Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2015 » Грендиш К.З. Оцінка рівня фінансової глобалізованості країн Європи за допомогою їх міжнародної інвестиційної позиції
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
30-04-2015, 20:40

Грендиш К.З. Оцінка рівня фінансової глобалізованості країн Європи за допомогою їх міжнародної інвестиційної позиції

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2015

Сьогодні вплив глобалізації помітний у всіх сферах суспільних відносин. Однак чиненайбільше цей процес позначився саме на фінансовій сфері. Фінансова глобалізація проявляється в першу чергу у зростанні міжнародних потоків капіталу, що цілком змінює картину сучасного світу. Вивчати ці потоки, а також фінансову глобалізацію та її прояви і наслідки загалом можна за допомогою дослідження змін в міжнародній інвестиційній позиції країн світу.

Зважаючи на це, мета цього дослідження полягає у здійсненні комплексного теоретичного дослідження міжнародної інвестиційної позиції та фінансової глобалізації. Об’єктами дослідження є безпосередньо структура міжнародної інвестиційної позиції та фінансова глобалізація. Предмет дослідження охоплює відносини, що сформувались між країнами світу та, зокрема, Європи в контексті фінансової глобалізації, а також вплив цього явища на економіки цих країн.

Поняття та методологія обчислення міжнародної інвестиційної позиції були запропоновані спеціалістами Міжнародного валютного фонду, а застосування цього показника для визначення рівня фінансової глобалізації запропонували у своїх працях зарубіжні вчені Лейн та Мілезі-Ферретті. Визначенням та дослідженням проявів і причин фінансової глобалізації займались Рогач О.І., Смакула О.Б., Стукало Н.В., Ніколаєнко К.В. та Дергачова В.В. Доволі ґрунтовне та об’єктивне дослідження впливу фінансової глобалізації на економіку країни запропонували у своїх працях Агерон, Коуз, Прасад, Рогофф та Вей.

Актуальність цього дослідження полягає у необхідності формування теоретичних засад для подальшого емпіричного дослідження еволюції структури міжнародної інвестиційної позиції, відповідності її змін економічним циклам в зазначених країнах, а також того, як ці зміни позначились на боргових відносинах між цими країнами та їх економічному розвитку. Адже самі ці проблеми залишаються недостатньо вивченими на даному етапі.

У шостому виданні «Керівництва з платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції» наводиться наступне визначення міжнародної інвестиційної позиції: «Міжнародна інвестиційна позиція – це статистичний звіт, який відображає вартість та структуру фінансових активів резидентів економіки, що включають вимоги до нерезидентів і золото в злитках, що утримуються в якості резервних активів, а також зобов'язань резидентів економіки перед нерезидентами в певний момент часу».

Фактично, дані усіх складових елементів міжнародної інвестиційної позиції відображають накопичені запаси зовнішніх активів та зобов’язань держави станом на кінець звітного періоду. Ця особливість відрізняє дані міжнародної інвестиційної позиції від даних фінансового рахунку платіжного балансу, де відображаються притоки та відтоки капіталу протягом звітного періоду.

Структура міжнародної інвестиційної позиції може бути представлена в кількох формах, залежно від того, за якими критеріями здійснюється класифікація її компонентів. Критерії для класифікації обираються відповідно до цілей проведення аналізу міжнародної інвестиційної позиції.

Згідно найвищого рівня класифікації міжнародної інвестиційної позиції, тобто функціональної класифікації, активи і пасиви у міжнародній інвестиційній позиції поділяються на такі функціональні категорії: прямі інвестиції; портфельні інвестиції; похідні фінансові інструменти, інші інвестиції, а також резервні активи.

Фінансова глобалізація – це один з ключових елементів загального процесу глобалізації, що характеризується зникненням бар’єрів між внутрішніми та міжнародними ринками, а також становленням єдиних для всіх країн правил та умов співпраці у контексті фінансової діяльності. Характерними проявами фінансової глобалізації для кожної окремої держави є зростання ролі міжнародних кредитних відносин, міжнародного руху капіталів та збільшення кількості джерел надходження доходів і розміщення активів в інших країнах.

Ступінь фінансової глобалізації зростає у всіх країнах, але дуже неоднорідними темпами. Таким чином поглиблюється асиметричність регіонального та структурного розподілу глобального капіталу. Відповідно, це багатогранне явище справляє й неоднаковий вплив на різні групи країн. Аналіз різних досліджень показав, що процес фінансової глобалізації та явища, що його супроводжують, не мають однозначного впливу на економіки країн світу. Вони мають як переваги, так і недоліки, і переважання одного над іншим залежить виключно від кожної конкретної держави, її умов та пріоритетів.

У міжнародній практиці вимірювання рівня глобалізованості фінансових ринків, фінансових систем окремих країн та світового господарства в цілому спирається на два підходи: по-перше, фінансова глобалізація є складовою загального глобалізаційного процесу і для її вимірювання використовується індекс глобалізації; по-друге, використовуються специфічні показники глобалізованості фінансової системи.

Серед спеціальних показників фінансової глобалізації можна виділити показники, які характеризують ступінь відкритості національних фінансових ринків та їх інтегрованості з різних позицій:

  • показники de jure, тобто показники ступеня формальних обмежень на міжнародні фінансові потоки, інакше кажучи, контролю за рухом капіталу;

  • показники de facto, тобто показники фактичної інтеграції фінансової системи країни у світову;

  • гібридні показники, що є поєднанням перших двох типів.

Зараз найчастіше застосовується показник de facto, який ґрунтується на окремих компонентах міжнародної інвестиційної позиції.

