Стратегічні орієнтири » Стратегія і тактика в роботі фінансиста » Приступа О.Ю. Грошово-кредитна політика як антикризовий захід
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
21-05-2011, 21:00

Приступа О.Ю. Грошово-кредитна політика як антикризовий захід

Категорія: Стратегія і тактика в роботі фінансиста

УДК 336
© Приступа О.Ю., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-52с

Грошово-кредитна політика як антикризовий захід

Починаючи з 2008 року українська економіка розвивається під впливом світової фінансової кризи і направлена, в першу чергу, на подолання її наслідків. Незважаючи на наявність теорій про те, що частина компаній є закритими і, відповідно, залежать від певних внутрішніх змін, на нашу думку, в сучасних умовах усі підприємства є відкритими (більшою чи меншою мірою) та функціонують також і під впливом чинників зовнішнього середовища. В зв’язку з кризовими явищами на даному етапі такий вплив здебільшого носить негативний характер. І це, в свою чергу, не дає змоги вітчизняним підприємствам об’єктивно спрогнозувати можливі зміни зовнішнього середовища та створити адекватну їм стратегію свого майбутнього розвитку. Тому, у світлі вищеназваних причин, одним з першочергових завдань національної економіки повинна бути реалізація антикризової політики. Уряди різних країн застосовують різноманітні заходи такої політики, проте усі їх можна узагальнити і звести до таких напрямів, як грошово-кредитна політика, податкова політика, бюджетна політика, механізм залучення інвестицій тощо.
Оскільки фінансова криза чи не найбільшою мірою відбилась на банківських системах, на нашу думку, одним з найпріоритетніших таких заходів повинна стати реалізація ефективної грошово-кредитної політики. Дана проблема піднімається все більшою кількістю науковців, а саме це питання вивчали В. Бурлачков, В. Геєць, М. Головнін, О. Дзюблюк, Т. Кричевська, М. Любський, Д. Плисецький, В. Сенчагов та інші.
Грошово-кредитна політика являє собою визначену су¬купність заходів у сфері грошового обігу та кредиту, що спрямовані на за¬безпечення стабільності національної валюти, стримування інфляційних процесів в економіці країни, регулювання економічного зростання, забезпечення зайнятості населення та вирівнювання платіжного балансу. Основоположною метою грошово-кредитної політики є допомога економіці в досягненні загального рівня виробництва, яке характеризується повною зайнятістю та відсутністю інфляції.
З входженням кризових тенденцій в українську економіку Національний банк України почав реалізацію певних антикризових заходів. Першочерговою метою таких заходів стало недопущення через кризу невиконання НБУ свого головного завдання, а саме забезпечення стабільності національної валюти. Задля виконання такої цілі були реалізовані наступні заходи [1, с. 5]:
 встановлено обмеження на курс продажу долара США населенню на готівковому ринку;
 зобов'язано уповноважені банки після здійснення операцій з купівлі іноземної валюти у Національного банку надавати до 12.00 наступного робочого дня департаменту валютного регулювання інформацію стосовно розподілу фактично купленої у Національного банку іноземної валюти з метою виконання заявок і доручень клієнтів та за операціями самого банку, в тому числі в межах лімітів відкритої валютної позиції банку;
 заборонено стягнення уповноваженими банками комісійної винагороди під час здійснення операцій з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти;
 підтримка ліквідності банків, у тому числі через постійно діючу лінію рефінансування (надання кредитів «овернайт») залежно від щоденної ситуації, яка складається на грошовому ринку, та прийняття рішення щодо задоволення заявки кожного окремого банку з урахуванням стану його ліквідності, кредитної активності й участі на міжбанківському кредит¬ному ринку;
 запроваджено механізм валютних аукціонів.
