Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції державних фінансів 2016 » Пазовська Л.Е. Казначейське обслуговування місецивх бюджетів
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1674
  • Автор: Людмила
  • Дата: 30-03-2016, 18:42
 (голосов: 0)
30-03-2016, 18:42

Пазовська Л.Е. Казначейське обслуговування місецивх бюджетів

Категорія: Сучасні тенденції державних фінансів 2016

УДК 336
© Пазовська Л.Е., 2016
ЛНУ імені Івана Франка, ЕКфМ-51с

Казначейське обслуговування місцевих бюджетів

Казначейське обслуговування місцевих бюджетів
В умовах обмеженості бюджетних ресурсів і проблем вибору ефективного та належного їх використання особливої набуває проблема дієвої організації системи виконання місцевих бюджетів. У міру імплементації процесів децентралізації системи державного управління й бюджетної системи, розширення самостійності в бюджетних питаннях місцевого самоврядування, зростає необхідність посилення їх відповідальності за прийняття і реалізацію фінансових рішень, а також посилення контролю за правильністю витрачання та цільовим використанням коштів.
Значний внесок у дослідження казначейського обслуговування місцевих бюджетів внесли: К. Огданський, П. Петрашко, В. Стоян, Н.Сушко, О. Чечуліна, С. Юрій, С. Булгакова, Л. Єрмоленко, Є. Галушка, Й. Хижник, О. Даневич, О. Охрімовський, Д. Ротар, К. Павлюк, М. Мельник, А. Стовбчатий, Л. Гуцаленко, Р.Макуцький, О. Кірєєв, М. Мац. Проте наведені науково-практичні дослідження потребують більш поглибленого вивчення з метою уточнення сучасного стану взаємодії Державної казначейської служби і місцевих бюджетів.
Метою даного дослідження є аналіз особливостей функціонування системи казначейського обслуговування місцевих бюджетів в Україні.
Бюджети місцевого самоврядування - бюджети територіальних громад сіл, їх об'єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах), бюджети об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад [1].
Місцеві бюджети є фінансовою базою органів місцевого самоврядування й вирішальним фактором регіонального розвитку. Наявність місцевих бюджетів закріплює економічну самостійність місцевих органів самоврядування, що передбачено Конституцією України [2] та Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні» [3].
Наявність фінансового забезпечення територіальних громад активізує господарську діяльність, дозволяє їм розвивати інфраструктуру на підвідомчій території, розширювати економічний потенціал регіону, виявляти та використовувати резерви фінансових ресурсів. В кінцевому підсумку все це розширює можливості місцевих органів влади в більш повному задоволенні потреб населення [4].
Казначейське обслуговування місцевих бюджетів здійснюється органами Державної казначейської служби України відповідно до Бюджетного кодексу України [1].
Державне казначейство України є урядовим органом державного управління, що діє у складі Міністерства фінансів і йому підпорядковується, та є учасником системи електронних платежів Національного банку. Державне казначейство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну та Положенням про Державне казначейство України [5].
Виникнення Державної Казначейської Служби України призвело до переходу на новий етап у розвитку бюджетних відносин. Це пов’язано з тим, що при переході на казначейську систему обслуговування місцевих бюджетів їх виконання стало більш прозорим та ефективним [6].
Основним завданням органів Казначейства в процесі обслуговування коштів бюджетів є сприяння, зокрема, реалізації бюджетної політики місцевого самоврядування та здійснення ефективного управління коштами місцевих бюджетів [7].
Казначейське обслуговування бюджетних коштів передбачає:
1) розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, а також інших клієнтів відповідно до законодавства;
2) контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень бюджету, взятті бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів та здійсненні платежів за цими зобов'язаннями;
3) ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання бюджетів з дотриманням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів Міністерства фінансів України;
4) здійснення інших операцій з бюджетними коштами [1].
Казначейське обслуговування є платіжною системою і системою контролю, що є незамінним для країн, які здійснюють бюджетну децентралізацію. Це дає змогу надати місцевим органам влади додаткові бюджетні повноваження з одночасним посиленням контролю бухгалтерського обліку та звітності, платежів і методів запозичення. Створення органу контролю за бюджетними платежами забезпечує ефективну фіскальну дисципліну в цілому в бюджетній системі [8].
Казначейство України забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів на основі ведення єдиного казначейського рахунку, відкритого у Національному банку України (НБУ) [4].
Функціонування Єдиного казначейського рахунку забезпечує:
— можливість швидкої мобілізації коштів, які протягом дня надходять на рахунки, відкриті в органах казначейства, та використання їх для проведення бюджетних видатків і здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству України;
— надання інформації органам законодавчої та виконавчої влади за проведеними на Єдиному казначейському рахунку операціями;
— оптимальні можливості для прийняття представниками законодавчої та виконавчої влади оперативних рішень щодо забезпечення ефективного використання коштів бюджетів [6].
