Стратегічні орієнтири » Фінансовий менеджмент інноваційних проектів » Микула Г.В. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ: НЕДОЛІКИ ТА ПЕРЕВАГИ
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
10-03-2013, 23:22

Микула Г.В. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ: НЕДОЛІКИ ТА ПЕРЕВАГИ

Категорія: Фінансовий менеджмент інноваційних проектів

УДК 336.372.7
Микула Г.В., наук. керівник Рубаха М.В.
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-52с

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ: НЕДОЛІКИ ТА ПЕРЕВАГИ

Проект є особливою формою організації процесу реалізації інвестицій. Вже лише економічний зміст цього поняття поєднує стратегічне планування інвестиційної діяльності, так практичне здійснення щоденного оперативного управління нею. Інноваційний проект — це комплекс заходів, які здійснює інвестор задля реалізації свого плану нарощування капіталу в контексті тих напрямів розвитку науки та техніки, що вважаються пріоритетними. Вибір конкретного інноваційного проекту серед набору альтернативних є непростим завданням для потенційних інвесторів. Саме тому для них в процесі ухвалення інвестиційного рішення щодо конкретного інноваційного проекту є необхідним достатнє та адекватне методологічне забезпечення.
Дана проблематика знаходить своє відображення у дослідженнях таких зарубіжних і вітчизняних теоретиків та практиків, як: І. Бланк, Ф. Бутинець, П. Віленський, С. Єрохін, В. Ковальов, В. Лівшиць, І. Лукасевич, В. Мединський, В. Федоренко, Т. Хачатуров, та багато інших.
В процесі прийняття рішення щодо реалізації інноваційних проектів, традиційно визначаються два типи ефективності, а саме такими є комерційна (фінансова) ефективність, що передбачає оцінку вигод та витрат, пов’язаних з реалізацією проекту, та суспільна економічна ефективність, яка має на меті визначити прогнозовані наслідки від втілення інноваційної ідеї на суспільство в цілому [1].
Традиційними показниками оцінки ефективності будь-яких інвестиційних проектів, в тому числі і інноваційних, є розрахунок таких показників, як: чиста теперішня вартість (ЧТВ), внутрішня норма рентабельності (ВНР), індекс прибутковості (ІП), період окупності проекту, точка беззбитковості проекту. Розглянемо та проаналізуємо перелічені показники:
1) Чиста теперішня вартість проекту (ЧТВ) — це різниця між величиною грошових потоків, надходження яких відбувається в процесі експлуатації проекту, дисконтованих за відповідною процентною ставкою дохідності (г), та сумою інвестиції (В0):
Микула Г.В. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ: НЕДОЛІКИ ТА ПЕРЕВАГИ


де n — кількість періодів експлуатації проекту; ГПі, — грошовий потік в i-му періоді. Додатна ЧТВ свідчить про доцільність інвестування коштів, так як проект буде прибутковим. За від’ємного значення ЧТВ варто проект відхилити. Якщо ЧТВ = 0, то проект ні прибутковий, ні збитковий, тому рішення приймається на основі інших показників. Рекомендовано обирати той інноваційний проект, що матиме найвище значення чистої теперішньої вартості.
Переваги методу: чиста теперішня вартість показує ймовірну величину приросту капіталу підприємства у разі реалізації інвестиційного проекту; адитивність, тобто можливість додавати значення чистої теперішньої вартості за різними проектами та аналізувати сукупну величину приросту капіталу.
Недоліки методу: метод не дає змоги оцінити ефективність проекту з позиції «результати — витрати», внаслідок чого можна вибрати не найрентабельніший проект; метод ЧТВ є найприйнятнішим тоді, коли величину інвестиційних ресурсів практично не обмежено, а економічна ситуація уможливлює достатньо точне прогнозування ставки дохідності на тривалий період; необхідність детального прогнозу щорічних грошових потоків [2, с.251-253];
2) Внутрішня норма рентабельності (ВНР) - значення коефіцієнта дисконтування, при якому чиста теперішня вартість проекту буде дорівнювати нулю. ВНР визначає мінімальний рівень дохідності проекту, при якому він не забезпечуватиме ані прибутків, ні збитків, тобто за економічним змістом ВНР є точкою беззбитковості проекту та відображає максимальний процент за позиками, що може сплачувати інвестор за використання необхідних ресурсів, дотримуючись при цьому беззбиткового рівня. Розраховується ВНР так:
при ВНР = r при ЧТВ = 0
Микула Г.В. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ: НЕДОЛІКИ ТА ПЕРЕВАГИ


