Стратегічні орієнтири » Фінанси підприємств 2016 » Загайко М.А. Бюджетування як інструмент управління господарською діяльністю підприємства
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
6-04-2016, 11:35

Загайко М.А. Бюджетування як інструмент управління господарською діяльністю підприємства

Категорія: Фінанси підприємств 2016

Загайко М.А.
ЕкфМ-52с
Бюджетування як інструмент управління господарською діяльністю підприємства

Сьогодні в умовах нестабільної економічної ситуації сучасне підприємство зіткнулося з великою кількістю проблем виробничого, фінансово-економічного, ринково-збутового характеру. Посилення конкуренції, непередбачуване ринкове середовище, глобалізаційні процеси потребують роботи щодо забезпечення життєдіяльності підприємства. При цьому особливе значення набуває бюджетування. Актуальність бюджетування полягає в плануванні майбутньої діяльності підприємства на основі системи бюджетів, з допомогою яких здійснюється кількісний аналіз фінансового планування та контроль за його виконанням. Будь-який підприємницький захід, пов'язаний з витратами і зорієнтований на прибуток, потребує розрахунків і оцінки. Оцінка підприємницької діяльності складається з оцінки її складових, таких як: витрати виробництва, доходи і прибуток, податки, ринок як об'єкт маркетингу, кредити тощо. Тому упровадження бюджетування на підприємствах стає об'єктивною необхідністю, яка має забезпечити його конкурентоспроможність.
Бюджетування, як ефективний інструмент управління, довів свою життєздатність у країнах із розвиненою ринковою економікою і повинен зайняти належне місце у системі планування українських підприємств. Актуальність цієї проблеми, її теоретична і практична значущість обумовили вибір теми, його мету і завдання.
Переважна більшість праць з цієї проблематики належить зарубіжним фахівцям із фінансового менеджменту та питань фінансового планування, серед них: Г. Андерсон, Р. Брейлі, Р. Дафт, Е. Джонс, Д. Ірвін, Т. Карлін, С. Майерс, Д. Міддлтон, Ш. Міллз, Б. Нідлз, Дж. Сігел та ін. Але використовувати західні концепції без їх адаптації до вітчизняних умов господарювання є недоцільним через наявність істотних національних особливостей менеджменту, системи обліку й звітності, рівня інформаційного забезпечення.
Певні напрацювання, які пов'язані з визначенням бюджету як важливого елемента системи управління підприємством та з теоретико-методологічними аспектами впровадження бюджетування в діяльність вітчизняних суб'єктів господарювання, висвітлені в працях українських науковців, незважаючи на порівняну новизну цього процесу для національної економіки. З огляду на це, варто відзначити таких авторів, як П. Атамас, І. Бланк, С. Голов, С. Ковтун, М. Корецький, О. Косарев, О. Крайник, Г. Тарасюк, О. Терещенко та ін. Однак багато теоретичних, методичних і практичних проблем бюджетування ще не розроблено.
Метою роботи є уточнення і розвиток теоретичних положень, розроблення методичних та організаційних рекомендацій щодо використання бюджетування.
Бюджетуванням прийнято називати процес складання бюджетів підприємства, в результаті якого відбувається об’єднання та координація планування, обліку, аналізу, управління діяльністю підприємств з метою забезпечення найоптимальніших фінансових результатів, а також контролю за його виробничою та фінансово-господарською діяльністю. Бюджет є найбільш розповсюдженим компонентом планування і головним управлінським інструментом.
Можна виділити 4 основні змістово-сутнісні характеристики поняття «бюджет підприємства», які відображають бюджет як:
1) кількісне вираження плану;
2) плановий документ (фінансовий план, поточний план);
3) кошторис;
4) систему управління підприємством [1].
Більшість економістів пов’язують «бюджет підприємства» з управлінням суб’єктом господарювання та трактують його як кількісний план, який є набором взаємопов’язаних показників, що відображають його діяльність. Хоча, слід зауважити, що виділені вище характеристики мають конкретні позитивні формулювання поняття «бюджет підприємства», а отже мають право на існування. Вони є достатньо важливими як у теоретичному, так і у практичному сенсі.
