Стратегічні орієнтири » Стратегія і тактика в роботі фінансиста » Готь Т.Б. Ризик-менеджмент: сутнісні характеристики і фінансові аспекти
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2712
  • Автор: Tetiana Got
  • Дата: 25-05-2014, 14:14
 (голосов: 1)
25-05-2014, 14:14

Готь Т.Б. Ризик-менеджмент: сутнісні характеристики і фінансові аспекти

Категорія: Стратегія і тактика в роботі фінансиста

Готь Т.Б.
студeнткa мaгiстрaтури
eкoнoмiчнoгo фaкультeту
Львiвськoгo нaцioнaльнoгo
Унiвeрситeту iмeнi Iвaнa Фрaнкa,
м. Львiв, Укрaїнa

Ризик-менеджмент: сутнісні характеристики і фінансові аспекти

Ризик є невід'ємним атрибутом фінансово-господарської діяльності підприємств і потребує значної уваги з боку фінансових менеджерів. Існування певного рівня ризику операцій зовсім не означає, що від них треба відмовитися. Адже відмова буде рівнозначною втраті очікуваних доходів і прибутків. В усьому потрібна міра і зваженість фінансових рішень. Все вище сказане забезпечує саме ризик-менеджмент.
Дослідженню мінімізації та нейтралізації ризиків підприємства присвячена досить велика кількість наукових праць багатьох вчених, таких як О. Васюренко, В. Вітлінський А. Роговий, І. Гришова, Б. Мізюк та інші. Пoряд з цим, сучaснi умoви гoспoдaрювaння вимaгaють прoвeдeння пoдaльших дoслiджeнь щoдo пiдвищeння eфeктивнoстi управління ризиками нa пiдприємствaх.
Звичайно, від можливих втрат у ринковому середовищі ніхто не застрахований. Але це не свідчить про те, що з метою повного уникнення втрат потрібно проводити лише консервативну політику. Важливо не просто боятися ризиків у ринковій діяльності, а вчасно аналізувати причини небажаного розвитку подій, враховувати попередній негативний досвід, постійно коригувати систему оперативних дій з позицій максимізації результату.
Важлива роль у визначенні допустимого рівня ризику, прогнозуванні ймовірності настання ризикових подій та своєчасній нейтралізації їх негативних наслідків відводиться ризик-менеджменту.
Ризик-менеджмент - це система заходів щодо виявлення, оцінки, профілактики та страхування ризиків і включає стратегію і тактику управлінських дій.
Стратегія ризик-менеджменту - це мистецтво управління ризиком в невизначеній господарській ситуації-, засноване на прогнозуванні ризику і прийомів його зниження. Стратегія ризик-менеджменту включає правила, на основі яких приймаються ризикове рішення і способи вибору варіанта рішення. Правила - це основоположні принципи дії.
У стратегії ризику-менеджменту застосовуються наступні правила:
- максимум виграшу;
- оптимальна ймовірність результату;
- оптимальна коливаність результату;
- оптимальне поєднання виграшу і величини ризику
Сутність правила максимума виграшу полягає в тому, що з можливих ризикових варіантів вибирається варіант, який дає найбільшу ефективність результату (виграш, прибуток) при мінімальному або прийнятному для інвестора ризику. Сутність правила оптимальної ймовірносщ результату полягає в тому, що з можливих рішень вибирається те, при якому ймовірність результат є прийнятною для інвестора або задовольнить фінансового менеджера.
На практиці застосування правила оптимальні ймовірності результату звичайно поєднується з правилом оптимальної коливаності результату.
Суть правила оптимальної коливаності результату полягає в тому що з можливих рішень вибирається те, при якому ймовірності виграшу і програшу для одного і того і ризикового вкладення капіталу мають невеликий розрив. Сутність правила оптимального поєднанням виграшу і величини ризику полягає в тому, що менеджер оцінює очікувані величини виграшу і ризик (програшу, збитку) і ухвалює рішення вкласти капітал в той захід, який дозволяє отримати очікуваний виграш і уникнути великого ризику.
Тактика ризик-менеджменту включає практичні методи і прийоми фінансового менеджменту для досягнення поставленої мети в конкретних умовах. Завданням тактичного управління фінансовими ризиками підприємства є вибір найбільш конструктивних і оптимальних способів зниження ризику та нейтралізації їх негативних наслідків у разі виникнення ризикової події у кожному конкретному випадку.
Як система управління, ризик-менеджмент включає дві підсистеми: та, що управляє (суб'єкт ризик-менеджменту), і та, якою управляють (об'єкт управління).
Суб'єктами управління в ризик-менеджменті виступають фінансові менеджери з ризику, функціональні обов'язки яких полягають:
- в обґрунтуванні доцільності інвестицій у ризикові об'єкти та розробці програми ризикової інвестиційної діяльності;
- виборі способів уникнення ризиків та методів його зниження;
- організації страхування ризиків;
- організації системи фінансових відносин: між страховиками і страхувальниками; між позичальниками і кредиторами; між контрагентами та ін.
Для вирішення низки управлінських завдань, пов'язаних з ідентифікацією, оцінкою та нейтралізацією фінансових ризиків за значного обсягу ризикових операцій доцільно створювати на підприємстві спеціальний відділ (дільницю, центр) ризикових вкладень.
Об'єктами ризик-менеджменту є ризикові вкладення капіталу і система фінансових відносин. У процесі управління фінансові менеджери цілеспрямовано впливають на об'єкти управління в межах своїх управлінських функцій. До основних функцій суб'єкта ризик-менеджменту відносять планування, організацію, мотивацію і контроль.
Політика управління фінансовими ризиками є складовою загальної фінансової стратегії підприємства і полягає у розробці цілої системи заходів з виявлення фінансових ризиків, оцінювання рівня їх концентрації та ймовірності виникнення, попередження небажаних наслідків ризикових подій та компенсації понесених втрат.
Ризик-менеджмент знижує ймовірність виникнення ризиків, але не дає гарантії повністю нейтралізувати пов’язані з ними наслідки негативних фінансових явищ в господарському процесі. Відповідно до усього вище сказаного, якщо на підприємстві буде правильно організована система заходів ризик-менеджменту можна буде зменшити ризик, або ж уникнути його взагалі.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
1. Багмет К.В. Функціональна підсистема у структурі ризик-менеджменту організації / ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ». – 2010. – УДК 330.131.7
2. Головач Т. В., Грушевицька А. Б., Ризик-менеджмент: зміст і організація на підприємств. Вісник Хмельницького національного університету 2009, № 3, T. 1. –С. 157- 162.
3. Гончаров, А.Б. Інвестування: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Х.: Видавничий Дім ’ІНЖЕК’, 2003. - 336 с. Укр.мова. / А Б Гончаров. - 2003. - іл.
4. Старостіна А.О. Ризик-менеджмент: теорія та практика: навч. посібник./ А. О. Старостіна, В. А. Кравченко – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2009. – 200с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2023 (6)
Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
^