Стратегічні орієнтири » Фінанси підприємств 2013 » Снігур В.В. ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1660
  • Автор: Вікторія
  • Дата: 26-12-2013, 15:06
 (голосов: 0)
26-12-2013, 15:06

Снігур В.В. ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Категорія: Фінанси підприємств 2013

ЛНУ ім. І. Франка
Снігур Вікторія
Екф-44с

ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

В сьогоднішніх умовах світова фінансова й економічна криза та її вплив на економіку України призвели до того, що значна кількість вітчизня-них товаровиробників виявились неспроможними з економічної точки зору, протистояти їм. Тому загострилася проблема розробки та впровадження такої системи антикризового фінансового управління, яка б забезпечила не лише вихід підприємств із кризи та загрози банкрутства, але і їх фінансове оздоровлення і розвиток.
Визначення фінансової стійкості підприємств відноситься до числа найбільш важливих економічних проблем в ринкових умовах господарю-вання, оскільки недостатня фінансова стійкість може привести до відсутності у підприємства коштів для розвитку виробництва, їх неплатоспроможності і, в кінцевому підсумку, до банкрутства, а "надмірна" стійкість буде уповіль-нювати динаміку фінансово-господарської діяльності.
Під фінансовим станом розуміють сукупність показників, які відобра-жають здатність (спроможність) підприємства розрахуватися за борговими зобов’язаннями. Він характеризується забезпеченістю фінансовими ресур-сами, які необхідні для нормального функціонування підприємства, доціль-ністю їх розміщення та ефективністю використання, фінансовими взаємо-відносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспромож-ністю та фінансовою стійкістю.
Основна мета фінансового аналізу – одержання невеликого числа ключових (найбільш інформативних) параметрів, що дають об’єктивну і точну картину фінансового стану підприємства, його прибутків і збитків, змін у структурі активів і пасивів, у розрахунках з дебіторами і кредиторами.
Фінансовий стан підприємства характеризує система показників:
• Склад і динаміка активів підприємства та джерел їх утворення;
• Фінансова стійкість підприємства;
• Платоспроможність і кредитоспроможність;
• Склад і динаміка дебіторської і кредиторської заборгованості;
• Оборотність оборотних активів;
• Ефективність використання активів.
Аналіз цих показників має виявити сильні і слабкі сторони фінансового стану підприємства, розробити конкретні заходи, які зміцнили б фінансову стійкість підприємства, усунули загрозу можливого банкрутства.
Слід зазначити, що більшість підприємств здійснюють аналіз фінансового стану з метою оцінки фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності. Лише незначна кількість підприємств за його допомогою оцінюють перспективи розвитку підприємства в майбутньому.
Джерелами аналізу фінансового стану підприємства є його фінансова звітність: 1)Баланс; 2)Звіт про фінансові результати; 3)Звіт про рух грошових коштів; 4)Звіт про власний капітал; 5)Примітки до річної фінансової звітності; 6)Дані аналітичного і синтетичного бухгалтерського обліку.
Основним джерелом аналізу є бухгалтерський баланс. А тому, щоб зробити змістовний аналіз фінансового стану підприємства, потрібно чітко знати будову балансу.
Розрізняють внутрішній і зовнішній аналіз фінансового стану. Внутрішній аналіз здійснюється для потреб управління підприємством. Його результати використовуються для планування, контролю і прогнозування фінансового стану. Зовнішній аналіз проводиться усіма суб’єктами аналізу, що використовують інформацію, яка опублікована. Зміст цього аналізу визначається інтересами власників фінансових ресурсів і контролюючих органів.
Можна назвати шість основних прийомів аналізу:
1. Горизонтальний аналіз - порівняння кожної позиції звітності з попереднім періодом.
2. Вертикальний аналіз - визначення структури фінансових показників з оцінкою впливу різних факторів на кінцевий результат.
3. Коефіцієнтний аналіз - розрахунок відношень між окремими позиціями звіту або позиціями різних форм звітності, визначення взаємозв'язків показників; при аналізі фінансових коефіцієнтів їхні значення зіставляють з базовими величинами, а також вивчають динаміку за звітний період і за послідовно кілька суміжних звітних періодів.
4. Трендовий аналіз - порівняння кожної позиції звітності з попередніми періодами та визначення тренду, тобто основної тенденції динаміки показників, очищеної від впливу індивідуальних особливостей окремих періодів.
5. Факторний аналіз - визначення впливу окремих факторів на результативний показник.
6. Порівняльний аналіз - внутрішньогосподарський аналіз зведених показників звітності за окремими показниками самого підприємства та його дочірніх підприємств (філій), а також міжгосподарський аналіз показників підприємства порівняно з показниками конкурентів або з середньогалузе-вими та середніми показниками.
У світовій практиці вже накопичений достатній досвід інтегральної оцінки фінансового стану підприємств. Це такі відомі комплексні показники, як індекс Альтмана, модель Спрингейта, модель Ліса. Але всі ці моделі непридатні для вітчизняних умов господарювання, тому що їх розроблено з використанням вибіркових сукупностей підприємств інших країн, а тому враховані параметри, які істотно відрізняються від наших. На сьогодні українськими вченими вже розроблені такі моделі, як дискримінантна інтегральної оцінки фінансового стану підприємства (О.Терещенко), яка базується на застосуванні методології дискримінантного аналізу на основі фінансових показників вибіркової сукупності вітчизняних підприємств і комплексна оцінка фінансового стану підприємства на основі використання
матричних моделей (О.Хотомлянський, Т.Перната, Г.Северина). Цей метод оцінки дозволяє виявити тенденції у динаміці фінансового стану підприємства.
Проведене дослідження методик аналізу фінансового стану за різними авторами свідчить не лише про відсутність єдиної системи оціночних показників для визначення ступеня стійкості фінансового стану підприємства, рівня платоспроможності та ліквідності, але й про наявність різних назв для показників, розрахованих за одним і тим же алгоритмом, та однакових назв для індикаторів,обчислених різними способами.
Відмінності у назвах, методиці розрахунку фінансових коефіцієнтів, значні коливання у нормативних значеннях фінансових коефіцієнтів вказують на те, що методика фінансового аналізу в Україні потребує доробки та удосконалення.
Отже, проаналізувавши склад, структуру майна підприємства і джерела їх утворення, можна зробити висновок, що для вивчення цього питання застосовується модель економічного аналізу, сутність якої зводиться до визначення питомих частин майна і джерела його набуття в загальній вартості майна на початок і кінець звітного періоду, зіставлення даних на кінець звітного періоду з даними на початок визначення причин модифікації, вивчення причин модифікації складу і структури майна і джерел його набуття, і в першу чергу тих, що негативно позначаються на фінансовому стані підприємства, доведення до відома керівництва підприємств інформації, яка вимагає прийняття управлінських рішень, спрямованих на усунення причин, що негативно впливають на фінансовий стан підприємства.
Список використаної літератури:
1. Склабінська А. І. Організація і методика економічного аналізу: конспект лекцій з курсу / А. І. Скабінська, Т. Г. Рзаєва. — Хмельницький: ХНУ, 2009. – 123 с.
2. Бондар Н. М. Економіка підприємства. Навчальний посібник / Н. М.Бондар — К.: Видавництво А. С. К., 2010 — 400 с.: іл.
3. Ковалев В.В. Фінансовий аналіз: концептуальні основи. – М.: Фінанси і статистика, 2010. – 720 с.

Посилання: Фінансовий стан

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
^