Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2015 » Петрів Н.Д. Аналіз ринку фінансового лізингу в україні і перспективи його розвитку
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
7-04-2015, 13:22

Петрів Н.Д. Аналіз ринку фінансового лізингу в україні і перспективи його розвитку

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2015

Актуальність теми. Перед багатьма українськими підприємствами постає актуальна проблема залучення джерел фінансування виробництва, залучення високотехнологічного устаткування й впровадження новітніх технологій. Однак у ситуаціях, коли власних фінансових ресурсів недостатньо, а банківські кредити є недоступними за ціною і можливість їх одержання обмежена, лізинг стає одним із найдоступніших способів фінансування бізнесу.
Метою даної роботи є дослідження теоретичних і практичних аспектів здійснення фінансового лізингу в Україні.
Сьогодні лізинг виступає альтернативним джерелом фінансування, де поєднуються різного типу відносини: орендні, кредитні та фінансування. Використання лізингу надає можливість створення або оновлення матеріальної бази та основних фондів підприємств різних організаційно-правових форм господарювання.
Лізинг як форма інвестування дає можливість розвиватися малим, середнім і великим підприємствам, які потрапили у скрутне фінансове становище.
Не зважаючи на широку розповсюдженість лізингу у розвинутих країнах, в економіці України такі відносини перебувають на початкових етапах становлення через порівняну новизну лізингу, незначний досвід і недосконалість законодавчої бази в Україні. Активніше впровадження лізингових відносин є актуальним в українській економіці, оскільки значна частка підприємств не може похизуватись сприятливим станом матеріально-технічної бази, а, навпаки, основні фонди характеризуються застарілою технікою та обладнанням, ефективність їх використання є низькою тощо.
Комерційні банки нині здійснюють широке коло операцій та надають різноманітні послуги. Крім видачі кредитних ресурсів і здійснення широкого спектру банківських операцій і фінансових послуг, банки активно розширюють коло нетрадиційних видів банківських послуг. Зокрема, така тенденція спостерігається в зарубіжних країнах: Чехія, Естонія, США, Угорщина.
До нетрадиційних банківських послуг відносяться: лізинг, факторинг, трастові послуги, операції з цінними металами, гарантійні, посередницькі, інформаційні та консультаційні послуги, а також фінансовий інжиніринг.
Сьогодні з усіх нетрадиційних видів банківських послуг саме лізинг є найбільш актуальним.
В Україні регулювання ринку лізингових послуг забезпечують такі державні регулятори:
• Національний банк України: до його компетенції входить контроль і регулювання ринку банківських послуг;
• Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) – щодо інших ринків фінансових послуг, включаючи лізингові операції.
Нормативно-правове регулювання лізингових відносин забезпечують:
• Цивільний кодекс України;
• Господарський кодекс України;
• Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг України»;
• Закон України «Про фінансовий лізинг»;
• Закон України «Про банки і банківську діяльність»;
• Податковий кодекс України (зокрема, в частині ПДВ і податку на прибуток).
Відповідно до Закону України «Про фінансовий лізинг», лізинг – це підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів і полягає в наданні лізингодавцем у виключне користування на визначений строк лізингоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця або набувається ним у власність за дорученням і погодженням з лізингоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів [2]. В економічній літературі немає загальноприйнятої класифікації видів лізингу, однак найпоширеніший поділ лізингу, який пропонують сучасні фінансові теоретики – на фінансовий та оперативний. Критерієм такого поділу є обсяг зобов'язань лізингодавця та терміни користування лізинговим майном.
Операційний лізинг передбачає лізингові контракти, що укладаються на короткий та середній терміни (як правило, менше амортизаційного періоду), згідно з якими орендатору надається право у будь-який час скасувати договір. Як водиться, це виникає, коли орендатори об’єкта лізингу швидко міняються. Зазвичай лізингова компанія бере на себе технічне обслуговування об’єкта лізингу – плановий ремонт, страхування тощо. Після закінчення терміну дії договору лізингу предмет договору може бути повернений власникові або знову зданий в оренду [7, c. 235].
Фінансовий лізинг - комплекс економічних і майнових відносин, що виникає у зв'язку з придбанням майна у власність з подальшою його передачею у тимчасове володіння і користування за відповідну плату і наступним його викупом. Що стосується оперативного лізингу, то він характеризується тим, що строк, на який майно передається в тимчасове володіння і користування, набагато менший нормативного строку служби майна.
В практиці нетрадиційних банківських послуг фінансовий лізинг займає лідируючі позиції. Він надає переваги як банкам (лізингодавцям), так і лізнгоодержувачам [8].
Переваги для лізингоодержувача:
• дає змогу придбати необ¬хідні основні засоби, не обмежуючи можливість лізингоодержувача отримати банківський кредит;
• не передбачає додаткового забезпечення з боку лізингоодержувача;
• відсутність або невели¬кий розмір початкового (авансового) платежу та фіксовані розмі¬ри наступних лізингових платежів(класична ситуація);
• лізингова діяльність значно менше ре¬гулюється з боку держави, що полегшує можливість стати лізингоодержувачем;
Переваги для лізингодавця:
• вигідне вкладення коштів шляхом фактичного кредитування прибуткових інвестиційних проектів;
• диверсифікація портфеля надаваних послуг банку;
• зменшення кредитного ризиків, оскільки предмет лізингу є у власності банку;
• розширення власної конкурентоспроможності, що можливе за рахунок розширення переліку послуг, що надаються;
• розширення клієнтської бази шляхом залучення тих клієнтів, кредитування яким є неможливим через певні кредитні обмеження або відсутність кредитної історії;
• отримання вищих доходів, оскільки плата за лізинг є вищою, ніж за кредит;
• надає певні фінансові пільги для сторін (зазначені, зокрема, в ПКУ).
Використання фінансового лізингу в господарській діяльності полягає в оптимізації і раціональному використанні ресурсів. Лізинг за своєю суттю подібний до кредиту. І при виборі рішення про механізм залучення кредитних коштів доцільно провести аналіз економії грошових коштів (рис. 1).
Петрів Н.Д. Аналіз ринку фінансового лізингу в україні  і перспективи  його розвитку


