Стратегічні орієнтири » Фінансова безпека суб'єктів господарювання » Шморгай Н.М. Доларизація економіки України: причини, наслідки і шляхи подолання
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
21-05-2011, 10:01

Шморгай Н.М. Доларизація економіки України: причини, наслідки і шляхи подолання

Категорія: Фінансова безпека суб'єктів господарювання

УДК 336
© Шморгай Н.М., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-32с

Доларизація економіки України: причини, наслідки і шляхи подолання

Постановка проблеми. Ефективна грошово-кредитна політика можлива лише за умов існування розвиненої фінансової та банківської систем, стабільної національної грошової одиниці, високого ступеня довіри населення до заходів уряду, політики органів грошово-кредитного регулювання. А неналежне виконання грошовою одиницею країни функцій грошей призводить до паралельного обігу іноземної валюти і виникнення явища доларизації. Станом на 1 січня 2011 року розрахунковий показник доларизації економіки України становив 29,13%, що свідчить про потребу в проведенні заходів, спрямованих на зниження рівня доларизації, з метою зміцнення національної грошової одиниці і підвищення ефективності грошово-кредитної політики.
Актуальність теми. «Долар – це наша валюта, але ваша проблема», – заявив 1971 року міністр фінансів США Джон Коннеллі європейським чиновникам, незадоволеним стрімкою девальвацією американської валюти. А за період фінансово-економічної кризи 2008-2009 років вже українські компанії, банки та домогосподарства на власних кишенях відчули всі примхи курсової залежності, масштаби та ризики якої для суб'єктів вітчизняної економіки є набагато суттєвішими, ніж здається на перший погляд. Чим більшою є частка іноземної валюти у грошовому обігу країни, тим небезпечнішими для її економіки є валютні коливання. Тому у сьогоднішніх важких післякризових умовах актуальним є дослідження механізму зменшення доларизації як фінансової сфери, так і економіки України загалом.
Проблемам виникнення процесів доларизації економіки у країнах із незрілими ринковими відносинами, зростання її рівня та інструментам боротьби з нею присвячено багато наукових досліджень як закордонних (Дж. Хансон, П. Хонохан, Дж. Маджони, С. Хейзен), так і вітчизняних (Радзієвський О., Береславська О., Зимовець В., Шелудько Н., Міщенко В., Сомик А., Дзюблюк О.) фахівців.
Виклад основного матеріалу. Доларизація – це економічне явище широкого використання іноземної валюти в країні, що відображає процес заміщення національної грошової одиниці стабільнішою іноземною внаслідок невиконання нею функцій грошей. До факторів, що зумовлюють проблему доларизації вітчизняної економіки, в першу чергу належать:
- інфляційні очікування суб'єктів економіки та високий рівень фактичної інфляції. Цей чинник є традиційним протягом усього періоду розвитку доларизації в Україні, тому що суб'єкти господарювання і громадяни з метою диверсифікації ризиків надають перевагу формуванню депозитних вкладів у декількох валютах;
- державні позики у іноземній валюті. Тривалий час державна політика щодо запозичень була орієнтована на іноземний корпоративний сектор та розміщення облігацій зовнішньої державної позики, що стало вагомим чинником зростання доларизації в країні та позбавило стимулів розвитку внутрішнього фінансового ринку;
- нерозвинутість фінансового ринку, передусім ринку державних цінних паперів, а також його інструментів. Це звужує можливості інвесторів щодо вкладення вільних коштів у національній валюті;
- недосконалість законодавчо-нормативної та методичної бази. Так створюються умови для нарощування резидентами активних і пасивних операцій саме в іноземній валюті. [3]
Негативними наслідками масштабного обігу долара США в Україні є:
1) створюється паралельний грошовий обіг в іноземній валюті і тим самим посилюється недовіра до національної валюти, яка не виконує всіх покладених на неї функцій;
2) змінюється функція попиту на гроші шляхом підвищення його чутливості до динаміки валютного курсу та підвищення еластичності від процентної ставки. Оскільки попит на іноземну валюту мають не тільки суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, а й населення та інші суб'єкти господарювання, тому виникає висока залежність внутрішнього грошового обігу від шоків і коливань зовнішнього ринку;
