Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2013 » Гутник О. Іноземні страхові компанії на ринку фінансових послуг України
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2739
  • Автор: studentka262
  • Дата: 18-06-2013, 02:13
 (голосов: 0)
18-06-2013, 02:13

Гутник О. Іноземні страхові компанії на ринку фінансових послуг України

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2013

УДК 336
© Соломія-Оксана Гутник, 2013
ЛНУ імені Івана Франка,ЕкрМ-52с

Іноземні страхові компанії на ринку фінансових послуг України


Становлення та розвиток вітчизняного страхового ринку завдячує утвердженню України як самостійної та незалежної держави. Передумови формування страхового ринку України були закладені після усунення державної монополії у сфері страхування та появи приватних страхових компаній. Таким чином, у середині 1990-х рр. страховий бізнес в Україні розвивався досить інтенсивно: кількість страхових компаній навіть перевищувала кількість комерційних банків. У цей період виникли й першіприватністраховікомпанії, зокрема: «Омета-Інстер», «Ризик», «Скайд», «Саламандра», «Аско-Прометей» та інші. Водночас на українськийринокпочинаютьприходитивідомііноземнікомпанії, щодіютьпереважно через спільнустраховудіяльність. Так, з’явився альянс «ОметаІнстер» -«Ллойд» (Англія), Українсько-ізраїльськетовариство «Страхова компанія «Система резервнихфондів», прямепредставництвовідкрилаавстрійськафірма“Safeinvest”[1].
У 1996 р., післяприйняття Закону України “Про страхування”, щозобов’язавсуттєвозбільшитистатутний фонд до 100 тис. євро,а для страховиків зіноземнимкапіталом — до 500 тис.єврокількістьстраховиківзменшилась до 220 компаній[1]. Таким чином, вітчизнянийринокстраховихпослуг став важкодоступним для іноземного капіталу, а держава почала проводити протекціоністську політику з метою захисту національного страхового ринку. Іноземністраховікомпанії могли вести діяльність на територіїУкраїни у виглядіспільнихпідприємств з вітчизняними страховиками, в якихчасткаіноземногокапіталу не могла перевищувати 49%[5].
Проте, рушійну роль у розвиткустраховоїсправивідігралаПрограмарозвитку страхового ринку, 1998 р., згідно якоїіноземним страховикам дозволялася пряма присутність в Україніз 2000 р. Згідно з Угодою про партнерство та співробітництвоміжЄвропейськимиспівтовариствами і Україною, 1994 р., в якіймістилисьдоволіжорсткіположення, зокремащодострахування, Українапочинаючи з 1999 р. повинна булла знятивсіобмеження у страховійдіяльності. Таким чином страховікомпаніїкраїн-членівЄвросоюзуотримали право відкривати в Україніпредставництва і філії та здійснюватигосподарськудіяльність.Збільшеннюіноземногокапіталунавітчизняномустраховому ринку сприяв Закон України “Про страхування” 2001 р. Українськезаконодавствонадає право іноземним страховим компаніям створюватидочірнікомпанії, в якихстатутний капітал може бути на 100% іноземним.
Упродовж 2006-2008 рр. кількістьстраховихкомпанійстабілізувалась і за останні пару років практично не з’являлисьновістрахові компанії. Водночас привабливістьвітчизняного ринку страховихпослугбуладостатньовисокою для іноземнихінвесторів, що відобразилось у зростанні кількостістрахових компаній з іноземнимкапіталом, інапочаток 2009 р. їх було більше 25% [6].
Економічна криза 2008-2009 рр. зменшила попит на страхові послуги, а інфляція, слабкість банківської системи, нерозвиненість ринку цінних паперів створюють великі труднощі щодо збереження мобілізованих коштів та розміщення їх у дохідні активи. Окрім цього, розвиток страхової справи уповільнювався відсутністю ефективної законодавчої бази, кваліфікованих спеціалістів, розвиненої ринкової інфраструктури тощо [3]. У 2009 р. кількість зареєстрованих страхових компаній зменшилась на 10, 2010 р. – на 4, 2011р. – на 14, 2012 р. – на 28 учасників.
Сьогодні щонайменше 15 страхових компаній України входять до складу таких міжнародних фінансових конгломератів: “Allianz Україна”, “AllianzLife”, “АХА Страхування”, “АХА Україна”, “Граве Україна”, “Граве Україна Страхування життя”,“Дженералі Гарант”, “Дженералі Гарант Страхування Життя”, “ІНГ Життя Україна”, “Кардіф”, “Кардіф Життя”, “СЕБ ЛайфЮкрейн”,“УНІКА”, “УНІКА Життя” та “Хоум Кредит Страхування”[7, с. 122].
