Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції державних фінансів 2014 » Габель Б.Р. Шляхи вдосконалення механізму поповнення дохідної частини місцевих бюджетів України в кризовий період економіки
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2091
  • Автор: gabelb
  • Дата: 24-02-2014, 21:30
 (голосов: 0)
24-02-2014, 21:30

Габель Б.Р. Шляхи вдосконалення механізму поповнення дохідної частини місцевих бюджетів України в кризовий період економіки

Категорія: Сучасні тенденції державних фінансів 2014

УДК 336
(с) Габель Б.Р., 2014
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-52

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПОПОВНЕННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ в КРИЗОВИЙ ПЕРІОД ЕКОНОМІКИ

Місцеві бюджети сформувалися разом з виник¬ненням органів місцевого самоврядування. Вони є у федеральних і унітарних державах. Значний вплив на функціонування місцевих бюджетів має державний устрій та національні особливості орга¬нізації місцевого самоврядування.
Місцеві бюджети - це фонди грошових коштів, призначені для реалізації завдань і функцій, покладених на органи самоврядування. За рахунок фондів грошо¬вих коштів місцевих бюджетів - складової бюджетної системи держави і фінансової бази діяльності органів самоврядування - забезпечується фінансування захо¬дів економічного і соціального розвитку на відповідній території. Згідно зі ст. 43 Конституції України місцеві органи самоврядування здійснюють управління май¬ном, що є у комунальній власності; затверджують про¬грами соціально-економічного та культурного розвитку і здійснюють контроль за їх виконанням; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і здійснюють контроль за їх виконанням; вста¬новлюють місцеві податки та збори відповідно до за¬кону; утворюють, реорганізовують та ліквідують кому¬нальні підприємства, організації, установи [1].
У процесі виконання своїх завдань і функцій між місцевими бюджетами, з одного боку, та юридичними і фізичними особами, що функціонують на даній тери¬торії, з іншого, складаються економічні відносини щодо мобілізації і витрачання грошових коштів цих бюджетів. Крім того, між місцевими бюджетами різних рівнів і між ними і державним бюджетом виникають економічні від¬носини, зумовлені перерозподілом фінансових ресурсів. Останнє пов'язане з необхідністю забезпечення ефек¬тивного функціонування кожного бюджету [2].
Відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітуван¬ня про їх виконання та контролю за дотриманням бю¬джетного законодавства, і питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства регулюються Бюджетним кодексом України.
Місцевий бюджет містить надходження і витрати на виконання повноважень органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Ці надходження і ви¬трати становлять єдиний баланс відповідного бюджету. Місцевий бюджет може складатись із загального фонду та спеціального фонду. Відповідно до ч. 6 ст. 13 Бюджет¬ного кодексу України підставою для рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідної міс¬цевої ради про створення спеціального фонду у складі місцевого бюджету може бути виключно Бюджетний кодекс та Закон про Державний бюджет України [4].
Як загальний, так і спеціальний фонди місцевих бюджетів складаються з надходжень і видатків. Над¬ходженнями до бюджету визнаються доходи бюджету, повернення кредитів до бюджету, кошти від державних (місцевих) запозичень, кошти від приватизації держав¬ного майна (щодо державного бюджету), повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів. Перелік доходів за видами місцевих бюджетів закріплено в статтях 64 - 69 Бюджетного кодексу України.
Протягом останніх років особливо актуальною стала проблема нестачі фінансових ресурсів органів місцевої влади та нестабільність джерел їхньої дохідної частини. Виявлення резервів зростання дохідної части¬ни місцевих бюджетів особливо набирає актуальності в умовах фінансової кризи.
Метою статті є дослідження основних напрям¬ків формування місцевих бюджетів і визначення збіль¬шення надходжень до бюджету.
Питанню вдосконалення механізму поповнення до¬хідної частини місцевих бюджетів України в умо¬вах фінансової кризи приділяється значна увага. Дану проблему висвітлено в працях вітчизняних та зару¬біжних економістів та науковців: Ш Бланкарта, О. Васили- ка, М. Кульчицького, Т. Грицюка, Ц. Огнята, Н. Здерка та ін. Деякі економісти у своїх наукових роботах досліджу¬ють не нову для України, але дуже актуальну в останній час, проблему прозорості бюджету, аналізують методи залучення громадськості до бюджетного процесу, підви¬щення інформатизації та публічності даного питання.
