Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2013 » Заходило Н.М. Розвиток ринку лізингових послуг в Україні: проблеми та перспективи
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
31-10-2013, 12:33

Заходило Н.М. Розвиток ринку лізингових послуг в Україні: проблеми та перспективи

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2013

Наталя Заходило, ЕкфМ-52с

Розвиток ринку лізингових послуг в Україні: проблеми та перспективи

Лізинг як фінансова послуга вважається одним із факторів зростання конкурентоспроможності підприємств, підвищення якості послуг, збільшення ефективності виробництва, що сприяє зміцнення позицій на вітчизняному та світовому ринках. Зростання ринку лізингових послуг в Україні обумовлений тим, що лізинг є альтернативою банківському кредитуванню, ефективним інструментом оновлення основних засобів і технології. Для ефективного функціонування ринку необхідно визначити недоліки та переваги лізингу в порівнянні з іншими видами фінансування.
Дану проблематику досліджували у своїх працях такі вчені якБоринець С.Я. , Горбатенко О. А., Науменкова С. В., Шелудько В. М., Ярошевич Н.Б. та багато інших. Однак, попри вагомі внески вчених проблеми розвитку ринку лізингових послуг потребують подальшого вивчення.
Метою є дослідження ринку лізингових послуг та визначення проблем та перспектив його розвитку в Україні.
У прaктицінемаєєдиноговизначеннятерміна "лізинг". У законодавстві Укрaїнирозуміють йогоякпідприємницькудіяльність, якaспрямовананаінвестувaннявлaснихчизaлученихфінансовихкоштів і полягає в нaданнілізингодавцему виключнекористуваннянавизнaченийтермінлізингоотримувaчумaйна, що є влaсністюлізингодaвцяабонaбуваєтьсяним у влaсністьзадорученням і погодженням з лізингоотримувачем у відповідногопродавцямaйна, заумовисплaтилізингоотримувачемперіодичнихлізинговихплaтежів [4]. Він є один із найпоширеніших у світовій практиці методів оновлення виробництва та фінансування технічного оснащення[3].
Лізинг становить майже третину інвестицій в основні засоби у країнах із розвиненою ринковою економікою, а в решті країн із високими показниками росту – від 10 до 15 % (в Україні – лише 1,5 %). У країнах Східної Європи, таких як Чеська Республіка, Естонія,Польща, Угорщина, а також Росія, співвідношення річного обсягу ринку лізингу та ВВП коливається від 2 до 5 % (в Україні – всього 0,3 %).
В Україні за 2012 рік зареєстровано 217 лізингодавців, але працюють на ринку лізингових послуг не більше 20.
Серед лізингових компаній, що сьогодні працюють на українському ринку лізингу, можна виділити ТОП-10 компаній, які активно поводять себе на ринку і залишаються в десятці лідерів вже декілька років підряд, займаючи те чи інше місце.До них відносять: 1)ВТБ Лізинг Україна;2)Райффайзен Лізинг Аваль; 3) УніКредит Лізинг; 4) ІНГ Лізинг Україна; 5) ОТП Лізинг Україна; 6) Порше Лізинг Україна; 7) ХюпоАльпе-Адриа-Лізинг; 8) АLD Аотое/Перша лізингова компанія; 9) Євро Лізинг; 10) Сканіякредіт Україна
Асоціація «Українське об'єднання лізингодавців», яка проводиларейтинг першої десятки лізингодавців за 2012 рік, очолила компанія ВТБ Лізинг Україна з портфелем у 3,5 млрд. гривень, друге місце посів Райффайзен Лізинг Аваль з портфелем 2 млрд. гривень, на третьому - УніКредит Лізинг з портфелем в 1,57 млрд. грн..
Україна має досить високі перспективи для розвитку ринку лізингу, але існують проблеми, що стримують цей розвиток, а саме:
1. Доступ до фінансування. Для лізингоотримувача вартість лізингу залишається відносно високою, тому середні і малі підприємства переваги лізингумало використовують
2. Податкове законодавство та адміністративна реформа. Податкове законодавство, яке існує містить деякі перепони щодо лізингу. Тому, необхідно внести певні зміни до судової системита адміністративної, щоб спростити процедуру повернення об'єкту лізингу для лізингодавця, яке зменшить вартість транзакції.
3. Недостатність знань. Необхідно, щоб середній і малий бізнес був більш щодо лізингу обізнаним.
4. Відсутність вторинного ринку для довгострокових активів. В багатьох галузях економіки не зважаючи на високий попит на оновлення основних фондів таких як медицина, сільське господарстволізингові компанії не мають бажання даватинеліквідні активи в лізинг.