Станом на 01.01.2012 р. страховий ринок України налічує 112 страхових компаній з іноземним капіталом (27,1% всіх зареєстрованих страховиків (414), з них 84 "ризикових" страхових компаній, і 28 страховиків по страхуванню життя. Загальнийобсягіноземнихінвестиційнавітчизняному страховому ринку становить 468,3млнєвро. За 2001 - 2011 рр. кількістьстрахових компаній, щодіють на територіїУкраїнизрослабільшеніж у 1,4 рази – з 328 до 456 одиниць. Кількістьстрахових компаній з участюіноземногокапіталузбільшиласьмайже у 6 разів – із 20 до 115[8].
На даний час іноземні страховики покидають вітчизняний ринок як через зниження темпу зростаннястраховихкомпаній, так і зниження темпу зростання ринку. За данимипрес-релізуЛігистраховихорганізаційУкраїни на початку 2013 р. близько 200 страхових компаній знаходяться в замороженому стані. Імовірно, щозменшення кількості страховиківпродовжуватиметься і в майбутньому.
Необхідно зауважити, що концентрація іноземного капіталу на страховому ринку України має як позитивні, так і негативні чинники, які суттєво впливають на продавців страхових послуг, споживачів ідержаву в цілому. З погляду споживачів страхових послуг це призведе до збільшення кількості нових, якісних продуктів, поступового зменшення їх вартості порівняно з вітчизняними аналогами.
Висновок. Незважаючи на те, що ринокстраховихпослугУкраїни є відносно молодим, він розвивається досить інтенсивно. Вітчизняний ринок страхових послуг представлений українськими та іноземними страховими компаніями кількість яких до настання фінансово-економічної кризи зростала. Сучасний ринок страхових послуг України характеризується поступовим зниженням кількості страховиків, що зумовлено зниженням темпу зростання страхових компаній та уповільненням розвитку ринку загалом.Таким чином для збереження частки іноземних страховиків в умовах глобалізації необхідно вдосконалювати національне законодавство, що регулюватиме відносини у страховій сфері, а також чітко регламентуватиме права іноземних страхових компаній.Національне законодавство повинно ґрунтуватися на системі інструментів правового регулювання, які б оперативно реагували на зміни у страховій сфері, враховували досвід європейських країн, а також адекватно відображали традиції страхового ринку України.
Примітки:
1. ФоркунІ. Я. Фінанси: навч. посібник[Електронний ресурс]/ І.Я. Форкун, С. Я. Ковальчук. - Львів: «НовийСвіт-2000», 2006. – Режим доступу:http://ourtexasbook.com/book_539.html.
1. Гроші та кредит[Електронний ресурс]/ [М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін].; За заг. ред. М. І. Савлука. — К.: КНЕУ, 2002. — [Режим доступу]:http://www.studentbooks.com.ua/content/view/5/54/.
2. Шевирьов І. Страхування в Україні: історія, яка написана з чистої сторінки[Електронний ресурс] / І. Шевирьов//Юридична газета. – 2004. – №12. – [Режим доступу]:http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1504.
3. Федосов В. Фінансовареструктуризація в Україні: проблеми і напрями[Електронний ресурс]/В. Федосов, В. Опарін, С. Льовочкін//За ред. В.Федосова. — К.: КНЕУ, 2002. –[Режим доступу]:http://studentbooks.com.ua/content/view/870/54/1/1/.
5. Шелудько В.М. Фінансовийринок: підручник[Електронний ресурс]/ В.М. Шелудько/ — 2 -ге вид., стер. — К.: Знання, 2008. — Режим доступу:http://pidruchniki.ws/1163101839440/finansi/diyalnist_strahovih_kompaniy_ukrayini.
6. Закон України «Про страхування»вiд 07.03.1996 № 85/96-ВР[Електронний ресурс]/ Офіц. сайт - Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80.
7. Єпіфанов А.Інтеграційні процесинафінансовомуринкуУкраїни/А. Єпіфанов, І. Школьник, Ф. Павелка//- Суми : ДВНЗ“УАБС НБУ”, 2012. –149 с.
8. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг[Електронний ресурс]/ Офіц. сайт– Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua.

Посилання: страхові компанії, фінансові послуги, фінансовий ринок

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^