Стратегічні орієнтири » Антикризова стійкість страхової системи України » Йордан Х.І. Роль маркетингу у страхуванні: історія становлення та проблеми розвитку
Информація до матеріалу
 (голосов: 1)
25-05-2011, 21:38

Йордан Х.І. Роль маркетингу у страхуванні: історія становлення та проблеми розвитку

Категорія: Антикризова стійкість страхової системи України

УДК 336
© Йордан Х.І., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-34с

Роль маркетингу у страхуванні: історія становлення та проблеми розвитку

Особливе місце в діяльності страхової компанії відводиться маркетингу - методу дослідження страхового ринку і впливу на нього з метою отримання компанією якомога більшого прибутку.
Слово "маркетинг" походить від англійського "Market getting" - завоювання (захоплення, досягнення) ринку. Уперше застосували його американські фермери в 30-х роках XX ст. Офіційно термін "маркетинг" уперше запровадила Національна асоціація викладачів економіки США (1935 p.). Згодом термін вживається дедалі ширше і на сьогодні є одним із домінуючих і найбільш уживаних в умовах ринкової економіки.
У страхуванні термін "маркетинг" стали вживати з початку 60-х років.[1]
В економіці розвинутих країн страховий маркетинг започаткувався приблизно три десятки років тому. Поворот страховиків до маркетингу був пов'язаний із насиченням страхових ринків, a також з істотним загостренням конкуренції. Як і на товарних ринках, страховий маркетинг зародився як інструмент конкурентної боротьби, що спрямований на більш повне задоволення потреб клієнтів у страховому захисті. В цілому ж це був етап адаптації усталених маркетингових процедур до специфіки страхового бізнесу. Незважаючи на те, що застосування маркетингових підходів у менеджменті обходилося дорого, вигоди від нього страховики відчули вже тоді.
Другим етапом розвитку страхового маркетингу стали 80-ті роки. Це був період впровадження маркетингу в систему керування всіма сторонами діяльності страхової компанії. У практику почали вводитися такі поняття як "керування маркетингом", або "маркетинговий менеджмент". Головним результатом цього ета-пу стало проникнення маркетингу в усі складники процесу надання послуг - від їх розробки до продажу споживачам. Проте страхові продукти й організаційні структури залишилися в основному тими самими, що й раніше, незважаючи на реформування їх у відповідність із вимогами маркетингу.
Сучасний етап страхового маркетингу починається з 90-х років. У розвинутих країнах він зазнав істотного впливу глибоких соціальних, економічних і демографічних змін, що зумовили підвищення інтересу до страхування. Прагнення сучасного західного суспільства до соціальної захищеності стимулювало розвиток страхування життя, а також пенсійного страхування. Маркетинг став відправною точкою при структурній побудові страхової компанії, у виборі напрямів діяльності, доборі клієнтурних типів ринків
Страховий маркетинг в Україні й досі знаходиться поза увагою фахівців. Практично немає дослідницьких праць з цієї тематики. У навчальній літературі зі страхування звертається увага на сутність маркетингового дослідження та маркетингової політики страхової компанії з посиланням на тлумачення маркетингового дослідження Ф. Котлером: „Ф. Котлер у книзі "Основи маркетингу" тпумачить маркетингове дослідження як систематичне визначення кола даних, необхідних у зв'язку з маркетинговою ситуацією, що постала перед фірмою, збирання і аналіз цих даних та звіт про результати " [2].
Незважаючи на ряд пози¬тивних зрушень в останні п'ять років, зростання класичного страхового ринку України усе ще страждає відсутністю в широ¬кої аудиторії страхової культури і довіри до страхування. Запроваджен¬ня з 1 квітня 2005 р. обов'язкового страхування відповідальності влас¬ників автотранспорту не змінило си¬туацію: майже 60% населення поста¬вилися до нововведення негативно, вважаючи його додатковим податком або черговим “обдурюванням”.
Проблема негативного ставлення до страхування носить комплексний соціально-психологічний та інфор¬маційний характер, тому очікувати її рішення на державному рівні за до¬помогою механізму обов'язкового страхування як мінімум - безпідстав¬но. Сьогодні провідні компанії України намагаються ефективно вирішувати цю проблему через впровадження діючого механізму страхо¬вого маркетингу.
Проведення ринкових досліджень недарма, займає перше місце в пе¬реліку інструментів маркетинг-мікс. Загальновідома істина, що сучасна компанія виробляє те, що може про¬дати, а не навпаки. Маркетингові дослідження покликані з'ясувати, чо¬го ж саме потребують споживачі, який продукт (послуга) буде затре¬буваний ринком, щоб бути конку-рентоздатним і прибутковим для компанії, якими якостями він повинен володіти і за якою ціною прода¬ватися.
Актуальність відповідей на ці пи¬тання в страховій компанії ще вища, ніж у торговому чи виробничому підприємстві. Справа в тому, що страхові послуги - це послуги ла¬тентного (схованого) попиту, більш того - в умовах українських реалій попит на страхування най-частіше є негативним. Як наслідок, залучення й утримання клієнтів — це високозатратний процес (і в плані часу, і щодо фінансів та зусиль персо¬налу компанії). Крім того, тільки ма-совість забезпечує страховій компанії прибуток - виплати не повинні пере¬вищувати розмір зібраних платежів, інакше компанія просто розориться. Тому "право на помилку" в роботі з клієнтами чи виведення нового про¬дукту на ринок у страхової компанії набагато менше, ніж у підприємств іншої сфери. Маркетингові дослід¬ження є “відправною точкою”, вони покликані вивчити потенційну клієнтуру з метою виділення таких споживчих груп, залучення яких у страхову компанію як страхуваль¬ників принесе страховику достатній прибуток у довгостроковій перспек¬тиві та впевненість, що співробітниц¬тво з ними можна розвивати [3].
Примітки:

1. Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук, ред. С. С. Осадець. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2002. - 599 с.
2. Страхування: Підручник /Керівник авт. кол. і наук. ред. С. С. Осадець, д-р, екон. наук, проф. - К.: КНЕУ, 1998. - 528 с.
3. Виноходова С. Маркетингові дослідження в страховому бізнесі: роль, методи, алгоритм проведення// Маркетинг в Україні. – 2004. - №5. – с. 15-19.

Посилання: маркетинг, страхування

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^