Показники чистої теперішньої вартості і внутрішньої норми рентабельності тісно взаємопов’язані між собою, вони фактично є версіями однієї методологічної концепції. Тут прослідковується такий їхній зв'язок: при ЧТВ > 0, ВНР > і; при ЧТВ = 0, ВНР = і; при ЧТВ < 0, ВНР 1, то проект, що розглядається, має позитивну чисту теперішню вартість. За економічним змістом рентабельність втілюється у величину прибутку, що одержується на кожну грошову одиницю вкладених у проект коштів.
Переваги методу: дозволяє виокремити в сукупному чистому грошовому потоці обсяг інвестиційного прибутку; дозволяє здійснити порівняльну характеристику рівня рентабельності інвестиційної та операційної діяльності.
Недоліки методу: унеможливлює у повному обсязі оцінити весь зворотній інвестиційний потік за проектом (значну частину цього потоку становлять амортизаційні відрахування) [5, с.165];
4) Період окупності інвестиційних проектів (ПО) – визначення ПО є найпоширенішим методом у світовій практиці. Даний показник демонструє, за який період проект покриє витрати, що пов’язані з реалізацією інвестиційного проекту і розраховується так:
Микула Г.В. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ: НЕДОЛІКИ ТА ПЕРЕВАГИ

Відбір за критерієм періоду окупності означає, що схваленню підлягають ті проекти, в яких є найкращий (найменший) строк окупності або проекти, що вкладаються в максимально допустимий строк окупності. Термін може встановлюватися в роках, місяцях і навіть днях.
Переваги методу: для кредиторів (банків) період окупності інвестиційного проекту є орієнтиром для визначення тривалості періоду кредитування; у галузях, які характеризуються високою ймовірністю досить швидких технологічних змін і прискореного морального зносу обладнання, аналіз періоду окупності є найприйнятнішим критерієм; нескладність розрахунків; показник є визначником ризикованості проекту – чим більший термін необхідний для повернення первинних інвестицій, тим більша ймовірність несприятливого розвитку ситуації.
Недоліки методу: прийнятний за умови незначних темпів інфляції (2–5 %) і відповідно невисоких середніх ставок дохідності; доходи останніх періодів у розрахунках не враховуються, а отже, повну ефективність проекту проаналізувати неможливо; не дає змоги виявити відмінності між проектами, які мають однакові періоди окупності, але відрізняються за величиною щорічних надходжень [2; с.256-258].
Коротко вищеописані традиційні методи оцінювання ефективності будь-яких інвестиційних, в тому числі й інноваційних, проектів, не завжди дають змогу прийняти однозначного рішення щодо затвердження конкретного з них. Так, один проект може мати більше значення чистої теперішньої вартості, ніж інший, проте значно відставати в плані внутрішньої норми рентабельності, або мати більший індекс прибутковості, але період окупності інвестицій за цим проектом може бути вищим в порівнянні з іншим альтернативним інноваційним проектом.
В такій ситуації неможливо однозначно прийняти рішення щодо інвестування в конкретний проект, адже всі вони за деякими традиційними показниками є найефективнішими, а за іншими – ні. Саме тому необхідним є приведення цих проектів у співвимірну площину тих значень, за якими їх порівнюють. Такою площиною є визначення точки Фішера. Аби краще зрозуміти економічний зміст даного поняття, проаналізуємо два гіпотетичних інноваційних проекти, що знаходяться у конфліктній ситуації за показниками ЧТВ, ВНР, ІП та ПО. Вихідні дані зобразимо у наступній таблиці 1:
Микула Г.В. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ: НЕДОЛІКИ ТА ПЕРЕВАГИ

Відповідно до заданих параметрів альтернативних проектів, інвестор може провести аналіз їхньої ефективності за традиційними методами аналізу, тож розрахуємо показники чистої теперішньої вартості, норми внутрішньої дохідності, індексу прибутковості та терміну окупності інвестицій для кожного з досліджуваних проектів. Отримані дані інтерпретуємо в наступній таблиці 2:
Микула Г.В. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ: НЕДОЛІКИ ТА ПЕРЕВАГИ