Використання міжнародної інвестиційної позиції для вимірювання рівня фінансової інтегрованості країни було обґрунтовано у працях зарубіжних науковців Лейна та Мілезі-Ферретті. Ці дослідники вивели кількісний показник фінансової інтеграції, який обчислюється за формулою:
Грендиш К.З. Оцінка рівня фінансової глобалізованості країн Європи за допомогою їх міжнародної інвестиційної позиції

де IFIGDP – рівень фінансової інтегрованості країни в міжнародний фінансовий ринок;

FA і FL – запаси іноземних фінансових активів і зобов’язань країни відповідно.

Розрахунки цього показника для деяких країн Європи станом на 2012 рік показали, що переважно всі країни Європи мають високий рівень фінансової інтегрованості. Це правило не поширюється лише на країни, які тільки нещодавно встали на шлях формування ринкової економіки та стали відкритими для міжнародних потоків капіталу (Туреччина, Росія, Польща). Особливо високим цей показник є в країнах, що мають характер офшорних зон (Ірландія, Люксембург, Швейцарія, Нідерланди), а також у Великобританії, яка є одним з фінансових центрів світу.

Зміна загального показника фінансової інтеграції для більшості країн Європи протягом 2000-2011 рр. зображена на графіку.

Грендиш К.З. Оцінка рівня фінансової глобалізованості країн Європи за допомогою їх міжнародної інвестиційної позиції


На графіку видно, що у країнах Європи загалом є тенденція до поглиблення фінансової інтеграції. Тенденція доволі сильно погіршилась під час світової фінансової кризи. Також є падіння показника у 2010 році, що пов’язано із кризою Єврозони.

Отже, країни світу та, зокрема, Європи на сьогоднішній день накопичують значні запаси зовнішніх активів та зобов’язань, що є проявом все більшого поглиблення світової фінансової глобалізації та її елементів – фінансової інтеграції та відкритості. А це, в свою чергу, має вплив і на економічний розвиток цих країн, і на їх стосунки між собою.

Список використаних джерел


1. Кремень В.М., Кремень О.І. Оцінювання рівня фінансової інтегрованості країни/ В. М. Кремень, О. І. Кремень // Економічний простір: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – № 60. – С. 5-11.

2. Крисенко К.А. Глобалізація та її наслідки для економіки країн світу/ К.А. Крисенко. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://center.kr-admin.gov.ua/index.php?q=Elibr/27.html

3. Міжнародні фінанси: підручник / О.І. Рогач, А.С. Філіпенко, Т.Ф. Шемет та ін.; за ред. О.І. Рогача. – Київ: Либідь, 2003. – 784 с.

4. Націонаьний банк України. Методичний коментар до статистики зовнішнього сектору України (відповідно до 6-го видання “Керівництва з платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції”). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document;jsessionid=B861D0C29CAD9327CABD8B79E646A29E?id=4703286

5. Николаев А. Ю. Финансовая глобализация – определение процесса/ А.Ю. Николаев// Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://jurnal.org/articles/2009/ekon34.html

6. Ніколаєнко К.В., Дергачова В.В. Особливості впливу фінансової глобалізації на економіку України/ К.В. Ніколаєнко, В.В. Дергачова// Актуальні проблеми економіки і управління: зб. наук. праць. — Київ: НТУУ „КПІ”. – 2013. – № 7. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2013-22.pdf

7. Руководство по платежному балансу и международной инвестиционной позиции. – 6-е изд. – Вашингтон: МВФ, 2012. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/bop/2007/bopman6r.pdf

8. Смакула О.Б. Фінансова глобалізація: узагальнення означень/О.Б. Смакула. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/ index.php/uk/economy-411/financial-cash-flow-and-credit-411/11233-411-0958

9. Стукало Н.В. Оцінювання стану розвитку фінансової глобалізації: особливості для України/ Н.В. Стукало// Міжнародна економічна політика. – 2006. – № 1(4). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iepjournal.com/ journals/4/2006_1_Stukalo_ukr.pdf

10. Финансовая глобализация: не ограничиваясь порицаниями/ M. Э. Коуз, И. Прасад, К. Рогофф, Ш.-Ц. Вей//
Финансы & развитие. – 2007. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/rus/2007/03/pdf/kose.pdf

11. Шустіков А.А. Фінансова статистика: навч. посібник/ А.А.Шустіков. – Київ: КНЕУ, 2005. – 290 с.

12. Agénor P.-R. Benefits and Costs of International Financial Integration: Theory and Facts. – Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2003. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://people.ucsc.edu/~hutch/241B/Ec%20241b%20SYLLABUS%20Winter%202010_files/Agenor_WorldEcon2003.pdf

13. Bekaert G., Harvey C. R., Lundblad C. Financial Openness and Productivity. – NBER Working Paper No. 14843. – Cambridge, 2009. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nber.org/papers/ w14843.pdf

14. Lane P.R., Milesi-Ferretti G.M. The External Wealth of Nations Mark II: Revised and Extended Estimates of Foreign Assets and Liabilities, 1970-2004: IMF Working Paper. – WP/06/69. – IMF, 2006. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2006/wp0669.pdf

15. Principal global indicators. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.principalglobalindicators.org/Pages/Default.aspx

16. Quinn D., Schindler M., Toyoda A.M. Assessing Measures of Financial Openness and Integration. – IMF Economic Review. – Vol. 59, No. 3. – 2011. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www18.georgetown.edu/data/people/quinnd/publication-64463.pdf

17. Updated and Extended "External Wealth of Nations" Dataset, 1970-2011. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.philiplane.org/EWN/ EWN19702011.zip

18. Worldbank databank. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://databank.worldbank.org/data/home.aspx

Посилання: міжнародна інвестиційна позиція, фінансова глобалізація, фінансова інтеграція

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
^