Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2013 » Деревацька М.Р. Вплив іноземного капіталу на ефективність функціонування банківського сектору України: позитивні та негативні наслідки
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
4-09-2013, 13:30

Деревацька М.Р. Вплив іноземного капіталу на ефективність функціонування банківського сектору України: позитивні та негативні наслідки

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2013

Деревацька М.Р.
ЛНУ ім. І.Я. Франка, 2013

Вплив іноземного капіталу на ефективність функціонування банківського сектору України: позитивні та негативні наслідки

Економіка України поступово інтегрується до міжнародних фінансових ринків, а процеси глобалізації дедалі відчутніше позначаються на вітчизняній системі, що в свою чергу посилює загрози, що виникають на шляху проведення державою макроекономічної політики. З огляду на відкритість української економіки, її банківська система в числі перших інтегрується до світового економічного простору, тому в банківському секторі України можна спостерігати помітну активізацію іноземного капіталу.
На сьогодні банки з іноземним капіталом займають провідні позиції на українському ринку банківських послуг, створюючи значну конкуренцію для вітчизняних банківських структур. Враховуючи таку тенденцію та велику кількість проблем в банківській системі в посткризовий період, проблема впливу іноземного капіталу на вітчизняний банківський сектор є актуальною. Усі ці чинники зумовили необхідність ретельного дослідження як позитивних, так і негативних наслідків присутності іноземного капіталу на вітчизняному фінансовому ринку.
Дослідженням практичних та теоретичних питань впливу іноземного капіталу на вітчизняний банківський сектор та конкуренцію займалися такі вітчизняні та зарубіжні науковці і вчені: Алексеєнко М., Голдберг Л., Дзюблюк О. [5,6], Івасів І. [2], Кінні Д., Корнилюк Р. [2,8], Смовженко Т. [3]. Вони аналізують шляхи проникнення іноземного капіталу в вітчизняний банківський сектор, його впив на українські банки та методи регулювання. Проте, незважаючи на значні результати досліджень науковців, вчені не дійшли одноголосного висновку щодо ефективності функціонування іноземного капіталу на вітчизняному фінансовому ринку.
Метою дослідження є проаналізувати процеси проникнення іноземних банків на вітчизняний фінансовий ринок, і з’ясувати головні зовнішні виклики і внутрішні загрози для фінансової безпеки, що пов’язані з присутністю іноземних банків в Україні.
Для визначення впливу іноземного капіталу на конкурентні переваги в банківській системі України, перш за все, потрібно визначити основні функції, які виконують іноземні банки та порівняти їх з функціональними особливостями діяльності українських банків [5, c. 146-148].
В науковій літературі існують загальні підходи до визначення функцій банківського капіталу та банків. Вчені-економісти до основних функцій банків відносять: депозитну, кредитну, розрахункову та емісійну, а основними функціями банківського капіталу є: захисна, оперативна та регулятивна [1, c. 247-249].
Для визначення ролі іноземного капіталу в банківській системі слід визначити функції, які він виконує в банківському секторі та економіці Україні. Такі вчені, як М.Д. Алексеєнко, О.В. Дзюблюк виділяють дві групи функцій, які виконує іноземний банківський капітал в економіці України: мікроекономічна та макроекономічна. Група мікроекономічних функцій відображає роль та призначення іноземного капіталу в процесі розвитку та організації діяльності іноземного банку. До макроекономічної групи функцій належать функції, які характеризують зовнішні прояви властивостей іноземного банківського капіталу та діяльності іноземних банків та ринку банківських послуг та їх роль в економічному розвитку країни. До мікроекономічної групи функції включають наступні: цільового спрямування, забезпечення операційної діяльності, фінансового посередництва, отримання прибутків, підтримки довіри. До групи макроекономічних функцій іноземного банківського капіталу можна віднести: інтеграційна, організація емісії кредитних грошей, організація кредитного процесу, конкурента, організація платіжного обігу, стимулююча, конкурентна, функція економічного зростання [6, c. 38-41].
Таким чном, функції іноземних банків на національному ринку направлені не лише на розвиток іноземного банку, але й на покращення й розвиток банківської системи і економіки в цілому. Кожна з зазначених функцій проявляється залежно від ряду чинників, наприклад, темпів економічного зростання, економічного чи політичного стану в країні, особливостей державного регулювання в приймаючій країні, законодавчих обмежень входження іноземного капіталу та здійснення банківських операцій тощо [7, c. 19-26].
Проаналізувавши пріоритетність виконання іноземними банками власних функцій, можна зазначити, що конкуренція з вітчизняними банківськими установами не є першочерговою задачею іноземних банків. Проте слід відзначити що банки з іноземним капіталом якісно відрізняються від своїх вітчизняних колег, про свідчать показники їхньої діяльності [4, c. 72-73].
Питання припливу іноземного капіталу в банківський сектор України стало актуальним у 2005-2006р., коли великими вітчизняними банками зацікавились західні інвестори, а за підсумками, 2007 став рекордним за обсягом угод щодо злиття й поглинання за участі українських банків на загальну суму 4.4 млр. Доларів США. Це сприяло зростанню розміру капіталу банківської системи, збільшенню обсягів активних і пасивних операцій, розширенню спектра послуг [7, c. 22; 6].
Головним фактором, який визначає привабливість вітчизняної банківської системи для іноземного інвестора є отримання вищого прибутку з урахуванням прийнятного ризику, тому із входженням у банківську систему країни частка іноземного капіталу залежить від величини банківської чистої маржі, прибутковості банківського сектору (Табл. 1), економічної та політичної стабільності, кредитоспроможності країни, економічних факторів (рівня інфляції, ВВП на душу населення, реальних процентних ставок), особливостей банківських систем [3, c. 123].
Варто відзначити, що з розвитком банківського сектору України іноземні банки почали активніше створювати достатньо розгалужену мережу філій, займаючись роздрібним бізнесом та обслуговуванням українських компаній. Особливо успішним є ВАТ «Райфайзен банк Аваль», який створив мережу майже з 50 філій і відділень, переважно у великих, розвинених містах України [5, c. 147].
З моменту вступу України до Світової організації торгівлі іноземні банки також отримали можливість створювати свої відділення на території України. Так, станом на 01.01.2012 р. питома вага іноземного капіталу в банківській системі України досягла максимального рівня за останні 7 років і становила 41,9%, а це – 53 банки: із них 22 з 100-відсотковим іноземним капіталом, у докризовий період цей показник становив 35 % (Табл. 1) [10].
Деревацька М.Р. Вплив іноземного капіталу на ефективність функціонування банківського сектору України: позитивні та негативні наслідки

