Стратегічні орієнтири » Фінансова безпека 2012 » Музика М.Ю. Механізм управління фінансовою безпекою підприємств
Информація до матеріалу
 (голосов: 1)
18-12-2012, 02:20

Музика М.Ю. Механізм управління фінансовою безпекою підприємств

Категорія: Фінансова безпека 2012

УДК 336
© Музика М.Ю., 2012
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-43с

Механізм управління фінансовою безпекою підприємств

Актуальність теми дослідження. Попри відносно швидкий процес переходу економіки різних країн світу (в тому числі й України) на нові ринкові відносини, ускладнились умови господарювання підприємств незалежно від форм власності. Суб'єкти господарювання повинні розробляти стратегії виживання в умовах конкурентної боротьби й досягати найбільш ефективного забезпечення їх економічної безпеки, прибутковості і стабільності виробничо-господарської діяльності. Невирішеність цих проблем набуває надзвичайної актуальності, оскільки стає неможливим забезпечення відповідного рівня економічного зростання, порушується діяльність податкової, страхової та зовнішньоекономічної сфери.
У процесі дослідження та аналізу наукової літератури можна виділити два найбільш повні визначення поняття “фінансова безпека підприємства”:
1. І. А. Бланк висвітлює, що фінансова безпека підприємства являє собою кількісно та кісно детермінований рівень його фінансового стану, який забезпечує стабільний захист його пріоритетних збалансованих фінансових інтересів від ідентифікованих реальних та потенційних загроз зовнішнього і внутрішнього характеру, параметри якого визначаються на основі його фінансової філософії і створюють необхідні передумови фінансової підтримки його стійкого росту в нинішньому й перспективному періоді [1].
2. Р. С. Папехін розглядає фінансову безпеку як здатність підприємства самостійно розробляти і проводити фінансову стратегію відповідно до мети загальної корпоративної стратегії в умовах невизначеності й конкурентного середовища [3].
Слід зазначити, що тлумачення поняття “фінансова безпека підприємства” іншими авторами теж не залишаються поза увагою.
Отже, фінансова безпека як складова економічної безпеки посідає особливе місце, оскільки фінанси забезпечують найбільш ефективне використання корпоративних ресурсів.
Формування системи фінансової безпеки на підприємстві має передбачати взаємозв'язок цілей і завдань кожного рівня управління, вибираючи оптимальні шляхи реалізації рішень.
Сам механізм управління фінансовою безпекою підприємства включає в себе такі елементи (складові): організаційну структуру, функції управління, методи управління, фінансові інструменти, критерії оцінки (рівня фінансової безпеки підприємств та ефективності управління фінансовою безпекою підприємств), підвищення рівня фінансової безпеки підприємств (Рис.2) [5].
Музика М.Ю. Механізм управління фінансовою безпекою підприємств


До складу основних функцій забезпечення фінансової безпеки підприємств належать:
1. Планування (включаючи програмування і прогнозування).
2. Організація і регулювання.
3. Стимулювання.
4. Контроль у складі обліку, аналізу й аудиту.
Організаційна структура проводить аналіз стану фінансової безпеки підприємств і розробку стратегій, які можуть бути використані для оптимізації рівня фінансових ризиків під час побудови фінансової стратегії підприємства.
Ще одним важливим елементом механізму управління фінансовою безпекою підприємства є критерії оцінки фінансової безпеки підприємства. Вони повинні:
а) враховувати стратегічні цілі і завдання підприємства;
б) складатися з оцінки функціональних складових фінансової безпеки підприємства, які можуть мати різні пріоритети, в залежності від виду діяльності господарюючого суб'єкта;
в) враховувати рівень захищеності потенціалу підприємства;
г) використовувати найбільш ефективні (економічно безпечні) види ресурсів і можливостей;
д) включати ймовірну оцінку економічного збитку [4].
Як уже зазначалось, комплексному вивченню питань управління фінансовою безпекою підприємств, класифікації її елементів, а також оцінці приділяється багато уваги вітчизняних і зарубіжних авторів. Серед вітчизняних виділимо К.С. Горячеву, яка розробляє наукові підходи до формування і подальшого вдосконалення механізму управління фінансовою безпекою підприємств [2]. К.С. Горячева виділяє такі принципи, за якими здійснюється управління фінансовою безпекою підприємства: застосування програмно-цільового управління; первинність господарського законодавства; забезпечення збалансованості фінансових інтересів підприємства, окремих його підрозділів і персоналу; взаємна матеріальна відповідальність персоналу і керівництва за стан фінансової безпеки підприємства; необхідність постійного моніторингу реальних і потенційних загроз; відповідність заходів щодо забезпечення фінансової безпеки економічній стратегії розвитку підприємства, його місії; координація реалізації заходів щодо забезпечення фінансової безпеки на підприємстві; інтегрованість підсистеми управління фінансовою безпекою підприємства із загальною системою фінансового менеджменту; обов’язкове визначення сукупності власних фінансових інтересів підприємства у складі його місії; необхідність і своєчасність удосконалення в разі потреби системи фінансової безпеки підприємства; наявність зворотного зв’язку; необхідність організаційного і методичного оформлення підсистеми фінансової безпеки; мінімізація витрат на забезпечення фінансової безпеки підприємства.
Та велике значення для практичного застосування полягає в обгрунтуванні складових (елементів) механізму управління фінансовою безпекою підприємства. Виникає єдність процесу управління і системи управління в розумінні механізму забезпечення фінансової безпеки підприємства. Горячева приділяє особливу увагу таким елементам управління фінансовою безпекою підприємства, як об'єктивне та своєчасне визначення її рівня. Нею розроблено нову методику оцінки рівня фінансової безпеки підприємства, де, окрім оцінки рівня безпеки кожної складової фінансової безпеки підприємства, визначається й інтегральний показник рівня фінансової безпеки підприємства в цілому.
Висновки та пропозиції. Таким чином, під механізмом управління фінансово-економічною безпекою можна розглядати сукупність станів та процесів, з яких складається управління щодо протидії небезпекам, загрозам та ризикам. Рішення щодо формування механізму управління фінансово-економічною безпекою підприємства приймаються на основі відповідної концепції, яка розкриває та уточнює сутність його дії. Для ефективного управління фінансово-економічною безпекою підприємства попереднє оцінювання та аналіз стану економічної безпеки підприємства стає невідкладним завданням, не менш важливим для розроблення основ управління фінансово-економічною безпекою підприємства є формування системи показників фінансової складової безпеки підприємства.

Список використаної джерел:
1. Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия. К.: Ника центр, Эльг, 2008. – 784 с.
2. Горячева К. С. Механізм управління фінансовою безпекою підприємста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 “Економіка, організація і управління підприємствами” / Горячева К. С. – К.: НАУ, 2006. – 17 с.
3. Папехин Р. С. Индикаторы финансовой безопасности предприятий / Папехин Р. С. – Волгоград: Волгоградское научное изд-во, 2007. – 16 с.
4. Сумець О.М. Стратегії сучасного підприємства та його економічна безпека / О.М. Сумець, М.Б. Тумар. – К. : Вид-во "Хай-Тек Прес", 2008. – 400 с
5. Кракос Ю.Б. Разгон Р.О. Управління фінансовою безпекою підприємств//Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі:проблеми теорії та практики. – 2008. - №1(1) – с.86-96.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^