Стратегічні орієнтири » Фінанси підприємств 2013 » Якимчук Ю.Ю. Фінансовий аналіз в Україні: значення та проблеми розвитку
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
26-12-2013, 19:47

Якимчук Ю.Ю. Фінансовий аналіз в Україні: значення та проблеми розвитку

Категорія: Фінанси підприємств 2013

Якимчук Ю.Ю., 2013
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-44с

Фінансовий аналіз в Україні: значення та проблеми розвитку

В ринкових умовах господарювання підприємствам необхідно докладати дуже багато зусиль, щоб зберегти конкурентоспроможність, бути прибутковими, платоспроможними і не допустити банкрутства. Функціонування суб’єктів господарювання може здійснюватись успішно лише з допомогою ефективного, розумного і зваженого менеджменту. Проблеми і негативні явища, які виникають у діяльності підприємства зазвичай пов’язані з помилками керівництва аналітичній роботи, успішне здійснення якої допомагає попередити виникнення практично будь-яких кризових процесів. Отже, запорукою стабільної і рентабельної діяльності суб’єкта господарювання, що забезпечує сталий розвиток і стійке становище в сучасних умовах, є належно організована система і якісне проведення фінансово аналізу, що має бути головною метою діяльності менеджменту.
Аналіз – це сукупність послідовних операцій з дослідження господарських процесів, які проходять на підприємстві. А саме фінансовий аналіз дає змогу після здійснення необхідних обчислень оцінити оптимальність структури капіталу, ліквідність суб’єкта господарювання, визначити потреби в фінансових ресурсах і попередити виникнення кризи неплатоспроможності. Аналіз, що здійснений якісно і точно дає змогу виявити можливі шляхи надходження і витрачання коштів, визначити найкращу структуру засобів виробництва і дослідити перспективи діяльності досліджуваного об’єкта.
Фінансовий стан підприємства – сукупність показників, що відображають наявність, розміщення і використання ресурсів підприємства, реальні й потенційні фінансові можливості підприємства.
Фінансовий аналіз діяльності підприємства – комплексне вивчення фінансового стану підприємства з метою оцінки досягнутих фінансових результатів, що проводиться за допомогою методів фінансового аналізу за даними фінансової звітності підприємства [1].
Внутрішній аналіз фінансового стану здійснюється за такими напрямами: 1) виявлення наявності та збереження власних коштів; 2) визначення забезпеченості фінансування запасів і товарно-матеріальних цінностей власними джерелами і кредитами, оцінка правильності отримання кредитів і перспектива їх проведення; 3) визначення факторів, які вплинули на співвідношення темпів зростання кредитних вкладень та обсягів виробництва і реалізації продукції; 4) виявлення можливості іммобілізації власних обігових коштів і причин утворення дебіторської та кредиторської заборгованості; 5) оцінка майна підприємства і джерел його придбання; 6) оцінка фінансової незалежності від зовнішніх джерел; 7) оцінка платоспроможності; 8) вивчення показників і факторів рентабельності; 9) розроблення конкретних заходів з мобілізації внутрішньовиробничих ресурсів для поліпшення фінансового стану [2].
Фінансовий аналіз має проводитись в строгому порядку для забезпечення отримання належних результатів. Спочатку потрібно чітко визначити мету і предмет аналізу, оцінити наявний стан справ, обрати з сукупності можливих показників найважливіші відповідно до завдань аналізу. Після проведення обрахунків треба належно оцінити отримані результати та те, чи є вони нормативними, виявити тенденції, узагальнити результати. Лише тоді можна пропонувати якісь прогнози, заходи сприяння розвитку чи протидії проблемам залежно від отриманих результатів аналізу.
В процесі фінансового аналізу підприємства застосовують найрізноманітніші методи аналізу, тобто засоби і прийоми опрацювання звітності підприємства, залежно від мети і завдання його здійснення.