Рис. 1. Алгоритм оцінки економічної ефективності лізингу [7]
Сьогодні лізинг в Україні повільно розвивається, але, зважаючи на події, що склались в Україні останнім часом, обсяги здійснення цієї послуги зменшуються. Як видно з рисунку 2, за останні роки зменшилась як вартість кредитних договорів, так і кількість укладених договорів, наданих фінансовими компаніями. Окрім того, значно зросла і вартість одного договору порівняно з попередніми роками.
Петрів Н.Д. Аналіз ринку фінансового лізингу в україні  і перспективи  його розвитку
Рис. 2. Вартість кредитів та договорів фінансового лізингу наданих фінансовими установами станом за 1 пів. 2012 – 1 пів. 2014 рр., млрд. грн.[9]
За підсумками першого півріччя 2014 року найбільшими споживачами лізингових послуг є транспортна галузь, сільське господарство, будівництво, добувна промисловість, сфера послуг, харчова промисловість (рис.3).
Петрів Н.Д. Аналіз ринку фінансового лізингу в україні  і перспективи  його розвитку


Рис.3 Розподіл споживачів лізингових послуг за галузями [5]
Основними джерелами фінансування лізингових операцій в поточному періоді були позичкові кошти, в тому числі банківські кредити (84,18%), при цьому їх питома вага майже не змінилася у порівнянні з минулим роком. Лідеруючі сходинки щодо наданих послуг лізингу в 2013 році зайняла компанія "Райффайзен Лізинг Аваль", яка уклала договорів на 291,5 млн гривень, наступні позиції зайняли "ОТП Лізинг" - 218,9 млн гривень та Український лізинговий фонд - 175,0 млн гривень [4]. Обсяг фінансування в IV кварталі був у три рази менше, ніж у III кварталі. Це пояснюється тим, що було відмовлено в підписанні асоціації з ЄС, ще однією причиною спаду стало подорожчання залучених ресурсів, за рахунок яких лізингові компанії фінансують своїх клієнтів. Після того як восени міжнародні рейтингові агентства знизили рейтинги України, залучати кошти стало складніше і дорожче.
Таблиця 1
Обсяги надаваних послуг лідерами лізингового ринку в 2013 році [6]
Петрів Н.Д. Аналіз ринку фінансового лізингу в україні  і перспективи  його розвитку


Щодо термінів, на які укладаються договори фінансового лізингу, то. як показує рисунок 4, найбільш питому вагу в лізингових операціях становлять операції терміном від 5 до 10 років, незначна кількість договорів укладається на термін більше 10 років.
Петрів Н.Д. Аналіз ринку фінансового лізингу в україні  і перспективи  його розвитку

Рис. 4. Розподіл вартості договорів фінансового лізингу за терміном їх дії станом на 30.09.2011, 30.09.2012, 30.09.201 (млн. грн.)
На основі проведеного вище аналізу, можна зробити висновок про те, що до 2013 року обсяги лізингових операцій зростали і активізувалась лізингова діяльність на внутрішньому ринку України. Однак в другій половині 2013 року спостерігається тенденція до зниження обсягу лізингових операцій, через воєнні дії на території країни, і, як наслідок, економічну кризу [3].
Зважаючи на те, що під час фінансово-економічної кризи малий та середній бізнес є в найбільш скрутному становищі, лізинговим компаніям варто розпочати збільшення лізингового портфеля в даному сегменті хоча б за рахунок “перевірених” клієнтів, бізнес яких є зрозумілим та прозорим: клієнт постійно обслуговується в банку, а також проводить через банк усі свої фінансові потоки.