Об'єктами грошово-кредитної політики є пропозиція грошей, ставка проценту, валютний курс, швидкість обігу грошей. Для розуміння механізму дії грошово-кредитної політики слід простежити тенденції зміни кожного з об’єктів на сучасному етапі. Одним з визначальних показників є грошова маса. Протягом останніх років вона характеризувалась суперечливими змінами, проте, в основному, це були тенденції до зростання, наприклад за 2010 рік зросла до 598 млрд. грн, збільшившись на 111 млрд. грн. (на 15,8%). Облікова ставка Національного банку України, яка є базовою щодо інших процентних ставок, за період кризи змінювалась наступним чином: 12,0% (з 30.04.2008); 11,0% (з 15.06.2009); 10,25% (з 12.08.2009); 9,5% (з 08.06.2010); 8,5% (з 08.07.2010) та 7,75% починаючи з 10.08.2010. Що стосується валютних курсів, можна сказати, що вони стабілізувались, як мінімум з попереднім періодом піку кризи в Україні та світі. Щодо основних валют курс гривні встановлено в таких межах: 793,7300 (за 100 дол США); 1097,3317 (за 100 євро); 2,7601 (за 10 російських рублів) – за даними станом на 02.03.2011 року [2].
На даний час грошово-кредитна політика не є досконалою і часто заплановані в Основних засадах ГКП цілі на практиці не досягаються. Науковці, які піднімають проблему грошово-кредитної політики в якості антикризового заходу, виділяють кожен свої пропозиції щодо її вдосконалення. На нашу думку, одними з найбільш прийнятних, є пропозиції, висловлені В. Корнєєвим, який стверджує, що [3, с. 33]:
 підтримання стабільності національної валюти і вітчизняної банківської системи (а не контроль над інфляцією) повинне визначати монетарне регулювання і адміністрування НБУ в сучасних кризових умовах. Узгодженість грошово-кредитної політики з бюджетною можливо забезпечити поряд з іншими за¬ходами також при відмові останньої від популістських соціальних видатків;
 грошово-кредитна політика має бути більш гнучкою, а обгрунтоване зниження облікової ставки НБУ з метою стимулювання попиту на гроші вбачається прийнятним для коригування вартості грошей в інтересах учасників ринку. Необхідно посилити контроль за використанням банками ресурсів, одержаних у результаті рефінансування;
 додаткові зусилля щодо підвищення довіри до грошово-кредитної політики та поглиблення розуміння особливостей валютно-курсової політики по¬вернуться сторицею. Для цього потрібна особлива увага до роз'яснення сут¬ності цілей, завдань, заходів та інструментів державного (і особливо – монетарного) регулювання. Слід постійно публічно озвучувати наміри і коментувати результативність діяльності державних регуляторів.
Щодо перспектив грошово-кредитної політики в найближчий рік. то її пріоритетом, що випливає з основної функції Національного банку, і надалі буде досягнення та підтримка цінової стабільності в державі, критерієм якої слугуватиме динаміка індексу споживчих цін, забезпечення щорічного його зниження та доведення у 2014 році до рівня 5% і подальшого утримання в межах 3 – 5%. Таким цілям відповідатиме посилення ролі процентної політики.
Загалом, можна сказати, що в 2011 році грошово-кредитна політика Національного банку України буде направлена на наступні напрями [4]:
 в першу чергу подальше підтримання стабільності національної валюти;
 поетапне пом’якшення регуляторних обмежень та поступове підвищення курсової гнучкості гривні;
 укріплення довіри до банківської системи шляхом підтримання достатнього рівня її ліквідності, стримування зростання зовнішнього боргу, адекватної пруденційної політики;
 сприяння відновленню інвестиційного зростання, яке є неможливим без активної участі банків у кредитуванні капітальних вкладень суб’єктів господарювання, що потребує вжиття заходів в напрямку концентрації банківського капіталу, в тому числі шляхом прийняття відповідних законодавчих рішень.
Підсумовуючи вищезазначене варто зауважити, що ефективна грошово-кредитна політика може стати одним з найголовніших заходів виведення економіки України з фінансової кризи. Проте, щоб ця мета була досягнута, реалізація ГКП повинна відбуватись у симбіозі з іншими урядовими заходами, в першу чергу з фіскальною політикою.
Список використаної літератури:
1. Міщенко В. Шляхи подолання фінансово-економічної кризи в Україні / В. Міщенко // Вісник НБУ. – 2009. – №2. – С. 3-7.
2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua
3. Корнєєв В. Антикризові інструменти фінансової стабілізації / В. Корнєєв // Економіка України. – 2009. – №12. – С. 22-35.
4. Основні засади грошово-кредитної політики на 2010 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.bank.gov.ua/Rada_Nbu/OsnovZasad-2010

Посилання: Грошово-кредитна політика

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^