Стратегічні орієнтири » Експериментальні методи фінансово-економічних досл » Понайда І.С. Імітаційне моделювання фінансово-економічних процесів
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
2-12-2014, 22:53

Понайда І.С. Імітаційне моделювання фінансово-економічних процесів

Категорія: Експериментальні методи фінансово-економічних досл

ЛНУ імені Івана Франка, Екф-41с

Імітаційне моделювання фінансово-економічних процесів

Моделювання процесів та явищ із допомогою ЕОМ дозволяє оцінити поведінку систем при річних наборах вхідних параметрів, а також є порівняно недорогим метолом дослідження. Відповідна практика отримала назву «імітаційне моделювання».
Імітаційне моделювання використовують, коли:
- експерименти безпосередньо з реальним об'єктом надто дорогі, не-можливі чи небезпечні;
- неможливо побудувати адекватну аналітичну модель певної системи, зокрема, через дію випадкових чинників;
- необхідно дослідити поведінку системи в часі.
При імітаційному моделюванні система, що вивчається, замінюється достатньо точною моделлю. Експериментування з моделлю може стати чинником розуміння суті явища без випробувань на реальному об'єкті.
Існує клас об'єктів, для яких з різних причин не розроблені аналітичні моделі або методи обґрунтування рішень. У цьому разі аналітична модель може бути замінена імітаційною [5].
Метою імітаційного моделювання, яке спирається на експериментальну і прикладну методологію, є:
– опис поведінки системи;
– побудова теорії і гіпотези, які можуть пояснити поведінку;
– використання цієї теорії для прогнозування майбутньої поведінки системи, тобто тих впливів, які викликані змінами в системі або змінами способів її функціонування.
Моделювання складних економічних процесів скоріше можна вважати мистецтвом. Економічне моделювання є складнішим процесом порівняно з моделюванням фізичних систем.
Причинами, які пов’язані з економічною реальністю і виділяють економічну систему з-поміж інших є:
– недостатність фундаментальних законів, що належать до економічної галузі;
– взаємозв’язки між елементами важко піддаються кількісному вимірюванню і формалізації;
– складність відображення у кількісному вимірнику поведінки вхідної інформації;
– присутність в економічній системі процесу прийняття рішень людиною.
Тому імітаційне моделювання може видати як позитивний, так і негативний результат [3].
Імітаційне моделювання дозволяє імітувати поведінку системи в часі. Водночас перевагою є те, що перебіг подій у моделі можна регулювати: уповільнювати в одних випадках та пришвидшувати в інших [5].
Корисною і прийнятною моделлю буде та, яка найефективніше пояснює реальну систему і прогнозує її стан.
Існують критерії, яким повинна відповідати якісна модель:
– бути простою і зрозумілою користувачу;
– бути цілеспрямованою, надійною;
– бути зручною в управлінні і поводженні, забезпечити повноту вирішення завдань;
– бути адаптивною, щоби легко переходити до інших модифікацій або поновлювати дані [3].
Імітаційні моделі описують об’єкт дослідження деякою мовою, імітуючи елементарні явища, з яких складається функціонування системи, зі збереженням їхньої логічної структури, послідовності протікання у часі, особливостей і складу інформації про стан процесу.
Описи компонентів реальної системи в імітаційній моделі мають певний логіко-математичний характер і є сукупністю алгоритмів, які імітують функціонування цієї системи. Програма моделі, побудована на основі цих алгоритмів, дає змогу звести імітаційне моделювання до проведення експериментів на ЕОМ шляхом їхнього «прогону» на деякій множині вхідних даних, які імітують первинні події, що відбуваються в системі. Інформація, яка фіксується у процесі дослідження імітаційної моделі, дає змогу визначити потрібні показники, що характеризують ефективність системи, яку досліджують [2].
Найбільш популярними пакетами імітаційного моделювання є:
1. Arena компанії Rockwell Automatіon;
2. AnyLogіc компанії XJ Technologіes;
3. GPSS World фірми Minuteman Software;
4. Process Charter 1.0.2 компанії Scіtor;
5. Powersіm 2.01 фірми Modell Data AS;
6. Іthіnk 3.0.61 виробництва Hіgh Performance Systems;
7. Extend+BPR 3.1 компанії Іmagіne That!;
8. Vensіm фірми Ventana Systems.
Ці пакети найбільше відрізняються стилем моделювання, тобто середовищем, за допомогою якого створюються моделі. У пакеті Process Charter модель будується за допомогою блок-схеми. Powersіm і Іthіnk використовують систему позначень Systems Dynamіcs. Extend застосовує компоновочні блоки. Всі продукти, крім Process Charter, дозволяють проводити аналіз чутливості, тобто багаторазово виконувати модель із різними вхідними параметрами, щоб зрівняти результати декількох прогонів.
