Стратегічні орієнтири » Фінансовий менеджмент інноваційних проектів » Міджак О.М. Банківська практика проектного фінасування в умовах глобалізації світових фінансових ринків
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
12-03-2013, 13:51

Міджак О.М. Банківська практика проектного фінасування в умовах глобалізації світових фінансових ринків

Категорія: Фінансовий менеджмент інноваційних проектів

УДК 336.71
Міджак О.М.
ЛНУ імені Івана Франка, група ЕкфМ-53с

БАНКІВСЬКА ПРАКТИКА ПРОЕКТНОГО ФІНАСУВАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВИХ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

Безповоротні процеси світової глобалізації та інтернаціоналізації ведуть до формування єдиного господарського простору, що долає географічні та часові межі. Найбільш динамічно на виклики сьогодення реагує саме банківська сфера – комерційні банки окремих країн перестають обмежуватись лише національними масштабами.
Прискорення процесів мoбілізації фінансoвих ресурсів супроводжується істотними трансформаціями у банківських системах розвинутих країн світу. Основними тенденціями цих змін є, зокрема, посилення концентрації і централізації капіталу кредитних інститутів, зростання чисельності банків-гігантів, діючих як транскoнтинентальні утворення, відбуваються процеси універсалізації банківських установ, загострення конкурентної боротьби всередині окремих груп фінансових посередників і між ними, дерегулювання банківського ринку, спрямованого на пом’якшення або повне скасування обмежень і заборон у галузі фінансової, у тому числі інвестиційної діяльності [1].
З огляду на це вітчизняні комерційні банки потребують не тільки вдосконалення наявних механізмів реалізації інвестиційної діяльності, але й застосування у повсякденній практиці якісно нових схем взаємовідносин між учасниками інвестиційного процесу. Одним із відносно нових для української, але досить звичним для іноземної практики інструментом реалізації інвестиційної політики банку є проектне фінансування.
Проблематика впровадження, ефективного використання та вдосконалення механізму проектного фінансування активно вивчається українськими та іноземними науковцями, зокрема: С.Гатті, О.С.Кобичева, Т.П.Куриленко, Т.В.Майорова, О.Ю.Оболенський, А.А.Пересада, Г.Роуз, Дж.Д.Фінерті, С.Ф.Хоффман та інші.
Праці зазначених науковців містять, здебільшого, дослідження теоретичних аспектів проектного фінансування, принципів залучення підприємствами боргових коштів для фінансування власних інвестиційних проектів. Метою ж нашої роботи є висвітлення особливостей реалізації схем проектного фінансування банківськими установами, аналіз сучасного стану ринку проектного фінансування в умовах глобалізації світових фінансових ринків.
Проектним називають фінансування інвестицій, при якому джерелом погашення заборгованості є потоки готівки, генеровані в результаті реалізації самого інвестиційного проекту [2, c.12].
В умовах ринкової економіки комерційні банки відіграють ключову роль у проектному фінансуванні, виступаючи у якості організаторів кредитування (arrangers), учасників банківських консорціумів або синдикатів – це так звані «провайдери» (providers), фінансових консультантів (financial advisors), спонсорів проекту, вони ж засновники проектної компанії (investors), інвестиційних брокерів, що організовують розміщення цінних паперів, емітованих проектною компанією (investment brokers), гарантів за різного роду зобов'язаннями (guarantors).
Більшість банківських установ світу спрямовують значні кошти на кредитування інвестиційних проектів, не лише як учасники, а саме як організатори проектного фінансування. Така ситуація обумовлена не тільки можливістю для банків отримати більший прибуток, а й поліпшити власний імідж на світовому фінансовому ринку. Для вітчизняних комерційних банків такий напрям діяльності є порівняно новим. Відсутність практичного досвіду у галузі проектного фінансування спонукає до вивчення усіх умов інвестування проектів із урахуванням високих ризиків їх реалізації [3, c.230].
Сьогодні із впевненістю можна сказати, що банківське проектне фінансування є невід’ємною частиною системи фінансового забезпечення інвестиційних процесів у багатьох країнах світу. Так, за даними огляду «Global Project Finance» аналітичного експерта з проектного фінасування – компанії «Dealogic» за 9 місяців 2011 року було профінасовано максимальну кількість проектів – 654 проекти, а загальний обсяг проектного фінансування у світі досяг рекордних 277,2 млрд.дол.США [4].
Історично, світовий ринок проектного фінансування був розподілений між кількома американськими, канадськими, німецькими та японськими банками. Згодом, бурхливий розвиток нафто- та газовидобування у Північнoму мoрі призвів до зростання ролі комерційних банків Великобританії у цій сфері. Далі активність на світовому ринку проектного фінансування виявили банки Франції, Бельгії, Нідерландів, Італії та Швейцарії. У сучасних умовах господарювання особливу роль та значні можливості у цій сфері отримали банки країн, що розвиваються та їхні міжнародні партнери.
У цьому контексті дуже важливим є проведення аналізу проектів, профінасованих банками-лідерами сфери проектного кредитування та використання їх досвіду для реалізації подібних схем в Україні. Такий аналіз ми пропонуємо здійснити на прикладі таких відомих закордонних банків як: Mitsubishi UFJ (Японія), Deutsche Bank (Німеччина), Barclays Bank (Великобританія) та Standard Bank (ПАР) (таблиця 1).
Міджак О.М. Банківська практика проектного фінасування в умовах глобалізації світових фінансових ринків

