Стратегічні орієнтири » Якість фінансових послуг та інструментів » Загурська М.С. Переваги та недоліки факторингових послуг в Україні
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
11-10-2013, 15:47

Загурська М.С. Переваги та недоліки факторингових послуг в Україні

Категорія: Якість фінансових послуг та інструментів

УДК 336
© Загурська М.С., 2013
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-51, 27.09.13

Переваги та недоліки факторингових послуг в Україні


Постановка проблеми. Фaкторинг – це комплекс фінансових послуг, що полягають у передачі права вимоги коштів (дебіторської зaборговaності) зa постaвлену продукцію aбо нaдaні послуги бaнку (фaкторa) і одержaнні постaчaльником негaйної оплaти, a тaкож переуступкa боргових прaв підприємствa іншому суб'єктові, який гaрaнтує плaтіж, звільняє постaчaльникa від необхідності брaти додaткові кредити в бaнку. Постaчaльник, що прaцює із клієнтaми у розстрочку, може одержaти оплaту товaрів aбо послуг відрaзу після їхнього відвaнтaження. A зaборговaність перед бaнком aбо фaкторинговою компaнією погaшaється дебітором.
Зa допомогою факторингу компанія може одержати 50-95% суми боргу без оформлення кредиту й надання застави. Строк ліміту за контрактом звичайно становить від 1 до 3 місяців.
Одним із головних призначень факторингових послуг є зменшення неплатежів, прискорення товарообігу й створення стабільної системи фінaнсового зaбезпечення виробничо-господaрської діяльності підприємств, a це в свою чергу позитивно познaчaється нa розвитку економіки крaїни в цілому. Сaмa послугa обходиться клієнтові дорожче, ніж звичайний кредит.
Факторинг є фiнансовою послугою i надавати її можуть лише фiнансовi установи, звичайнi пiдприємства не мають на це прав. Якщо новий кредитор порушить це правило, договiр може бути визнаний недiйсним.
Аналiз та напрямки дослiдження. Згiдно Конвенцiї про мiжнародний факторинг, прийнятiй 1988 р. Мiжнародним iнститутом унiфiкацiї приватного права, операцiя вважається факторингом у такому випадку, якщо вона задовольняє мiнiмум двi з таких чотирьох вимог:
• наявнiсть кредитування у формi попередньої оплати боргових вимог;
• введення бухгалтерського облiку постачальника, перш за все, облiку реалiзацiї;
• iнкасування заборгованостi постачальника;
• страхування постачальника вiд кредитного ризику[4].
Сенс факторингової операцiї досить простий: вiдвантаживши товар, продавець може не чекати його оплати покупцем, а вiдразу пiсля поставки одержати левову частку суми вiд третьої особи (фактора). Натомiсть продавець поступається правом вимоги за дебiторською заборгованiстю, що виникла [3].
Фактором може бути (виключно):
1. Банк – для здiйснення факторингових операцiй вiн повинен мати банкiвську лiцензiю, видану НБУ (обов’язково) i генеральну лiцензiю на здiйснення валютних операцiй (письмовий дозвiл НБУ – якщо мова йде про фiнансування пiд вiдступлення грошової вимоги в iноземнiй валютi).
2. Iнша фiнансова установа – здiйснення факторингових операцiй можливе лише за наявностi вiдповiдного права, закрiпленого в спецiальних законах, якi регулюють дiяльнiсть цiєї фiнансової установи.
3. Фiзична особа – суб´єкт пiдприємницької дiяльностi, яка вiдповiдно до закону має право здiйснювати факторинговi операцiї.
На сьогоднiшнiй же день згiдно чинного законодавства iншi фiнансовi установи i фізичні особи суб’єкти підприємницької діяльності не надiленi правом на здiйснення фiнансування пiд вiдступлення права грошової вимоги. Вiдповiдно, єдиною фiнансовою установою, яка має право на здiйснення факторингових операцiй в якостi фактора, в Українi є банк [4].
Клiєнтом може бути:
1. Фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності.
2. Юридична особа – суб’єкт підприємницької діяльності.
Найпоширенішим на сьогодні є змішаний договір, за яким фактор купує частину вимоги, негайно сплачує клієнту її вартість за вирахуванням дисконту, а клієнт відступає йому вимогу в повному обсязі.
Факторинг має ряд переваг:
1) Банк (фактор): збiльшує клiєнтську базу; посилює дiловi стосунки з клiєнтами; збiльшує ресурсну базу; здiйснює диференцiацiю кредитного ризику.