До аналізу потрібно підходити комплексно: охоплювати всі аспекти діяльності підприємства; шукати фактори, які впливають на процес господарювання, досліджувати і прогнозувати результати такого впливу; перевіряти точність і повноту даних та те, чи є вони ще актуальними на момент перевірки; користуватись науковими та перевіреними методами, не допускати суб’єктивної оцінки в судженнях. Також важливим моментом є перевірка економічності аналізу, тобто того, чи вигоди від його проведення перевищують понесені на нього витрати.
В наші дні є гостра потреба в створенні загальної системи фінансового аналізу для усіх підприємств для їх об’єктивної оцінки та її стандартизації, що в процесі поглиблення інтернаціоналізації та глобалізації має велике значення. Дослідження підходів різних науковців щодо проведення фінансового аналізу показує, що на даний час немає одної методики, яка б включала певну сукупність коефіцієнтів оцінки фінансового стану суб’єкта господарювання. Також можна зазначити, що в різних авторів ті ж коефіцієнти часто називаються по-різному, або показники, що мають однакову назву, відрізняються методиками обчислення. Відмінності є й у встановленні допустимих значень таких показників, що в сукупності спричиняє багато непорозумінь і ускладнює аналітичну роботу. Ці нормативні значення не диференціюються за видами господарської діяльності, а це є важливим упущенням.
Державні органи, перед якими суб’єкти господарювання є підзвітними, встановлюють кожен свої вимоги до процедур аналізу фінансового стану таких суб’єктів, що значно ускладнює роботу аналітика. Здійсненню фінансового аналізу не сприяють і надто мінливі умови господарювання в державі, нестабільність гривні та проблеми в економіці загалом, часті зміни в нормативно-правовій базі.
Також досвід показує, що не результативним є розрахунок окремих коефіцієнтів, на основі чого роблять однозначні висновки. Для правильної оцінки фінансового стану необхідно застосовувати чітко визначену систему показників, результати обрахунку яких задовольняли б інтереси керівництва, власників та інших зацікавлених осіб. Послідовне використання такої системи аналізу дозволить чітко визначати тенденції в діяльності підприємства, бачити реальний стан справ і прогнозувати можливий розвиток подій.
Для оптимізації фінансового аналізу було б добре розробити таку методику, яка б передбачала відображення результатів аналізу в бальній формі, тобто фінансовий стан кожного підприємства оцінити певною величиною для можливості порівняння з іншими, для складання рейтингів суб’єктів господарювання.
Спроби використання зарубіжного досвіду в дослідженні фінансового стану вітчизняних підприємств показують, що вони не є доцільними в наших умовах господарювання, тобто така оцінка не дає об’єктивних результатів. Це показує неможливість перенесення таких методик, вони потребують адаптації до наших умов.
Порівнюючи вітчизняний фінансовий аналіз і зарубіжний досвід, ми бачимо, що нашим методикам бракує конкретності; показників, які пропонуються для оцінки є надто багато, що ускладнює трактування результатів обрахунків. Необхідно скоротити перелік коефіцієнтів до тих, які несуть в собі найбільше змістове наповнення та найбільш важливі для аналітика.
Всі ці недоліки вказують на існування проблем у вітчизняному фінансовому аналізі, а важливість цього питання підкреслює необхідність пошуку можливих шляхів їх вирішення, тобто вдосконалення наявних доробок і створення єдиної методології аналізу фінансового стану підприємств.
Отже, можна зробити висновки, що для можливості оптимізації фінансового аналізу в Україні необхідно: на законодавчому рівні запровадити єдину методологію проведення аналізу на вітчизняних підприємствах; розробити методику фінансового аналізу, яка б ґрунтувалась на рейтингах чи оцінках, що дасть змогу бачити конкретні дані щодо фінансового стану кожного підприємства; вдосконалювати аналітичну роботу на кожному підприємстві зокрема; використовувати позитивний зарубіжний досвід.

Список використаних джерел

1. Про затвердження Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації / Наказ Міністерства фінансів України та Фонду державного майна України, Положення від 26.01.2001 №49/121, Офіційний портал ВРУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0121-01
2. Мних Є. В. Економiчний аналiз: Пiдручник / Є.В. Мних. – К.: Знання, 2011. – 630 с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
^