Призначення бюджету в діяльності суб’єктів господарювання полягає у тому, що він:
1) складається для підприємств, їх структурних підрозділів або напрямів діяльності (бізнесів);
2) спрямований на втілення певної стратегії підприємства, служить її досягненню та не повинен їй суперечити;
3) забезпечує організацію та планування фінансових потоків, активів та зобов’язань підприємства;
4) мотивує працівників підприємства, які брали участь у розробці бюджетів і зацікавлені в досягненні встановлених показників, окресленої мети;
5) дає змогу уникнути анархії, узгоджує дії та інтереси різних учасників бюджетного процесу;
6) змушує менеджерів кількісно обґрунтовувати їхні плани і дає змогу усвідомити витрати, пов’язані з їх виконанням;
7) дає змогу порівняти витрати і вигоди альтернативних напрямів дій, визначити найефективніший спосіб використання ресурсів;
8) служить своєрідною базою для оцінки діяльності менеджерів, оскільки відображає майбутні операції підприємства;
9) постійно переглядається та коригується залежно від зміни факторів макро та мікросередовища та результатів його виконання за попередній період;
10) як джерело порівняння фактичних результатів із запланованими дає змогу визначити ефективність і результативність виробничої та фінансово господарської діяльності підприємства тощо [2].
У процесі реалізації бюджетування виконують такі завдання: планування основних напрямів діяльності підприємства загалом і структурних підрозділів; планування доходів і видатків за різними напрямами діяльності; планування придбання і реалізації основних засобів; планування зміни заборгованостей і власних коштів; планування використання матеріальних і людських ресурсів; підготовка прогнозної фінансової звітності; контроль за виконанням бюджетного плану [3].
Застосовуючи систему бюджетування, підприємство отримує змогу [4]:
● складати реальні прогнози фінансово-господарської діяльності;
● вчасно виявляти найбільш "вузькі" місця в управлінні підприємством;
● швидко підраховувати економічні наслідки при можливих відхиленнях від наміченого плану та вчасно прийняти ефективне рішення;
● скоординувати роботу структурних підрозділів і служб для досягнення поставленої мети;
● підвищити якість управління підприємством за рахунок оперативного відстеження відхилень факту від плану й своєчасно приймати рішення.
Як результат, від упровадження бюджетування підприємство і його керівники отримують процедури регулярного фінансового планування й контролю над виконанням бюджету; підвищується рівень фінансової дисципліни менеджерів і керівників підприємства; підприємство має річний бюджет.
Отже, для забезпечення ефективного планування діяльності, підприємства повинні поступово запроваджувати систему бюджетування задля вироблення та підвищення фінансової обґрунтованості прийнятих управлінських рішень, від яких, своєю чергою, залежить подальший розвиток підприємства.

Література
1. Полянська А.С. Забезпечення ефективності роботи малих підприємств на основі застосування системи гнучкого бюджетування в сучасних умовах господарювання / А.С. Полянська, І.В. Миронова // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Економічні науки. – 2008. – № 3, ч. 2. – С. 161–169.
2. Коваленко О. Роль бюджетування в антикризовому управлінні підприємством / О. Коваленко // Вісник Хмельницького національного університету : зб. наук. праць. – 2009. – Т. 1, № 3. – С. 110-114.
3.Міновська М.В. Аспекти бюджетування : переваги та недоліки, успіхи та помилки / М.В. Міновська, Ю.О. Виноградова // Вісник Донецького національного технічного університету : зб. наук. праць. – 2007. – № 3 (3). – С. 50-57.
4.Прохорова В.В. Бюджетування як прогресивна технологія фінансового планування та оперативного контролінгу / В.В. Прохорова, О.О. Таранець. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.confcontact.com/.

Посилання: Бюджетування

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
^