;
–створення та розвиток бiзнес-iнкубаторiв,навчально-тренiнгових центрiв,венчурних фондiв;
–формування системи фондiв для цiльового конкурсного фiнансування науково-технiчних проектiв зi створення «критичних » або «високих технологiй ».
Необхідними завданнями державної політики є якісна ревізія існуючої системи формування та підтримання інвестиційного клімату України, стратегічний аналіз пріоритетів розвитку національної економіки,а також
ідентифікація чинників,які обумовлюють неефективність нормативно-правових актів,що приймаються з метою підтримання сприятливого інвестиційного клімату України.
Список використаних джерел:
1.Гаврилюк О.В.Інвестиційний імідж та інвестиційна привабливість України //Фінанси України.— 2008..—№ 2 (147).—С.68-81
2.Майорова Т.В.Інвестиційна діяльність:Навчальний посібник/Т.В.Майорова.– К.:Центр навчальної літератури,2004.– 376 с.
3.Малютін О.К.Концепція поліпшення інвестиційного клімату в Україні//Фінанси України.—2008.— № 11 (156).—С.65-74
4.Т.Долінська,Т.Юр ’єва Інвестиційний клімат та шляхи його формування// Збірник наукових праць: Випуск 25. – Київ: НАУ, 2010. – 220 с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
^