Стратегічні орієнтири » Вплив Податкового кодексу » Бучин І. Сутність податкового контролю та перспективи його розвитку в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1068
  • Автор: b.ir4uk.s
  • Дата: 6-12-2015, 14:48
 (голосов: 0)
6-12-2015, 14:48

Бучин І. Сутність податкового контролю та перспективи його розвитку в Україні

Категорія: Вплив Податкового кодексу

Ірина Бучин,
студентка напряму підготовки «Фінанси і кредит»
Науковий керівник: Кміть В.М.,
к.е.н., доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту
Львівський національний університет імені Івана Франка
м. Львів, Україна

Сутність податкового контролю та перспективи його розвитку в Україні

В сучасних умовах кризового стану економіки України надзвичайно важливим для держави залишається проблема наповнення бюджету, зокрема за рахунок основної складової – податкових надходжень. Значну роль у системі справлення податкових платежів відіграє саме механізм контролю за їх справлянням та адмініструванням. Організація податкового контролю є невід’ємним елементом управління суспільними фінансовими засобами.
Питанням податкового контролю присвячено роботи С. Богачова, О. Жигаленко, Т. Кравцової, І. Литвинчук, Г. Нестерова, О. Ногіної, Л. Сибагатуліної, Ю. Соловйової, Д. Французова, А. Чередніченко, Л. Черномордова, Т. Шашкової та ін. Одні автори визначають податковий контроль як необмінну складову державного фінансового контролю, а інші вбачають у ньому самостійний вид контролю. Одні ототожнюють податкову перевірку і податковий контроль, а інші відзначають підпорядкований характер цих понять.
Податковий контроль – система заходів, що вживаються контролюючими органами з метою контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань регулювання обігу готівки, проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи[1].
Загалом податковий контроль розглядають в економічній літературі, як функцію або елементдержавного управління економікою і як особливу діяльність із дотримання податкового законодавства [5]; основний елементорганізації і дієвості податкової системи та головний інструмент державного фінансового контролю [10, c.57]; складну управлінську систему [3]; елемент управління оподаткуванням [9].
Суб’єктом податкового контролю держава в ролі законодавця та в особі податкових органів, платники податків.
Об’єктом податкового контролює податкові правовідносини між контролюючими органами та платниками податків щодо правильності нарахування, повноти та своєчасності сплати податків і зборів, правильності складання та своєчасності подання податкових декларацій (розрахунків), а також дотримання законодавства з питань регулювання обігу готівки проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства.
Предметом податкового контролю виступає правильність нарахування, повнота та своєчасність сплати податків і зборів, правильність складання та своєчасність подання податкових декларацій (розрахунків), а також дотримання законодавства з питань регулювання обігу готівки проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства[6, с. 10].
Податковий контроль здійснюється в таких основних формах:
 податковий аналіз являє собою вивчення чинної системи оподаткування, визначення тенденцій її розвитку, розрахунки впливу різних чинників на кінцеві результати діяльності підприємства або держави [4];
 податковий аудит – це діяльність посадових осіб органів податкової служби щодо спостереження за відповідальністю процесу організації платниками податків обліку об’єктів оподаткування, методики обчислення й сплати податку податкових платежів за чинними нормативно-законодавчими актами, сфери оподаткування, виявлення відхилень, допущених під час виконання норм податкового законодавства, та визначення впливу наслідків порушень на податкові зобов’язання[2, с. 202];
 податковий моніторинг спрямований на впорядкування і поновлення інформації про податкові ризики контроль за дотриманням платниками податків податкового законодавства, підвищення ефективності роботи підрозділів податкового аудиту, раціональне використання, наявних фінансових і трудових ресурсів органів податкової служби;
 податкові перевірки – перевірки діяльності суб’єктів господарювання за даними податкових декларацій, фінансової звітності щодо достовірності, своєчасності, повноти нарахування та сплати усіх, зазначених у Податковому кодексі податків.
Основні завдання податкового контролю виходять із його визначення:
 контроль за дотриманням законодавства з питань регулювання обігу готівки, проведення розрахунків і касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства;
 перевірка своєчасності, повноти і достовірності даних, які відображаються у податкових деклараціях;
 перевірка достовірності даних, які відображаються у звітності суб’єкта господарювання
 виявлення і усунення порушень відповідно до податкового законодавства;
Контролюючими органами є органи доходів і зборів – центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування єдиної державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізує державну податкову, державну митну політику, забезпечує формування та реалізацію державної політики з адміністрування єдиного внеску, забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску (далі – центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику), його територіальні органи.
Отже, основними проблемами у сфері податкового контролю є:
 надмірна увага з боку податкових органів приділяється контрольно-перевірочній роботі діяльності суб’єктів господарювання;
 проблеми із проведенням перевірок господарської діяльності великих платників податків, позапланові перевірки не можуть проводитися за зверненням СБУ, МВС чи інших правоохоронних органів, якщо не порушено кримінальної справи проти платника податків;
 складність умов щодо проведення перевірок суб’єктів господарювання органами фіскальної служби
Перспективи розвитку податкового контролю в Україні: розширення діяльності податкових органів у сфері масово-роз’яснювальної роботи;посилення контролю за діяльністю великих підприємств; щоквартальне внесення змін до планів-графіків проведення перевірок, що дає змогу оперативно проводити перевірки;одночасна перевірка діяльності платника податків, який має філії та підприємства, зареєстровані на одного і того ж платника податків;створення відповідної бази даних із філіями підприємств та підприємствами одного власника з постійним її оновленням та можливістю доступу усіх заінтересованих контролюючих органів;запровадження відбору платників податків із точки зору ризик-менеджменту; прийняття законодавчих документів, які б регламентували організацію спільних перевірок органів державної податкової служби з органами контролю у сфері цільових державних фондів – Пенсійного фонду і Фонду соціального страхуванняСписок використаних джерел

1. Бечко П.К.Податковий менеджмент: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / П.К. Бечко, Н.В. Лиса. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – С. 288.
2. Васькович І. М. Податкові перевірки: сучасний стан та процедури проведення / І. М. Васькович, М. М. Баран // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2013. – № 767. – С. 104-109.
3. Жигаленко О.В. Ефективність податкового контролю в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит/О.В. Жигаленко. – К., 2009. – 24 с.
4. Литвиненко Я. В. Податкова політика. Навч. посібник. – К.: МАУП 2003. – 224 с.
5. Литвинчук І.В. Податковий контроль: напрями удосконалення / І.В.Литвинчук, Н.М.Бурківська // Вісник ЖДТУ. – 2009. – № 2 :[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ztu.edu.ua/ua/science/ publishing/ visnik/
6. Найденко О. Є. Податковий контроль : навчальний посібник / Найденко О. Є. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. – 224 с.
7. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sfs.gov.ua/
8. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010р. №2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
9. Сибагатуллина Л.Р. Совершенствованиеналогового контроля в современныхусловиях: автореф. дис. на соисканиеучен. степениканд. экон. наук: спец. 08.00.10 – финансы, денежноеобращение и кредит / Л.Р. Сибагатуллина. – Екатеринбург, 2008. – 27 с.
10. ЧерномордовЛ.И.Организационно-правовыеметоды и формыосуществленияналогового контроля / Л.И.Черномордов // Культура народовПричерноморья. Серияэкономическая. – 2008. – № 144. – С.57-61.
11. Шевчук О. А. Організація податкового контролю світовий досвід / О. А. Шевчук // Збірник наукових праць «Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України». – 2012. – №36. – С. 139-143.

Посилання: тези

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
^