Також важливо відначити, що протягом чотирьох років поспіль перше місце у списку займав State Bank of India (SBI Capital), який, на жаль, у 2012 здав лідируючі позиції японським банкам, що «ввірвались» у ринок проектного фінансування, залишивши позаду великих західних гравців [6].
Японські банки активно розгортають діяльність у сфері фінансування проектів за межами своїх кордонів, володіючи значними готівковими ресурсами, проте малими перспективами розвитку на власних теренах. Вони розширюють свою клієнтську базу та обсяги проектного фінансування, у той час як європейські банки відчувають наслідки боргової кризи у Єврозоні.
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ надає професійні послуги у сфері проектного фінансування з обмеженим правом регресу на позичальника та виступає фінансовим консультантом у численних проектах, спираючись на багатий досвід, професіоналізм і можливості глобальної мережі банку, що складається з відоклемлених підрозділів проектного фінасування у світових фінансових центрах, таких як Токіо, Нью-Йорк, Лондон та Сінгапур [7].
Пріоритетними галузями реалізації інвестиційних проектів банку Mitsubishi UFJ є видобування і транспортування газу, нафти та нафтопродуктів; гірничодобувна промисловість, металургія; телекомунікації та інформаційні технології; будівництво автомобільних доріг, залізниць, портів та інших об'єктів інфраструктури.
Безсумнівно вражаючі здобутки банку були відзначені одразу кількома нагородами «World's Best Project & Infrastructure Finance Providers 2012»: Найкращий організатор кредитування у світі, Найкращий фінасовий консультант у Північній Америці та Найкращий кредитор Латинської Америки за версією американського журналу «Global Finance» [8].
Щодо Європи, то тут однією із провідних фінансових установ з організації міжнародного фінансування, включаючи проектне кредитування урядових та корпоративних проектів є Barclays capital bank (Великобританія).
Ще з 1998 року банк Barclays займав лідируючі позиції на ринку як кредитор капіталомістких інфраструктурних проектів, володів численними нагородами за здобутки у галузі проектного та структурного фінансування. Трьохсотрічна історія та глобальний масштаб банку – Barclays представлений у більш ніж 50 країнах світу – дає змогу говорити про його стійке фінансове становище. Так, валовий прибуток банку у 2011 році зріс на 3% і становить 5,6 млрд.фнт.ст., незважаючи на складні економічні умови у Європі [9].
Суттєву частку отриманих доходів становлять позитивні грошові надходження від здійснення Банком інвестиційних операцій у сфері проектного фінансування. Побудований на багаторічному досвіді Barclays' Private Finance Initiatives Unit здійснює фінансування інвестиційних проектів, за якими джерелом погашення боргу є генеровані цим проектом грошові потоки – «finance for cash flow-based projects».
Працівники відділу проектного фінансування банку мають досвід роботи у сфері фінансів в середньому 18 років, володіють унікальними знаннями у галузі та забезпечують щоденну підтримку приватних проектів (Private Finance Initiative - PFI), проектів приватно-державного партнерства (Public Private Partnership - PPP) та проектів фінансування відновлювальних джерел енергії (Renewable energy related projects). У Barclays цінують своїх клієнтів та знаходять індивідуальний підхід до кожного. Загалом, Barclays здійснив боргове фінансування більше двох сотень енергетичних та інфраструктурних проектів, проектів у галузі освіти, науки, охорони здоров’я. Усі вони успішно генерують стабільні грошові потоки.
Як приклад, наведемо досвід проектного фінансування Barclays Capital на теренах СНД, коли банк профінансував будівництво переробного заводу компанії «Шалкія Цинк» (Республіка Казахстан) у розмірі 150 млн.дол.США. Негативний досвід банку Barclays у галузі проектного фінансування пов’язаний з участю у проекті індійської гірничодобувної компанії «Vedanta Resources» на суму 30 млн.фнт.ст. Будівництво шахт та буріння свердловин за проектом призвело до незаконного вторгнення у землі ізольованого індійського плем’я Донгріа Кондх, масової вирубки лісів та забруднення навколишнього середовища. Цей випадок отримав всесвітній розголос, обурення міжнародних організацій, викликав осуд громадськості та звинувачення банку Barclays у схемах «брудного фінасування» [10].
Дещо кращу репутацію у сфері проектного фінансування у Старому Світі має інший європейський банк – Deutsche Bank (Німеччина). Незважаючи на все більш складне ринкове середовище та зміни у нормативних актах ЄС, що обмежують здатність європейських банків до довгострокового проектного кредитування, Deutsche Bank продовжує пропонувати рішення для фінансування проектів освоєння відновлюваних джерел енергії, що є частиною стратегії боротьби банку з глобальною зміною клімату (у 2011 році Deutsche Bank уклав більш ніж 40 подібних договорів проектного фінансування) [11].