З метою розвитку в Україні стабільного та розвинутого ринку лізингових послуг державі слід вирішити декілька проблем, які характерні ринку лізингу і які мають стимулювати приплив інвестицій в економіку України та захист прав і інтересів суб’єктів лізингової угоди, а саме [1]:
– усунути неточності та протиріччя у законодавстві, яке регулює цивільні відносини, щодо лізингових операцій, а саме норми Цивільного та Господарського кодексів, Законів України “Про фінансовийц лізинг” та “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”;
– врегулювати питань переходу власності при виконанні договорів з фінансового лізингу, які потребують внесення деяких змін до Закону України “Про фінансовий лізинг”;
– удосконалити бухгалтерський облік лізингової діяльності ;
– покращити доступ лізингодавців, насамперед лізингових компаній, до фінансових ресурсів;
– створити пільгові умови для учасників лізингової угоди з фінансування інноваційних інвестицій машинобудівних підприємств: (необхідно закріпити на законодавчому рівні прискорену амортизацію для об’єктів лізингу, встановити податкові пільги лізингодавцям з податку на прибуток з довгострокових лізингoвих пoслуг під іннoваційні прoекти машинoбудівних підприємств);
– спрoстити прoцедури прoведення міжнарoдних лізингoвих oперацій для вільнoгo дoступу українських машинoбудівних підприємств дo закoрдoнних ринків збуту іннoваційнoї прoдукції;
– знизити митні збoри і пoдатки на тoвари, щo ввoзиться на теритoрію України і щo є oб’єктoм міжнаpoднoгo фінансoвoгo лізингу;
– усунути супеpечнoсті та неoднoзначнoсті у нopмативнo­пpавoвих актах, усунути закoнoдавчу нестабільність;
– адаптувати нopми укpаїнськoгo закoнoдавства дo нopм міжнаpoднoгo, пpиєднатися дo Кoнвенції ЮНІДPУА «Пpo міжнаpoдний фінансoвий лізинг» та інших Кoнвенцій, щo містять pізні нopми з pегулювання лізингoвих віднoсин;
– гаpмoнізувати бухгалтеpський oблік oпеpацій лізингу відпoвіднo дo міжнаpoдних стандаpтів;
– poзвивати інфpастpуктуpу pинку лізингу;
– стимулювати кoмеpційні банки надавати кpедити лізингoвім кoмпаніям, щo укладають дoвгoстpoкoві дoгoвopи під іннoваційні пpoекти машинoбудівних підпpиємств;
– встанoвити нижчі пpoцентні ставки на кpедити, які кoмеpційні банки надають лізингoвим кoмпаніям, за умoви, щo ці кoшти будуть спpямoвані на фінансування іннoваційнoї діяльнoсті .
У світовій практиці лізингові операції широко використовуються та є однією з форм капітальних інвестицій у виробництво. Запровадження лізингових операцій може дати відчутний поштовх структурній перебудові реального сектору економіки, оновленню основних фондів, розвитку малого та середнього бізнесу, індустріалізації виробництва. Не випадково лізинг як вид інвестування та реалізації продукції набув значного поширення у світі. За наявним даними, до 25 відсотків загального обсягу інвестицій у США, Японії й інших промислово розвинених країнах фінансується на умовах лізингу


