Стратегічні орієнтири » Податкова система 2012 » Сич О. Зарубіжний досвід адміністрування місцевих податків і зборів
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 3168
  • Автор: ParhonyukOlya
  • Дата: 20-11-2012, 23:02
 (голосов: 0)
20-11-2012, 23:02

Сич О. Зарубіжний досвід адміністрування місцевих податків і зборів

Категорія: Податкова система 2012

ЛНУ ім. І.Франка
Сич Окасани ЕкфМ-52с

Зарубіжний досвід адміністрування місцевих податків і зборів

Постановка проблеми. Незважаючи на прийняття та введення в дію Податкового кодексу України (далі ПКУ), система акумулювання надходжень податків і зборів до місцевих бюджетів продовжує характеризуватися досить низьким рівнем частки власних доходів. Тому реальні фінансові можливості місцевих органів влади значно обмежені, що є негативним фактором демократичних перетворень в Україні.
У світовому досвіді детальне вивчення та порівняння особливостей фінансування місцевого самоврядування, виділяє характерні риси цього процесу та запобігає поширенню негативних явищ у нашiй країні, а також вказує на позитивний досвід, який може використовуватися у проведенні політики децентралізації державних фінансів в України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання про ефективне формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів перебувають у центрі уваги багатьох науковців, як О. Гончаренко, В. Зайчикова, І. Луніна, К. Павлюк, С.Слухай, О. Тулай та ін. Проблеми становлення та розвитку місцевого оподаткування досліджують С. Герчаківський, В. Іваненко, О. Кириленко, В.Кравченко, В.Піхоцький. Значний внесок у аналізі світового досвіду формування місцевих бюджетів провели вітчизняні та зарубіжні вчені, як О.Василик, О. Кириленко, О. Сунцова, І. Луніна, О. Музика-Стефанчук, В.Баумаль, К. Белл, Ю. Туманская та ін.
Метою дослідження є узагальнення практичного досвіду формування надходжень до місцевих бюджетів у зарубіжних країнах та розробка рекомендацій, щодо застосування цього досвіду в умовах нашої країни.
Виклад основного матеріалу. Державний устрій є визначальним чинником для розподілу функцій між бюджетами усіх наявних в країні рівнів. Бюджети членів федерації мають більшу відповідальність за фінансуванням соціально-економічного розвитку регіонів країни. На основі федерального законодавства та законодавства окремих суб’єктів федерації, у федеративних країнх визначають види місцевих бюджетів. Проте в унітарних державах їх система встановлюється на рівні єдиного загальнодержавного законодавства.
Характерним для всіх розвинутих країн є поділ місцевих бюджетів на два самостійні функціональні види – місцеві поточні (адміністративні) бюджети та місцеві бюджети розвитку (інвестиційні бюджети). Доходи місцевого поточного бюджету формуються за рахунок місцевих податків і зборів, обов’язкових платежів, інших доходів. Доходи бюджету розвитку – банківських кредитів, муніципальних (комунальних) позик, та інших джерел.
У міжнародній практиці застосовують такі поняття, як «додатковий бюджет» і «приєднані бюджети». Так, у Франції, додатковий бюджет за своєю природою є уточнюючим до основного бюджету. Його прийняття дає можливість не вносити змін до основного бюджету. Він забезпечує зв’язок між основними бюджетами попереднього й поточного фінансового років, тобто включає в поточному бюджетному році залишки та дефіцити бюджету попереднього фінансового року [2, с.56-57].
Для іноземних країн характерно, як правило, три- або чотирирівнева система бюджетів. Наприклад, у Швеції функціонує трирівнева система бюджетів, а саме бюджет центрального уряду, бюджети губерній (ленів) і бюджети комун. Трирівневу систему бюджетів використовують в Норвегії, Фінляндії та інших країнах. Чотирирівнева система бюджетів функціонує у Франції, який включає бюджет центрального уряду, бюджети регіонів, бюджети департаментів і бюджети комун. Чотири рівні – у Німеччині: бюджет федерації, бюджет землі, бюджет округу і бюджет общини. У США чотирма основними рівнями є центральний, штатний, графський та муніципальний, а також ряд додаткових, пов'язаних із функціонуванням цільових адміністративних утворень.
Проблеми становлення в Україні інституту самостійних місцевих бюджетів не можна розв’язати без використання зарубіжного досвіду формування власних доходів місцевих бюджетів. Прикладом є: у Швеції та Швейцарії понад 70%, в Іспанії – 50%, у Норвегії – 56% доходів місцевих бюджетів [8, с.93].
Основним джерелом надходжень до бюджетів місцевих урядів унітарних європейських країн є власні доходи – членів Європейського Союзу. У той же час для України характерною є мала частка власних доходів, що є свідченням низького рівня фінансової незалежності органів місцевого самоврядування. Як зазначають українські науковці, внаслідок багатовікової еволюції на Заході склалася розгалужена система місцевих податків і зборів, характерними рисами яких є: чисельність, масовість, регресивність, застосування права податкової ініціативи [6, c.46-47].
У зарубіжних країнах дослідження процесу формування місцевих бюджетів доводить, що місцеві органи, як правило, не володіють достатніми фінансовими ресурсами для ефективної організації управління економікою і соціальною сферою на своєму рівні. Для підтримки регіонів з найслабкішою дохідною базою у міжнародній практиці застосовують, крім запозичень, систему трансфертів. Питома вага трансфертів у доходах місцевих бюджетів більша в унітарних державах, що становить до 70%, ніж у федеративних, де частка коливається в межах від 14-29% [4, с.136].
Слід зазначити, що досить великою популярністю в країнах з розвинутою економікою користується розроблена видатними американськими економістами В. Баумалем, К. Беллом та іншими «теорія соціального федералізму». У даній теорії центральними постають наступні питання: оптимальна кількість рівнів управління державним сектором і розподіл повноважень між ними; рівень найбільш ефективного фінансування соціальних видатків (муніципальний); ступінь втручання центрального уряду в фінансування видатків місцевих органів влади, в формування місцевих податків.
Висновки. Оскільки, органи місцевого самоврядування не здатні самостійно забезпечити себе необхідними обсягами фінансових ресурсів, то така важлива місія покладається на державу. Остання, покликана належним чином збалансувати функції, що покладаються на органи місцевого самоврядування із фінансуванням для їх реалізації. Слід наділити органи місцевого самоврядування правами щодо встановлення ставок оподаткування та визначення місцевих податків і зборів самостійно. Надання таких прав дасть змогу реалізувати основні функції органів місцевої влади і сформувати належну основу їх фінансування.


