Стратегічні орієнтири » Якість фінансових послуг та інструментів » Гвізда М.В. Необхідність застосування факторингу в Україні та проблеми його розвитку
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2989
  • Автор: MariannaG
  • Дата: 15-11-2012, 22:21
 (голосов: 0)
15-11-2012, 22:21

Гвізда М.В. Необхідність застосування факторингу в Україні та проблеми його розвитку

Категорія: Якість фінансових послуг та інструментів

УДК 336
© Гвізда М.В., 2012
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-51с

Необхідність застосування факторингу в Україні та проблеми його розвитку

Факторинг в Україні виник, як і в інших країнах світу, в умовах ринкової економіки для забезпечення більш стрімких темпів економічного зростання. Сьогодні факторингові послуги пропонують як банківські, так і суто фінансові установи.
Метою даної роботи є аналіз стану та виявлення особливостей розвитку факторингу в Україні.
Проблемі факторингу присвячено низку наукових праць. Серед вітчизняних вчених економістів, які займаються проблемою управління дебіторською заборгованістю за допомогою факторингу, можна виділити таких авторів як Л.М. Гутко [3], Є.В. Гущак [4], І.В. Вітвіцька [2], Н.В. Наконечна [8], Ю.В. Прохорова [5], М.О. Терновська [5], Г.С. Тодосейчук [7], О.В. Трошина [7], Ю.В. Шмагіна [4], Г.В. Шпаргало [8]. У їх дослідженнях розкрито теоретичні та практичні аспекти розвитку факторингу в Україні. Проте, незважаючи на наявність великої кількості праць, дослідження щодо ефективності використання факторингових послуг в сучасних умовах господарювання України практично відсутнє.
В Україні послуги факторингу почали надавати відносно недавно. Зародження та формування факторингу в нашій державі припадає на 2001 рік. Першим банком, що розпочав надавати послуги з факторингових операцій, був АКБ “Укрсоцбанк”. Через деякий час технологію факторингу підтримав і запровадив АКБ “ТАС-Комерцбанк”. Проте в період становлення ринку факторингових послуг в Україні була відсутня необхідна нормативна, теоретична та практична база, не було підготовленого кадрового потенціалу, а технологія факторингу була заснована на розробках російських колег. Українські теоретики і практики розробили нову технологію, внесли відповідні корективи, вдосконалили і спростили факторинговий цикл, і в 2004 році факторинговий бізнес розпочав своє друге зародження в банківських установах і корпораціях [8].
Факторинг – комплекс послуг, що надаються клієнту спеціалізованою компанією (фактором) в обмін на уступку дебіторської заборгованості (обов'язковим є перехід права власності на дебіторську заборгованість). Важливим є те, що факторинг – самостійний напрямок економіки, скерований на надання комплексних послуг, що сприяють росту об’єму продаж торгових і виробничих компаній та не являється частиною ніякої іншої галузі економіки і є важливим сам по собі.
Механізм факторингу можна представити у вигляді такої схеми (рис. 1):
Гвізда М.В. Необхідність застосування  факторингу в Україні та проблеми його розвитку

