Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції державних фінансів 2013 » Загурська М.С. Сучасний стан та перспективи розвитку майнового страхування в Україні
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
30-10-2013, 21:53

Загурська М.С. Сучасний стан та перспективи розвитку майнового страхування в Україні

Категорія: Сучасні тенденції державних фінансів 2013

УДК 336
© Загурська М.С., 2013
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-51с, 30.10.13

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ


Майнове страхування - одна з найдавнiших категорiй суспiльних вiдносин. Зародившись у перiод розпаду первiснообщинного ладу, воно поступово стало неодмiнним супутником суспiльного виробництва. Ризиковий характер суспiльного виробництва– головна причина занепокоєння кожного власника майна i товаровиробника за своє матерiальне благополуччя. На цьому грунтi закономiрно виникла iдея вiдшкодування матерiального збитку шляхом солiдарного розподiлу мiж зацiкавленими власниками майна.
Майнове страхування – це галузь страхування, в якiй об’єктом страхування є майно, яке належить фiзичним i юридичним особам [1, с. 60].
Страхування здійснюють страховики — юридичні особи, створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, а також ті, що одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності.
Страховики можуть здійснювати свою діяльність через страхових посередників, які є одними із трьох головних дійових осіб на страховому ринку поряд зі страхувальником і страховиком.
Страхова індустрія використовує різні типи посередників та їх комбінації. Посередницькі функції можуть виконувати: персонал страхових компаній, агенти, брокери, банки, туристичні агентства, відділення зв'язку, агентства нерухомості, автосалони тощо.
На сучасному етапi економiчного розвитку України, страхування загалом та страхування майна зокрема, є молодою перспективною галуззю.
До майнового страхування у свiтовiй практицi вiдносять будь-яке страхування, що не пов’язане з особистим страхуванням та страхуванням відповідальності. Його предметом є майновi iнтереси, що пов’язанi з володiнням, користуванням та розпорядженням.
Майнове страхування об’єднує рiзнi види страхування, якi подiляють на двi групи:
1) Страхування майна юридичних осiб, яке включає страхування будiвель та споруд, вантажiв i багажу, устаткування, технiчних ризикiв, урожаю, фiнансових ризикiв та майнових ризикiв.
2) Страхування фiзичних осiб, яке включає страхування автомобiлiв, нерухомостi, домашнього майна, домашнiх тварин та iнших видiв майна.
Страхування майна в Українi здiйснюється в добровiльнiй i обов’язковiй формах. Страхування майна юридичних осiб здiйснюється в обов’язковiй формi – це, насамперед, стосується об’єктiв, якi мають високу вартiсть та зачiпають майновi iнтереси держави. Страхування майна фiзичних осiб переважно здiйснюється в добровiльнiй формi.
Згiдно Iнструкцiї про порядок видачi лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi на територiї України вiд 15 липня 1996 року № ЛП – 18/78, договiр майнового страхування може бути складений вiдносно страхування: засобiв водного, повiтряного та наземного транспорту; вантажiв i багажу; вiд вогняних ризикiв i ризикiв стихiйних явищ; кредитних, iнвестицiйних, фiнансових ризикiв; судових витрат; виданих та прийнятих гарантiй та iн.
Перелiк видiв ризикiв вiд яких може бути застраховане майно є таким: пожежi; повенi; урагани; землетруси; градобiй; вибухи; аварiї; протиправнi дiї третiх осiб та iн.
Страховi компанiї не мають права укладати договори май нового страхування по тих видах об’єктiв, якi не були включенi в Iнструкцiю про лiцензiю.
Головними проблемами та недолiками якi стоять на шляху такої галузi економiки як страхування загалом та страхування майна зокрема є:
1) недовiра до страхових компанiй збоку населення;
2) проблеми, пов’язанi з державною реєстрацiєю нерухомостi;
3) дефiцит страхових агентiв в страховiй галузi, вiд яких залежить виконання таких важливих функцiй як реклама страховика, iнформування та консультування страхувальникiв;
4) низький рiвень доходiв населення;
5) недосконалiсть нормативно-правової бази у сферi страхових послуг;
6) недостатня прозорiсть фiнансової звiтностi страхового сектора та вiдсутнiсть якiсної стратегiчної iнформацiї
7) вiдсутнiсть досконалих комунiкацiй зi споживачами через ЗМI;
8) тенденцiя до монополiзацiї страхового ринку в iнтересах окремих мiнiстерств, фiнансово-промислових груп або мiсцевих адмiнiстрацiй.
Перспективи розвитку майнового страхування в Украъні вимагають:
1) докорiнних змiн у системi пiдготовки та забезпечення кадрами учасникiв страхового ринку;
2) змiцнення довiри до українського страхового ринку iнвесторiв, iноземних перестраховикiв та перестрахувальникiв, а також страхувальникiв, у першу чергу, населення України;
3) створення конкурентного середовища i вдосконалення органiзацiйної структури ринку;
4) впровадження зарубiжного досвiду органiзацiї страхування i ефективностi функцiонування страхового ринку;
5) створення розвиненої та платоспроможної системи страхування, що здатна компенсувати шкоду вiд непередбачених подiй;
6) пiдвищення якостi здiйснення страховим ринком функцiй щодо акумуляцiї коштiв населення, пiдприємств та трансформацiї їх в iнвестицiї;
7) удосконалення податкового, антимонопольного, кримiнального та цивiльного законодавства, що регулює сферу страхування.
Страхування загалом та страхування майна зокрема, ще не набуло такої популярностi серед українцiв, як наприклад в громадян розвинутих країн Заходу.
В Українi застраховано лише близько 10 вiдсоткiв ризикiв, тодi як в розвинутих країнах цей показник досягає 90-95 вiдсоткiв. Україна становить 7 вiдсоткiв населення Європи, а частка українського страхового ринку в загальноєвропейському обсязi страхових послуг становить лише 0,05 вiдсотка. Українськi страховики передають iноземним страховикам (перестраховикам) до 90 вiдсоткiв страхової премiї пiд час страхування авiацiйних, морських ризикiв та до 50 вiдсоткiв пiд час страхування великих майнових ризикiв.
Страхова галузь України забезпечує лише 0,9 вiдсотка ВВП, тодi як показник розвинутих країн становить 8-12 вiдсоткiв, що свiдчить про те що страховий ринок України не акумулює значного обсягу iнвестицiйних ресурсiв та не справляє вiдчутного впливу на процес перерозподiлу ВВП, але водночас, цей показник свiдчить про потенцiйнi можливостi та подальший розвиток страхового ринку України.
На жаль, на сьогоднiшнiй перiод економiчної i полiтичної ситуацiї в Українi, для страхових компанiй бiльш прiоритетним є прибуток, а не клiєнт. Тому змiцнення довiри населення до страхових компанiй є одним iз найголовнiших завдань для того щоб страхування, як галузь економiки ефективно i в повнiй мiрi функцiонувала в державi.
Список використаних джерел:
1. Плиса В.Й. – Страхування. – Навч. Посiбник – К.: Каравела, 2005. – с. 360.
2. Вовчак О.Д. – Страхування – Навч. Посiбник – Львiв: "Новий Свiт-2000", 2004. – с. 160.
3. Закон України «Про страхування» вiд 7.03.1996 р. в редакцiї вiд 4.10.2001 р. № 2745-III [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/.
4. Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України [Електронний ресурс] – Режим доступу http://www.dfp.gov.ua

Посилання: ЕкфМ-51с, 2013, фінансові послуги, майнове страхування

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
^