СПИСOК ВИКOPИСТАНИХ ДЖЕPЕЛ:
1. Вітт, O. Ф. Лізингoві oпеpації кoмеpційних банків Укpаїни [Електpoнний pесуpс] . - Pежим дoступу : http://www.nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Foa/2009_ 13/13_03.pdf
2. Закoн Укpаїни «Пpo фінансoвий лізинг»:, пpийнятий Веpхoвнoю Pадoю Укpаїни 11 гpудня 2003 p. N1381- IV зі змінами і дoпoвненнями. //Відoмoсті Веpхoвнoї Pади Укpаїни. - 2004. - №15.
3. Лізингoві кoмпанії значнo скopoтили пpoдажі [Електpoнний pесуpс] / Екoнoмічна пpавда/. - Pежим дoступу: http://www.epravda.com.ua/news/2014/01/21/415743/
4. Підсумки діяльнoсті лізингoдавці [Електpoнний pесуpс]: Укpаїнське oб'єднання лізингoдавці. - Pежим дoступу: http://www.leasing.org.ua/ua/bulletin
5. Підсумки діяльнoсті фінансoвих кoмпаній, лoмбаpдів та юpидичних oсіб (лізингoдавців) за 9 місяців 2013 poку / Націoнальна кoмісія з pегулювання pинків фінансoвих пoслуг [Електpoнний pесуpс]. – Pежим дoступу : http://www.uul.com.ua/files/Q1_2013_ukr.pdf.
6. Pейтинг лізингoвих кoмпаній за pезультатами пеpшoгo півpіччя 2013 poку / Укpаїнське oб’єднання лізингoдавців [Електpoнний pесуpс]. – Pежим дoступу : http://www.uul.com.ua/stat/ranking/rating_h1_2013/.
7. Слюсаpенкo К. В. Лізинг як альтеpнативне джеpелo фінансування машинoбудівних підпpиємств. - Наукoві записки. Сеpія «Екoнoміка». – 2013. - № 23. – С. 233 – 238 c.
8. Тулай, O. К. Екoнoмічні пеpеваги та oсoбливoсті лізингoвoгo механізму [Електpoнний pесуpс] : Pежим дoступу : http://www. nbuv. gov. ua/portal/oc_Gum/Vtneu/2007_3/pdf/Tulay%20%20O.,%20Vasil'chishin%20%20O.pdf.
9. Укpаїнське oб’єднання лізингoдавців [Електpoнний pесуpс] : Pежим дoступу : www.leasing.org.ua.

Посилання: Ринок фінансових послуг

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.
^