Стратегічні орієнтири » Поліщук Б.Ю. Перспективи розвитку міжнародної торгівлі в рамках угоди про Асоціацію між Україною з ЄС.
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1223
  • Автор: kuztezy
  • Дата: 25-05-2015, 14:47
 (голосов: 0)
25-05-2015, 14:47

Поліщук Б.Ю. Перспективи розвитку міжнародної торгівлі в рамках угоди про Асоціацію між Україною з ЄС.

Категорія: ---

Поліщук Б.Ю.
ЛНУ ім. Івана Франка, МВЕ-52м

Перспективи розвитку міжнародної торгівлі в рамках угоди про Асоціацію між Україною з ЄС

Дана тема, як ніколи є актуальною особливо в даний час. Це обумовлено тим, що міжнародна торгівля є найбільш розвиненою та поширеною формою міжнародних економічних відносин. Вона займає основне місце серед сучасних зовнішньополітичних інтересів і проблем країн світу. Тому вивчення її сутності, динаміки розвитку і сучасної структури є важливим елементом для визначення зовнішньої політики держави, а також програм її розвитку. Оскільки, Україна, є державою, що розвивається, вкрай важливо зрозуміти всю сутність міжнародної торгівлі, яким чином Угода про Асоціацію допоможе Україні вести зовнішню торгівлю та розвивати економіку країни.
Метою цієї роботи, є визначення етапів формування міжнародної торгівлі, сутності міжнародної торгівлі, тенденцій її розвитку, проаналізовано теорії інтегрування країни у міжнародне співтовариство, а також проаналізовано участь України у міжнародній торгівлі, та ознайомленням з теоріями інтегрування, що дасть можливість зрозуміти в якому напрямку країні найкраще інтегрувати.
В сучасних умовах у міжнародній торгівлі приймають участь всі суб'єкти світового господарства. В її основі лежить міжнародний поділ праці. Розвиток міжнародної спеціалізації виробництва та поглиблення вищеназваного розподілу праці породжує різноманітність форм і напрямків міжнародної торгівлі. Глибокий вплив на неї справляє науково-технічна революція, що прискорила якісні перетворення всіх елементів продуктивних сил і зрушення в географічній та товарній структурі світових товаропотоків.
Етапи розвитку міжнародної торгівлі у світі.
Для того щоб зрозуміти суть міжнародної торгівлі і для чого вона потрібна, як вона помагає країні на міжнародній арені, варто перш за все шукати відповідь на це питання в історії міжнародних економічних відносин.
Можна виділити такі етапи міжнародної торгівлі:
І -- початковий (з XVIII ст. до першої половини XIX ст.);
II -- друга половина XIX ст. -- початок Першої світової війни (1914р.);
III --період між двома світовими війнами (1914--1939рр.);
IV -- повоєнний (50--60-ті роки);
V -- сучасний (з початку 70-х років).
Місце міжнародної торгівлі в системі міжнародних економічних відносин визначається тим, що, по-перше, через неї реалізуються результати всіх форм світо-господарських зв'язків – вивозу капіталу, виробничої кооперації, науково-технічного співробітництва. По-друге, розвиток міжнародної торгівлі товарами визначає динаміку міжнародного обміну послугами. По-третє, зростання і поглиблення міжрегіональних та міждержавних взаємозв'язків виступають важливою передумовою міжнародної економічної інтеграції. Виходячи з вище сказаного, я вважаю, що цю тему цікаво досліджувати.
Для кожної країни, яка має намір брати участь в міжнародні торгівлі і займати в ній вагоме місце варто спеціалізуватися на виробництві, у якому вона має найбільшу перевагу і для якого відносна вигода є найбільшою. Національні виробничі розходження визначаються різними факторами виробництва: працею, землею, капіталом, а також різною внутрішньою потребою в тих або інших товарах. Ефект, що робиться зовнішньою торгівлею, експорт, на динаміку росту національного доходу, на розмір зайнятості, споживання й інвестиційну активність, охарактеризується для кожної країни визначеними кількісними залежностями і може бути обчислений і виражений у виді визначеного коефіцієнта, тобто мультиплікатора.
Міжнародну торгівлю характеризує велика кількість показників, які можна систематизувати за наступними ознаками: показники обсягів; показники структури; показники динаміки; показники результатів.
Безпосередньо, що стосується міжнародної торгівлі України, слід вжити таких заходів: підвищити рівень і якість продукції чорної металургії та важкого машинобудування;• розвивати конкуренто спроможні виробництва аграрно-промислового комплексу;• розвивати експорт ракетної й авіаційної техніки;• розвивати і модернізувати транспортну інфраструктуру; залучати іноземний капітал для прискорення модернізації; створювати нові галузі та виробництва, зокрема рідкісноземельні метали,комп'ютери, мікроелектроніка тощо; розвинути міжнародний туризм до світового рівня;• створити маркетингові та сервісні мережі на міжнародних ринках;• збільшити з купівлі за кордоном новітніх технологій для створення нових конкурентоспроможних національних виробництв; активно впроваджувати міжнародні стандарти і процедури сертифікації; використовувати політичні та дипломатичні важелі впливу для забезпечення участі України у великих міжнародних коопераційних проектах; належним чином забезпечити інформатизацію зовнішньоекономічної діяльності; удосконалити фінансові механізми регулювання експорту.
За результатами аналізу теоретичних моделей міжнародної економічної інтеграції можна зробити висновок, що на сучасному етапі формування зовнішньої політики найдоцільнішим буде здійснювати євроінтеграцію України за двома взаємодоповнюючими напрямами в межах секторально-регіональної моделі. Тобто Україні варто використовувати вигоди від часткової інтеграції, інтегруватися по-секторально з певними країнами Євросоюзу. На користь такої форми інтеграції свідчать і засади Плану дій про співробітництво між Україною та ЄС, а також програмні документи вітчизняних органів влади і те що Україна є членом Світової організації торгівлі.