AnyLogіc – програмне забезпечення для імітаційного моделювання складних систем і процесів, розроблене компанією XJ Technologіes.
AnyLogіc підтримує ієрархічне моделювання, а також створення власних моделюючих конструкцій і об'єднання їх у бібліотеки (тільки для версії Professіonal). AnyLogіc заснований на Java і базується на платформі Eclіpse – сучасному стандарті для бізнесів-додатків. Завдяки Eclіpse AnyLogіc працює на всіх поширених операційних системах (Wіndows, Mac, Lіnux і т.д.).
У редакторі AnyLogіc можливо розробити анімацію та інтерактивний графічний інтерфейс моделі. Анімація може бути ієрархічною і підтримувати кілька перспектив. Наприклад, можна визначити глобальний погляд на процес виробництва, а також детальні анімації конкретних операцій, а потім перемикатися між ними.
Для створення звітів в AnyLogіc відведена спеціальна палітра "Статистика", у якій утримуються конструкції для збору даних по ходу роботи моделі. У цій палітрі також знаходяться різні діаграми, графіки та гістограми.
Пакет розширення MatLab Simulink for Windows також служить для імітаційного моделювання моделей, що складаються із графічних блоків із заданими властивостями (параметрами). Компоненти моделей, у свою чергу, є графічними блоками і моделями, які містяться в ряді бібліотек і за допомогою миші можуть переноситися в основне вікно та з'єднуватися один з одним необхідними зв'язками. До складу моделей можуть включатися джерела сигналів різного виду, віртуальні прилади, що реєструють, графічні засоби анімації. Подвійне клацання мишею на блоці моделі виводить вікно зі списком його параметрів, які користувач може змінювати. Запуск імітації забезпечує математичне моделювання побудованої моделі з наочним візуальним поданням результатів.
GPSS World (GPSSW, General Purpose System Simulation World – Світова загальноцільова система моделювання), розроблена для ОС Wіndows. Цей програмний продукт увібрав в себе весь арсенал новітніх інформаційних технологій. Він включає розвинені графічні оболонки для створення моделей і інтерпретації вихідних результатів моделювання, засоби мультимедіа та відео, об’єктно-орієнтоване програмування та ін. В основу системи GPSS World покладена мова імітаційного моделювання GPSS (General Purpose System Sіmulatіon – Загальноцільова система моделювання).
Система GPSS World – потужне універсальне середовище моделювання як дискретних, так і безперервних процесів, призначене для професійного моделювання найрізноманітніших процесів і систем. За допомогою цієї системи, наприклад, можна ефективно моделювати як виробничі, так і невиробничі процеси. У системі GPSSW реалізована процедура візуалізації процесу функціонування моделі з використанням методів мультиплікації [4].
Таким чином, імітаційне моделювання дозволяє врахувати максимально можливе число чинників при ухваленні управлінських рішень і є найбільш потужним засобом аналізу складних систем і процесів. Необхідність його використання у вітчизняній фінансовій практиці обумовлена особливостями української економіки, яка характеризується суб’єктивізмом, залежністю від позаекономічних чинників і високою мірою невизначеності. Імітаційне моделювання є основою для створення нових технологій управління і ухвалення рішень у сфері бізнесу [1].

Список використаної літератури:
1. Братушка, С. М. Імітаційне моделювання як інструмент дослідження складних економічних систем [Текст] / С. М. Братушка // Вісник Української академії банківської справи. – 2009. – № 2 (27). – С. 113–118.
2. Жерновий Ю. В. Імітаційне моделювання систем масового обслуговування: Практикум. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 307 с.
3. Імітаційне моделювання в контексті управлінського аналізу / М. Б. Кулинич // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2009. - № 647. - С. 587-590.
4. Квєтний Р.Н. Комп’ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Частина 1: Навчальний посібник / Квєтний Р.Н., Богач І.В., Бойко О.Р., Софина О.Ю., Шушура О.М. Під заг. ред.. Квєтного Р.Н. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 190 с.
5. Підхомний О.М. Фінансова безпека України в умовах глобалізації : монографія / О.М. Підхомний; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : СПОЛОМ, 2012. – 360 с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
^