3) спрощуються процеси незаконного відпливу капіталу за кордон;
4) грошові потоки переміщуються в тіньовий сектор економіки, зменшуючи податкові надходження до бюджету. Масштаби негативних наслідків визначаються об’ємами тіньового сектору економіки України, який обслуговує передусім іноземна валюта;
5) зменшуються доходи від емісії національних грошей (тобто сеньйораж як різницю між номіналом грошей і затратами на їх виготовлення). Недоодержання емісійного доходу прямо пропорційне рівню заміщення гривні іноземною валютою;
6) скорочуються можливості національної грошово-кредитної політики, що ставить країну в залежність від монетарної політики країни-емітента іноземної валюти. Це зумовлено тим, що внаслідок доларизації важливою складовою пропозиції грошей стає іноземна валюта, для контролю за якою Національний банк має обмежені монетарні важелі управління;
7) обмежуються можливості інвестиційного процесу, бо доходи населення і суб'єктів господарювання частково переносяться у сферу валютних операцій;
8) збільшується волатильність валютного курсу, оскільки до попиту на іноземну валюту для зовнішньоекономічних угод додається внутрішній попит, який суттєво реагує на зміни очікувань економічних агентів. Через волатильність курсу напрям руху капіталу, номінованого в іноземній валюті, може змінитися, що загрожуватиме стійкості фінансової системи;
9) високий ступінь доларизації кредитів спричинює схильність банківського сектору до системного кредитного ризику у випадку значних девальвацій гривні;
10) загалом стимулюють інфляційні процеси в Україні через розширення грошової пропозиції і тим самим пом'якшення монетарної політики;
11) може призвести до погіршення якості балансів банківських установ при знеціненні національної валюти, в разі наявності в цих установах значних обсягів валютних запозичень, що мало місце в Україні при поглибленні фінансової кризи. [1; 2]
Висновки. Таким чином, за умов що склалися в Україні, назріла потреба в проведенні активнішої державної політики, спрямованої на подолання доларизації економіки країни. Дослідниця явища доларизації економіки України Олена Береславська вважає, що “успішне досягнення цієї мети значною мірою залежить від правильної оцінки рівня доларизації та комплексного підходу до вирішення проблем у монетарній, бюджетній та банківській системах”. [1, с.13] Це твердження є вірним, а конкретними заходами у даній сфері можуть бути:
- зменшення розміру зовнішніх запозичень державою на міжнародних ринках позичкових капіталів, зокрема за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики, що стимулюватиме розвиток ринку державних цінних паперів, деномінованих у національній валюті;
- ліквідація дефіциту державного бюджету шляхом збалансування доходів і витрат при його прийнятті та виконанні;
- сприяння розвитку фінансових ринків, альтернативних банківським депозитам фінансових інструментів;
- скорочення дефіциту платіжного балансу, який нині покривається за рахунок надходження іноземного капіталу;
- зниження і збереження низьких темпів інфляції у країні. Позитивним кроком у цьому напрямку стала зміна монетарного режиму в Україні на таргетування інфляції.
- зміна законодавчо-нормативної та методичної бази, що створюює умови, сприятливі для розвитку доларизації, а саме:
– обмеження на здійснення розрахунків у валюті між резидентами і нерезидентами на внутрішньому ринку держави;
– розробка Національним банком рекомендаційних заходів для комерційних банків щодо зниження відсоткових ставок за депозитами в іноземній валюті;
– посилення нормативів обов’язкового резервування за валютними депозитами.
Примітки:
1. Береславська О. Доларизація в Україні та шляхи її подолання // Вісник Національного банку України. - 2006. -№10. - С. 10-13.
2. Дзюблюк О. Грошова система України: глобалізаційні фактори впливу// Вісник Національного банку України. - 2007. -№7. - С. 14-22.
3. Міщенко В., Сомик А. Доларизація: причини та наслідки для економіки України // Вісник Національного банку України. - 2007. -№5. - С. 28-31.

Посилання: доларизація

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^