Рис. 1. Зміст та послідовність факторингової операції

Завдяки факторингу, після поставки товару (надання послуг) продавець негайно отримує в формі авансу значну частину від суми дебіторської заборгованості, що виникла (до 95%), не чекаючи на платіж від покупця. Фінансування автоматично збільшується в залежності від росту продажів. Управління дебіторською заборгованістю передбачає: контроль за своєчасною оплатою поставок покупцями; регулярні, детальні і зручні звіти про стан дебіторської заборгованості; прогнозування строків інкасації і спеціальні процедури нагадувань при затримці платежів; механізм роботи щодо повернення боргових зобов’язань дебіторів (як досудові так і судові дії) тощо. Покриття ризиків включає ризики, що пов’язані як із загальною діяльністю підприємства, так і з поставкою товарів із відтермінуванням платежу, в тому числі неотримання платежу від покупця в зазначений строк.
Розвиток факторингу зумовлений прагненням підприємств до прискорення обігу коштів у розрахунках, скороченні коштів у дебіторську заборгованість і зменшенні обсягів неплатежів.
Сьогодні за факторинговими схемами в Україні працює близько 300 підприємств. В більшості це харчова промисловість (особливо кондитерська, ринки пива, соків і води), сільське господарство, друкарська галузь, винно-коньячні підприємства, фармацевтика, легка промисловість тощо.
Банківські установи та підприємства з деяким острахом відносяться до використання факторингових схем, так як факторингове фінансування, так або інакше, продовжує нести в собі великі ризики. І багато операторів ринку, банки, факторингові компанії вже зіткнулися з такими ризиками.
Повільний розвиток факторингу в Україні викликаний складністю в розумінні факторингу, а саме, через:
• недостатній рівень ознайомлення з послугою на українському ринку;
• асоціювання з кредитом;
• труднощі документообігу;
• незвичну систему оплати;
• складність в самостійному структуруванні операції;
• збільшення вартості продукції.
Факторинг насамперед призначений для вирішення таких питань, як негайне інкасування коштів або одержання їх на визначену у факторинговому договорі дату, незалежно від платоспроможності платника; покриття ризиків, пов’язаних зі своєчасним отриманням оплати; управління дебіторською заборгованістю клієнта; надання консалтингових послуг власнику дебіторської заборгованості тощо.
Факторинг дає змогу постачальникові мінімізувати ризики, пов’язані із відстроченням оплати придбання товарів чи послуг, зменшує необхідність у відволіканні значних адміністративних ресурсів для отримання оплати від покупця за поставлені товари чи послуги, а також дає змогу постачальнику отримати кошти за свою дебіторську заборгованість.
Використання факторингу не лише дає змогу підприємству уникнути кризових явищ, а й сприяє подальшому розвитку підприємства, отриманню великих прибутків та збільшенню ринкової вартості підприємства [8].
Серед проблем розвитку ринку факторингу в Україні виділено ключові:
- домінування банків, для яких факторинг займає лише частину портфелю серед інших послуг, в той час як для спеціалізованої факторингової компанії цей вид операцій є профільним;
- використання банком при оцінюванні потенційного клієнта факторингу схеми, ідентичної при кредитуванні. Але факторинг не є аналогом кредиту й спрямований на зростання продажів та рентабельності;
- здійснення банками як факторингу лише фінансування без додаткових послуг, що суперечить світовій практиці та сутності факторингу;
- якість послуг факторингу в Україні не контролюється, у законодавстві не закріплено вимоги щодо стандартів якості факторингових послуг фінансових установ [7].
Негативною рисою розвитку факторингових послуг в Україні є великий відсоток пере відступлення боргу, котрий сьогодні застосовують вітчизняні банки у тарифах за обслуговування. У розвинених країнах вартість факторингу становить у середньому близько 1,5-2% від суми постачання [3]. В Україні середньозважений відсоток для ринку сьогодні, як правило, на 2-4 % перевищує проточну банківську ставку, яку використовують при короткостроковому крудитуванні клієнтів з аналогічним оборотом [6].
Розвиток факторингу в Україні ускладнюється прийнятою практикою ведення торгово-збутових операцій, яка передбачає здебільшого передоплату та майже повну відсутність комерційного кредиту. Важливу роль відіграє й обізнаність менеджерів, економістів та керівників з факторингом як економічним інструментом. Саме сучасна підготовка спеціалістів та фахівців українських підприємств повинна розкрити їм ефективні методи управління підприємством, які є загальноприйнятими в міжнародній практиці, серед яких і є факторинг.
На основі проаналізованої інформації для забезпечення розвитку ринку факторингу в Україні необхідно створити передумови для формування спеціалізованих факторингових компаній, котрі зможуть професійно здійснювати факторинг як комплексну операцію: фінансування, інформаційно-аналітичне обслуговування, робота з дебіторами клієнта, направлена на дотримання умов договору щодо строків оплати за рахунок кваліфікованих кадрів з питань факторингу та вузької спеціалізації таких фінансових установ.
Факторингові операції можна визначити як гнучкий інструмент в розрахунково-платіжних відносинах покупців та постачальників, який максимально враховує інтереси сторін. Для подальшого розвитку факторингу на вітчизняному ринку необхідне прийняття заходів законодавчо-нормативного характеру стосовно регламентування здійснення факторингових операцій, а саме стосовно факторингових операцій як об'єкту оподаткування ПДВ, а також створення пільгових умов для вже діючих та новостворених фінансових компаній, що надають факторингові послуги в сфері оподаткування. Такі заходи дозволять зменшити вартість факторингових послуг і сприятимуть залученню більшої кількості клієнтів.
Перспективним є розвиток факторингу без права регресу, коли фактор страхує клієнта від фінансових, валютних та кредитних ризиків. Існує можливість створення таких компаній за рахунок партнерства банків як інвесторів та факторингових компаній [1].
На сьогодні стан ринку факторингу є досить неоптимістичним, адже світова криза вплинула і на роботу банків в першу чергу, у яку сьогодні спостерігається дефіцит створеного фонду для проведення таких операцій. Через обслуговування нинішньої заборгованості немає змоги для нарощування портфелів під факторингові операції. Велика частина проектів з міжнародного факторингу була призупинена. Також зменшились ліміти та частина авансування, а процентна ставка виросла, не зважаючи на те, що сумарна дебіторська заборгованість у 2009 році зменшилась на 20% порівняно з минулим аналогічним періодом [5].
Підсумовуючи, можна відзначити об’єктивні причини необхідності застосування факторингу в Україні як для банківських установ, так і для підприємств різних галузей економіки (рис. 2).