5. Нерозвинуті кредитні бюро. Лізингові компанії внаслідок відсутності достатньої інформації про кредитну історію клієнта відчувають труднощі аналізуючи потенціальних лізингоотримувачів.
Також до основних проблем, що перешкоджають успішному формуванню лізингових відносин в Україні можна віднести: недостатню фінансова стійкість лізингодавців; брак стартового капіталу у лізингових компаній; нестабільну економічну ситуацію в країні; незацікавленість банків у довгостроковому кредитуванні лізингових угод; слабкий розвиток інфраструктури ринку; відсутність стимулів та необізнаність суб’єктів господарювання у застосуванні лізингу; слабку державну підтримку, відсутність податкових пільг, у тому числі для структур, готових надати довгострокове кредитування; обмеженість довгострокових фінансових ресурсів та їх висока вартість; відсутність державної зацікавленості та її підтримки у формуванні розвинутого ринку лізингових послуг; виражену тенденцію вітчизняного лізингового ринку до залежності від імпорту; нестачу кваліфікованих фахівців з питань лізингу на рівні учасників лізингових відносин.
Недостатньорозуміютьперевагилізингувітчизняніпідприємства, що єоднієюізпричингальмуваннярозвиткулізингу.Лізинг є інноваційнимдляУкраїниінструментомзалученнякапіталу, маєчималезначення у періодекономічноїкризи.Підчасекономічнихпотрясінь, обмеженійкупівельнійспроможності, значномубезробіттіцейвиддіяльності, завдякисвоїйвинятковійекономічнійприродіспроможнийзробитивеликийвклад у піднесення і розвитокнаціональноїекономіки.
Широкерозповсюдження в світовійпрактицілізинготримавзавдякиперевагам, якінадаютьсясуб'єктамугоди, а саме:
-можливевикористаннянової, дорогоїтехніки, високихтехнологійбеззначниходноразовихвитрат;
-лізингприпускає 100% кредитування і, якправило, непотребуєнегайногопочаткуплатежів;
-лізингдозволяєпідприємствузапобігтивитратам, пов'язанимізморальнимстарінняммашин і устаткування, і сприяєвикористаннюнайновішихоб'єктівлізингу, щопідвищуєконкурентоспроможністьлізингоодержувача;
-майнозалізинговоюугодоюнезараховуєтьсянабаланслізингоодержувача, щонезбільшуєйогоактивів і звільняєвідсплатиподаткунамайно;
-порядокздійсненнялізинговихплатежівгнучкіший, ніжзакредитнимиугодами;
-підвищуєтьсяліквідністьпідприємств-лізингоодержувачів;
-перевагоюлізингу є такожможливістьпридбаннялізингоодержувачемустаткуваннязазалишковоювартістюпіслязавершеннялізинговоїугоди.
Висновки. Отже, світовий досвід свідчить, що незважаючи на деякі недоліки, лізинг є одним із ефективних методів інвестування, який дає змогу без різкої фінансової напруги підприємства забезпечити формування матеріально-технічної бази, та найпрогресивніших методів матеріально-технічного забезпечення. Щодо лізингу в Україні, то здійснивши моделювання переваг лізингової угоди щодо позики на основі дисконтованих витрат та розглянувши переваги та недоліки лізингових послуг і, можна стверджувати, що за державної підтримки, хоча б на період становлення, лі¬зинг в Україні може стати дієвим інноваційним інструментом модернізації економіки і стати альтернативою банківському кредиту.
Список використаних джерел.
1. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник.-5-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 583 с.
2. Горбатенко О.А. Проблеми та перспективи розвитку лізингових відносин в Україні / О.А. Горбатенко // Фінанси України. – 2012. -№13. – С.123-126.
3. Науменкова С.В. Ринок фінансових послуг [Текст]/ С. В. Науменкова, С. В. Міщенко. - К. : Знання, 2010. - Книга. - 532 с
4. Рейтинг компаній [Електронний ресурс] // Асоціація “Українське об’єднання лізингодавців”:[сайт]. - Режим доступу: http://www.leasing.org.ua/ ua/rating/– Назва з екрана.
5. Шелудько В. М. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / В.М. Шелудько. - К.: Знання, 2008. — 535 с.
6. Ярошевич Н.Б. Переваги та недоліки лізингу як виду кредитування засобів виробництва в Україні / Ярошевич Н.Б.// Збірник науково-технічних праць Наукового віснику НЛТУ України. - 2009. - Вип.19.5. - С.241-246.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^