Стратегічні орієнтири » Якість фінансових послуг та інструментів » Гедз І.М. МІСЦЕ АНДЕРРАЙТИНГУ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 3050
  • Автор: Гедз І.М.
  • Дата: 11-12-2012, 22:47
 (голосов: 0)
11-12-2012, 22:47

Гедз І.М. МІСЦЕ АНДЕРРАЙТИНГУ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Категорія: Якість фінансових послуг та інструментів

Гедз І.М. 2012
ЛНУ ім. Іфана Франка
ЕкфМ-53с

Актуальність теми. У зв’язку з посткризовим періодом у економіці України, а особливо у її фінансовій сфері сьогодні постає гостра необхідність пошуку альтернативних джерел фінансових ресурсів для підприємств та надійних стимулів для розвитку банківської системи. Компромісним чинником розвитку виробничої та банківської сфери в Україні може стати саме андерайтинг. Тому дослідження даної категорії є особливо актуальне з огляду на динамічність розвитку фінансових послуг такого роду в Україні.
Метою даного дослідження є обґрунтування основних переваг анддерайтингу та його місця в системі фінансових послуг банків.
Даною проблематикою займається широке коло вітчизняних та зарубіжних дослідників, серед яких: Бланк І., Бренді М.,Луців Б, Марш Х., Метлушко О., Мороз А, Пересада А., Савлук М. та інші. Ними досліджується правова природа андерайтингу та його основні характеристики. Тому доцільно аналізувати світовий досвід використання його основних переваг для розвитку виробництва, банківництва та загалом фінансового ринку і Україні.
Термін «андерайтинг» походить з англійської мови та носить у собі декілька значень, а саме: підписка, гарантування, страхування та прийняття ризику.
Андеррайтинг як специфічна послуга на фондовому ринку виник у 40–50-х роках минулого сторіччя. З того часу він зарекомендував себе як ефективний і зручний механізм розповсюдження випуску цінних паперів [3, c.106].
Уперше в українському законодавстві термін «андеррайтинг» з’явився в Законі України «Про банки і банківську діяльність», де він визначається як купівля на первинному ринку цінних паперів з наступним їх перепродажем інвесторам; укладання договору про гарантування повного або часткового продажу цінних паперів емітента інвесторам, про повний чи частковий їх викуп за фіксованою ціною з наступним перепродажем або про накладання на покупця обов'язку робити все можливе, щоб продати якомога більше цінних паперів, не беручи зобов'язання придбати будь-які цінні папери, що не були продані [3, c.106].
Відповідно до ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери» від 04.07.2012 андеррайтинг - укладення торговцем цінними паперами договорів щодо відчуження цінних паперів та/або здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з таким відчуженням, у процесі емісії цих цінних паперів за дорученням, від імені та за рахунок емітента на підставі відповідного договору з емітентом [1].
В той час як в країнах англо-американської правової системи андеррайтер є агентом, який може діяти від власного імені або від імені емітента.
Крім того, в Україні такий вид діяльності на ринку цінних паперів потребує обов’язкового отримання ліцензії від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
У світовій практиці сформувалися певні модельні схеми проведення андеррайтингу. Модельна схема є способом організації відносин між емітентом та андеррайтером та показує, яким чином структуруються права й обов’язки сторін. Якщо взяти за критерій розподіл фінансових ризиків за договором, то можна виділити дві модельні схеми, назви яких запозичені з закордонної практики [3, c.107]:
• модельна схема «найкращі зусилля» (best effort underwriting);
• модельна схема «тверде зобов’язання» (bought deal, firm commitment).
Відповідно до схеми «найкращі зусилля» адндеррайтер повинен розмістити якомога більше цінних паперів у найкоротший термін. Тобто використати усі свої професійні якості та можливості для повного розміщення цінних паперів серед широкого кола інвесторів. Особливістю цієї моделі є те, що андерайтер не бере на себе ризик неповного розміщення цінних паперів, а отже жодних санкцій у такому випадку для нього непередбачено.
За модельною схемою «тверде зобов’язання» андерайтер зобов’язується викупити у емітента частину або весь обсяг емісії цінних паперів на попереднім обумовлення для їх подальшого розміщення серед інших інвесторів. Відповідно прибуток андерайтера складає різниця між ціною, за якою він отримав цінні папери та ціною за яку він їх потім продав. В тому разі, якщо емісія розміщена не в повному обсязі, саме андеррайтер бере на себе фінансові ризики, так як зобов'язався викупити цінні папери, які не вдалося розмістити.