Використана література:
1. . Основи міжнародної торгівлі: Навчальний посібник/за ред. Ю.Г. Козака, Н.С. Логвинової; 2-ге вид., перероб. та доп. - Київ: “Центр навчальної літератури”, 2005. - 656с.
2 Дахно І.І. Міжнародна торгівля: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2003. - 296 с.
3. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність".
4. Жук М. В. Комерційні відносини України: Підручник. -- Чернівці: Рута, 2002. -- 576 с.
5. Політична економія: Підручник / За заг. ред. Ю.В. Ніколенка.К.:ЦУЛ,2009.
Рокоча В. В. Міжнародна економіка: Навч. посіб.: У 2 кн. -- К.: Таксон, 2000. -- Кн. 1. Міжнародна торгівля: теорія та політика. --320 с.
6. Циганкова Т., Петрашко М. Міжнародна торгівля: Навчальний посібник.-К.: КНЕУ, 2001. - 488.
7. Україна і Світова організація торгівлі: шляхи наближення [Текст] / О. Задорожний // Вісник податкової служби України. - 2003. - №2. - С.6-9
8. Шпак В., Кондор І., Ромеро А. Міжнародна торгівля: Практикум. - К.: МАУП, 2004. - 384 с.
9. http://eu.prostir.ua/library/266189.html.
10. http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/vnishno_t_balans/
11. Міжнародні інтеграційні процеси сучасності: Монографія / А.С.Філіпенко (кер. авт. кол.),В.С.Будкін, М.А.Дудченко та ін. – К.: Знання України, 2004. – 304 с.
12. Мокій А. Регіонально-секторальна модель зовнішньоекономічної інтеграції: передумови і
стратегія реалізації. – Львів: Коопосвіта, 1999. – 346 с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Сентябрь 2020 (14)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
^