Стратегічні орієнтири » Якість фінансових послуг та інструментів » Труба О.В. Особливості інвестиційних процесів у національній економіці
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1783
  • Автор: оксана12345
  • Дата: 14-05-2013, 17:28
 (голосов: 0)
14-05-2013, 17:28

Труба О.В. Особливості інвестиційних процесів у національній економіці

Категорія: Якість фінансових послуг та інструментів

Труба О.В.
ЕкфC-52c
ЛНУ ім. Івана Франка

Особливості інвестиційних процесів у національній економіці

Постановка проблеми. В ринкових умовах інвестиції є невід'ємною частиною ефективного фінансового механізму, оскільки залучення фінансових ресурсів на реалізацію різноманітних програм чи проектів є стандартною схемою, бо фінансування за рахунок власних коштів зазвичай недостатньо для досягнення мети. Тому роль інвесторів (спонсорів) є вкрай важливою у інвестиційному процесі.
Аналіз дослідження та публікації. Дослідженням теоретичних і практичних аспектів інвестиційної діяльності займались І. Бланк, Б. Губський, М. Крупка, Т.Майорова, П. Матвієнко, О. Носова, В. Шеремет та інші.
Незважаючи на широке висвітлення у науковій літературі проблем, які пов’язані з активізацією інвестиційних процесів національної економіки, дане питання не є достатньо дослідженим і потребує наступних розробок для подальшого соціально-економічного розвитку і виходу України на міжнародний ринок.
Актуальність. Від ефективності реалізації інвестиційних програм та проектів залежить розвиток економіки держави. Головною мірою це стосуються капітальних вкладень в виробничі потужності та основні фонди. Активізація інвестиційних процесів має супроводжуватись теоретичним вивченням самого інвестиційного процесу, виявленням фінансових резервів його пожвавлення.
Виклад основного матеріалу. Основним завданням державного управління інвестиційними процесами є стабілізація і сприятливість інвестиційного клімату України, та окремих її регіонів, оскільки інвестиційний процес має комплексний характер і залежить від багатьох чинників та є визначальним чинником поступального економічного розвитку.
Необхідним напрямом розвитку інвестиційного процесу національної економіки є вдосконалення державного втручання фінансово-кредитної сфери. Фінансова система України на сучасному етапі розвитку суттєво відрізняється від фінансових систем закордонних країн: у розподілі фінансових ресурсів пріоритет завжди віддається загальнодержавним фінансам; фінансова діяльність недержавних підприємств не зовсім і не завжди асоціюється з принципами підприємницької діяльності; про фінанси домогосподарств донедавна в Україні взагалі мова не йшла; недержавний сектор економіки знаходиться ще на низькому рівні розвитку.
Структура і динаміка надходжень в країну свідчить про сприятливий чи не сприятливий бізнес-клімат, ефективність державного менеджменту, що є індикатором для оцінки рівня її економічного розвитку. Також важливу роль відіграє інвестиційна політика держави. Саме вона визначає структуру, напрями та джерела інвестицій, ефективність державних заходів для виконання різного роду проектів, програм на макроекономічному та мікроекономічному рівнях. Паралельно держава повинна мати привабливий інвестиційний клімат з метою залучення інвесторів, як внутрішніх, так і зовнішніх на взаємовигідних умовах.
Головним чинником активізації інвестиційної діяльності є наявність стабільної законодавчої бази в країні. Прийняття законів та інших нормативно-правових актів, що здійснюють регулювання інвестиційної діяльності, сприяють успішній реалізації інвестиційної політики держави.
З метою реалізації соціально-економічної та науково-технічної політики України здійснюється державне регулювання інвестиційної діяльності. Воно визначається програмами розвитку й планами розвитку народного господарства, бюджетами та передбаченими в них обсягами державного фінансування. При цьому створюються пільгові умови інвесторам, які здійснюють інвестиції у найважливіші галузі та сфери господарювання. Виділяють такі головні напрямки державного регулювання інвестиційної діяльності:
• регулювання об'єктів і сфер інвестування;
• податкове регулювання інвестиційної діяльності;
• регулювання інвестиційної діяльності шляхом надання фінансової допомоги;
• регулювання інвестиційної діяльності шляхом проведення відповідної амортизаційної політики;
• регулювання прав інвесторів та приватизаційних процесів;
• регулювання фінансових інвестицій;
• забезпечення захисту інвестицій;
• експертиза інвестиційних проектів;
• регулювання умов здійснення інвестицій за межами країни .
При розгляді інвестиційного процесу України проаналізуємо обсяги інвестицій в основний капітал. (табл. 1.)