Як можемо побачити, за результатами розрахунків основних проектних показників неможливо прийняти однозначне рішення щодо вибору одно проекту тільки за їхніми значеннями. Цю проблему вирішує побудова та розрахунок точки Фішера. Графічно, точкою Фішера є перетин графіків залежності чистої теперішньої вартості та внутрішньої норми рентабельності двох альтернативних проектів. Її значення є граничною точкою, яка розділяє ситуації узгодженості та неузгодженості між ЧТВ та ВНР при ранжуванні альтернативних проектів. Побудуємо такі взаємозалежні графіки між ЧТВ та ВНР для аналізованих проектів (рис. 1.):
Микула Г.В. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ: НЕДОЛІКИ ТА ПЕРЕВАГИ

Для того, щоб алгебраїчно обчислити значення точки Фішера, крім графічного методу, використовується метод «додаткового проекту». При цьому формують додатковий умовний інвестиційний проект, який складається із грошових потоків, що рівні різниці між грошовими потоками двох аналізованих реальних проектів. Потім для такого гіпотетичного проекту розраховуються показники чистої теперішньої вартості та внутрішньої норми рентабельності. І вже ця обчислена ВНР і буде математичним вираженням точки Фішера.
На основі цього твердження, сформуємо додатковий проект, - і розрахуємо його початкові вкладення та щорічні грошові потоки, а також обчислимо для нього ЧТВ та ВНР. Отримані результати відобразимо в наступній таблиці 3:
Микула Г.В. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ: НЕДОЛІКИ ТА ПЕРЕВАГИ

ма рентабельності даного проекту становить 24%, а отже і точка Фішера (точка переключення) становить 24%. Розрив між існуючою процентною ставкою в нашому випадку – 14%, та точкою Фішера є досить значним, щоб визнати доцільним додаткові капіталовкладення. Якщо за аналізованими проектами «Освітні інновації» та «Розумний будинок» фінансові ресурси інвестора обмежені до 600 млн. дол., то він скоріше за все прийме до затвердження проект 5, або проект 4 з іншими альтернативними проектами вартістю до 310 млн. дол., що забезпечить сумарне значення чистої теперішньої вартості більше, ніж 279,82 млн. дол. [6].
Крім традиційних методів оцінки ефективності інноваційних проектів на практиці застосовують також експертні методи. Їхня суть полягає в тому, що той самий інноваційний проект, який буде високоефективним для одного підприємства, для іншого може бути неприбутковим. Це пов’язано з відмінностями у територіальному розташуванні, кваліфікаційному рівні персоналу, який реалізуватиме інноваційний проект, стані основних фондів тощо. Певної універсальної методики експертний підхід не має, оскільки особливості діяльності кожного потенційного інвестора різні, тому проектні спеціалісти у сфері планування визначають конкретний перелік критеріїв, за якими встановлюється оцінка відповідності інноваційного проекту. Завдяки даному методу можна максимально виявити усі переваги та недоліки проекту [4].
Отже, для вибору найкращого інноваційного проекту серед можливих альтернативних до прийняття такого рішення інвесторами, розробляється ціла програма, в якій детально розраховуються найвагоміші показники оцінки ефективності інноваційних проектів, і тільки після їхнього ґрунтовного аналізу приймається рішення щодо вкладення інвестиційних ресурсів в один конкретний проект, або в кілька.
Список використаних джерел:
1. Васильєва Т.А., Леонов С.В., Грищенко О.С. – Оцінка ефективності суспільно значущих інвестиційних та інноваційних проектів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/1046/1/Vasilyeva_15.pdf
2. Страховий та інвестиційний менеджмент: Підручник / Під керівн. і наук. ред. В. Г. Федоренка, В. Б. Захожая / В. Г. Федоренко, В. Б. Захожай, О. Г. Чувардинський та ін. — К.: МАУП, 2002. — 344 с.
3. Ковжун Н.Е. – Аналіз та планування проектів. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 344с.
4. Черноіванова Г.С. – Показники ефективності інноваційних проектів / Г.С. Черноіванова // Вісник економіки транспорту та промисловості: зб. наук. пр. – 2012. - №37. – с. 260-263
5. Мальська М.П., Бордун О.Ю. – Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 248с.
6. Ковжун Н.Е. – Аналіз та планування проектів. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 344с.

Посилання: методи оцінювання проектів, ЧТВ, ВНР, точка Фішера

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
^