Резервам збільшення дохідної частини місцевих бю¬джетів присвячено праці В. Прохорової, А. Серженка та ін.
Велика кількість авторів вважає за необхідне роз¬ширення переліку місцевих податків і зборів та підви¬щення ставок деяких податків.
До заходів підвищення ролі місцевих бюджетів від¬носять введення нових податків таких, як податок на ба¬гатство, екологічний податок, туристичний збір [3] та ін.
Хоча у випадку введення до сплати екологічного податку податковий тягар переміщується на більш тісне коло платників податків. Тому автори в своїх досліджен¬нях пропонують твердження [6], що Україні не потрібно такої великої кількості податків. Таким чином, реальне збільшення надходжень до місцевих бюджетів залежить від зростання доходів від податку з фізичних осіб та зе¬мельного податку, частки яких є найбільшими у струк¬турі податкових надходжень місцевих бюджетів.
Також позитивний результат очікується багатьма вітчизняними науковцями і політиками щодо збільшен¬ня поповнення місцевих бюджетів від надходження пла¬ти за парковку автомобілів. Так склалося, що діяльність, пов'язана з паркуванням транспортних засобів, сьогодні набула широкого розповсюдження. При цьому плата за парковку автомобілів є одним з найбільш важливих дже¬рел наповнення місцевих бюджетів у країнах з усталени¬ми традиціями місцевого самоврядування. Натомість в Україні протягом останніх років мала місце дещо інша ситуація: надходження збору за припаркування авто¬транспорту склали тільки близько 3% від загального об¬сягу місцевих податків і зборів. Поліпшення механізму його справляння в Податковому кодексі України разом з рядом чинників - збільшення кількості транспортних засобів, розширення мережі платних зон паркування та покращення якості наданих сервісних послуг - сприя¬тимуть зростанню темпів надходження даного збору[5].
З метою виявлення невикористаних земель, зе¬мельних ділянок, що пустують і не передані в оренду, необхідно зробити повну інвентаризацію земельних ділянок на територіях місцевих громад, якщо необхід¬но, укласти угоди з орендарями та забезпечити повне надходження плат до місцевих бюджетів. Також потріб¬но регулярно здійснювати індексацію грошової оцінки земель. Брак наповнення дохідної частини місцевих бюджетів земельним податком зумовлений заниженою грошовою оцінкою вартості земель та ведення недоско¬налого їх обліку.
Для підвищення ефективності поповнення дохід¬ної частини місцевих бюджетів необхідно також запро¬вадити в дію зміну принципів планування та виконання доходів місцевих бюджетів.
Для забезпечення збільшення доходів бюджету від податку з доходів фізичних осіб потрібно збільши¬ти рівень заробітної плати, ліквідувати заборгованості із заробітної плати, зменшити або ліквідувати тонізацію доходів, що потребує дій від центральних органів вико¬навчої влади.
Виходячи з дослідженого матеріалу, можна зроби¬ти такі висновки: для вдосконалення механізму поповнення дохідної частини місцевих бюджетів України, особливо в кризовий період економіки, є необ¬хідність вдосконалення законодавства щодо планування і виконання доходів місцевих бюджетів та компетент¬ність кадрів, що займаються плануванням і виконанням доходів місцевих бюджетів.
Основними напрямами збільшення дохідної час¬тини місцевих бюджетів є проведення індексації грошо¬вої вартості земельних ділянок, збільшення розміру за¬робітної плати, ліквідація заборгованості по заробітній платі та ліквідація тінізації доходів.

ЛІТЕРАТУРА
1. Конституція України , 1996, № 30, ст. 141 з доповнен¬нями та змінами.
2. Бюджетний кодекс України - редакція від 05.02.2012 р. // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show
3. Податковий кодекс України - редакція від 02.12.2010 р. // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show
4. Теліпко В. Е. Науково-практичний коментар Бюджет¬ного кодексу України / В. Е. Теліпко, А. С. Овчаренко, С. А. Па- насюк ; За заг. ред. М. Я. Азарова. - К. : Центр навчальної літе¬ратури, 2011. - 480 с.
5. Науково-практичний коментар до Податкового ко¬дексу України: в 3 т. / Кол. авторів [заг. редакція М. Я Азаро¬ва]. - К. : Міністерство фінансів України, Національний уні¬верситет ДПС України, 2010. - 2389 с.
6. Антипов В. І. Тіньова економіка та економічна зло¬чинність: світові тенденції, українські реалії та правові засо¬би контролю (теоретико-методологічне узагальнення) : мо¬нографія / В. І. Антипов. - Вінниця : ДП ДКФ,2006. - 1040 с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^