Стратегічні орієнтири » Фінансова безпека 2014 » Перловська І.П. Фінансова безпека страхового ринку як запорука фінансової безпеки суб'єктів господарювання
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
12-05-2014, 23:04

Перловська І.П. Фінансова безпека страхового ринку як запорука фінансової безпеки суб'єктів господарювання

Категорія: Фінансова безпека 2014

Перловська І.П., 2014
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-31с

Фінансова безпека страхового ринку як запорука фінансової безпеки суб'єктів господарювання

Фінансову безпеку страхового ринку можна охарактеризувати як комплекс взаємопов’язаних факторів, які визначають стан його функціонування, результативність діяльності страхових компаній і перспективи розвитку ринку в цілому [2, с.187].
Фінансову безпеку страхової компанії можна розглядати як гармонізацію фінансових інтересів страховика з інтересами складових навколишнього середовища – держави, ринку, конкурентів. Тобто страховий ринок тоді знаходиться у фінансово безпечному стані, коли фінансові інтереси страхових компаній у певній мірі узгоджені з інтересами інших суб’єктів – страхувальників, кредиторів, конкурентів, держави, позичальників, інвесторів та ін., що сприяє мінімізації зовнішнього впливу загроз на загальний рівень фінансової безпеки ринку страхових послуг [1].
Загрози фінансової безпеки страхового ринку зазвичай поділяють на внутрішні та зовнішні.
Внутрішні загрози спонукаються в основному неадекватною фінансово-економічною політикою учасників страхового ринку; помилками, зловживаннями структурних підрозділів та окремих спеціалістів; відсутністю контролю за збереженням фінансової інформації; помилками в управлінні фінансами [1].
У більшості випадків внутрішні загрози на страховому ринку виникають внаслідок неефективного фінансового менеджменту в межах страхових компаній, зокрема, неврівноваженою тарифної політики і незбалансованого розміщення страхових резервів за напрямами і термінами. Так, допущення помилок при розрахунку тарифної ставки може призвести до втрати конкурентних переваг компанії на ринку внаслідок необґрунтованого завищення (заниження) розміру страхової премії.
Важливим завданням страхових компаній в рамках забезпечення фінансової безпеки страхового ринку є формування збалансованих страхових портфелів, тобто є необхідність залишатися фінансово стійкими навіть при настанні значних за розмірами збитків.
На певну увагу при дослідженні фінансової безпеки страхового ринку заслуговує питання ефективного розміщення коштів страховиків, представлених у формі страхових резервів. Страхові компанії повинні сформувати інвестиційний портфель таким чином, щоб вчасно і в повному обсязі виконувати взяті раніше зобов’язання перед власниками страхових полісів.
Однак вітчизняні страхові компанії не демонструють значну зацікавленість в ефективному розміщенні страхових резервів [3].
Основними причинами виникнення зовнішніх загроз для сучасного страхового ринку є: стрімкий розвиток інтеграційних та глобалізаційних процесів, інтернаціоналізація світового ринку страхових послуг; високий рівень мобільності, взаємозв`язку та взаємозалежності страхового і фінансового ринків, заснованого на новітніх технологіях; різноманіття і динамізм існуючих фінансових інструментів; нездатність фінансових інститутів та наглядових органів в належній мірі контролювати кризові явища; високий рівень залежності від зовнішнього перестрахування; шахрайство у страхуванні; недосконалість національного законодавства у страховій сфері; нерозвиненість фондового ринку країни; зростання залежності національного страхового ринку від іноземного капіталу; збереження тенденцій затягування виходу із економічної (фінансової), політичної кризи [1].
Особливої уваги вимагає визначення зовнішніх загроз фінансовій безпеці страхового ринку. Внаслідок того, що на вітчизняному страховому ринку сконцентрований значний за обсягом іноземний капітал, ймовірність спалаху фінансових криз у нашій країні досить значна.
Істотної фінансової загрозою для страхового сектора залишається і відтік капіталу за кордон. Варто ще зазначити і чітку залежність вітчизняного страхового ринку від кон’юнктури та спекулятивних очікувань іноземних страхових компаній.
Загрози, викликані стрімким розвитком глобалізації, в сукупності можуть порушити як фінансову безпеку страхового ринку зокрема, так і держави в цілому.
При розгляді можливих небезпек фінансової безпеки страхового ринку слід звернути увагу також на шахрайські дії з боку суб’єктів страхового ринку. Шахрайство у страховому секторі має масштабний характер і з кожним роком набирає все більше обертів. При цьому в більшості випадків злочинні дії спрямовані на максимізацію прибутку або отримання доходу, який не підлягатиме оподаткуванню. Зокрема, страхові компанії вдаються до протиправних дій для зменшення розміру страхового відшкодування, їх працівники — для отримання власної матеріальної вигоди. Фінансові аналітики оцінюють щорічні сумарні збитки від здійснення шахрайських дій на вітчизняному страховому ринку приблизно на 600 млн. грн. Підраховано, що близько 16% страхових виплат потрапляють до рук фінансових аферистів [3].
Страховий ринок та фінансова безпека його учасників є важливою складовою ринкової економіки і виступає, з одного боку, засобом захисту бізнесу і добробуту людей, а з іншого – комерційною діяльністю, що приносить прибуток та значні інвестиції в економіку. Роль страхових компаній у ринковій економіці, зобов’язує їх приділяти особливу увагу організації власних фінансів, і як наслідок, забезпеченню фінансової стійкості та платоспроможності всього ринку [1].
В майбутньому рівень фінансової безпеки страхового ринку буде визначатися тим, наскільки ефективно суб’єкти цього ринку зможуть протистояти наявним і потенційним загрозам і наскільки дієво вони зможуть усунути негативні чинники впливу на його функціонування [3].
Отже, на страховий сектор впливає значна кількість різноманітних факторів, що обумовлює необхідність постійного моніторингу стану страхового ринку та швидкого реагування у випадку прояву кризових явищ та процесів [2, c. 189].

Список використаної літератури:
1. Гладчук О. М. Фінансова безпека сучасного страхового ринку України. . [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2931
2. Деркач О. М. Фактори впливу на стан фінансової безпеки страхового ринку / О. М. Деркач // Бізнесінформ. – 2012. - №6. – С. 187-190.
3. Основні загрози фінансовій безпеці страхового ринку. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://str.razanira.com/osnovni-zagrozi-finansovij-bezpeci-straxovogo-rinku.html
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2021 (4)
Ноябрь 2021 (6)
Октябрь 2021 (69)
Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
^