Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2015 » Середницька І.В. Проблеми забезпечення фінансової стійкості підприємств в умовах нестабільності.
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1745
  • Автор: Serednytska
  • Дата: 12-12-2015, 21:04
 (голосов: 0)
12-12-2015, 21:04

Середницька І.В. Проблеми забезпечення фінансової стійкості підприємств в умовах нестабільності.

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2015

Середницька І.В.
ЕкфМ-52с
Проблеми забезпечення фінансової стійкості підприємств в умовах нестабільності.


Поняття фінансової стійкості сучасних суб’єктів господарювання складне й неоднозначне. У сучасній ринковій економіці фінансову стійкість найбільш об’єктивно слід розглядати як комплексну категорію, яка розкриває поточний фінансовий стан підприємства, його ресурсний потенціал, здатність забезпечувати можливості його функціонування і розвитку при збереженні платоспроможності. Фінансова стійкість є об`єктом вивчення відомих вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких: О.М. Гончаренко, О.О Оржинська, О.Є. Журавльова, С. Майерс, Л. Бернстайн, Б. Коласс, Дж. Робертс та інших.
Фінансова стійкість підприємства є однією з головних умов його успішної і стабільної роботи в ринкових умовах. Чим вища фінансова стійкість підприємства, тим більш воно незалежне від несподіваної зміни ринкової кон’юнктури, і тим меншим є ризик збитковості та банкрутства. Сьогодні в умовах динамічних змін ринкової економіки фінансово стійкою можна вважати таку економічну одиницю, яка не просто підтримує мінімальний рівень платоспроможності, а й формує потенціал майбутнього розвитку, тобто набуває інвестиційної привабливості[4].
В умовах зовнішньої нестабільності розвитку великого значення набуває аналіз того, як управляють фінансовою стійкістю підприємства. Першочерговими завданнями управління є розробка спеціальних методів, які забезпечать стійкий фінансовий стан та відведуть загрозу банкрутства. Ці методи необхідні не тільки для підприємств, що знаходяться у кризовому стані, а й для інших підприємств, оскільки вони дають змогу виявити та знешкодити на різних стадіях негативні фактори розвитку підприємства. Одним із найбільш радикальних є політика антикризового управління, яка передбачає діагностику банкрутства, розробку антикризових механізмів управління фінансами, визначення масштабів кризового стану підприємства, впровадження внутрішніх механізмів фінансової стабілізації, вибір ефективних форм санації, а також фінансової стабільності[2].
На фінансову стійкість впливають різні фактори, які частково чи повністю залежать від підприємства. Найпоширеніші види факторів – це внутрішні та зовнішні. Зовнішні – це становище підприємства на ринку товарів і послуг, економічні умови господарювання, економічна та фінансово-кредитна політика держави. Внутрішніми факторами є: склад та структура майна і фінансових ресурсів, галузева належність суб’єкта господарювання, структура продукції чи послуг, які випускає підприємство[3].
На сьогодні в Україні стан більшості підприємств знаходиться на межі банкрутства. Одними з головних проблем цього є зростання інфляції, нестабільність у країні, нестабільність кредитної і податкової політики та інші фактори.
Забезпечення фінансової стійкості підприємств в Україні можливе за допомогою проведення таких заходів:
1) глибокий і системний аналіз фінансового стану підприємства та перспективи його подальшої діяльності;
2) виявлення можливих витрат і збитків на підприємстві, їхніх причин, і перебудова організаційної структури, таким чином, щоб підприємство могло отримати максимальний прибуток;
3) запровадження нових технологій, введення нових інвестиційних проектів;
4) оцінювання реальних можливостей підприємства, враховуючи якість продукції, її вартість, конкурентоспроможність.
Головними резервами підвищення фінансової стійкості підприємств на сьогодні є[1]:
• оптимізація структури капіталу підприємства. Цей напрям полягає у визначенні оптимального співвідношення власного і позикового капіталу підприємства, адже формування оптимальної структури капіталу для фінансування необхідного обсягу витрат та забезпечення бажаного рівня доходів є одним із найважливіших завдань на підприємстві;
• підвищення ефективності використання активів. Збалансована організація оборотних і необоротних активів справляє великий вплив на результативність і ефективність роботи підприємства, його фінансову стійкість;
• використання фінансового планування. Забезпечення ритмічної та ефективної роботи підприємства, а саме: розроблення бізнес-плану, фінансового плану; контроль і аналіз виконання цих планів; вживання конкретних заходів щодо фінансово-господарської стабілізації.
На наш погляд, головними напрямами забезпечення фінансової стійкості підприємства є:
1) формування оптимальної та гнучкої структури капіталу;
2) вибір стратегії і тактики управління фінансовими ресурсами і прибутком;
3) збалансування грошових потоків та розробка ефективної політики управління ними;
4) підтримка постійної платоспроможності та ліквідності;
5) аналіз кредитоспроможності;
6) впровадження нових технологічних моделей та забезпечення випуску конкурентоспроможної продукції;
7) збалансування доходів і витрат.
Отже, проблеми, з якими стикається підприємство в управлінні фінансовою стійкістю, виникають внаслідок впливу внутрішнього та зовнішнього середовища. Для забезпечення стійкого фінансового стану на підприємстві необхідно постійно проводити контроль і вживати заходи щодо формування і використання фінансових ресурсів з врахуванням стратегічних і тактичних завдань його діяльності на ринку.
Список використаних джерел:
1. Шмигель О.Є. Напрямки забезпечення фінансової стійкості підприємств / О.Є. Шмигель // Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково- виробничий журнал. – 2009. – № 2. – С. 211–219.
2. Короткова Э. М. Антикризисное управление : учеб. / Э. М. Короткова. –[1-e изд., доп. и перераб.]. – М. : ИНФРА-М, 2009. – С. 410-411.
3. Дуброва О. Стратегічна стійкість підприємства: складові та напрями її забезпечення // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. - № 1. – С. 15-19.
4. Журавльова О.Є. Фінансова стійкість підприємства: теорія і практика / О.Є Журавльова // Формування ринкової економіки. Збірник наукових праць. – 2009. – Вип. 22. – С. 523–536.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^