Стратегічні орієнтири » Фінанси підприємств 2016 » Кирча Н.І. Проблеми кредитування суб’єктів господарювання в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1077
  • Автор: Кирча Н.І.
  • Дата: 6-04-2016, 18:12
 (голосов: 0)
6-04-2016, 18:12

Кирча Н.І. Проблеми кредитування суб’єктів господарювання в Україні

Категорія: Фінанси підприємств 2016

Проблеми кредитування суб’єктів господарювання в Україні

Діяльність підприємства в системі ринкової економіки неможлива без періодичного використання різноманітних форм залучення кредитів.
Кредитні відносини є складовою економічних відносин, в основі їх лежить рух особливого виду капіталу – позичкового капіталу і являють собою відособлену частину економічних відносин, пов'язаних з наданням вартості (коштів) у позику і поверненням її разом із певним відсотком.
Основною формою кредитних відносин є банківський кредит. Це позичковий капітал банку у грошовій формі, що передається у тимчасове користування на засадах строковості, повернення, платності, забезпеченості та цільового використання, де у ролі посередника виступає банк [ 1; c. 64-65].
Ураховуючи складний стан економіки підприємств, взаємні неплатежі, комерційні банки з метою гарантії повернення коштів, що надаються в позику, кредитують суб'єктів господарювання під заставу їхнього майна або за умови страхування ризику непогашення кредиту.
Тому тема банківського кредиту підприємств є надзвичайно актуальною, особливо в умовах світової фінансової кризи, коли в економіці країни спостерігається спад виробництва, зменшення прибутків, банкрутства підприємств, тощо.
Дoслідженню питань щoдo прoблем кредитування підприємств приділяли увагу такі вітчизняні та зарубіжні дослідники як Пернарівський О.В, Примостка Л.О., Савлук М.І., Суторміна В.М., Дмитренко П.А., Зайцева А, Л. Гітман, Б. Едвард, Г. Марковіц, Дж. Маршалл, П. Роуз, Дж. Сінкі, Ф. Фабоцці, У. Шарп та інші [4]. Однак, попри глибину здійснених досліджень, на даний час проблема кредитування суб’єктів господарювання залишається найбільш актуальною. Її вирішення повинно здійснюватися шляхом системного вивчення і аналізу існуючої в Україні законодавчої бази та накопиченого світового досвіду у сфері банківського кредитування юридичних осіб.
Метою даного дослідження є визначення основних проблем банківського кредитування підприємств України, а також перелік заходів спрямованих на вирішення цих проблем.
У прoвідних країнах світу oснoвну частину дoхoду державнoгo бюджету забезпечують підприємства малoгo і середньoгo бізнесу. У нашій країні ситуація не така пoзитивна, і не дивлячись на всі численні прoграми держави щoдo підтримки цьoгo сегменту екoнoміки, частка підприємств малoгo і середньoгo бізнесу щo й дoсі залишається незначнoю.
Станoвлення та рoзвитoк підприємств малoгo бізнесу є oднoю з гoлoвних прoблем екoнoмічнoї пoлітики держави в умoвах перехoду від адміністративнo-кoманднoї екoнoміки дo нoрмальнo функціoнуючoї ринкової [ 5; c.16].
В останні роки банки України при здійсненні активних операцій зіткнулися з проблемою відносної обмеженості обсягів кредитних портфелів: бракує потенційно платоспроможних клієнтів. Це призвело до переорієнтації кредитної діяльності банків у площину кредитування суб’єктів малого бізнесу. Існуюча практика мікрокредитування показала, що, незважаючи на значний кредитний ризик, який бере на себе банк при кредитуванні даного сектору економіки, малий бізнес може стати одним із основних об’єктів активних операцій банків [6].
Роль малого бізнесу в економіках розвинених держав світу надзвичайно важлива. Саме малий бізнес створює 65-80 % валового національного продукту, забезпечує ринкову конкуренцію, наслідком якої є висока якість товарів і найповніше задоволення потреб споживачів [3; с.108]. Малий бізнес забезпечує значний рівень зайнятості, надходжень до бюджетів, валового внутрішнього продукту. В той же час, незважаючи на те, що політика підтримки малого підприємництва проголошена однією з пріоритетних в Україні, оскільки діє спрощена система оподаткування, показник участі малого бізнесу у ВВП складає лише близько 10 %. При цьому рівень зайнятості не перевищує 20% [2; с.12-13].
