Стратегічні орієнтири » Податкова система 2012 » Процак О.В. Основнi напрями податкових зловживань в Українi
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
26-11-2012, 15:02

Процак О.В. Основнi напрями податкових зловживань в Українi

Категорія: Податкова система 2012

"У життi неминучi двi речi – смерть i податки" – Бенджамiн Франклiн [1]. Тема оподаткування була актуальною у всi часи, i зараз обов’язок громадян сплачувати податки є конституцiйним. Стаття 67 Конституцiї України встановлює обов’язок кожного сплачувати податки i збори в порядку i розмiрах, встановлених вiтчизняним законодавством [2]. Проте, недосконалiсть дiючого податкового законодавства та бажання отримати максимальнi доходи або прибутки створюють для платникiв податкiв величезну спокусу недоплатити або взагалi ухилитися вiд сплати податкiв, зборiв та iнших обов’язкових платежiв, що пояснює актуальнiсть обраної теми дослiдження.
Метою нашої роботи є дослiдження схем податкових зловживань, що використовуються вiтчизняними пiдприємствами.
Одним iз засобiв пiдвищення рiвня рентабельностi пiдприємства є жорстка економiя на будь-яких витратах. У зв’язку iз цим велика увага придiляється питанням економiї на податках. Ухилення вiд сплати податкiв є одним iз найбiльш небезпечних господарських злочинiв через низку причин [3]:
–по-перше, цим дiянням руйнується формування фiнансових надходжень до Держаного бюджету, що у свою чергу призводить до того, що держава не може належним чином виконувати свої соцiальнi функцiї;
–по-друге, вся соцiальна сфера не доотримує фiнансового забезпечення (а саме: лiкарi, вчителi, пенсiонери, студенти, тощо), що є негативним явищем для соцiального життя України;
–по-третє, суб’єкти, якi не сплачують податки, отримують невиправданi прибутки та мають змогу потиснути з ринку товарiв i послуг своїх законослухняних конкурентiв.
Вiдомо, що податковi зловживання характеризуються тим, що платники податкiв ухиляються вiд сплати податкових платежiв, порушуючи чинне законодавство.
До основних напрямiв податкових зловживань в Українi належать: неподання податкових декларацiй i розрахункiв; незаконне приховання i заниження об’єктiв оподаткування та використання податкових пiльг; заниження сум податкiв , зборiв, iнших обов’язкових платежiв, а також завищення витрат на виробництво.
Неподання податкової декларацiї та розрахункiв виражається в умисному неподаннi до податкових органiв у встановлений строк декларацiї про доходи суб’єкта пiдприємницької дiяльностi чи фiзичної особи, а також декларацiї про сплату iнших податкiв з метою ухилення вiд сплати податкiв.
Зазначимо, що приховування об’єктiв оподаткування – це невiдображення у вiдповiдних звiтних документах, якi подаються до податкових органiв, будь-яких об’єктiв оподаткування – доходу, доданої вартостi робiт, продукцiї, послуг тощо.
Наприклад, суб’єкт пiдприємницької дiяльностi приховав факти наявностi у нього транспортних засобiв чи iнших самохiдних машин i механiзмiв i тим самим ухилився вiд сплати податку за першу реєстрацiю транспортних засобiв.
У практицi часто зустрiчаються випадки, коли реалiзацiя товарiв, робiт чи послуг здiйснюється без оформлення договорiв i первинних бухгалтерських документiв, а розрахунки здiйснюються готiвкою. Приховання доходу вiд оподаткування в цьому випадку здiйснюється також шляхом перерахування сум у виглядi нарахованої пенi i неустойок за невиконання умов договорiв.
Заниженням об’єктiв оподаткування є невiдображення у поданих до податкових служб звiтних документах повного обсягу об’єктiв оподаткування, умисно неправильне обчислення бази оподаткування, заниження податкової ставки тощо, внаслiдок чого податки сплачуються платником не в повному обсязi. Заниження прибутку виражається у частковому чи повному невключеннi до нього коштiв, отриманих вiд продажу товарiв, виконання робiт, надання послуг. Тобто керiвники пiдприємств можуть укладати контракти не на весь обсяг постачань, а тiльки на його частину.
Прикладом такого зловживання є ситуацiя, коли пiдприємство за виконану роботу отримує оплату частково в безготiвковому порядку, а частково – готiвкою, але отриману готiвку не оприбутковує, тим самим зменшуючи розмiр доходу, який пiдлягає оподаткуванню.
Пiд заниженням сум податкiв, зборiв, iнших обов’язкових платежiв необхiдно розумiти умисно неправильне обчислення тих їхнiх сум, що пiдлягають сплатi до бюджетiв чи державних цiльових фондiв при правильному вiдображеннi об’єктiв оподаткування (без їх занижування чи приховування).
Ще одним способом ухилення (чи зловживанням у сфері оподаткування) від сплати податків, поширеним в Україні, є незаконне та нецільове використання податкових пільг. Під податковими пільгами, в економічній літературі, розуміють звільнення від податків згідно з чинним законодавством. Незаконне використання податкових пільг передбачає їх використання навіть після втрати підстав на їх отримання або взагалі їх відсутності. До податкових пільг відносять: пільги організаціям інвалідів, пільги відносно оподаткування прибутку у вільних економічних зонах, пільги, які передбачаються для окремих видів товарів (наприклад щодо ПДВ на дитяче харчування вітчизняного виробництва).
Суб’єкти господарювання часто занижують базу оподаткування через завищення витрат на виробництво. Воно здійснюється шляхом фіктивного збільшення матеріальних затрат, які відносяться до собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг), а також витрат на службові відрядження, представницькі цілі, сторожову охорону, тримання і обслуговування технічних засобів управління тощо [4].
Таким чином, можемо зробити висновок, що ухилення від сплати податків стало своєрідним каналом нелегального збагачення. Окремі суб’єкти підприємництва у своїй діяльності використовують складні фінансові схеми, що дають змогу зменшити або повністю унеможливити сплату податків та інших обов’язкових платежів. Проте, розглянуті схеми здійснення податкових зловживань не вичерпують усіх способів, що застосовуються у практичній діяльності підприємств України. До того ж, злочинні способи ухилення від сплати податків постійно змінюються та вдосконалюються, що перешкоджає податковій міліції запобігати та виявляти податкові правопорушення.
Примiтки:
1. Економiчна теорiя (Полiтекономiя. Мiкроекономiка. Макроекономiка) . Б 61 Навч. пос. 2-ге вид. перероб. та доп. - К.: Центр учбової лiтератури, 2009. - 688 с.
2. Конституцiя України// Верховна Рада України// Закон вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР
3. Онисько С.М., Тофан I.М., Грицина О.В. Податкова система. Пiдручник / За заг. ред. С.М. Онисько. – Львiв: “Новий Свiт – 2000”, 2004.
4. Милявська Е.П., Сердюк О.М. Податкова система. Навчальний посiбник для студентiв вищих навчальних закладiв. – К.: Видавничий Дiм “Слово”, 2005.
5. Податковий кодекс України// Кодекс вiд 02.12.2010 № 2755- VI// Вiдомостi Верховної Ради України

Посилання: тези

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2018 (16)
Ноябрь 2018 (49)
Октябрь 2018 (175)
Июнь 2018 (5)
Май 2018 (4)
Апрель 2018 (16)
^