Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції державних фінансів 2013 » Добрянська О.М. Аналіз податкових надходжень до Державного бюджету України
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 6793
  • Автор: Olena93
  • Дата: 26-12-2013, 15:38
 (голосов: 0)
26-12-2013, 15:38

Добрянська О.М. Аналіз податкових надходжень до Державного бюджету України

Категорія: Сучасні тенденції державних фінансів 2013

Добрянська О.М., ЛНУ ім. Івана Франка, Екф-44с

Одним із основних аспектів в процесі адміністрування податків є забезпечення своєчасного надходження податкових платежів до державного бюджету, що є базою розбудови економіки держави та гарантією соціального забезпечення населення.
Податкові надходження складають значну частину доходів бюджету та відіграють провідну роль у системі бюджетно-податкового регулювання у країнах з розвиненою та перехідною економікою. Саме за рахунок податків формуються фінансові ресурси, необхідні у подальшому для здійснення державою видатків, що зумовлює необхідність побудови ефективної податкової системи, яка б забезпечила необхідний, фіскальнодостатній рівень бюджетних доходів навіть в умовах економічно несприятливої ринкової кон’юнктури [2].
Від ступеня прогнозованості податкових надходжень, керованості процесу їх формування залежить, насамперед, фінансово-бюджетна збалансованість, ефективність бюджетної політики та її значимість у системі інструментів державного регулювання економіки [3].
Зазначимо, що від оптимальності процесів бюджетного формування залежить сталий соціально-економічний розвиток країни [4]. Питання аналізу й прогнозування податкових доходів бюджету держави, встановлення їх зв’язків з тенденціями та закономірностями розвитку соціально-економічної системи загалом, питання формування ефективної політики бюджетного управління на основі отриманих прогнозних даних і виявлених закономірностей, набувають особливої актуальності в умовах кризових ситуацій.
На обсяг податкових надходжень до бюджету впливають певні фактори, до яких відносять макроекономічні чинники:
– розмір ВВП. який створюється країною;
– структура платіжного балансу;
– рівень інфляції;
– рівень зайнятості населення;
– платоспроможність населення;
– нормативно-правове поле законодавчої бази.
Крім цього, на обсяг податкових надходжень до бюджету впливають і мікроекономічні чинники:
– вибір підприємствами виду свого оподаткування;
– наявність у підприємств податкових пільг;
– рівень прибутковості суб'єктів господарювання, розмір їх валового доходу;
– витрати на оплату праці в структурі собівартості продукції підприємства;
– середньооблікова чисельність працюючих;
– ефективність податкового менеджменту підприємств тощо.
Значний вплив на обсяги податкових надходжень до бюджету має група соціально-економічних факторів, яка визначає потужність податкового потенціалу, насамперед базу оподаткування і, відповідно, визначальний для нарахування податкових платежів.
Оскільки сучасна система оподаткування в Україні відображається великою кількістю податків, зборів та обов’язкових платежів податкового характеру, доцільно проаналізувати структуру податкових надходжень до Державного бюджету України за 2010 – 2012 рр., та визначити найбільш вагомі, аналіз яких є першочерговим завданням (див. табл.1).
Загальна сума доходів Державного бюджету України у 2012 році становила 346 054 млн. грн., що на 31 437 млн. грн. або на 9,99 % більше, ніж у 2011 році та на 43,8% більше, ніж у 2010 р. Державний бюджет у 2010 році виконано із дефіцитом у сумі 8 637 млн. грн., в 2011 році вже спостерігається тенденція профіциту обсягом у 1 185 тис. грн., а в 2012 році знову наявний дефіцит у розмірі 36 984 млн. грн.
Зважаючи на проведений аналіз, випливає, що у 2010 році загальний обсяг надходжень за рахунок податку на додану вартість до Державного бюджету становив 126 987 млн. грн., у 2011 він зріс на 45 213 млн. грн., а в 2012 р. порівняно з 2011 зріс на 7,01 %.
Питома вага податку на прибуток підприємств у 2010 році дорівнювала 16,6 % у сумі загальних доходів Державного бюджету України, в 2011 році становила 17,4 %, а в 2012 питома вага податку зменшилась порівняно з минулими роками і досягла рівня 15,9 % у структурі доходів бюджету.
Обсяги акцизного податку до Державного бюджету у 2010 році склали 27 621 млн. грн., у 2011 р. порівняно з 2010 р. збільшились на 19,5 %, в 2012 порівняно з 2011 збільшились на 12,6 % і становили 37 186 млн. грн.
Рентна плата також відіграє важливу роль під час формування доходів Державного бюджету. Їі обсяги у 2010 році склали 9 479 млн. грн., у 2011р. значно зросли і становили 16 822 млн. грн., в 2012 році обсяги надходжень рентної плати зменшились порівняно з 2011 р. на 3 420 млн. грн.
Питома вага ввізного мита у 2010 році становила 3,5 % у структурі доходів бюджету, в 2011 – 3,3 %, а в 2012 р. – 3,7 %.
Податок на доходи фізичних осіб становить не велику частку у структурі загальних доходів Державного бюджету України, але все ж таки має певний вплив при формуванні бюджету. У 2010 році обсяги податкових надходжень за рахунок цього податку становили 4 068 млн. грн., у 2011 – 6 159 млн. грн., а в 2012 – 7 026 млн. грн., тобто спостерігається тенденція до збільшення ролі цього податку в структурі доходів.
Таблиця 1
Структура податкових надходжень до Державного бюджету України за 2010 – 2012 рр.
Добрянська О.М. Аналіз податкових надходжень до Державного бюджету України

Джерело: Складено за даними офіційного сайту Рахункової палати України: http://www.ac-rada.gov.ua/

Відповідно до проведеного аналізу, можна стверджувати, що найбільші надходження у 2010 – 2012 рр. були отримані за рахунок таких податків: податок на додану вартість, податок на прибуток підприємств, акцизний податок, рентна плата, ввізне мито та податок на доходи фізичних осіб, які і відіграють головну роль при формуванні державного бюджету.
Примітки:
1. Офіційний сайт Рахункової палати України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ac-rada.gov.ua/
2. Показники виконання бюджету за 2011 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.minfin.gov.ua/file/link/328305/file/DBU_ZBU.pdf
3. Свердан М.М. Державні фінанси: сучасні особливості механізму формування бюджетних доходів та фінансування видатків / М.М. Свердан // Становлення економіки України у післякризовий період: ризики та проблеми розвитку : монографія; під ред. докт. екон. наук, проф. О.О. Непочатенко. – Умань: Сочінський, 2012. – Ч.1. – С. 192–202.
4. Терещенко Л.О. Моделювання та прогнозування податкових надходжень на регіональному рівні: автореф. дис. канд. екон. наук: спец. 08.03.02 / Л.О. Терещенко; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2000. – 18с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2021 (4)
Ноябрь 2021 (6)
Октябрь 2021 (69)
Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
^