Стратегічні орієнтири » Проблеми маркетингу страхових послуг » Кіслова І.В. Організація маркетингової служби страхової компанії
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1236
  • Автор: Kislova
  • Дата: 14-05-2013, 23:25
 (голосов: 0)
14-05-2013, 23:25

Кіслова І.В. Організація маркетингової служби страхової компанії

Категорія: Проблеми маркетингу страхових послуг

Кіслова І.В. 2013
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-36с

Організація маркетингової служби страхової компанії

Маркетинг у страхуванні — це комплекс заходів, спрямованих на формування й постійне вдосконалення діяльності страховика. Тому однією з головних проблем страхових компаній є правильна організація маркетингової служби, яка б контролювала маркетингову діяльність страхових компаній.
Залежно від розмірів кадрового апарату страховика функцій служби маркетингу можуть покладатися безпосередньо на окремий підрозділ з кількох співробітників або на одного фахівця. Цю службу доцільно підпорядковувати керівним посадовим особам страховика (скажімо, першому заступникові голови правління), враховуючи її повноваження з питань збирання, узагальнення та аналізу інформації, що стосується стратегічних напрямків розвитку страховика, контролю й роботи з визначення ефективності окремих заходів і видів діяльності конкретних фахівців та підрозділів. Ця служба в межах своїх функцій чи конкретних завдань повинна мати можливість доступу до необхідної інформації та опитування відповідних фахівців з інших підрозділів.
Фаховий рівень та ділові якості спеціалістів служби мають відповідати таким основним вимогам:
- відданість справі і щира зацікавленість у розвитку фінансової потужності, прибутковості діяльності та зміцнення авторитету страховика;
- високий рівень теоретичної підготовки та практичних навичок з основних видів страхування, на яких спеціалізується страховик;
- уміння цілеспрямовано збирати, нагромаджувати й аналізувати інформацію та розробляти на її базі відповідні висновки і пропозиції;
- ініціатива, комунікабельність, виконавська дисципліна уміння зосередитись на головному, широка, загальна ерудиція.
Сьогодні настає новий етап у розвитку українського ринку як страхових послуг, так і страхового маркетингу. І хоч Україна перебуває на початковому етапі розвитку страхового маркетингу, вже заявились певні розробки і перші практичні результати.
Перші самостійні маркетингові служби починали створюватися у ринко¬вих компаніях, що орієнтуються на базовий для економічно розвинених країн світу сегмент ринку — роботу з фізичними особами.
А втім на сьогодні навіть у цих компаніях системи збуту й надалі займають¬ся організацією продажу страхових продуктів без допомоги маркетингових під¬розділів. Відтак на першому етапі становлення страхового маркетингу його служби, як правило, відокремлені від підрозділів, що працюють над реалізацією страхової продукції. При цьому збутові підрозділи самі частково виконують мар¬кетингові функції в процесі організації продажу страхової продукції.
Серед основних проблем створення маркетингових служб нині можна на¬звати недостатнє фінансування служб маркетингу та неповне усвідомлення керівництвом підприємств ролі маркетингу в сучасній системі ефективного продажу товарів і послуг, неможливість залучення в достатній мірі спеціаліс¬тів-маркетологів у страхову галузь зі знанням специфіки підприємства тощо.
Розширення практики використання маркетингових інструментів у проце¬сі комерціалізації страхових продуктів та перехід до системного використання маркетингу страховими компаніями спричиняє потребу створення організацій¬но самостійних підрозділів з компетенцією питань стратегічного маркетингу й маркетингових підрозділів, що займаються практичним прикладним маркетин¬гом. До функцій стратегічного маркетингу належить:
—загальне дослідження ринку, а також вивчення ринку на конкретних сег¬ ментах;
—формування вимог до страхової продукції, виходячи із загальних пара¬ метрів ринку;
—прийняття рішень із розвитку компанії на різноманітних сегментах ринку;
—іміджева реклама в інтересах усієї компанії, PR (зв'язки із громадськістю);
—розробка системи стимулювання збуту та відбір тих чи інших систем збу¬ ту страхової продукції для конкретних ринків.
Оперативний маркетинг має забезпечувати:
—підтримку продажу страхової продукції на допомогу агентам або іншим представникам страховика;
—рекламу страхової продукції на місці продажу.
Подальший розвиток маркетингу неодмінно приводить до створення під¬розділу в структурі страхової компанії, що відповідає за організаційний марке¬тинг. До функцій цього підрозділу має входити аналіз внутрішнього середови¬ща страхової компанії — контроль стану та оптимізація структури страховика, організація взаємодії різних підрозділів, внутрішні комунікації, підтримка “кор¬поративної культури” тощо.
Таким чином, страховий маркетинг має перетворитися на трикутник, на по¬люсах якого знаходитимуться стратегічний, оперативний та організаційний мар¬кетинга.
Реалізація такого підходу до страхового маркетингу перетворює його на еле¬мент, що перебуває в центрі діяльності страховика на ринку, а маркетингову службу — на структурний підрозділ, що виконує цілу низку різних функцій в ін¬тересах усіх підрозділів компанії.
За умови залучення висококваліфікованих кадрів до маркетингової служби та налагодження постійної роботи останньої зростає, з одного боку, рівень мар¬кетингових комунікацій підприємства із клієнтами, а відтак і ефективність про¬дажу за рахунок кращого усвідомлення характеру попиту. Із другого боку, ускладнюються функції маркетингу, оскільки сутність останнього полягає у пос¬тійному розвитку та пропонуванні підприємству й клієнтам нових товарів і пос¬луг, нової якості та умов обслуговування.
Очевидно, що для забезпечення успіху служба маркетингу має організувати чітку взаємодію усіх елементів власної системи та ефективну співпрацю з інши¬ми структурними підрозділами страховика. Досвідом доведено, що відсутність взаємодії між оперативним, стратегічним і структурним маркетингом призво¬дить до різкого зростання частки невдалих маркетингових акцій. За повної взаємодії успішні акції становлять близько 90% від загальної кількості, а за від¬сутності ефективної взаємодії — не більше 50%.
І, врешті, необхідно зазначити, що ефективна діяльність маркетингової служби страхової компанії має забезпечити:
- надійну, достовірну та своєчасну інформації про ринок, структуру і ди¬ наміку конкретного попиту, смаки й уподобання покупців, тобто інформацію про зовнішні умови функціонування фірми;
- створення такої послуги, набору послуг (асортименту), які найповніше відповідають вимогам ринку порівняно з послугами конкурентів;
- необхідний вплив на споживача, попит і ринок, який забезпечить мак¬ симально можливий контроль сфери реалізації.

Примітки:
1. Петруня Ю. Є. Маркетинг на ринку послуг// Маркетинг в Україні. – 2004. - №1. – с. 52-55
2. Вовчак О.Д. Страхова справа: Підручник.— К., 2011. — 391 с
3. Страховий ринок України: реалії та перспективи розвитку [Текст] / Л.А. Чвертко// Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2010. - № 1. - с. 55

Посилання: організація маркетингової служби страхової компанії

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Ноябрь 2021 (6)
Октябрь 2021 (69)
Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
^