Команда проектного фінансування Deutsche Bank була на передовій у сфері реалізації проектів з використання альтернативних джерел енергії ще з 1999 року, забезпечуючи капіталом кожну фазу життєвого циклу таких проектів. Банк представлений в Німеччині, Франції, Італії, Іспанії, Канаді та США, а також на ринках Близького Сходу та Африки. Два роки поспіль Deutsche Bank отримував звання «Кращий спонсор проектів з освоєння відновлюваних джерел енергії у Європі» (Best Renewable Energy Finance House) за версією журналів «Environmental Finance» і «Carbon Finance» [12].
У Північній Америці Deutsche Bank активно фінансує новаторські проекти, є головним інвестором розвитку сонячної енергетики у США та першопрохідцем у сфері будівництва вітрових станцій у Квебеку, Канада. Загалом, у 2011 році Deutsche Bank збільшив свою частку на американському ринку на 33 %, у той час, коли кількість угод проектного фінансування тут скоротилася на 28%, зокрема завдяки участі у фінансуванні гучного проекту у сфері альтернативної енергетики «Desert Sunlight» (США, Каліфорнія) на суму 2,3 млрд.дол.США, який був названий «North America Solar Deal of the Year» за рейтингом журналу «Project Finance Magazine» [13].
Щодо консорціумного кредитування, то тут успіх Deutsche Bank можна проілюструвати на прикладі проекту «Serenissima». У квітні 2012 року консорціум банків у складі Deutsche Bank, BayernLB, Helaba Landesbank Hessen-Thüringen і KfW IPEX-Bank успішно завершив довгострокове фінансування наземної фотоелектричної станції у Канаро, Італія. Для її будівництва у червні 2011 року Deutsche Bank надав короткостроковий кредит у розмірі 83 млн.євро, що згодом був рефінансований у довгострокове проектне кредитування [11].
Загалом, високі темпи зростання ринків, що розвиваються стимулюють попит на інфраструктурні проекти: будівництво електростанцій, доріг, залізничних мереж, портів і трубопроводів. Крім того, в останні роки спостерігається підвищений інтерес великих добувних компаній у розширенні своїх виробничих потужностей та відкритті нових родовищ, з метою максимального використання глобального попиту на природні ресурси. Тому сьогодні перед фінансовими інститутами світу стоїть завдання отримати можливість фінансувати такі масштабні проекти. Тут, Standard Bank (ПАР) володіє значними конкурентними перевагами [14]:
- Standard Bank є найбільшою та найавторитетнішою банківською мережею в країнах Африки, що дозволяє отримувати інформацію з усіх локальних ринків та використовувати її для розробки ефективних проектних рішень;
- комерційний досвід Standard Bank у трансакціях на ринках, що розвиваються, дає можливість банку надавати повний спектр продуктів проектного фінансування;
- висококваліфіковані фахівці банку володіють знаннями у різних галузях економіки та мають глибоке розуміння місцевих юридичних, податкових законів, нормативно-правової бази;
- Standard Bank Group є банком-учасником EPFI, прийнявши і інтегрувати всі 10 Принципів Екватора, у сфері проектного фінансування. Це означає, що всі проекти, що фінансуються банком є соціально відповідальним і екологічно безпечними;
- партнерство Standard Bank з Індустріально-комерційним банком Китаю (Industrial and Commercial Bank of China - ICBC), надає йому унікальні можливості реалізації спільних інвестиційних проектів між Африкою та Азією, забезпечує додаткову підтримку в рамках міжнародного кредитування.
Усі задекларовані переваги банку мають реальне підтвердження на практиці. Так, до прикладу, Standard Bank є співорганізатором одного з найбільших проектів у фінансовому серці Південної Африки – Ґаутенгу – проекту будівництва швидкісної залізниці «Gautrain» вартістю у 3,9 млрд.дол.США. Значні транскордонні можливості Standard Bank очевидні в угодах, таких як будівництво трубопроводу для транспортування природного газу з Мозамбіку в ПАР, в якому Standard Bank є провідним кредитором і андеррайтером, та проекті розширення телекомунікаційної мережі компанії «MTN Nigeria» вартістю у 2 млрд.дол.США у найбільшій за чисельністю населення країні Африки – Нігерії.
Здійснений аналіз реалізації схем проектного фінансування іноземними банками дає нам змогу зробити наступні висновки:
- кожен банк декларує чіткі стратегічні орієнтири розвитку проектного фінансування та володіє вражаючим пакетом як уже реалізованих, так і майбутніх проектів;
- іноземні банки активно співпрацюють у схемах банківського консорціумного кредитування, залучають до проектів міжнародні організації та фонди;
- усі банки-лідери проектного фінансування мають злагоджені команди висококваліфікованих спеціалістів у цій сфері, здатних створювати ефективні проектні рішення;
- більшість великих гравців на ринку проектного фінансування входять до числа фінасових установ, що прийняли Принципи Екватора (Equator Principles Financial Institutions – EPFi), та фінансують соціально та екологічно спрямовані проекти.
В умовах інтеграції України до світового співтовариства надзвичайно важливим є використання позитивного досвіду закордонних банків з організації ефективних схем проектного фінансування, співпраця вітчизняних комерційних банків з міжнародними фінансовими організаціями та іноземними фінансово-кредитними установами у цій сфері.