Список використаних джерел
1. Малярчук А. Зарубіжний досвід формування місцевих бюджетів/ А.Малярчук//Вісник ТАНГ. – 2005. – № 1. – С.23-27.
2. Макогон В.Д. Формування доходів місцевих бюджетів у зарубіжних країнах/В.Д. Макогон//Наукові праці НДФІ. – 2008. - № 1 (42). – С.56-57.
4. Місцеві фінанси/за ред. О. П. Кириленко. – К.: Знання, 2006. – 677с.
5. Музика-Стефанчук О.А. Декілька нарисів про місцеві бюджети в зарубіжних країнах/О.А. Музика-Стефанчук//Науковий вісник Академії муніципального управління : [збірник наукових праць]. Серія «Право». – 2010. – №1 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua /portal/Soc_Gum/Nvamu_pr/2010_1/12.pdf.
6. Місцеві фінанси/[О.Й. Вівчар, О.Я. Порубко, О.Б. Курило, Т.О. Смірнова]. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 132с.
7. Сунцова О.О. Місцеві фінанси : [навч. посіб.]. – К.: ЦУЛ, 2010. – 488с.
8. Тулай О.І. Зарубіжний досвід функціонування місцевих бюджетів та можливість його імплементації у вітчизняну практику/Тулай О.І. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/knp/121/ knp121_93-97.pdf.
9. Туманская Ю.В. Анализ зарубежной практики формирования доходов местных бюджетов/Ю. В. Туманская//Дайджест-финансы. – 2004. – №3. – С.48-51.
10. Чабан Я.І. Світовий досвід фінансування соціально-економічного розвитку області за рахунок податкових надходжень/Чабан Я.І.//Науковий вісник НЛТУ України : [зб. наук. праць]. – 2008. – № 18.10. – С. 135-141.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Ноябрь 2021 (6)
Октябрь 2021 (69)
Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
^