Труба О.В. Особливості інвестиційних процесів у національній економіці


На основі аналізу даних таблиці 1. можемо стверджувати, що інвестиції в основний капітал України помітно збільшуються і у 2011 році досягли 209130 млн. грн., хоча після 2008 року (посткризовий період) спостерігається суттєве зменшення інвестицій в економіку України у 2010 та 2011 роках. Також слід зауважити,що інвестиції в основний капітал (у тому числі за рахунок коштів Державного бюджету) показують позитивну динаміку і у 2011 році становлять 7,5% .
Вагому роль у вітчизняній економіці приділяють прямим іноземним інвестиціям, що стимулюють розвиток нашої держави і її вихід на міжнародний ринок, що супроводжується підвищенням привабливості інвестиційного клімату. Україна є невизначеною стосовно свого інвестиційного клімату і не зацікавлює інвесторів та зменшує інвестиційний потенціал країни [3]. Поєднання інфляції зі скороченням валового внутрішнього продукту більш ніж на 15% в 2009 році викликало сумніви інвесторів з приводу ділових можливостей в Україні. Ліквідність, хоч і збільшується, але також викликає занепокоєння інвесторів, оскільки банки почали тільки умовно відновлювати корпоративне кредитування, обмежуючи таким чином можливості інвесторів та їх місцевих партнерів започатковувати бізнес. Стосовно бізнес-клімату – це затримки на митниці та в поверненні податку на додану вартість, корупція та некомпетентність сторін набули ще більш загрозливих масштабів.
Порівняємо прямі іноземні інвестиції в Україну та у країни Центральної та Східної Європи. Дані наведено на рисунку 1.

Труба О.В. Особливості інвестиційних процесів у національній економіці
З вище викладеного можемо стверджувати, що прямі іноземні інвестиції в Україну спрямовуються не так активно, як у інші країни Європи. Лідерами у цій сфері є Росія та Польща − ці держави є найбільш інвестиційно привабливі для інвесторів і їх частка становить 16% кожна, коли в Україну спрямовано лише 4% прямих інвестицій.
Ми вважаємо, що на сьогоднішньому етапі розвитку економіки процес залучення як внутрішніх, так і зовнішніх інвестицій у національну економіку повинен координуватись державними органами – на рівні держави та місцевою владою – на регіональному рівні.
Зараз процеси оновлення виробництва, нарощування основних фондів, модернізація виробничих та технологічних процесів, обладнання і устаткування, розв’язання соціально-економічних проблем суттєво залежить від ефективності інвестиційної політики країни. Варто зазначити, що сьогодні надходження іноземних інвестицій у національну економіку є важливим чинником зростання валового внутрішнього продукту, важливим джерелом створення нових робочих місць, а значить зменшення рівня безробіття, що у кінцевому результаті сприяє успішній інтеграції України до Європейського та світового співтовариства .
Всі вище зазначені заходи, звичайно не можуть вирішити всіх проблем щодо залучення інвестицій у вітчизняну економіку, але їх потрібно розглядати як основні та важливі напрями підвищення ефективності інвестиційних процесів для досягнення поставленої мети.
Висновки. Отже, для залучення інвестицій у важливі соціально-економічній сфери потрібно вирішити такі завдання:
• спостити доступ підприємств до довгострокових кредитів;
• розширити базу інвестиційних ресурсів;
• посилити інвестиційну активність населення;
• залучення інвестицій в інноваційну діяльність;
• забезпечення позитивного іміджу України на світовому ринку;
• поліпшення інвестиційного клімату;
• активне залучення іноземних інвесторів;
• співпрацювати з іноземними державами тощо.

Література:
1. Звіт про прямі іноземні інвестиції в Україну 2011 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://fin2top.com/download-document/11
2. Україна у цифрах 2011. Статистичний збірник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.org/uk/druk/katalog/kat_u/publ1_u.htm
3. Фінанси: підручник / за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – 2-ге вид. переробл. і дововн. – К.: Знання, 2012. – 687 с.

Посилання: «Особливості інвестиційних процесів у національній економіці»

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^