Стратегічні орієнтири » Стратегія і тактика в роботі фінансиста » Рогуля Х.В. Особливості фінансового менеджменту транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 4034
  • Автор: Admin
  • Дата: 12-03-2011, 13:52
 (голосов: 0)
12-03-2011, 13:52

Рогуля Х.В. Особливості фінансового менеджменту транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації

Категорія: Стратегія і тактика в роботі фінансиста

УДК 338
© Х.В. Рогуля, 2011
ЛНУ імені Івана Франка

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Глобалізація сучасної світової економіки створює відповідні умови для розвитку стратегічного управління підприємствами. Останнє розвивається в умовах зростання конкуренції як вітчизняних, так і іноземних підприємств за ринки збуту та ринки ресурсів, виникнення нових факторів, методів, моделей в управлінні стратегічним розвитком. Стратегічне управління є важливим інструментом розвитку підприємства, засобом підвищення його ефективності та конкурентноздатності.

Як відмічають аналітики все більш потужну роль у світі відіграють міжнародні інтегровані структури. Політика міжнародних (транснаціональних) корпорацій (ТНК) все більше впливає на економічні відносини між країнами, потоки капіталу, рух факторів виробництва. З іншого боку самі ТНК підпадають під вплив багатьох факторів та умов, що спонукає менеджмент цих компаній знаходити нові інструменти, методи та підходи до управління діяльністю як материнської, так і дочірніх компаній, більш гнучко реагувати на зміни зовнішнього середовища, визначати найбільш вигідні форми функціонування в умовах зростання конкурентної боротьби, зміни політичних акцентів та векторів різних країн, інтеграційних міжнародних процесів [1, c.52].

Перед ТНК постає доволі багато проблем, пов’язаних з суттєвою географічною та галузевою розгалуженістю своєї структури. Як і перед будь-яким бізнесом, перед ТНК постають актуальні питання щодо ефективного пошуку шляхів підвищення ринкової вартості компанії та зростання добробуту акціонерів. В цьому випадку особливо актуальним є питання стратегічного управління ТНК з урахуванням особливостей їх функціонування в міжнародному економічному просторі.

Дослідженню економічних та фінансових відносин, становлення та розвитку ефективних систем управління в умовах протікання процесів глобалізації та інтеграції на різних економічних рівнях присвячені роботи багатьох вітчизняних та закордонних вчених.

Існують деякі проблеми, пов'язані саме з міжнародним середовищем, які збільшують складність роботи менеджера в ТНК і часто змушують його міняти способи, якими оцінюють і порівнюють альтернативні варіанти дій. Шість головних чинників відрізняють управління фінансами фірми, яка оперує в декількох країнах, від управління фінансами, яке практикують фірми, що діють лише в межах однієї країни.

1. Різні валюти. Потоки грошових засобів від різних підрозділів ТНК будуть виражатися в різних валютах. Отже, аналіз обмінних курсів, а також вплив коливань цінності валют повинні бути включені в фінансовий аналіз.

2. Різноманітність економічних і юридичних систем. Кожна країна, в якій діє така фірма, має свої власні неповторні політичні та економічні інститути, і інституційні відмінності між країнами можуть створити суттєві труднощі, коли корпорація спробує координувати і контролювати операції своїх дочірніх компаній по всьому світу. Наприклад, відмінності в податковому законодавстві між країнами можуть привести до того, що економічна угода буде мати неоднакові економічні результати після сплати податків в залежності від того, де ця угода відбулася.

3. Мовні відмінності. Здатність спілкуватися є критично важливою при всіх ділових угодах.

4. Культурні відмінності. Навіть всередині географічних регіонів, які давно розглядаються як відносно однорідні, різні країни мають неповторну культурну спадщину, яка формує цінності і впливає на роль бізнесу в суспільстві. ТНК виявляють, що такі питання, як визначення відповідних цілей фірми, ставлення до прийняття ризику, відносини з найманими працівниками, здатність відсікати неприбуткові операції і т. д., можуть варіювати досить значно від країни до країни.

5. Роль уряду. Більшість традиційних моделей в області фінансів припускає існування конкурентного ринку, на якому умови торгівлі визначаються самими учасниками. Внаслідок своєї влади встановлювати основні правила поведінки уряд залучено в ринковий процес, але його участь мінімальна. Таким чином, ринок є як первинним барометром успіху, так і індикатором дій, які повинні бути зроблені для збереження своєї конкурентоспроможності. Часто умови, в яких конкурують компанії, дії, які слід зробити або уникати, умови торгівлі визначаються не на місці здійснення цих ринкових операцій, а за допомогою прямих переговорів між урядом приймаючої країни і ТНК.