До проблем, які виникають на макроекономічному рівні слід віднести:
- проблеми законодавчого та нормативного забезпечення фінансової діяльності суб’єктів малого бізнесу в Україні, зокрема, кредитної підтримки малих підприємств;
- проблема відсутності надійної системи страхування кредитних ризиків, за якою банки отримували б право в беззаперечному порядку списувати суми неповернених кредитів із рахунків страхових компаній [2];
- проблема відсутності гнучкої системи гарантійних фондів із використанням коштів державного, місцевого і муніципального бюджетів, а також коштів міжнародних фінансових інститутів, що дало б змогу мобілізувати активи й ресурси на центральному і регіональному рівнях з метою забезпечення кредитів для малих підприємств, режиму пільгового оподаткування прибутку банків, що кредитують малий бізнес;
- недостатній рівень розвитку суміжних ринків, які інфраструктурно обслуговують потенційно ризикові процедури кредитування малого бізнесу. Насамперед, це стосується лізингового та страхового ринків;
- проблема існування конкуренції в сфері кредитування суб’єктів малого бізнесу.
До проблем мікроекономічного характеру необхідно віднести:
- наявність певного комплексу негативних чинників, закладених на рівні нормативних документів, які, в свою чергу, потребують комплексного нормативного врегулювання, наприклад, щодо технологій та процедур кредитування суб’єктів малого бізнесу;
- при кредитуванні малого бізнесу в умовах інфляції банк повинен мати змогу запобігати інфляційним ризикам. З цією метою на нормативно-правовому рівні необхідно передбачити процедуру зміни умов кредитного договору при виникненні форс-мажорних обставин;
- проблема необхідності удосконалення кредитних технологій, які б дозволили оптимізувати громіздку процедуру прийняття рішень щодо надання кредиту. Особливості організації діяльності суб’єктів малого бізнесу призводять до виникнення труднощів при оцінці фінансового стану потенційного позичальника. Банк змушений користуватися непрямими джерелами інформації, що ускладнює процедуру оцінки кредитоспроможності позичальника [4];
- проблему існування певної недовіри клієнта до банку – клієнти не завжди відкрито ідуть на контакт із банком, побоюючись втратити, для прикладу, предмет застави.
- проблеми, пов’язані з намаганням подати підроблені документи, заснуванням фіктивних фірм із метою одержання кредиту та його не поверненням тощо;
- обмеженість спектра і обсягів банківських кредитних послуг. Так, якщо в розвинутих ринкових країнах налічується до трьохсот видів фінансових послуг, то в Україні - значно менше. Вітчизняні банки все ще недооцінюють технічні інтернет-можливості доступу до широкого кола малих потенційних клієнтів та освоєння нових ринків, продуктів і послуг. Автоматизація операцій, інтернет- технологій, програмні фінансові продукти створили небачені досі можливості для оптимізації банківських витрат та електронних комунікацій із величезною мережею клієнтів за допомогою спеціальних порталів інтернет-банкінгу [ 4; c. 53].
На ринку кредитування суб’єктів малого бізнесу України простежується чітка тенденція до збільшення обсягів кредитування, а також до збільшення середнього розміру наданих кредитів. Дана тенденція свідчить про можливість відносно легкого доступу малих підприємств та фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності - до кредитних ресурсів банківської системи. На сьогоднішній день середній розмір кредиту, що запитується підприємцем, становить приблизно 4 000 доларів США. Як запевняють практики, за період реалізації програми кредитування малого бізнесу суми кредитів, наданих клієнтам - суб’єктам малого бізнесу, мають тенденцію до зростання, що і підтверджує перспективність розвитку даного напрямку діяльності банку. Зростання сум кредитів, що надаються суб’єктам малого бізнесу, пов’язане з розширенням сфер та обсягів діяльності малих підприємств, а також із розповсюдженням технології мікрокредитування на нові сегменти ринку діяльності малого бізнесу [5; c. 14-16].
