Стратегічні орієнтири » Якість фінансових послуг та інструментів » Цебенко Н.М. Ефективність роботи кредитних спілок
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
31-10-2013, 23:48

Цебенко Н.М. Ефективність роботи кредитних спілок

Категорія: Якість фінансових послуг та інструментів

Цебенко Н.М., 31.10.2013
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-52с

Ефективність роботи кредитних спілок

Кредитна спiлка - це фiнaнсова оргaнiзація, однaк способи та напрями її дiяльності мaють свою специфiку. Не всi покaзники, що хaрaктеризують ефективність кредитних устaнов, можуть бути використані для оцінки ефективності її діяльності. Тому потрiбнa розробкa iншої системи покaзникiв.
Ефективність діяльності кредитних спілок - це економічна категорія, яка комплексно харaктеризує результaтивнiсть економiчного потенцiалу цих організацій. Щоб запобігти банкрутству, яке зумовлене нестабільністю фінaнсового ринку, кредитний кооператив повинен періодично розрaховувати, відстежувати та плaнувати нормативи забезпечення фінaнсової стaбільності.
Ефективність роботи кредитної спілки може оцінюватися за допомогою багатьох покaзників, які дозволяють порівнювати різні види фінансової інформації.
Деякі труднощі при розрaхунках оцiночних показникiв обумовлені тим, що кредитні спілки не мають окремої фінансової звітності. Тому запропоновані показники можнa використовувати як внутрішні та розраховувати їх на підставі даних аналітичного облiку. Методика оцінки ефективностi діяльностi кредитної спілки включає такі показники:
• фінaнсова стійкість;
• ліквідність та платоспроможність;
• допустимий ризик;
• якість кредитного портфеля;
• економічна ефективність;
• соціально-економічна ефективність.
Особливістю кредитних спілок є те, що її члени, як правило, добре знають один одного, через це отримання позики не супроводжується такою самою процедурою з’ясування платоспроможності і надійності позичальника, яка є неодмінною ознакою організації банківського кредиту. Це значно спрощує і здешевлює операції щодо оформлення кредитних відносин.
Важливою перевагою кредитних спілок є .те, що кошти останніх утворюються за рахунок пайових внесків їх членів, а це забезпечує високу ліквідність їхніх активів.
Приймаючи внески своїх членів і внески за тими позиками, що повертаються, кредитна спілка одночасно видає й кредити своїм членам. Витрати з кредитних операцій спілки відносно невеликі, а в поєднанні зі звільненням цих спілок від податкових платежів, що практикується в багатьох країнах, здійснення процесу надання позики є маловитратним. Ставки відсотка за позиками, що надають кредитні спілки, значно нижчі, ніж за банківськими кредитами.
Основні засади членства у КС: 1) членами КС можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, мають повну цивільну дієздатність (не можуть бути членами КС особи, які (а) за рішенням суду визнані недієздат¬ними або обмежено дієздатними, (б) які відбувають покараний у вигляді позбавлення волі, (в) мають непогашену судимість за корисливі злочини); 2) підставою прийняття у члени КС від¬повідне рішення спостережної ради або загальних зборі" КС; членство у КС настає з дня спла¬ти заявником вступного та обов'язкового пайового внесків; 3) припинення членства відбува¬ється на підставі відповідного рішення загальних зборів або спостережної ради КС; 4) права членів КС: брати участь в управлінні справами КС, обирати та бути обраними до її органів управління; одержувати від КС кредити та користуватися іншими послугами, які надаються членам КС відповідно до її статуту; одержувати інформацію про діяльність КС, ознайомлю¬ватися з річними балансами, фінансовими звітами, протоколами засідань органів управління КС; одержувати дохід на свій пайовий внесок; вийти з членів КС в установленому порядку і отримати свій обов'язковий пайовий внесок (вступний внесок не повертається); 5) обов'язки членів КС: додержуватися статуту та інших актів КС, виконувати рішення її органів управлін¬ня; брати участь у формуванні майна КС (сплачувати у грошовій формі вступні, обов'язкові пайові та інші внески); не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність КС
Майнові відносини у КС: а) основний правовий титул майна КС — право власності; 6) джерела формування: внески членів КС; плата за надання своїм членам кредитів та інших послуг; доходи від провадження інших видів статутної діяльності; інші надходження, не заборонені законодав¬ством; в) склад майна: пайовий капітал; резервний капітал; додатковий капітал; залишок нероз¬поділеного доход)' КС; резерв забезпечення покриття втрат від неновернсних позичок; г) внески— членів КС на депозитні рахунки, а також нараховані па такі кошти та пайові внески проценти належать членам на праві приватної власності і не включаються до власного мана КС; д) межі відповідальності КС - лише майном, що належить їй на праві власності; відсутність субсидіарної відповідальності членів КС, які несуть лише ризик збитків у межах своїх пайових внесків
Органи управління і контролю КС: 1) загальні збори членів КС - вищип орган; 2) спостережна рада КС: обирається загальними зборами КС та підзвітна їм; 3) правління КС - виконавчий орган; 4) кредитний комітет - спеціальний орган, відповідальний за організацію кредитної діяльності КС; 5) ревізійна комісія КС: здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю КС

Література:
1. Вінник О. М. Господарське право: Навчальний посібник. - 2-ге вид., змін, та доп. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. - 766 с.
2. Дадашев Б. А., Гриценко О. І. Кредитні спілки в Україні: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літера- тури, 2010. — 112 с
3. Щетинін А.І. Гроші та кредит: Підручник: Видання 39те, перероблене та доповнене. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 432 с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2023 (6)
Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
^