Гвізда М.В. Необхідність застосування  факторингу в Україні та проблеми його розвитку

Рис. 2. Причини необхідності застосування факторингу в Україні

Факторинг для України – це новий бізнес, розвиток якого повинен супроводжуватись розробкою відповідних технологій та програмного забезпечення. Цей продукт є дуже складним, з довгостроковою окупністю і тому вимагає великих інвестицій.
Таким чином, факторингові операції можна визначити як гнучкий інструмент в розрахунково-платіжних відносинах покупців та постачальників, який максимально враховує інтереси сторін. Для подальшого розвитку факторингу на вітчизняному ринку необхідне прийняття заходів законодавчо-нормативного характеру стосовно регламентування здійснення факторингових операцій, а саме стосовно факторингових операцій як об’єкту оподаткування ПДВ, а також створення пільгових умов для вже діючих та новостворених фінансових компаній, що надають факторингові послуги в сфері оподаткування. Такі заходи дозволять зменшити вартість факторингових послуг і сприятимуть залученню більшої кількості клієнтів.
Література:
1. ВАТ “Укрексімбанк” (офіційний сайт). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.eximb.com
2. Вітвіцька І.В. Проблеми та перспективи розвитку факторингових послуг в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://udau.edu.ua
3. Гутко Л.М. Механізм здійснення факторингових операцій на страхування ризику невиконаних зобов'язань за договором факторингу // Економіка. Фінанси. Право. - 2006. - № 9. - C. 6-9.
4. Гущак Є. В., Шмагіна. Ю.В. Особливості розвитку ринку факторингових послуг в Україні. http://www.rusnauka.com
5. Прохорова Ю.В., Терновська М.О. Дослідження стану ринку факторингу в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua
6. Ритейл-Капитал. Факторинг. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.retail-capital.com.ua
7. Трошина О. В., Тодосейчук Г. С. Проблеми розвитку факторингу в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com
8. Шпаргало Г.Є., Наконечна Н.В. Факторингові операції в Україні: проблеми та перспективи. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2023 (6)
Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
^