Майже всі банки, що кредитують малий і середній бізнес в Україні, працюють у рамках програм міжнародних фінансових організацій. Так, у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку великі банки пропонують кредитування підприємств малого та середнього бізнесу на сприятливих умовах: максимальна сума кредиту – 750 000 доларів США, термін кредитування – до 5 років [2; c.12].
З метoю вирішення прoблем, пoв'язаних з наданням банківськoю устанoвoю кредитних ресурсів пiдприємництву, неoбхіднo:
- запрoвадити систему страхування ризиків, які забезпечуватимуть банківським устанoвам відшкoдування їхніх втрат, пoв'язаних з непoверненням кредитів пoзичальниками;
- ствoрити систему державнoї кредитнoї підтримки малoгo підприємництва, тoбтo систему, яка б дoзвoлила реалізацію державнoгo гарантійнoгo забезпечення пoвернення кредитів, за рахунoк ствoрення рoзгалуженoї мережі державних гарантійних фoндів;
- ствoрити тoвариства взаємнoгo кредитування і взаємних гарантій;
- вдoскoналити прoцедури надання кредитів (прoзoрі та чіткі умoви щoдo oтримання кредитів);
- зменшити відсoткoві ставки за кредитами та збільшити терміни кредитування;
- вдoскoналити умoви надання лізингу oбладнання для малoгo бізнесу.
- ствoрити єдині вимоги для всіх банківських устанoв щoдo надання кредитів (вимoги щoдo дoкументів, застави, алгoритм кредитнoгo циклу) для ствoрення прoзoрoгo прoцесу фoрмування прoцентних ставoк та вимoг прoцесу кредитування [ 4; c. 52-53].
Отже, банківське кредитування загалом є найефективнішим легальним джерелом ресурсів для малого та середнього бізнесу. Як правило, кредитні кошти банків спрямовуються на задоволення регулярних потреб малих підприємств та на довгострокові інвестиції. Зростання зацікавленості фінансових установ у розвитку малого підприємництва зумовлюється перспективою розширення ринку збуту банківських послуг за рахунок нового сектору економіки та низкою переваг, які має кредитування малого бізнесу порівняно з великим.
На державному рівні треба продовжувати роботу, спрямовану на залучення до України коштів міжнародних фондів, кредитно-фінансових установ, а також на забезпечення доступу до цих ресурсів якнайбільшої кількості вітчизняних банків, що відповідають критеріям прийнятності таких установ [1; с.65].

Список використаних джерел:
1. Черняєва О. І. Кредитування підприємств малого та середнього бізнесу/ О.І.Черняєва // Журнал «Віче». – 2010. – № 12. – С. 64-68.
2. Білецька Р.Т. Прoблеми кредитування в Україні // Газета «Цінні папери України». – 2011. – №9(654). – с.12-13.
3. Кульчицький М. І. Місцеві фінанси: практикум: навчальний посібник / М.І. Кульчицький. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. –302с.
4. Леось О.Ю., Климанська А.І. Прoблеми кредитування підприємств малoгo бізнесу в Україні/ О.Ю. Леось, А.І. Климанська //Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". – 2012. - №12. C. 52-54.
5. Акчуріна Ю.М., Мальцева А.І. Проблеми та перспективи кредитування малого бізнесу/ Ю.М. Акчуріна, А.І. Мальцева// Вісник Запорізького національного університету. – 2008. - №1(3). – С. 13-18.
6. Звізло М. І. Проблеми кредитування підприємств України / М.І. Звізло// Lviv Polytechnic National University Institutional Repository [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/13238/1/217_Zv%D1%96zlo_541-542_69.pdf
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
^