Стратегічні орієнтири » Фінансовий менеджмент інноваційних проектів » Нетак О.Б. ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК СКЛАДОВА ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2305
  • Автор: netak.oleksiy
  • Дата: 11-03-2013, 20:44
 (голосов: 0)
11-03-2013, 20:44

Нетак О.Б. ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК СКЛАДОВА ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ

Категорія: Фінансовий менеджмент інноваційних проектів

УДК 336
Нетак Олексій
Львівський національний університет імені Івана Франка
Науковий керівник: ас. Рубаха М.В.

ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК СКЛАДОВА ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ

У всіх економічно розвинених країнах світу законодавчо закріплена вимога: при розробці та аналізі будь-якого проекту необхідно теоретично та практично оцінювати його вплив на навколишнє середовище. Це даватиме змогу попередити місцеві та світові екологічні проблеми, запобігти катастрофам. Екологічний аналіз – це проектна оцінка впливу проекту на навколишнє середовище, а також формування заходів, необхідних для уникнення шкоди довкіллю під час реалізації проекту.
Актуальність теми екологічного аналізу полягає в інтенсивному розвитку виробничо-промислових, інфраструктурних та інших проектів. Успішна екологічна політика компаній, які прагнуть здобути чи підтримати свою соціально свідому позицію, імідж та мати привабливі перспективи в бізнесі на державному та міжнародному рівнях, відіграє вагому роль в євроінтеграційних процесах в Україні. Поява у навколишньому природному середовищі різних небезпечних речовин, які являються забруднювачами, є результатом монополістичних та егоїстичних мотивів людей щодо задоволення матеріальних потреб, а також нераціональне використання обмежених природніх ресурсів. Охорона навколишнього середовища є основною концепцією розвитку кожної країни, яка піклується про своїх громадян та їхнє здоров’я.
Дослідженням проблем в екологічного аналізу займались такі вчені,як П. Бубенко, Б. Данилишин, С.Дорогунцов, В. Семиноженко, А. Федорищевич, Мель¬ник Л.Г., Шапочка М.К., Харічков С.К., Хвесик М.А., Царенко О.М., Пав¬лов В.І., Буркінський Б.В., Борщевський П.П., Веклич О.О. та інші.
Результатом активного господарювання людини на Землі є антропогенне забруднення навколишнього середовища.
У законодавстві багатьох розвинених країн закріплено визначення оцінки впливу на навколишнє середовище. Україна неодноразово мала статус зони екологічного лиха, поширення туберкульозу і епідемії СНІДу. Зміна стереотипної репутації є дуже важливою для розв’язання питання підвищення соціально-економічного іміджу України в світі. Саме запровадження в обов’язковій формі міжнародних екологічних стандартів управління проектами дозволить Україні вирішити ряд проблем, в першу чергу екологічну, шляхом визначення впливу проектів на навколишнє середовище.
Основним завданням екологічного аналізу проекту є визначення його впливу (часто негативного) на навколишнє середовище – кількісна та якісна оцінка наслідків здійснення проекту та планування заходів ліквідації шкоди довкіллю під час реалізації проекту. Аналізуючи інвестиційний проект, слід пам’ятати при створенні проекту про антропогенне (штучне) забруднення навколишнього середовища, яке є результатом людської діяльності та пов’язане зі зміною соціально-економічних умов [1].
Нормативно-правовою базою для підприємства, яке розробляє екологічний аналіз є наступні документи:
- природоохоронні норми та правила з встановленими величинами гранично допустимого впливу на навколишнє середовище;
- параметри соціально-екологічних та фізично-біологічних умов;
- проектна характеристика географічних, екологічних, соціальних та часових аспектів[3].
Також існує безліч факторів, які мають диференційовані впливи на навколишнє середовище та враховуються при проектно-інвестиційній діяльності. Чинники-впливи проектів на навколишнє середовище класифікуються за такими характеристиками як спосіб впливу, час дії, охоплення території, походження та можливість акумулювання наслідків. Класифікація впливів проектів на навколишнє середовище (Таб. 1.)

Нетак О.Б. ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК СКЛАДОВА ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ

Під безпосереднім впливом розуміється зміна ландшафту, зменшення площ урожайних земельних ділянок, а опосередкований вплив являє собою, наприклад, збільшення (бронхо-легеневих) хворіб серед населення. Постійний вплив, той який триває протягом всього життєвого циклу проекту, тимчасовий має короткостроковий характер. Локальний вплив включає розповсюдження своєї дії на невеликі території, регіони чи області, глобальний (широко розповсюджений) має міжнародний чи транснаціональний характер, не обмежується кордонами (аварія на Чорнобильській АЕС). Первинний вплив в розумінні походження, безпосередньо позначається на екологічній системі, забруднюючи водойми, грунти при експлуатації технологічного та виробничого обладнання. Вторинний являє собою результат первинних змін в екосистемі. Накопичуваний вплив проекту немає тенденції акумулюватися, тобто унеможливлює здатність відновлення до первісного стану (викиди до атмосфери шкідливих речовин фабрик). Не накопичуваний вплив на довкілля має, наприклад, встановлення системи водопостачання [2].
Кількісно та якісно для навколишнього середовища оцінити всі впливи екологічних перетворень в природі фактично неможливо жодним чином, тому що нереально врахувати всі критерії впливу. Основними вважають: розмір території; зникнення природних ресурсів; чисельність населення, яке перебуває під впливом екологічних наслідків; швидкість погіршення екологічного стану.
Екологічний аналіз, як один з важливих елементів проектного аналізу, знаходить своє відображення на кожній стадії життєвого циклу проекту:
1. Передпроектна стадія.
2. Стадія визначення ідеї проекту.
3. Стадія формування та підготовки проекту.
4. Стадія розробки проекту.
5. Деталізований аналіз проекту.
6. Вибір проекту.
На передпроектній стадії визначається категорія та тип проекту: оцінка масштабу робіт з екологічного аналізу, масштабу робіт, які потрібно здійснити при підготовці екологічного аналізу, якісний (кваліфікований) та кількісний склад команди з екологічного аналізу. Розрізняють чотири категорії проектів впливу на довкілля:
Категорія А – проекти, з невеликим негативним впливом на навколишнє середовище. Такими є проекти в соціальній, освітній та ринкової інфраструктури сферах.
Категорія Б – проекти зі значним негативним впливом на довкілля, але які піддаються пом’якшенню цього впливу. До них відносяться програми посилення збору врожаю за допомогою науково-технічного прогресу, розведення риби, постачання води та поліпшення її якості, розробка підземних корисних копалин, прокладання ліній електропередач, реконструкція доріг.
Категорія В – проекти зі значним негативним впливом на довкілля, які вимагають деталізованої оцінки навколишнього середовища. Це – розробка басейнів рік, спорудження нових аеропортів, санітарні роботи з оздоровлення грунту, будівництво промислових фабрик. Саме для цих проектів аналіз довкілля є важливим елементом дослідження потенційних можливостей реалізації проекту.
Категорія Г – проекти, направлені на захист навколишнього середовища. До них відносяться охоронні проекти з розвитку лісового, сільського, рибного господарства; створення національних парків, інститутів з охорони тваринного та рослинного світу.
Незважаючи на категорію проекту екологічний аналіз проводиться в такій послідовності:
1. Дослідження первинних екологічних умов.
2. Аналіз безпосереднього чи опосередкованого впливу проекту на довкілля.
3. Застосування екологічного аналізу альтернативних варіантів.
4. Розробка заходів негативного впливу на навколишнє середовище.
5. Екологічний менеджмент.
6. Екологічний моніторинг.
На першому етапі характеризуються та аналізуються екологічні умови виконання проекту, який вимагає опису природно-географічного середовища проекту, а також всіх нюансів, пов’язаних з його реалізацією.
Другий етап – визначення як позитивних, так і негативних наслідків при реалізації проекту; розроблення заходів, спрямованих на охорону довкілля.
На третьому етапі визначають альтернативні можливості реалізації проекту, враховуючи вигоди та витрати.
На четвертому етапі розробляють можливі способи зменшення негативного впливу на довкілля.
Потім відбувається консультаційно-кваліфікаційна підготовка персоналу, призначають відповідальних за екологічну безпеку проекту.
Шостий етап – заключний етап розроблення плану поточного контролю стану навколишнього середовища і впливу.
Окрім, самого механізму екологічного аналізу варто зазначити якими мотивами керуються компанії щодо здійснення екологічного аналізу та запровадження заходів усунення виявлених проблем:
- конкурентоспроможна позиція на ринку;
- імідж та репутація підприємства;
- забезпечення безпеки праці та здоров’я працівників;
- зменшення ризику відповідальності за забруднення;
- відсутність непередбачених витрат на оплату страхових полісів;
- одержання доходу від продажу екологічно чистої продукції та надання екологічних послуг;
- привернення уваги до своїх товарів «зеленого споживача»;
- зменшення захворювань та впливу на генофонд;
- соціальна довіра з боку держави, партнерів, конкурентів та споживачів;
- залучення інвестицій;
- зміцнення авторитету між кредитних організацій;
- економія витрат за рахунок упровадження «чистого» виробництва й забезпечення відповідної екоефективності;
- тиск зацікавлених осіб (екологічні групи, громадськість);
- уникнення екологічно небезпечних ситуацій, які є причиною, витрат на ліквідацію наслідків, переривання ділової активності ;
- перспективна інтеграція з регіональним співтовариством.
Враховуючи екологічну ситуацію, яка склалася в світі, керівникам всіх підприємств, які здійснюють діяльність, яка більшою чи меншою мірою стосується навколишнього середовища, слід не ігнорувати природоохоронні заходи і перед розробкою кожного проекту враховувати екологічний чинник. Так як забруднення навколишнього середовища залишається однією з найважливіших проблем людства, ігнорування необхідності екологічного аналізу, призведе до масштабних, можливо, навіть катастрофічних екологічних проблем.
Екологічний аналіз є важливою складовою при розробленні інвестиційного проекту, дозволяє визначити його вплив на природнє середовище та розробити заходи нейтралізації негативних наслідків для довкілля.

Примітки:
1. Бардиш Г.О. Проектне фінансування: Підручник. – Львів: ЛБІ НБУ, 2006. – 463с.
2. Верба В.А., Загородніх О.А. проектний аналіз: Підручник. – К.: КНЕУ, 2000 – 322с.
3. Джигирей В.С., Сторожук В.М., Яцюк Р.А. Основи екології та охорона навколишнього середовища (Екологія та охорона природи). – Львів: Афіша, 2000 – 272с.
4. Національна доповідь про стан навколишнього середовища в Україні у 2006р. – К.: Мінекології, 2007. – 548с.
5. Проектний аналіз: Навчальний посібник / Р.Б.Тян, О.Б.Ватченко, Є.Ш. Ісхаков, О.В. Оскома – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2009. – 244с.

Посилання: проектне фінансування, Екологічний, аналіз, 2013

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Сентябрь 2020 (14)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
^