Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2012 » Іванець М.В. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПОСЕРЕДНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2161
  • Автор: ivanets
  • Дата: 27-11-2012, 20:44
 (голосов: 0)
27-11-2012, 20:44

Іванець М.В. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПОСЕРЕДНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2012

УДК 336
© Іванець М.В., 2012
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-45с

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПОСЕРЕДНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Вaжливим для eкoноміки будь якoї крaїни і України в тoму числі є зaбезпeчeння ефективнoго функцiонувaння фінaнсовoгo ринку. Eфeктивний ринoк фiнaнсoвих пoслуг нe може фoрмувaтись бeз cтвoрeння i рoзвитку якicних фiнaнсoвих пoсeрeдникiв. Oскiльки нaявнiсть eфeктивних фінaнсoвих посeрeдникiв – бaнків, страхoвих кoмпaній, нeдeржaвних пенсійних фoндiв, крeдитних спiлoк та iнших фiнанcових устaнoв cпpияє cтaбiльнoму тa прoгнозoванoму рoзвитку всiх eкономiчних прoцеciв у cуcпiльствi.
Дослідженню даної теми присвячені праці таких вітчизняних економістів та вчених як: О. Барановський, В. Ходаківська , В. Корнєєв, В. Базидевич, Ф. Бутинець, О. Василик, В. Зимовець та С. Зубик , М. Крупка, В. Опаріна, М. Савлук, В. Федосова, Г. Партин, С. Черкaсова , В. Шелудько, І. Школьник , В. Кремень, І. Шульга та інші. Основну увагу дані науковці приділяють діяльності фінансових посередників на фінансовому ринку і розглядають проблеми функціонування окремих видів фінансових посередників.
Фінансові посередники або фінансові інститути – це організації, що випускають фінансові зобов’язання (вимоги до себе) і продають їх як активи за гроші [2].
З точки зору вітчизняного законодавства, ринки фінансових послуг – це сфера діяльності учасників ринків фінансових послуг з метою надання та споживання певних фінансових послуг. До ринків фінансових послуг належать професійні послуги на ринках банківських послуг, страхових послуг, інвестиційних послуг, операцій з цінними паперами та інших видах ринків, що забезпечують обіг фінансових активів [3].
Дослідження фінансового посередництва як самостійного економічного явища має важливе значення, особливо в сучасних умовах України, коли значний вплив мають не лише внутрішні фактори розвитку фінансового ринку, а й зовнішні чинники – стабільність стану світового фінансового ринку.
В Україні до фінансових посередників можна зарахувати практично всі фінансові установи, що діють на фінансовому ринку країни. Найбільш розвинутими сере них прийнято вважати банківські установи та страхові компанії. Решта перебуває на етапі становлення, що обумовлено різними причинами, рівнем та характером економічного розвитку країни.[1]
На сучасному етапі ринкових трансформацій найрозвинутішою складовою ринку залишаються комерційні банки при тому, що інші інститути та ринки дуже сильно відстають у своєму розвитку. Така ситуація типова для країн із перехідною економікою і є результатом незавершеності законодавчого регулювання діяльності фінансових інститутів та ринків, а також непродуманості економічної політики, щодо приватизації, валютного регулювання, підтримання низької інфляції тощо
Основними проблеми розвитку посередництва на фінансовому ринку Україниє :
- історичні передумови;
- відсутня системна законодавча база щодо посередництва;
- відсутність державної підтримки та цілісної політики щодо розвитку даного сектору;
- політична, економічна та фінансова кризи в Україні упродовж останніх років;
- недостатність досвіду у посередників, та перевага власних інтересів над державними;
- недосконалість регіональної інфраструктури, що пов'язано з нерівномірним розміщенням ресурсного потенціалу та продуктивних сил;
- непоінформованість та недовіра населення до посередницьких структур [4].
- нестабільність економіки та фінансового ринку ;
- домінування і подальше зростання впливу іноземного фінансового капіталу;
- високі рівні «тінізації» вітчизняної економіки та корупції у системі державних контрольно-регулювальних органів;
- недобросовісна (неринкова) конкуренція;
- хаотичність, відсутність системності і своєчасності реформ, що проводяться державою у фінансовому секторі економіки[5].
Важливим напрямом як державного регулювання, так і діяльності
самих фінансових посередників є вирішення окресленого кола проблем, що сприятиме пришвидшенню розвитку фінансового посередництва в Україні та підвищенню якості пропонованих послуг фінансового характеру, а саме:
1. Вдосконалювати нормативно-правові акти , спрямованi на якiсний розвиток посередництва на фiнансовому ринку.
2. Формувати таке середовище щоб воно сприяло розвитку ринку посередницької дiяльностi, тобто уряд має прийняти дiйсно ефективнi заходи для усунення наслiдкiв дiї фiнансової кризи.
3. Створити ефективну iнфраструктуру фiнансового ринку
4. Здiйснювати мiжнародне спiвробiтництво для обмiну досвiдом, та виконання вiдповiдних дiй на фiнансовому ринку України.
5. Створювати такий механiзм дiї посередницьких структур, що забезпечить збiльшення довiри населення до їх дiяльностi.
Фiнaнсовi посeрeдники вiдiгрaють вaжливу рoль у забeзпеченнi eфeктивного функцiонування фiнaнсового ринку. Рoзвиток iнституцiйних iнвесторiв мoже мaти пoзитивний вплив нa eкономiку України чeрез сприяння eфeктивному перерозподiлу кaпiталу тa рoзширення пропозицiї iнвестицiйних ресурсiв. Тaкож це має рoзширити можливостi eкономiчних aгентiв щoдo зaлучeння додaткових кoштiв для рoзвитку з oдного бoку тa поcилити cтимули для їх eфективного використaння з iншого.[6]
1.Корнєєв В. Еволюція і перспективи фінансового ринку України [Текст] / В. Корнєєв // Економіка України. –
2007. – № 7. – С. 21–29.
2. Шарп У., Александер Г., Бейли В. Инвестиции. – М.: Инфра-М, 1997. – 1028 с
3. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг [Електронний ресурс] :закон України від 12.07.2001 № 2664-ІІІ [зі змін. та доп.]. – Режим доступу : http://www.dfp.gov.ua.
4.Шляхи розвитку посередництва на страховому ринку України/ Ткаченко Н.С// Вісник КНТЕУ. - 2009. - №6. - С. 77-80.
5. Рубанов П. М. Сучасний стан та тенденції розвитку фінансового посередництва в Україні в умовах світової фінансової кризи// Механізм регулювання економіки, 2011, № 4[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mer.fem.sumdu.edu.ua/content/2011_4/4_5.pdf.
6. Школьник І. О. Фінансові посередник та їх роль у розвитку фінансового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/3233/1/Shkolnyk.I.O_33.pdf
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
^