6. Політичний ризик. Особлива характеристика країни полягає в тому, що вона вільна накладати обмеження на переказ ресурсів корпорації. Це називається політичним ризиком, і він має тенденцію залишатися переважно постійною, а не змінною величиною, яку можна змінити шляхом переговорів. Політичний ризик змінюється від країни до країни, і його слід прямо включати в будь-який фінансовий аналіз. Інший аспект політичного ризику — це тероризм проти ТНК або їх співробітників за кордоном.

Ці шість чинників ускладнюють управління фінансами в ТНК і збільшують ризики, з якими стикаються фірми, залучені в міжнародний бізнес. Однак перспективи високих прибутків часто роблять прийнятним для фірм прийняття цих ризиків і необхідним вивчення того, як мінімізувати їх або хоча б уживатися з ними [4]. Тому світові транснаціональні корпорації управляються керівниками нового типу - лідерами, які є творцями і реалізаторами змін і динаміки корпоративних структур, що забезпечують власну довгострокову життєздатність і розвиток глобалізованої світової економіки.

Глобальні операції ТНК набувають безпрецедентних масштабів. Згідно з офіційною міжнародною статистикою, на сучасному етапі до категорії ТНК входять майже 77 тис. компаній і приблизно 770 тис. філій, при чому 20 тис. таких корпорацій базуються в країнах,що розвиваються [2, c. 198]. Нині ТНК володіють 30% усіх виробничих фондів планети, здійснюють 80% торгівлі високими технологіями, контролюють понад 90% вивозу капіталу. Додана вартість створена окремими компаніями (Exxon Mobile, General Motors, Ford Motors) перевищує валовий національний продукт кількох держав, разом узятих, а ринкова капіталізація сягає понад 300 млрд. дол. США (General Electric) [3, c. 5].

На перше місце в рейтингу найбільших корпорацій світу в 2009 році вийшла американська компанія General Electrics (ринкова капіталізація - 89,87 млрд доларів, виручка - 182 520 000 000 доларів, чистий прибуток -17410 млн доларів, активи - 797 770 000 000 доларів ). Американський конгломерат піднявся за рік з другої позиції на першу. Минулорічний же лідер британський банк HSBC скотився на 6 позицію. Перша десятка найбільших компаній світу зразка 2009 року виглядає наступним чином: слідом за GE йде голландська Royal Dutch Shell, далі японська Toyota Motor, американська ExxonMobil, британські ВР і HSBC, американські AT & T і Wal-Mart Stores, іспанський Banco Santander і американська Chevron. Цікаво, що з минулого року десятку найбільших покинули такі фінансові гіганти, як Bank of America, JPMorgan Chase, ING Group, Berkshire Hathaway і Royal Bank of Scotland.

Виходячи з дослідження глобалізації економічного розвитку та міжнародного бізнесу можна зробити висновок, що глобалізація справляє значний вплив на фінансові стратегії ТНК і серед головних наслідків цього впливу слід виділити наступні:

* реалізація глобальної стратегії ТНК та використання геоцентричного підходу в процесі стратегічного менеджменту ТНК;
* участь ТНК у процесах злиттів та поглинань, а також у стратегічних альянсах з іншими ТНК, як вирішальна умова зростання економічної могутності ТНК та перемоги в умовах глобальної конкуренції;
* динамічність розроблення та реалізації стратегій ТНК;
* прийняття ТНК соціальної відповідальності в країнах ведення бізнесу.

Глобальні ТНК проводять політику повної інтеграції господарської діяльності в різних країнах та зорієнтовані на глобальну стандартизацію виробництва з незначними місцевими адаптаціями. Глобальна стратегія базується на інтеграції ресурсної бази ТНК та її найраціональнішого перерозподілу між різними підрозділами ТНК. При геоцентричному підході рішення фінансового планування та контролю приймаються виходячи з глобальних міркувань. Глобальна фінансова стратегія будується таким чином, щоб забезпечити максимізацію прибутку в межах всієї ТНК, навіть за рахунок збитковості окремих підрозділів [4].
Література:

1. Єрмошкіна О.В. Особливості управління фінансовими потоками великих інтегрованих структур в умовах глобалізації економічних явищ // Вісник економічної науки України.— 2008.—№2.— С.52-56 .
2. Мешко Н.П. Інноваційний розвиток країн світової економіки в умовах глобалізації: Монографія / Мешко Н.П. – Донецьк: Дніпропетровський національний ун-т ім. Олеся Гончара. – Юго-Восток, 2008. – 344 с.
3. Руденко-Сударєва Л.В. Переваги і ризики транснаціоналізації економічного розвитку України// Національна безпека: український вимір: щокв. наук. зб. / Рада нац. безпеки і оборони України.—К., 2008.-№.1 (20-21). - С. 58-68.
4. Інтернет джерела:

http://revolution.allbest.ru/international/00067049_0.html

http://librar.org.ua/sections_load.php?s=business_economic_science&id=5818&start=9
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^