Слід відзначити, що запровадження системи казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками має ряд як переваг, так і недоліків.
Отже, перехід на казначейську систему обслуговування місцевих бюджетів вніс наступні позитивні моменти у бюджетний процес:
1) модернізація методу перерахування коштів із рахунків бюджетів на рахунках розпорядників коштів;
2) розміщення бюджетних коштів на казначейських рахунках та їх акумуляція на єдиному казначейському рахунку дає змогу своєчасно виконувати видаткову частину бюджету;
3) концентрація дохідної і видаткової частини бюджетів, що надає можливість володіти повною, достовірною та оперативною інформацією;
4) формування органами Державної казначейської служби України достовірних звітів про виконання бюджетів усіх рівнів та зведеного бюджету України в цілому за результатами кожного звітного періоду.
5) покриття тимчасових касових розривів за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку [6].
Слід відзначити, що казначейське обслуговування місцевих бюджетів з видатками має також і ряд недоліків:
1. Тривалість процесу казначейського обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів призводить до виникнення кредиторської заборгованості бюджетних установ.
2. Казначейська система виконання бюджету зменшує кількість фінансових порушень, але водночас гальмує виконання бюджетів і позбавляє можливості оперативно розв’язувати проблеми міст, сіл, селищ.
3. Пряме втручання органів державної влади в діяльність органів місцевого господарювання.
4. Не завжди місцеві бюджети можуть використовувати свої власні кошти, причиною чого виступають державні органи. А платіжні доручення розпорядників бюджетних коштів лежать в органах казначейства і більше місяця. Тому за відсутності чітких строків оплати розпорядникам бюджетних коштів стає дедалі важче знайти постачальників товарів, робіт і послуг належної якості та помірної ціни, а відтак забезпечити ефективне здійснення своїх повноважень і реалізацію програм соціально економічного розвитку територіальних громад. Нерідко затримується оплата навіть соціально захищених видатків місцевих бюджетів: на заробітну платню, енергоносії, медикаменти, продукти харчування [6].
Таким чином, можна виокремити такі основні напрями удосконалення казначейського обслуговування бюджетів:
1) встановити чіткі граничні строки проведення бюджетних платежів;
2) виключити положення, які дозволяють залучати кошти місцевих бюджетів з єдиного казначейського рахунку для покриття тимчасових касових розривів видатків, фінансування яких згідно чинного законодавства здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету [6].
3) оптимізувати казначейську інфраструктуру;
4) удосконалити систему бухгалтерського обліку на основі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі;
5) впровадити міжнародні стандарти у роботі Державної казначейської служби України;
6) вдосконалити підходи до фінансової звітності про виконання державного та
місцевих бюджетів на основі міжнародного досвіду;
7) використовувати зарубіжний досвід касового виконання бюджетів усіх рівнів;
8) модернізувати програмне забезпечення у роботі органів Казначейства
шляхом створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління державними фінансами [9].
Казначейська система виконання бюджету є ефективною функціональною системою касового виконання бюджетів. Однак, в сучасних умовах децентралізації державних фінансів, перед Державною казначейською службою України ще стоїть безліч завдань як організаційних, технічних, так і щодо розробки нових підходів до виконання бюджету і нормативно-методичних документів з питань бухгалтерського обліку та звітності та покращення механізму казначейського обслуговування бюджетів.
Необхідним є удосконалення діючих механізмів та пошук нових напрямів розвитку казначейської системи обслуговування бюджетів, що є необхідним елементом структурної перебудови державних фінансів та ефективним засобом раціонального використання державних фінансових ресурсів.
Список використаних джерел:
1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws
2. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/
3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua
4. Форкун І.В. , Фролова Н.Л. Теоретико-методичні засади побудови механізму казначейського обслуговування місцевих бюджетів // Вісник Хмельницького національного університету. -2015. –№3. –С.268-273
5. Зайцева І.Ю., Пархоменко М.О. Проблеми казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами // Вісник економіки транспорту і промисловості. -2015. -№50. –С.321-329
6. Рогоза Н.В. Переваги та недоліки казначейської системи виконання місцевих бюджетів // Фінансова інфраструктура: формування, розвиток та трансформація в умовах глобалізаційних процесів: Збірник матеріалів Всеукраїнської міжвузівської наукової студентської конференції . -2014. –С.86-89
7. Якушик С.І., Клян А.Ф. Особливості казначейського обслуговування місцевих бюджетів // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. -2013. –№3. – С.247-251
8. Бурлачук Н.Ю., Островехова А.В. Проблеми казначейського обслуговування місцевих бюджетів в умовах децентралізації та шляхи їх усунення // Сучасний стан і тенденції розвитку сучасної європейської науки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. -2015. – С.22-24
9. Ковалевич Д.А. Казначейське обслуговування бюджетів у сучасних умовах // Наука й економіка. -2015. –№1(37). –С.14-18
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^