Фінансова експансія стала індикатором, що дав змогу визначити значення іноземних банків для економіки України, зокрема справжні мотиви їх експансії, характер впливу на економічне життя країни й рівень ризиків для економічної безпеки держави. Більшість економістів вважають, що вплив іноземного капіталу на вітчизняну банківську систему багатосторонній і неоднозначний. З одного боку, прихід іноземного капіталу означає додаткові ресурси для кредитування вітчизняної економіки, здійснення активних операцій, а також з надходженням іноземних інвестицій до нас приходять передовий досвід роботи в управлінні банківським бізнесом, нові банківські технології, відбувається автоматизація банківських процесів [5, c. 148].
З іншої сторони, виникає і небезпека: маючи сприятливіші стартові умови, передусім у сфері капіталізації, іноземні банки можуть витіснити з ринку українські, як уже сталося в деяких країнах Центральної і Східної Європи [9, c.178].
За результатами дослідження Світового банку іноземні банки, виходячи на ринки країн, які розвиваються, не поспішають із впровадженням нових послуг і зниженням процентних ставок за кредитами, основною їх метою є встановлення контролю за фінансовими потоками та платоспроможністю банківської системи в яку інтегруються. Таким чином, виділимо основні ризики, що пов’язані з присутністю банків з іноземним капіталом в Україні (Pис. 1 ) [9, c. 181-182]
Якими будуть наслідки для фінансової безпеки держави збільшення концентрації іноземного капіталу в банківському секторі країни спрогнозувати однозначно неможливо, тому для аналізу більшість економістів виділяють позитивні і негативні наслідки присутності іноземного капіталу у вітчизняному банківському секторі [7, c. 19-20].
Деревацька М.Р. Вплив іноземного капіталу на ефективність функціонування банківського сектору України: позитивні та негативні наслідки