Глибинна відмінність між ними полягає в тому, що при «твердому зобов’язанні», найбільш поширеному варіанті, андерайтер викуповує цінні папери емітента і далі діє від власного імені (продає цінні папери інвесторам), залишаючись, фінансово відповідальним (financially responsible) за розміщення випуску, а при «найкращих зусиллях» андеррайтер діє як представник емітента перед третіми особами [3, c. 108].
Було б помилково розглядати андеррайтинг цінних паперів тільки як розміщення або гарантоване розміщення цінних паперів. Андеррайтер виконує цілий ряд функцій, які умовно можна поділити на чотири групи [2]:
 Підготовка емісії цінних паперів
 Розміщення емісії цінних паперів
 Після ринкова підтримка цінних паперів
 Аналітична і інформаційна підтримка цінних паперів.
В Україні послуги андерайтингу стають все актуальнішими оскільки багато підприємства з метою виходу на міжнародний ринок, залученням додаткових коштів, консолідації капіталу та інших причин бажають виходити на міжнародні фондові ринки шляхом публічного розміщення акцій чи єврооблігацій. Оскільки вітчизняні підприємства не мають досвіду в такій діяльності тому звертаються до професійних андерайтер. В Україні такими є переважно комерційні банки та фінансові компанії, які отримали відповідну ліцензію. У світовій практиці таку діяльність здійснюють переважно спеціалізовані інвестиційні банки чи інвестиційні компанії.
Загалом у світі анддеррайтинг поділяють на декілька видів [4, c.161]:
- Повністю гарантований андерайтинг,ю коли банк, що розміщує емісію, гарантує емітенту повний викуп емісії або тієї частини, що залишається не розміщеною;
- Частково гарантований андерайтинг, коли гарантія викупу розповсюджується тільки на частину емісії, інша частина розміщується банком на відкритому ринку;
- Андерайтинг без гарантій, коли гарантії банку відсутні, але банк зобов’язується докласти максимальних зусиль для того, щоб розмістити емісію.
- «все або нічого», така форма розміщення передбачає відкликання випуску,якщо він не був розміщений у повному обсязі.
Операції з андерайтингу можуть проводити лише найбільші банки, оскільки обсяги випуску цінних паперів інколи становлять від кількох мільйонів до кількох мільярдів гривень. Тому одному банку досить складно розмістити весь обсяг емісії, через це у процесі розміщення цінних паперів бере участь декілька банків, які створюють консорціум або синдикат андерайтерів.
Згідго з ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери» від 04.07.2012 № 5042-VI андеррайтер відповідно до договору з емітентом може здійснювати [1]:
- купівлю цінних паперів у емітента з подальшим їх перепродажем інвесторам;
- гарантування повного або часткового продажу цінних паперів емітента інвесторам, повний чи частковий їх викуп за фіксованою ціною з подальшим перепродажем;
- продаж якомога більшої кількості цінних паперів, без зобов'язання придбати будь-які цінні папери, що не були продані.
В Україні андерайтинг пропонується для корпоративних облігацій та акцій, хоча для випуску акцій такі послуги замовляються рідше. Найбільша частка послуг андерайтингу надається такими банками Укрсоцбанк, Укрсиббанк, ING Wholesale Banking Україна, Альфа-банк Україна, Райфайзенбанк Аваль, Кредитпромбанк, ПУМБ, Укргазбанк, АКБ Форум та ін.
Висновки. Таким чином андерайтинг можна вважати як прогресивний вид банківських послуг, що забезпечить мобілізацію необхідних фінансових ресурсів, управління ризиками, покращення корпоративного управління, збільшення капіталізації підприємств, додатковий прибуток від збільшення обсягу фінансових послуг та розширення діяльності банків, атакож розвиток фондового ринку України.
Список використаних джерел:
1. ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери» від 04.07.2012 № 5042-VI. – [Електронний ресурс]. – режим доступу: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5042-17
2. Єріс Л.М. Андеррайтинг як засіб залучення додаткових фінансових ресурсів. – [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/6408/1/Underwriting.pdf
3. Маслова-Юрченко К. Визначення андеррайтингу у законодавстві України// Цивільне право. – 2009. – № 10. – с. 106-109. – [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pgip/2009_10/Maslova-Yurchenko.pdf
4. Метлушко О. Застосування андерайтингу в банківській практиці// Світ фінансі. – 2009. - № 3(20). – 160-165. - [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/svfin/2009_3/20-160.pdf

Посилання: андеррайтинг, цінні папери, фінансова послуга

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
^