Стратегічні орієнтири » Перспективи розвитку страхової системи України » Юрків О.Я. Тенденції та перспективи розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1082
  • Автор: posibilitya
  • Дата: 31-10-2015, 21:47
 (голосов: 0)
31-10-2015, 21:47

Юрків О.Я. Тенденції та перспективи розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні

Категорія: Перспективи розвитку страхової системи України

На сучасному етапі розвитку економіки України гостро постало питання побудови трирівневої системи пенсійного забезпечення, в якій першим і другим рівнями виступає відповідно солідарна та накопичувальна системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, а третім – система недержавного пенсійного забезпечення. В умовах ускладнення демографічної ситуації в країні державний пенсійний фонд не спроможний виконувати покладені на нього завдання в повному обсязі. У зв’язку з цим актуальною є проблема розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення, основними інституціями якої є недержавні пенсійні фонди (НПФ).
Світовий досвід свідчить про те, що НПФ відіграють дуже важливу роль у розвитку економіки, надаючи послуги не тільки у сфері додаткового пенсійного забезпечення, а також для задоволення інвестиційних потреб реального сектора економіки шляхом перерозподілу вільних фінансових ресурсів суб'єктів господарювання та населення.
Проаналізувавши основні показники діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні, можна виділити такі тендеції їх розвитку:
 негативна динаміка кількості функціонуючих недержавних пенсійних фондів (станом на 30.06.2013 їх налічувалось 89, а на ту саму дату 2015 року  вже 72);
 поступова концентрація ринку НПФ: сума активів десяти найбільших фондів за останнє півріччя збільшилась на 78,3% і становить 378,2 млн грн, або 78,7% від вартості активів усіх недержавних пенсійних фондів;
 зростання кількості учасників НПФ (станом 30.06.2015 становила 840,6 тис. осіб), що свідчить про підвищення довіри громадян до третього рівня системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні.
 рівень охоплення цією системою потенційних вкладників залишається незначним  у 2014 році до неї було залучено лише 4,6% працюючого населення;
 фізичні особи самостійно майже не приймають участі у недержавному пенсійному забезпеченні, адже їх питома вага у загальній сумі пенсійних внесків не перевищує 4,0%;
 переважну більшість  63,6% серед учасників НПФ становлять особи віком від 25 до 50 років та особи вікової групи від 50 до 60 років (25,8%). Частка ж учасників НПФ вікової групи вікової групи до 25 років є мізерною – 3,5%.
 нарощування сум пенсійних активів, внесків та виплат (за винятком поточного 2015 року, для якого характерне зниження основних показників діяльності НПФ).
 зниження частки активів НПФ в укравлінні КУА (станом на 30.06.2015 вона становила 38,6%), причому 70,3% таких активів припадає на активи відкритих НПФ;
 невисока інвестиційна активність пенсійних фондів: в Україні пенсійні активи не перевищують 1% ВВП. Для прикладу, у Нідерландах пенсійні фонди концентрують понад 166% ВВП, у США — 127%, Великій Британії — 116%;
 надзвичайно виважена, обережна інвестиційна політика НПФ: більше половини їхніх ресурсів розміщено у надійних суб'єктах – банківських установах (34,8%) та в цінні папери, дохід за якими гарантовано КМУ. На цьому фоні слід відзначити значне зниження ролі облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України (з 31% у 2011 р. до 20,8% у 2015 р.), скорочення інвестицій в акції (з 18,4% у 2011р. до 10,3% у 2015 р.).
Зважаючи на позитивну динаміку показників діяльності НПФ протягом останніх років, варто зазначити, що НПФ як інституційні інвестори на вітчизняному інвестиційному ринку мають цілу низку переваг, зокрема:
 наявність суттєвих податкових пільг: для роботодавців-вкладників – відсутність оподаткування податком на прибуток пенсійних внесків і можливість відносити суму таких внесків до валових витрат, а для адміністраторів та управляючих активами НПФ – звільнення від оподаткування ПДВ.
 здатність акумулювати значні інвестиційні активи за рахунок великої кількості учасників фонду та розміщувати їх без жорсткої залежності від кожного оеремого учасника, адже виплата йому пенсійних зобов’язань суттєво не зменшить інвестиційні можливості НПФ;
 трансформація коштів, що раніше перебували у формі приватних заощаджень, у потужний інвестиційний ресурс;
 використання у ролі об'єктів інвестування надійних фінансових інструментів, дохід за якими гарантовано державою та відомими компаніями, а також валютними цінностями та нерухомістю;
 низький рівень ризику інвестиційної діяльності НПФ через визначені на законодавчому рівні обмеження щодо вкладання капіталу у ті чи інші фінансові інструменти;
Отже, функціонування та розвиток НПФ є важливим чинником у справі формування потужного та стабільного інвестиційного ринку в Україні як на мікро-, так і на макрорівнях. Втім, на шляху розбудови системи недержавного пенсійного забезпечення стоїть низка об'єктивних перешкод, зокрема:
 недосконалість законодавчого регулювання ринку недержавного пенсійного забезпечення, а зокрема НПФ як його основних учасників;
 недовіра населення до інститутів недержавного пенсійного забезпечення, яка має як об'єктивні, так і суб'єктивні причини;
 недостатня зацікавленість роботодавців у фінансуванні недержавних пенсійних програм для найманих працівників;
 низький рівень добробуту громадян, що не дає їм змоги брати участь у системі недержавного пенсійного забезпечення
 обмежений коло фінансових інструментів, придатних для інвестування в них пенсійних коштів, через невідповідність вітчизняного ринку капіталу потребам інституційних інвесторів;
 низький рівень дохідності пенсійних активів;
 брак роз'яснювальної роботи щодо необхідності працюючого населення самостійно забезпечувати своє майбутнє після виходу на пенсію, зокрема через демографічні частини.
 високоризиковість довгострокових накопичень пенсійного типу в умовах політичної й економічної нестабільності в країні.
Усунення цих чинників з метою подальшого стимулювання розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення має стати першочерговим завданням держави, зважаючи на значення у розвитку інвестиційної діяльності та фінансового ринку будь-якої країни.
Література
1. Змієнко М.О. Сутність недержавних пенсійних фондів як інституційних інвесторів / М.О. Змієнко // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: зб. наук. пр. – 2011. – Вип. 30.
2. Підсумки розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення станом на 30.06.2015 [Електронний ресурс] // Асоціація компаній з управління активами.  Режим доступу : http://nfp.gov.ua/files/INFO/NFP_I%20piv%202015.pdf
3. Статистика ринку управління активами недержавних пенсійних фондів (2-й квартал 2015 року) [Електронний ресурс] // Українська асоціація інвестиційного бізнесу.  Режим доступу : http://www.uaib.com.ua/files/articles/2280/98/NPF_Q2%202015.pdf
4. Ткаченко Є.В. Перспективи розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні / Є.В. Ткаченко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.  2013.  № 16.  С. 150-153.
5. Global Pension Asset Study 2015 [Електронний ресурс] // Towers Watson. – Режим доступу : http://www.towerswatson.com/research/gpas2015.pdf

Посилання: НПФ, недержавне пенсійне забезпечення

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2020 (104)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
Октябрь 2019 (141)
^