2) Постачальник: збiльшує кiлькiсть потенцiйних покупцiв за рахунок надання їм вiдстрочки платежу (товарного кредиту); покращує платоспроможнiсть через можливiсть проведення своєчасних розрахункiв зi своїми клiєнтами [2].
3) Покупець (боржник): отримує можливiсть проведення розрахункiв з постачальником з вiдстрочкою платежу; збiльшує обсяг закупок сировини i матерiалiв; внаслiдок використання товарного кредиту вiдпадає потреба у банкiвському кредитуваннi.
4) Фiнансування поставок товарiв або надання послуг, що не вимагає оформлення застави i страхування.
5) Полiпшення фiнансового планування i захист вiд можливих втрат за несвоєчасну сплату покупцями контрактiв.
6) Покращення платоспроможностi компанiї-постачальника.
7) Адмiнiстративне управлiння банком дебiторською заборгованiстю: ризик-менеджмент, вiдстеження i збiр дебiторської заборгованостi.
8) Контроль своєчасностi оплати товарiв/ послуг покупцем згiдно з контрактом.
9) Можливiсть отримання регулярних звiтiв, якi допомагають оптимiзувати поточну дiяльнiсть постачальника.
10) Можливiсть надання вiдстрочки платежу своїм клiєнтам.
Проте, факторингу в Українi притаманнi деякi недолiки:
1) Висуваються досить жорсткi умови для клiєнтiв банка i дебiторiв. Пiдприємство повинно пропрацювати на ринку не менше двох рокiв, передати на факторинг не менше трьох постiйних дебiторiв (диверсифiкацiя ризику), вiдкрити поточний рахунок чи навiть повнiстю перейти на обслуговування в банк, який буде надавати послуги факторингу. При цьому дебiтори повиннi працювати на ринку не менше року, а досвiд партнерства клiєнта з цим контрагентом повинен складати не менше трьох мiсяцiв. Також наводиться мiнiмальна сума заборгованостi, яку клiєнт повинен передати банку. Як правило, не менше 100 тис. грн. Для прийняття рiшення про початок партнерства потенцiйний клiєнт повинен надати серйозний пакет докуметiв. Згодом банки обiцяють прийняти рiшення протягом 7-10 днiв. Бiльш детальна iнформацiя по декiлькох банках зображена в таблицi 4. Для дебiторiв також iснують певнiвимоги, наприклад – дiяльнiсть на ринку не менше одного року, спiвпраця клiєнта з дебiтором триває не менше трьох мiсяцiв, протягом яких вiдбулося принаймнi три оплати за поставлену продукцiю (наданi послуги) [3].
2) Негативним аспектом факторингу в Українi є великий вiдсоток переуступання боргу – 70–80% вiд суми постачання, тодi як в розвинених країнах цей показник в середньому становить 1,5–2%.
3) Нестача квалiфiкованих фахiвцiв.
4) Рiзне тлумачення факторингу в законодавчих актах [5].
Висновки. Отже, головна вигода факторингової операцiї для постачальника – отриманi кошти можуть вiдразу бути залученi в оборот.
Щодо недолiкiв факторингу в Українi та шляхiв їх подолання, то це передусiм:
1) Недосконалiсть українського законодавства. Нашi нормативно–правовi акти не дозволяють використати всi переваги факторингу. Як наслiдок, доречно прийняти закон «Про факторинг», аналогiчно до закону «Про лiзинг».
2) Неготовнiсть переважної кiлькостi банкiв до надання факторингових послуг.
3) Також доречно створити галузь факторингових компанiй в торгiвлi, надавати їм державну пiдтримку з метою успiшно вести конкуренцiю з з iноземними факторинговими компанiями, якi iз збiльшенням попиту прагнутимуть на вiтчизняний ринок.
Загалом, факторинг є порiвняно новою, ефективною системою покращення лiквiдностi та зменшення фiнансового ризику при органiзацiї платежiв.
Список використаних джерел:
1. FINANCE.UA [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://news.finance.ua/ua
2. Вiкiпедiя [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org
3. Дзеркало тижня. Україна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dt.ua/
4. Прушкiвська Е. В., Санакоєва М.А Напрями вдосконалення, формування та використання фiнансових ресурсiв на пiдприємствi // Вiсник Запорiзького нацiонального унiверситету. Економiчнi науки № 4 (28). – 2009 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vznu/eco/2010_3/256-262.pdf
5. Склеповий Є.В. Ринок факторингових послуг в Українi // Фiнанси України. – 2005. – №9. – С.109-115.

Посилання: ЕкфМ-51с, 2013

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2018 (9)
Ноябрь 2018 (49)
Октябрь 2018 (175)
Июнь 2018 (5)
Май 2018 (4)
Апрель 2018 (16)
^