Багато економістів-дослідників, здійснивши аналіз численних наукових публікацій зарубіжних і вітчизняних учених, дійшли висновку, що іноземні банки впливають на банківські системи приймаючих країн через зміну таких параметрів, як обсяги капіталу, технологічна оснащеність, ефективність і конкуренція, корпоративне управління та фінансова інфраструктура, фінансова стійкість, банківське регулювання та нагляд.
Класифікація наслідків впливу на параметри банківської системи приходу іноземних інвесторів у вітчизняний банківський сектор [2, c. 35-47]:
Капітал. Приплив іноземного банківського капіталу сприяє насиченню національної економіки дешевшими та доступнішими кредитними ресурсами. Іноземна експансія збільшує інвестиційні потоки, направлені на фінансування внутрішніх проектів, стимулює розвиток міжнародної торгівлі. З іншого боку, підприємства, які відчувають дефіцит інвестиційних ресурсів через іноземні банки отримують розширений доступ до нових альтернативних видів фінансових ресурсів (єврооблігації, синдиковані кредити, приватні розміщення акцій, ІРО). Таким чином, відбувається зниження транскордонної інформаційної асиметрії, банківська система приймаючої країни інтегрується в глобальну фінансову архітектуру, а національна економіка отримує імпульс до зростання [8, c.117].
Технологія. Прихід іноземних інвесторів на нові ринки супроводжується активним трансфером нових банківських технологій, ноу-хау, кваліфікованих кадрів керівного складу. Відбувається поліпшення організаційного, фінансового та ризик-менеджменту. Таким чином, від експансії іноземного капіталу у формі глобальних банків виграють клієнти, які починають отримувати якісніші та доступніші банківські продукти, що відповідають міжнародним стандартам. Однак, варто зауважити, що роль іноземних банків у технологічному зростанні галузі може бути дещо перебільшеною, оскільки в умовах сучасного поширення інформації вітчизняні банки можуть переймати міжнародний досвід у закордонних банків та різноманітних консалтйнгових компаній, що не присутні в банківських системах приймаючих країн [2, c. 39].
Ефективність і конкуренція. Більшість дослідників наголошують, що високий конкурентний тиск з боку іноземних банків сприяє зростанню загальної ефективності банківських систем приймаючих країн, зумовлюючи, таким чином, ріст добробуту в національних економіках, у яких проводиться лібералізація банківської сфери [8, c. 119]. Загалом головними позитивними наслідками експансії іноземних банків через підвищення конкуренції та ефективності банківських систем дослідники вважають [8, c. 121-125]: зниження кредитних ставок, раціональніше розміщення кредитних ресурсів, реструктуризацію вітчизняних банків шляхом консолідації капіталу. Деякі вчені дійшли висновку, що іноземні банки знижують ефективність банківських систем і не сприяють конкуренції. Справді, якщо вітчизняні банки не здатні адекватно відреагувати на посилення конкурентного тиску з боку іноземних фінансових інститутів — вони можуть бути «витісненими з гри», а іноземні банки отримають можливість олігополізувати банківський ринок.
Корпоративне управління та фінансова інфраструктура. Приплив іноземного капіталу з розвинутих країн також зумовлює впровадження сильніших систем корпоративного управління, підвищення транспарентності банків та банківської безпеки. З іншого боку, сильна система корпоративного управління в банках, що побудована за іноземним зразком і не враховує особливостей приймаючої країни, може становити певну загрозу для банківської системи. Наприклад, після придбання вітчизняного банку іноземні інвестори в рамках реструктуризації можуть загостри соціальну напругу в країні шляхом масових звільнень працівників [2, 41-44].
Фінансова стійкість. Багато вчених наголошують, що зниження фінансової стійкості національних банківських систем пов'язане саме з діяльністю іноземних банків. Іноземні банки можуть бути непостійними кредиторами, переслідуючи лише короткострокові цілі в приймаючих країнах, що не дозволяють їм збільшувати довгострокове кредитування. Т. Смовженко наводить такі ризики для фінансової стійкості банківської системи, як відплив капіталу після зниження прибутковості (під час кризи у своїй чи приймаючій країні іноземні банки часто залишають ринок), а також посилення нестабільності через прихід іноземних банків з поганою репутацією, що не мають високих міжнародних рейтингів та достатніх обсягів капіталу. Слід зауважити, що значна кількість дослідників не погоджуються з причетністю іноземних банків до зниження фінансової стійкості національних банківських систем. Прихильники фінансової глобалізації стверджують, що іноземні банки є стабільнішими кредиторами, ніж вітчизняні банки країн, що розвиваються, оскільки меншою мірою вразливі до внутрішніх економічних та політичних ризиків приймаючих держав.
Існує значна кількість факторів, що визначають характер, направленість та силу впливу іноземного банківського капіталу на банківську систему. Основними з них є [2, c. 45-48]:
 структура материнського банку;
 країна походження іноземного капіталу;
 особливості приймаючої країни;
 форми присутності іноземного банківського капіталу;
 фази бізнес-циклу в приймаючій країні;
 стратегія експансії іноземного банку;
 ступінь проникнення іноземного банківського капіталу;
 спосіб проникнення іноземного банку.
Можна сказати, що ризик присутності іноземного капіталу залежить від конкретної країни його належності, рівня і характеру розвитку соціально економічних відносин у ній, а також від ступеня добросусідства чи партнерства з приймаючою країною. Країни з високим рівнем децентралізації влади, ліберальними моделями ринкових відносин, високим рівнем економічного розвитку й мінімальним втручанням держави в банківську сферу не несуть такої загрози для економічного суверенітету приймаючої країни, як держави, що володіють акціонерним капіталом материнських банків і схильні використовувати економічні важелі впливу для задоволення власних геополітичних цілей. Якщо іноземні банки належать акціонерам з держави, що перебуває в режимі економічного протистояння з приймаючою країною, різко зростає ризик застосування таких дочірніх банків у політичних цілях .