Список використаної літератури:
1. Оболенський О.Ю. Досвід банків розвинутих країн в галузі інвестиційної діяльності і можливості його реалізації в українській економіці : [Електронний ресурс] / О.Ю.Оболенський. – Режим доступу: http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/2994/1/32.pdf.
2. Куриленко Т.П. Проектне фінансування: підручник / Т.П.Куриленко. – К.: Кондор, 2006. – 208 с.
3. Сас Б. Теоретичні основи проектного фінансування / Б. Сас, О. Гетьман // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2011. – Випуск 16. – С. 229-236.
4. Dealogic Project Finance Review First Nine Months 2011 : [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.scribd.com/doc/68601581/Dealogic-Project-Finance-Review-First-Nine-Months-2011.
5. Веб-сайт Project Finance International : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pfie.com/.
6. Atsuko Fukase Japan’s Push Into Project Finance : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://blogs.wsj.com/deals/2012/12/18/japans-push-into-project-finance/.
7. Веб-сайт Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bk.mufg.jp/english/productsandservices/corpandinvest/projectfinance.html.
8. Веб-сайт видання Global Finance : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gfmag.com/tools/best-banks/11867-worlds-best-project-a-infrastructure-finance-providers-2012.html#axzz2M0Ku7sbI.
9. Веб-сайт банку Barclays : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.business.barclays.co.uk/BRC1/jsp/brccontrol?site=bbb&task=homefreevi1&value=13058.
10. Henry Gass Barclays, HSBC and RBS linked to 'dirty financing' for fossil fuels : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.theecologist.org/News/news_analysis/935711/barclays_hsbc_and_rbs_linked_to_dirty_financing_for_fossil_fuels.html.
11. Веб-сайт Deutsche Bank : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.banking-on-reen.com/en/content/sustainability_in_our_businesses/project_finance.html.
12. Deutsche Bank is named «Best Renewable Energy Finance House – Europe» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.banking-on-green.de/en/content/news_2807.html.
13. Веб-сайт видання «Project Finance Magazine» : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.projectfinancemagazine.com/Default.aspx.
14. Веб-сайт Standard Bank : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://corporateandinvestment.standardbank.com/global/products/finance/project_finance.jsp.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2023 (6)
Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
^