Стратегічні орієнтири » Якість фінансових послуг та інструментів » Калічак М.В. Визначення сутності ринку похідних фінансових інструментів, його структури та основних функцій
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 947
  • Автор: Marichka
  • Дата: 8-12-2015, 14:11
 (голосов: 0)
8-12-2015, 14:11

Калічак М.В. Визначення сутності ринку похідних фінансових інструментів, його структури та основних функцій

Категорія: Якість фінансових послуг та інструментів

Калічак М.В.
ЕкфМ-71з

Визначення сутності ринку похідних фінансових інструментів, його структури та основних функцій

Будь-який ринок створюється при необхідності його виникнення. Виникненню ринку похідних інструментів сприяв розвиток та застосування нових видів фінансових інструментів на фінансовому ринку, зокрема, валютному, ринку цінних паперів, депозитному й кредитному ринках тощо. Становлення національного ринку похідних фінансових інструментів відбувається у складних умовах: відсутня чітка теоретико-методологічна, стабільна нормативна база, регулятивна та організаційна основи. Теоретико-методологічним питанням ринку похідних фінансових інструментів присвячена значна кількість праць як зарубіжних, так і вітчизняних вчених. Зокрема, дослідженням інструментів ринку деривативів та стратегії їх застосування займаються Буренін А. Н., Дарушин І.М., Фельдман А.Д. В Україні значний внесок у дослідження проблем, що пов’язані з розвитком ринку похідних інструментів, зробили такі вчені: Еш С.М., Примостка Л.О., Сохацька О.М. та інші.
Проте незважаючи на наявність досліджень функціонування строкових ринків в Україні, проблема розвитку ринку похідних фінансових інструментів залишається недостатньо висвітленою, а зокрема теоретичні основи, що вимагають формування чіткого уявлення про економічну природу та значення ринку похідних фінансових інструментів, насамперед його ключових функцій. Метою є розкриття сутності, структури та економічної природи ринку похідних фінансових інструментів та обґрунтування його ключових функцій на макро- і мікрорівні.
Основою теоретико-методологічного дослідження природи і структури ринку похідних інструментів є визнання того, що ринок ПФІ є складовою строкового ринку, який також є структурним елементом фінансового ринку. Строковий ринок існував до появи ринку похідних інструментів і є ринком, на якому використовують всі похідні і непохідні інструменти, і на цьому ринку не передбачають негайну поставку базисного активу, а поставку та оплату – в майбутньому, тобто ці угоди мають строковий характер, але не завжди є похідними. Через те, що найбільшу питому вагу на строковому ринку займають операції з похідними фінансовими інструментами, такий ринок часто називають ринком похідних фінансових інструментів (ринком деривативів). У цьому контексті багато авторів почали ототожнювати ринки фінансових деривативів та строкові ринки. Ці ринки мають багато спільних рис, але не повторюють один одного. Як свідчить аналіз літературних джерел, не існує єдиної думки щодо виконуваних функцій ринку похідних фінансових інструментів. Переважним є виділення хеджувальної, інвестиційної, інформаційної та спекулятивної функцій. Тому систематизація та обґрунтування функцій ринку похідних фінансових інструментів дозволяє уточнити його сутність. Слід зазначити, що з моменту існування ринку ПФІ науковці по-різному тлумачили його сутність, а також у сучасній економічній літературі не існує єдиної структури ринку похідних інструментів. Основними критеріями структуроутворення ринку похідних фінансових інструментів є критерій рівня розвитку, масштабність, ієрархічність, форма організації, функціональність [1,2].
Необхідно розглянути рівень розвитку. За рівнем розвитку ринок ПФІ можна поділити на ринки ПФІ розвинутих країн, ринки ПФІ країн, які розвиваються та невеликі ринки ПФІ. За масштабом ринок ПФІ можна поділити на: глобальний, світовий та національний. У контексті даного дослідження ієрархічність буде застосовуватися як спосіб застосування різних стратегій ПФІ, при якому механізм їх реалізації розподілений залежно від заданого критерію . Критерій форми організації передбачає поділ ринку ПФІ на організований (біржовий), біржовий віртуальний ринок ПФІ та неорганізований (позабіржовий). Функціональність означає, що ринок ПФІ виконує визначені для нього конкретні зобов’язання, функції, сприяючи вирішенню проблем як фінансового ринку, так і економіки. Управління фінансовими ризиками і волатильністю,тобто ринок ПФІ дозволяє управляти фінансовими ризиками, які притаманні базисним фінансовим інструментам як на мікро-, так і на макрорівнях, "розкласти їх на окремі складові", диверсифікувати їх на інші ринки. Потреба в управлінні ризиками підтримується як становленням і розвитком інтернаціонального (глобального) ринку капіталів, процесом, який включає різні фінансові інновації, так і посиленням коливанням валютних курсів, цін і процента (результат активної реакції ринку на зміни) [3, c. 418].
Підтримання ліквідності фінансового ринку забезпечується діяльністю спекулянтів, які купують фінансові активи для перепродажу, та арбітражерами, які отримують прибуток за рахунок тимчасових ринкових різниць при здійснені операцій з ПФІ [5, c. 21].
Слід розглянути сприяння інноваційному та інвестиційному процесу. Якщо вважати, що ПФІ є фінансовим продуктом, який виник на потребу хеджування від фінансових ризиків на спотовому ринку, то з цієї точки зору інновація – це процес безперервного вдосконалення продукту, пов’язаного із створенням оригінальних, покращених або модифікованих продуктів [4].
Неодмінними учасниками ринків ПФІ є держава, наднаціональні фінансові інститути, міжнародні фінансово-промислові компанії, банки, страхові компанії, пенсійні фонди, інвестиційні фонди, хедж-фонди та фізичні особи. Кожен із цих учасників ринку ПФІ мають свої цілі [6, c. 367].
Отже, ринок похідних фінансових інструментів є системою економічних відносин між учасниками ринку (покупцями і продавцями) з приводу купівлі-продажу похідних фінансових інструментів різних рівнів, в основі яких лежать базові фінансові активи (зобов’язання), з метою реалізації основних функцій похідних фінансових інструментів. Реалізація цих функцій сприяє саморегуляції ринку похідних фінансових інструментів та дозволяє зберігати стабільність і стійкість свого стану, що сприяє розвитку фінансових інновацій та впливає на ефективність фінансового ринку в цілому.

Список використаних джерел:
1. Буренін А.Н. Ринок цінних паперів і фінансових інструментів [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://booklinks.ru/
2. Дарушин И.М. Гипотеза определяющего влияния срочного рынка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rcb.ru/rcb/2006-01/7395/.
3. Еш С.М. Фінансовий ринок: навч. посібн. / С.М.Еш. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 528 с.
4. Милославский И. Новизна с последствиями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.inauka.ru/education/article92760.html.
5. Примостка Л.О. Роль строкового ринку в стабілізації економічної системи / Примостка Л. // Ринок цінних паперів України. – 2012. – № 5–6. – С. 21–24.
6. Фельдман А.Б. Теоретичні основи похідних фінансових інструментів : навчальний посібник/ А. Б. Фельдман. − М.: Фінанси і статистика, 2013. − 421с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
^