Висновки та пропозиції
Отже, проблема регулювання іноземного капіталу особливо гостро проявляється у випадку переведення її в політичну площину. За наявності досконалої конкуренції та ліберальних відносин — роль іноземних банків була б більшою мірою позитивною. Важливим є рівень економічного розвитку країни походження капіталу: чим він вищий, тим менший ризик виникнення внутрішніх криз, а отже, їх імпортування в приймаючі країни. Саме тому регулятивні органи повинні ефективно контролювати і вчасно реагувати на зростання частки іноземних банків із країн, що розвиваються, або офшорних центрів


Список використаних джерел:
1. Енциклопедія банківської справи України/ редкол.: В.С. Стельмах та ін. – К.: Молодь, 2001. – 680 с.
2. Корнилюк Р.В. Іноземні банки в Україні: вплив та регулювання: монографія / Р.В. Корнлюк, І.Б. Івасів, О.М. Диба. – К.: КНЕУ, 2012. – 234 с.
3. Новий етап розвитку банківської системи України: зростання участі іноземних інвесторів: монографія / [Смовженко Т.С., Кірєєв О.І., Другов О.О. та ін.]; під ред. Т.С. Смовженко. – К.: УАБС НБУ, 2008. – 231 с.
4. Богма С.Д., Гусєв Я.О. Вплив іноземного капіталу на конкуренцію в банківському секторі України/ С.Д. Богма, Я.О. Гусеєв // Вісник української академії банківської справи. – 2012. - №1 (32). – С. 71 – 76.
5. Дзюблюк О.В., Матлага Л.О. Вплив іноземного капіталу на ефективність функціонування банківської системи України / Дзюблюк О.В., Матлага Л.О. // Вісник університету банківської справи Національного банку України. – 2012. – №1 (13). – С. 146 – 149.
6. Дзюблюк О. Глобалізаційні процеси та участь іноземного капіталу у розвитку вітчизняної банківської системи / О. Дзюблюк // Банківська справа. – 2008. – №2. – С. 37 – 45.
7. Диба М., Осадчий Є. Вплив глобалізації на банківську систему України / М. Диба, Є. Осадчий // Вісник НБУ. – 2011. - № 11. – С. 19 – 26.
8. Корнилюк Р.В. Банківська система України під впливом іноземних фінансових інститутів: геоекономічний контекст / Корнилюк Р.В. // Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки: зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф. – Т. – 2009. – С. 67 – 69.
9. Філонова І.Б. Вплив іноземного капіталу на фінансову безпеку України / І.Б. Філонова // Вісник університету банківської справи Національного банку України. – 2012. – №2 (11). – С. 178 – 183.
10. Основні показники діяльності банків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
^